لینکدونی سایت


معرفت شناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنوی

دسته بندی: دسته بندی نشده
بازدید

 

 

 

 

 

 

معرفت شناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنوی

نرگس اسکویی

استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی بناب1

 )از ص 143 تا 160( تاريخ دريافت مقاله: 52/1/1314، تاريخ پذيرش مقاله: 30/1/1312

 

چکیده

هزل تعلیمی را می توان يکی از مهم ترين ارکان ادب تعلیمی فارسی )بهويژه بعد از سنايی( بهشمارآورد .

اين طنز؛ اغلب روايی، ريشخندزن، تلخ، گاهی خارج از دايرۀ اخلاق، هنجارشکن، تأثیرگذار و در نهايت هدفمند و معناگراست. اين پژوهش، ژرف ساختِ فکری هزل تعلیمی را در سخن سنايی جستوجو   میکند. سنايی مهم ترين وظیفۀ آدمی را در جهان کسب معرفت می داند. به اعتقاد سنايی، تنها راه  رسیدن به اين هدف، انقیاد بی چونوچرا به تعالیم قرآنی و راهنمايی های دينی است، امّا انسان مغرورانه دوست تر می دارد که اين مسیر را با تکیه بر قوای ادراکی خود بپیمايد و از آنجا که اين حواس برای کسب چنین معرفتی ناکارآمد است ،آدمی به خطاهای معرفتی فراوان دچار می شود و به بیراهه می رود، امّا همچنان توهم معرفت دارد؛ بدينسان، موقعیتی دوگانه و مضحك ايجاد می شود. هزل تعلیمی سنايی در مرز باريك بین شناخت و توهمِ شناخت ساخته شده است و هدف اصلی او از ساختن چنین حکايات و تمثیلات طنزآلود، تذکر خطاهای معرفتی آدمی به اوست؛ بنابراين، می توان گفت اغلب طنزهای سنايی، مبتنی بر ديدگاه معرفت شناختی وی و فلسفۀ اسلامی است و براساس خرده گیری ها و اعتراضات فراوان او به تکیۀ آدمی بر قوای ادراکی و حواس ناکارآمد خود، برای رسیدن به معرفت و درک حقیقت ساخته شدهاند.

 

واژههای کلیدی: معرفت شناسی، هزل تعلیمی، سنايی، قوای ادراکی، شناخت، توهم شناخت.

                                                                       

 1. 1. رايانامۀ نويسندۀ مسئول: [email protected]

/111

1. مقدمه

هزل تعلیمی يکی از روش های ابداعی سنايی در شعر برای پیشبرد اهداف تربیتی و نیز انتقادی است. سنايی علاوه بر آنکه از تعالیم قرآن، احاديث ،فلسفه و کلام اسلامی برای آموزش صحیح ترين مسیر زندگی برای رسیدن به رستگاری سود می جويد و انسان و جوامع انسانی را به پايبندی بی قیدوشرط به اصول دين و زندگی زاهدانۀ دين مدارانه فرامی خواند ،بسیار متعصبانه و گاهی پرخاشگرانه، ناهنجاری های فردی و اجتماعی را سرزنش و به زبان تمثیل و گاه در شکل حکايت و مطايبه ،اين معضلات اخلاقی، فرهنگی، فکری و اجتماعی را نقد میکند و بدينگونه هزل و هجو را که تا پیش از اين فقط ساحتی برای مبارزه و مخاصمۀ اهل ادب با زبانی کاملاً بی ادبانه بود، برای نخستینبار از آن بهعنوان ابزاری کارساز و قدرتمند برای تخريب و بهسازیِ همزمان استفاده میکند و نام «هزل تعلیمی» را برای آن برمی گزيند.1 

اين شیوه بعد از سنايی در آثار بزرگان ادب فارسی؛ چون مولوی، سعدی، عبید ،حافظ و… بیشتر دنبال می شود و هزل و طنز به يکی از شیوه های متداول ادبیّات برای رويارويی با مفاسد و مقابح حوزه های گوناگون فردی و اجتماعی زندگی انسان تبديل می گردد؛ روشی که مخاطب پسند، سرگرم کننده، نیش زننده و درعینحال آموزنده است.

«سقمونیای شکرآلوده» نامی است که سعدی شیرازی بهدرستی بر اين حربۀ ادبی نهاده است.5

يکی از مهمترين موضوعات تعلیمی در سخن سنايی، لزوم همتّ آدمی در يافتن معرفت است. نخستینبار واژۀ «معرفت» در فلسفۀ سقراط به روايت افلاطون بهکاربرده شد؛ بهطوریکه فیلسوفانِ پس از او تحتتأثیر افکارش قرارگرفتند و آن را «باور صادقۀ موجه» (True Justified belief) تعريف کردند .جانلاک John Locke)) در رساله ای از واژۀ «فهم» (Understanding) استفاده کرده و به اين لحاظ، معرفت را به معنايی گستردهتر از باور صادقۀ موجه دانسته است؛ زيرا اصطلاح فهم، هم تصورات و هم تصديقات را دربرمی گیرد، درحالیکه واژۀ «شناخت» شامل تصورات نیست. سقراط و افلاطون واژههای علم و شناخت را به معانی مختلف  بهکاربرده اند؛ بهطوریکه گاهی آن را در مقابل اصطلاح «جهل» و گاهی «خطا» و يا «ظن» قرارداده اند )پالك ،1335: 54-52(. معرفت شناسی (Epistemology) شاخه ای از فلسفه است که بهعنوان نظريۀ چیستی معرفت و راه های حصول آن معرفی می شود )شمس ،1332: 6- 10(؛ به بیان ديگر، پژوهش در زمینۀ پرسش هايی دربارۀ امکان معرفت و چیستی آن است )آئودی ،1336:

12(. مراد سنايی از معرفت، همان معنای مطلق معرفت است که در مقابل جهل قرارمی گیرد، اماّ بهجهت

غزنوی/111

رويکرد زاهدانه و متصوفانه اش به معرفت، بر مسائل فلسفی و ماوراء الطبیعی بیشتر تأکید می ورزد:

جمع کرد از پــــــی  تو  بیش از تــو                          آنچــــه اسباب تـــــوســت پیش از تــــو

                                                                                                             

آفريـــــدت ز صنــــــع در تــکلیف    کـــــرد فضلش تـــــرا به خـــود تعـــريف

                                                                                                             

گفت گنجــــی بُُـــــدم نهانـــی مـن    خُلـــ قالخلـــق تا بــدانــــــــــی مــــن

                                                                                                             

)سنايی ،1332: 30(

بدينلحاظ معرفت در شعر سنايی، اغلب در تضاد با تصورات و ظنّ و گمان استفاده شده است .از منظر وی، مهمترين آفت چنین معرفتی، توهم رسیدن به معرفت است؛ آنگاه که آدمی، فريفته به خود و تمام توانايی های معرفتی خويش، سرمست از گمانِ يافتن و فهمیدن همۀ معارف عالم و بی خبر از کج روی های حس و عقل و ظنّ و خیال، بر آنچه به غلط ادراک کرده است، پای می فشارد و می نازد. در واقع، يکی از مؤثرترين موقعیت های خلق کمدی، احوال آدم جاهلی است که به رغم بی خبری و جهالتش دربارۀ موضوعی، خود را دانای کل می شناسد و بدتر و مضحك تر آن که بر جهالت خود نیز مصرّ است و با گردن افراشته، طاووس وار بر صحنۀ خودنمايی و ادعا جلوه می نمايد:

 

  هیــچ ناديـــده عالـــــم معنـــی                                معرفت را چــــــــرا کنـــی دعـوی؟

)همان: 301(

در همین نقطه و بر سر همین مرزِ باريك معرفت و توهمِ معرفت است که يکی از زيباترين موقعیّت های طنز در شعر تعلیمی رخ می نمايد و شاعر زيرک  و رُُک گويی چون سنايی، نخستین کسی است در ادب فارسی که پرده هايی از اين حماقت پايان ناپذير آدمی را به رخ می کشاند و با آوردن تمثیل ها و حکايت هايی در اين موضوع ،اين خصیصۀ بشر را نقد و هجو می کند: 

       آدمـی ســر به ســـر همـــه آهـــوست          ظـنّ چنــان آيـــدش که بس نیکــوست

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    )همان: 522(

او زيرکانه و سخره آمیز معتقد است در چنین جهانی لبريز از جهالت و تکبرّ، آدمیزاده چنان گمراه است که حتی سمبل گمراهی و راهزنی )ديو( از ترس او بر خود لاحول می خواند:

      در جهانــی که طبــع بـــر کــار است                  ديـــــو لاحــول گـــوی بسیـــار است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     )همان: 111(

به اعتقاد سنايی تکلیف آدمی در اين جهان رفتن در پی معرفت است، امّا بشر با وجود علم بدين موضوع، تنبلانه به جای تکیه بر اصول معرفت که راهنمايی  الهی و

/116

دينی است، بر حواس محدود و قوای باطنی ناکارآمد خود اتّکا می کند و همین اطمینان جاهلانه است که آدمیِ متوهم بر وصول به معرفت را در معرض ريشخند زيرکان و واصلان حقیقی می نشاند .اغلب موقعیّت های طنز آثار سنايی از توهم شناخت آدمی خلق می شود؛ بنابراين، مسئلۀ اصلی اين پژوهش، بررسی معرفت شناختی طنز تعلیمی سنايی و يافتن ارتباط احتمالی موجود در اين طنزها و نظرياّت موجود در فلسفۀ اسلامی دربارۀ قوای باطنی ادراکی آدمی است.

پیش از اين، انديشه های فلسفی و کلامی سنايی را پژوهشگرانی چون اسداللهی )1336( در مقالۀ «بازتاب انديشه های کلامی شیعه در آثار سنايی غزنوی»، احمدی و ديگران )1336( در مقالۀ «انديشۀ کلامی سنايی در باب عرش و استوا» و کاکه رش )1333( در مقالۀ «تأثیر انديشه های کلامی غزالی بر آرای سنايی» بررسی کردهاند.

همچنین پارسانسب )1333( کارکرد دوگانۀ عقل را بهعنوان يکی از قوای مدرکۀ باطنی، در مقالۀ «از عقل ناصر خسرو تا عقل سنايی» تبیین کرده است و طنز تعلیمی سنايی از جهت ساختاری و موضوعی در آثار کسانی چون خاتمی )1313( در مقالۀ «طنز روايی و کاربرد عرفانی آن در حديقه» و طغیانی )1311( در مقالۀ «جنبه های تعلیمی مثنوی حديقه سنايی» تجزيه و تحلیل شده است، امّا تاکنون پژوهشگران، هزل تعلیمی سنايی را از جهت معرفت شناختی و از ديدگاه فلسفه و کلام اسلامی کنکاش نکردهاند. 

از آنجايی که شعر سنايی در زمینۀ بهره مندی از آرای متکلمان اسلامی و نیز به جهت ابداع هزل تعلیمی، شعری مَبدا و مُُبدع در ادبیّات فارسی بهشمارمی آيد، برای شناخت وجوه مختلف فکری وی، انجامدادن پژوهشی در زمینۀ معرفت شناسی طنز تعلیمی سنايی ضروری می نمايد که اين پژوهش آن را هدف قرارداده است.  

 

2.  بحث و بررسی

طنزپردازان بزرگ همواره کوشیده اند تا با بزرگ نمايی عیوب و برجسته سازی  زشتی های جوامع انسانی، ضمن روشنگری و نمايش اختلاف بین «آنچه بايد باشد» و «آنچه هست»، انسان و جامعه را به بهبود و سلامت نظری و عملی سوق دهند. 

«طنز در اصطلاح، هنری است که انسان در تلاش برای دگرگونساختن جهان به دستمی آورد و همیشه به شکل کنش و واکنش و در نتیجۀ نگاه وی به محیط و واقعیّت )به طور خاص( نمود پیدا می کند. طنز راستین که از حوادث واقعی زندگی نشئت گرفته و مبتنی بر واقعیت های زندگی بوده، ضمن دادن تصوير هجوآمیزی از جهات منفی زندگی، معايب

غزنوی/111

و مفاسد حقايق تلخ مختلف فردی و اجتماعی را به صورتی اغراق آمیز، يعنی زشت تر و بدترکیب تر از آنچه هست، نمايش می دهد و از اين طريق، تضاد عمیق وضع موجود با انديشۀ يك زندگی عالی و مألوف را آشکار می سازد» )صدر ،1311: 2(. 

بنابراين، طنز هدفی استعلايی در ذات خود دارد. وظیفۀ طنز، تشخیص و نمايش بیماری های فردی و اجتماعی است .طنز حقیقی، معجونی از نیش و نوش را ماند؛ نوش آن، لطیفه و نیش آن، انتقاد است.

سنايی با آگاهی کامل از کارکرد طنز به سراغ آن رفته است و با اين وسیله، به رسالت هنرمندانۀ خود در نشاندادن يکی از عیوب اساسی انسان ها طی تاريخ بشری اشاره کرده است؛ يعنی خیال يا توهم دانايی در عین نادانی. برای شناخت سرچشمه های فکری و اعتقادی هزل تعلیمی در سخن سنايی، بهعنوان نخستین رهرو در اين مسیر ،در آغاز، بر انديشه های سنايی دربارۀ شناخت، کسب معرفت و قوای ادراکی مروری خواهیم داشت.

 

2-1.  اهمیّت معرفت و ادراک حقیقت از دیدگاه سنایی

سنايی غزنوی وظیفۀ آدمی در اين جهان و اصلاً هدف از آفرينش او را کسب معرفت می داند و معتقد است آدمی تنها وقتی میتواند بر بقیۀ کائنات برتری يابد و شايستۀ مقام خلیفة اللهی در عالم شود که خود را به گوهر معرفت آراسته و خانۀ دل را به چراغ معارف نورانی سازد. تنها در اين صورت است که آن گوهر غیبی و خلیفه زادگی آدمی از حالت بالقوه به فعلیّت درخواهد آمد و آدمی، شايانیِ نام آدمیّت را خواهد يافت.3 سنايی به تبعیّت از انديشه های عرفانی برای روح آدمی ارزشی فراتر از حدود اين عالم قائل و معتقد است که انسان به واسطۀ برخورداری از چنین امتیاز بی نظیری، از همۀ موجودات اين جهان بالاتر و ارجمندتر است.4 به نظر سنايی آدمی برخلاف هدفی که برای آن آفريده شده است، در اين دنیا به دنبال خواسته های دلش می رود و از کسب شناخت و معرفت فرسنگها دور می ماند و چون هیچ شناختی از خود و جهان و خدايش ندارد يا بدتر از آن، چون تصوری نادرست از اين مفاهیم در ذهن دارد ،تبعاً از هنجار آدمی باز می ماند:

چیستی؟ مرغی؟ ستوری؟ آدمستی؟ بازگــو               ور به راه آدمی، چـون آدمت هنـــــجار کـو؟

                                                                              )سنايی،1310: 510(

او بر منشِ اين دسته آدمیان خرده  میگیرد و معتقد است که هیچکس بويی از معرفت و شناخت نبرده است و همگان از باد غرور و نخوت خیال انباشته اند:

 

/111

هــر کــه را بینــی پــــــر بــاد ز کبـــر                             آن نــه از فربـــــــــــــهی، آن از ورم است

 

                                                                                  )همان:  26(

اغلب، نیش طعنه و انتقاد سنايی به کج فهمی و ناآگاهی، نه به سمت جاهلان و عوام مردم، بلکه متوجۀ عقلای جوامع و آنانی است که داعیهدار خرد و شناخت اند و خود را سرآمد فرزانگی و دها می دانند. سنايی به تندی و بدون اغماض اين چنین افراد را ملامت می کند و همۀ اعمالشان را بیهوده و از سر دنیاخواهی و ناآگاهی می داند و فاصلۀ آنان را تا حقیقت بسیار می بیند:

هیچ ناديـــــــــــده عالم معــــــــــنی         معرفـــــت را چــــــــــــــرا کنی دعوی؟

                                                                              )سنايی،1332: 301(

از اين منظر، آنکه ساده و صادقانه می زيد و ادعايی در کسب معارف ندارد، ایبسا توفیق هدايت شامل حالش شود و راهی به دهی يابد، امّا آنکه با سری پر باد و چشمی پر از مستی غفلت، خیال و ظنِّ رسیدن به کنه حقايق را در سر می پروراند و خود را واصل منتهی می شمارد، به حکم آنکه «نرود میخ آهنین در سنگ»، کمتر از آن لطافت روحی و رقت قلبی لازم برای انقلاب روحی و بازگشت به راه اصلی برخوردار است:

 

هــر کـــه از خــود زد از فضولی رای                          دســت از او شسـت شـــرع بــار خــدای

                                                                                                             

  در دماغــی که ديـــــــو کبــر دمـد                                                   فهـــم قـــــــرآن از آن دمـــاغ رمــــد

)همان: 503(

سنايی معتقد است که همۀ علما ،اعم از عالمان دينی و کلامی ،ادبی و فقهی و زاهدان و فضلا، همگی در پوستۀ دانشِ خود مانده اند و به عوالم درونی معارف و گنجینۀ اسرار معرفتی نرسیده اند و از طرف ديگر، اين علم دروغین خود را تنها برای ظاهرسازی و رفع نیازهای مادی خود لازم دارند.2 پربسامدترين شکوايیه ها و انتقادات سنايی در آثارش، متوجه آنانی است که خود را عالم، زاهد، فقیه، عارف و امثال آن می دانند، امّا هیچ بهره ای از علم و معرفت نیافته اند .به اعتقاد وی، اين آفت از آنجا ناشی می شود که آدمی بی اعتنا به راهنمايی های الهی و دستورهای دينی و با اتکای به قوای نفسانی محدود خود، در پی کشف حقیقت است و همین قوای شناختی ناکارآمد، اغلب، او را به بیراهۀ گمراهی، توأم با غرور و بزرگ بینی کشانده است.

 

 

 

غزنوی/113

2-2. دیدگاه سنایی دربارۀ قوای باطنی ادراکی

سنايی اطلاعات گستردهای در زمینۀ کلام و انديشۀ اسلامی دارد. به باور فلاسفۀ اسلامی، انسان قابلیّت ادراک تمامی مدرکات را دارد و تمامی موجودات نیز می توانند معقول و مُدرَک انسان قرارگیرند. از نظر فلاسفۀ بزرگ عالم اسلام؛ نظیر فارابی ،ابن سینا و صدرالمتألهین، با اختلافاتی اندک در جزئیات يا محل قرارگیری و کارکرد ،قوای ادراکی نفس حیوانی که «حواس» نامیده می شود، به دو دستۀ ظاهری و باطنی تقسیم می گردد؛ حواس باطنی، آن دسته از قوای ادرکی هستند که به اندام های ظاهری همچون چشم و گوش نیاز ندارند. اين حواس، مدرِک يا معین بر ادراکاند. قوّۀ ادراکی اگر مدرک صور باشد ،«حسّ مشترک» نامیده می شود. اين قوّّه خزانه ای دارد که صور را در آنها نگه داری می کند؛ آن خزانه که حافظه و مخزن صور است ،«خیال» نام دارد. اگر قوّۀ ادراکی مدرک معانی جزئی باشد، از آن به «واهمه» تعبیر می شود. واهمه نیز خزانه ای دارد که در آن معانی را حفظ می کند؛ خزانۀ واهمه «حافظه» نامیده می شود .علاوه بر اين چهار قوّّه، حسّ باطنی ديگری وجود دارد که در صور و معانی حاصل در نفس تصرف می کند و «متصرفه» نام دارد )حسین زاده، 1335: 23-63(.

سنايی عوامل شناختی انسان را به وضوح و منطبق با نظر بزرگان اين وادی معرفی می کند. انسان برای کسب معرفت در اين جهان، به حواس بیرونی و قوای باطنی مجهز شده است تا راه را از بیراهه تشخیص دهد و اگر توفیق الهی با کوشش و همّّتش همراهی کند، شايد بتواند به سرچشمه های معرفتی نیز وصول يابد. سنايی بدون نام بردن از حواس باطنی، صراحتاً به کارکرد آنها اشاره می کند:

 

 

نفس کــو مــر تــــرا چــــو جان دارست              بــــی تـــو در جسم تــو بسی کار است

                                                                                                             

گـــر چــــه آن پنـــج شحنـــه بی کارند            ســـه وکیــل از درونت بیـــــــدارنـــد

                                                                                                             

آن کنـــد هضـــم و ايــن کنــــد قسمت     آن بـــــرد ثفـــل و ايــــن نهد نعـمت

                                                                                                             

آن نمايـــد ره ايـــــــن کنــــد تدبیـــر         اين شــــود حافــظ آن کنـــد تعـبیــر

                                                                                                             

                                                                     )سنايی،1332: 551(

مثلاً در باب خیال که از مهم ترين قوای ادراکی باطنی آدمی است و تقريباً تمام فیلسوفان مسلمان بخشی از آثار خود را به معرفی و نقشِ شناختی آن اختصاص داده اند ،چنین تعاريف و تعابیری وجود دارد: 

«علم الخیال يکی از مهمترين ساحت های معرفتی است که نقش اساسی در کشف و شهود سالکان دارد. انسان با قوّّۀ خیال خود، با خیال منفصل مرتبط می شود و از آنجا

/111

که اين وادی عظیم ظلّ و سايۀ عقول است، بدينترتیب ارتباط با اين ساحت نیز میسّّر می گردد» )اهلسرمدی، 1331: 20(. 

انسان بهواسطۀ همین قوّّۀ خیال که ازجملۀ مهمترين قوای ادراکی اوست، می تواند با عالم خیالِ منفصل ارتباط يابد؛ اين ارتباط در خواب و بیداری امکان پذير است: 

«ولی برای عموم مردم که اسیر و مشغول حواس و قوای خود هستند، در حالت خواب که بهنحوی اعراض از اين قوا حاصل می آيد، اين ارتباط سهل الوصول تر است؛ البته عرفا و کاملان از افراد بشر در حالت بیداری نیز بهراحتی می توانند به آن عالم شگفت انگیز متصل شوند» )همان: 24(. 

سنايی در اين موضوع تعابیری دارد که کاملاً با تعاريف و ديدگاههای دانشمندان اين حوزه  منطبق است:

آن نبینــی که چـــون به خواب شـــــوی               فــــارغ از زحمـت و عـــذاب شـــــوی

                                                                                                             

از بــــرای فـــــــــــراغـت و خــــوابـت  وز بــــــــــرای صـــــلاح و اسـبـابـت

 

 

انـــدرين خاکــــــدان ز آتـــش و بــــاد

 

تا تـــــرا بـــــر ســريـــر ســـرّ خــــرد

 

تـــو بــرآسوده و خــــــــــرد بـــر کـارز آرزوی تــــو بـــــــرد خـــاک نــژاد

 

بنشانـــــد ز بهــــــر راحــت خـــــود

 

تــــــــو بخفتــــه درونـت او بیــــدار

 

)سنايی، 1332: 551(

 

اماّ نکتهای مهم و درخور توجه در بیانات سنايی دربارۀ اين نیروها و حواس وجود دارد و آن اين است که خودِ اين ابزارهای شناختی آدمی، گاه تحتتأثیر عوامل درونی و بیرونی بی شمار، نه تنها از هدايت آدمی در مسیر صحیح ادراکی و معرفتی بازمی مانند ،بلکه خود عاملی میشوند برای سرگشتگی و از راه ماندن آدمی؛ به بیان ديگر، گاهی اين قوای حقیقتياب و ره شناس، به جای شکافتن پرده ها و وانمودن حقايق، خود حجابی می شوند بر سر راه کشف اسرار. سنايی بارها و بارها دربارۀ خطرهای خیالات محال هشدار می دهد و آدمی را از گرفتارآمدن در بند انديشه های باطل پرهیز می دهد:

    

      جـانـت را دوزخ آشیـــانــــــه مکـــن         خاطـــرت را محــال خانــــــه مکـــن

                                                                                                             

       گـــــرد بیهـــــوده و محـــال مگــرد  بــــر در خانـــۀ خیـــــــــال مگــرد

                                                                                                             

       از خیــــال محــــــال دست بـــــدار         تـا بــــدان بارگــــــــــه بیـابــی بـار

                                                                                                             

)همان: 34(    ابن عربی در تعريف خیال نوشته است: «وجه تسمیۀ خیال آن است که دگرگونی صور خیال مربوط به ناظر است نه به خود شی؛ يعنی شیء رويتشده فی نفسه ثابت

غزنوی/111

است و حقیقتش مبدل نمی شود، بلکه ناظر آن شی را در صورتهای متنوع تخیل می کند. همچین صور خیالیه، همواره متنوع است و هرگز ثبوت بر صورتی واحد را نمی پذيرد» )ابن عربی،1331: 312(. سنايی برای بیان اين موضوع، از حکايت زيبا و گويای جماعة العمیان و احوال الفیل بهره برده  است که پس از او بارها، به زبان ديگر شاعران و نويسندگان فارسی گو نیز بهعنوان مثالی گويا در بیان محدوديت های قوای ادراکی و اختلاف انديشه ها )به رغم وحدت حقیقت( وارد شده است:

 

هـــر يـکــــی ديــده جـــزوی از اجزا                همـگــان را فتـــــاده ظــــن خـطــا

                                                                                                             

هیـــچ دل را ز کلـــی آگــــــه نــــی      علــم با هیـــچ کـــــور همــره نــــی

                                                                                                             

جمـلگـــی را خیــــ        ـالهـای محــــال کـــرده ماننـــد غتفـــره بــــه جــوال

                                                                                                             

)همان: 33(      به عقیدۀ سنايی، انسان در اين جهان با خیالات و اوهام خود دربارۀ حقايق و معارف می انديشد و تصمیم می گیرد و ازهمینروست که از رسیدن به حقیقت اصلی بازمی ماند؛ برای اين منظور، او از فهم قرآن مثال می آورد و اينکه هر کسی سعی دارد با عقل ناقص و خیال خود آن را تفسیر و تحلیل کند:

آن يـکــی رجـــل گفتــه آن يك يـــد                                 بیهــده گفتــــ ــههـا بـبـــرده ز حـــد

 

 

و آن دگــر اصبعیــن و نقـــل و نــزول

 

و آن دگـــر استـــوا عـــرش و ســريـر

 

يکــی از جهـــل گفتــه قعــد و جلـس

 

وجـــه گفتــه يکـــــی دگـــر قدمیـن

 

زيــن همــه گفتـــه قـال و قیــل آمـد

 

… متشابـــه بخــــــــوان در او مآويــزگفتـــه و آمــــده بــــــه راه حلــــول

 

کـــرده در علـــم خـــويشتــن تقديــر

 

بستـــه بـــر گــردن از خیــال جـــرس

 

کـــس نگفتــه ورا کــــه مطلبــك ايـن

 

حـال کـــوران و حــــال پیــل آمـــد…

 

وز خیـــالات بیـهـــده بـگـــــــريـــز

 

)همان(

 

سنايی همین ديدگاه را دربارۀ وهم نیز مطرح می کند و معتقد است که تکیه بر وهم برای دريافت حقیقت، کاری نادرست و بیهوده است:

 

       وهـــم و خـاطـــر دلیــل نیکــــو نیسـت          هــر کجـا وهــم و خاطـر است او نیست

                                                                                                             

      وهـــم و خـاطـــر نـــــوآفريـــدۀ اوسـت         آدم و عقـــل نـــــــو رسیـــدۀ اوسـت

                                                                                                             

       دانـــــد اعمـــی کـــــــه مـــادری دارد       لیــك چونـــی بــــــــه وهــم در نارد

                                                                                                             

)همان: 41(

/112

     او نیز چون انديشمندان بزرگ جهان اسلام معتقد است که اين قوّه، يعنی وهم، شیطان درون و تحتتأثیر شیطان بیرون است )محمدزاده ،1311: 3- 1( و درنتیجه به مقتضای وجود و وجوبش از دايرۀ محسوسات فراتر میرود و حکم محسوسات را به غیر محسوسات تعمیم می دهد، حال آنکه حکمِ وهم فقط در چارچوب محسوسات قابل اطمینان است و همین محدوديّت اجرايی و حکمی وهم است که آدمی متکی بر اوهام را به ضلالت می کشاند:

 

ديو هم کاسـه بـود بـر سفره تـا وهم و خیـال                در میان ديـد و عقلت در سفـر باشد سفیر

                                                                                                             

آدمی در جمله تا از نفس پــر باشد چـو گوز       هر زمانی آيـد از وی ديــــو را بوی پنیـر

                                                                                                             

)سنايی،1310: 122(

در میــان غــــــرور و وهـــــم و خیـــال                  بســتۀ ديـو بسته گیــــــــــر مبـــاش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        )همان: 132(

    سنايی از واژۀ «ظن» هم چنین برداشتی دارد:

«ديدگاه مشهود آن است که ظن از واژه های اضداد است و در دو معنای شك و يقین، هر دو کاربرد دارد؛ بديهی است که در جايی که معرفت يقینی به واقع وجود دارد، اتکا بر انديشه های مبتنی بر حدس و تخمین هیچ ارزشی نخواهد داشت؛ ازاينرو، نمی توان در مقابل معارف الهی که توسط پیامبران الهی گزارش شده به معارف بشری که  براساس فرضیه های غیريقینی بهدستآمده اعتماد کرد» )شاکر ،1336: 102(:

مکــن از ظــن بــــه ســـوی علــم شتاب                 زآنکــه در ظـــن بـــود خطـا و صــواب

                                                                                                             

)سنايی، 1332: 563(

    مختصر آنکه در نظرگاه سنايی اين قوا نسبتبه قوای ادراکی باطنی، شايستگی ادراک و وصول به معرفت و حقیقت را ندارند و اتفاقاً آدمی از آنجايی که به جای دلسپردن بر راهنمايی های حضرت حق و پیغامبرانش ،اغلب بر عقل و ظنِّ خود تکیه می کند، از دريافت پیام های حقیقت بازمی ماند:

 

مثََلــت همچــو مـــرد در کشتـــی است                زان تـــرا فعــل سال و مـــه زشتـی است

                                                                                                             

آنکـــه در کشتـــی است و در دريــا   نظــرش کـــژ بــــــــــــود چـــو نابینا

                                                                                                             

ظـن چنـان آيــدش بــه خیــــره چنــان    سـاکـــن اوی است و ساحـــل است روان

                                                                                                             

                                                                                 )همان: 504(

 

 

غزنوی/119

9. معرفت شناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی

هزل تعلیمی سنايی اغلب از جايی آغاز می شود که عقل و قوای باطنیِ اسیر نفس و ديو رهزن ،لاجرم آدمی را گمراه می کند و سد راه درک معرفت و حقیقت می شود؛ چنین آدمی که اسیر اوهام و خیالات خود است، نه تنها از شناخت حقیقی فرسنگ ها دور می ماند، بلکه از آنجا که تصور و توهمِ نیل به معرفت در او قوّّت گرفته است، با دين ،دينداران واقعی، عالمان و واصلان به حقیقت و حتی با خدا محاجّّه می کند و ابلهانه خود را مُُحق می پندارد. سنايی در آثار خود حکايت های طنزآمیز شیرينی در هجو و نقد اين افراد ذکر کرده است؛ روشی متضمن زبان تند و بی پروا، موقعیت های طنزِ حاصل از تناقضات سخت بین هنجار و ناهنجار و صحنه های حیرت آور که برخلاف عقل و عادت و عرف جريان می يابند. همچنین سنايی اغلب در پايان حکايت های هزل آمیز خود، يك يا دو بیت را هم به تحلیل و تفسیر داستان و اندرز مستقیم اختصاص می دهد. در ادامه به تعدادی از اينگونه حکايات هزل آمیز اشاره می شود.

 

 9-1. التمثیل لقوم ینظرون به عین الاحول 

يکی از زيباترين اينگونه هزل های سنايی، حکايت پسری دوبین است؛ او بسیار سرخوشانه و مغرور از بادۀ تصورات و کج بینی خود، با پدر )نماد آنکه بهتر می داند و بلد راه است.( دربارۀ معنای «احول» مناقشه می کند و معتقد است پدرش در تبیین احول به معنای دوبین خطا کرده است؛ زيرا در اين صورت او می بايست ماه را که در آسمان دو تاست )!( چهارتا ببیند، ولی او فقط دو ماه در آسمان می بیند. سنايی با ذکر اين حکايت، به کج انديشی انسان در معارف طعنه می زند:

 

 ترســـم انــدر طــريــق شارع ديـــن                         همچنانــی کـــه احــــول کــــــژبیـن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      )سنايی ،1332: 43(

    سنايی در اين حکايت، علاوهبر تأکید بر وحدت حقیقت، با تمثیل قراردادن ناکارآمدی يك حس ظاهری )بینايی( و خطاهايی که از محدوديّت های کارکردی آن حاصل می شود، بر خطاهای معرفتی و شناختی در صورت اطمینان به قوای ادراکی باطنی اشاره می کند .

 

 

 

/111

9-2. التمثیل فی اصحاب تمنی السوء 

گاهی در تخیل و تصورات آدمی، يك حقیقت جای حقیقت ديگر را می گیرد و امورِ درهمآمیخته، با يکديگر مشتبه می شوند و اين موضوع بهطور مطلق، ناشی از نحوۀ عملکرد حواس باطنی نظیر حافظه و واهمه است. در چنین مواردی نیز خطاهای بزرگ شناختی از انسان سرمی زند. سنايی حکايت بسیار گويايی برای اين معنی آورده است؛ بدين مضمون که شخصی از ابلهی میپرسد: «آيا تاکنون زعفران ديده ای؟» مرد با تفاخر و البته قاطعیت پاسخ می دهد که: «نه تنها ديده ام، بلکه بارها همراه با ماست، زعفران را خورده ام». از همین پاسخ، شخص متوجه خطای بزرگ ابله می شود و می فهمد که او پیاز را در معنی زعفران تصور کرده است؛ يعنی نه زعفران و نه پیاز ،هیچکدام را به درستی نمی شناسد:

 

تــــو بصـل نیـــز هــــم نمـی دانـــی                        بیهـــده ريـــــش چنــــد جنبــانــی؟

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          )همان: 34(

از اين تمثیل، سنايی به اين نکته می رسد که آدمی که هنوز در تعريف و شناخت خود عاجز مانده است، چگونه می تواند ادعا کند به حقیقت دست يافته است:

 

آنکـــه او نفـــس خـويـش نشنـاســـــد                نفـــس ديگــر کســی چـه پرماســــد؟

                                                                                                             

علمــا جملـــــه هـــــرزه  میلافنـــــد  ديــن نــه بر پــای هـــر کســــی  بافند

                                                                                                             

)همان: 34(

9-9. التمثیل فی      ‌اصحاب‌الغفلة و الجهال 

در اين حکايت سنايی بر احوال آن کسانی می تازد که چشم بر حقیقت می بندند و با اوهام و تصورات خود دل خوش می سازند. شخصیّت اصلی اين حکايت، زنگیِ زشترويی است که در گذری، آيینه ای می يابد و حقیقت چهرۀ خود را در آن می بیند:

 

 بینـــی پخـــج ديـــد و دو لــب زشــت                چشمــــی از آتـش و رخـــی ز اَنگِــشت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          )همان: 503(

     اماّ اين زنگیِ زشت ،چنان گرفتار توهم زيبايی )پُُرنگاری( خود است که حقیقتی را که آينه بر او نموده است، باور نمی دارد و تصور می کند آن صورتی که در آينه ديده  است ،تصوير شخص ديگری است که صاحبش به جهتِ زشتیِ بسیار، آن را بر سر راه نهاده است:

  

غزنوی/111  گــــر چــو مــن پُُرنگــار بـــودی ايــن                                                                                                         کــی در ايـــن راه خـــوار بـودی ايـن؟

)همان(

به اعتقاد سنايی، بسیاری از انسان ها در مسیر درک و دريافت حقیقت و معرفت به چنین توهّمی دچار هستند و با اين تصورات و خیالات غلط می زيند و عمر به سر می کنند، بدون آنکه از رازگويی های آينۀ حقیقت بهره ای برگیرند؛ به بیان ديگر ،با وجود اينکه خورشیدِ حقیقت همه جا را روشن کرده  است و راه رسیدن به حقیقت را هموار ،اين انسان ها چنان در پیلۀ اوهام خود اسیر و کور مانده اند که توانايی و علاقۀ ديدن و ادراک روشنايی معرفت را ندارند:

 

نــــور خورشیـــد در جهـــان فاش است                 آفــت از ضـعــف چشـــم خفـــاش است

                                                                                                             

تـــو نبینــی جـــز از خیــال و حـــواس                             چـــون نــه ای خـط و سطح و                                                           نقطهشناس

                                                                                                             

تــــو در ايـــن راه معـــرفــت غلطـــی           سال و مـــه مـانـــده در حـــديث بطـی

                                                                                                             

)همان: 35(

سنايی معتقد است که چارۀ چنین جهالت و توهم درمان ناپذيری فقط مرگ است:

 

 

نیست اينجــا چــو مـــر خـــرد را بــرگ               مـــرگ با چنیـــن حـــــريفــان، مــرگ

                                                                                                             

)همان: 504(

 

9-1. فی الجاهل و یظن العالم 

در واقع خطر اين نوع جهالت، يعنی جهالتی که توأم با ظن و تکبر آگاهی و علم باشد ،بیش از ساير انواع نادانی است؛ چنین تعصّبی برای فرد و جامعه آسیب های بسیاری درپیدارد. سنايی در حکايتی نمونۀ بسیار جالبی از افراد گرفتار در اين نوع جهالت را ذکر کرده است: عده ای دور يك رافضی را گرفته بودند و او را می زدند. مردی از راه می رسد و بدون هیچ پرسش و پاسخی همراه جماعت میشود و «بیش از آن زد که آن گُرُُه زده بود». وقتی از او علت کارش را می پرسند، سفیهانه، اماّ سرسختانه و با اطمینان چنین پاسخ می دهد:

 

……………………………………………………………………..  مـــن ز جـــرمـش خبـــر نـــدارم لیــكسنّیّــان مـی زدنـــد و مـــن بــه دمـــش رفتـــم و بـهـــر مـــــزد هـــم زدمــش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          )همان: 552(

سنايی چنین افرادی را بسیار ملامت می کند و سگ را از آنان برتر می داند:

 

از صفــات سگـــی تهـــی کـــــن رگ                            ورنه    در                                                               رستخیز     خیـــزی   سگ

                                                                                                             

/116

نـنـــگ دارد بـســـی بـه طبـــع و بـه دل           ســـگ عــالـــــم ز آدم جـــاهـــــــــل

                                                                                                             

)همان(

 

9-1. التمثیل فی اصحاب المغرورین 

در حکايت ديگری، در کنار بیانِ گذرای برخی مفاسد اخلاقی و اجتماعی ،از       آسیبرسانی اشخاص متوهم بر شناخت حقیقت، به خودشان سخن می گويد و داستان مرد کور گوژی را روايت می کند که در حمام، با اين توهم که عضوی از اعضای بدنش متورم شده است )خطای حسی و شناختی(، سوزنی در آن فرومی برد و سپس از شدّت درد به درگاه خداوند نیايش و زاری می کند تا دردش را تسکین دهد؛ بی خبر از آنکه آنچه موجب عذابش شده است، خود او و عمل ناشی از انديشۀ خطای خودش است:

 

ســوزن از دسـت بفـکـــن و رستــــی                           کـــه از ايــن جهـــل، جـان و دل خستی

                                                                                                             

)همان: 514(

 

9-6. حکایت بقّّال 

ازهمیندست، حکايت ديگری در حديقه می يابیم که مردی برای خريد به دکان بقاّلی رفت. بقّال چون سنگ صدگان نداشت، معادل آن گِلِ خوردنی در کفۀ ترازو نهاد؛ مرد خريدار به توهم سود و زيرکی، دزدانه از آن گل می خورد، غافل از اينکه بر زيان خود عمل می کند:

 

مـــردمان جهــان همـــه زيــــن سـان                    گشتـــه از بهـــــر ســـود، جفتِ زيــان

                                                                                                             

خويشتـــن را بــــــه بــــاد بـــــرداده آن جهــــان را بديــــن جهــــــان داده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           )همان: 512(

به عقیدۀ سنايی، آن کس که با تکیه بر رأی و ظنّ و خیال خود به جستوجوی معرفت می رود و به اوهام و ترّّهات ذهنی خود اعتماد می کند و با توهمِ اتصال به منبع حقیقت، خود را از تکاپوی درک حقیقت بی نیاز می پندارد، نه تنها با ارباب دين و علم ،بلکه حتی با خود خدا نیز بر سر حقیقت معارضه و ستیز دارد؛ ازهمینروی است که می گويد: در درون هر انسانی يك فرعون بالقوه نهفته است که اگر امکانات برايش مهیّا شود، به منصۀ ظهور خواهد رسید:

 

 

غزنوی/111

کـم نبـــودی بــــه فعـــل از فــرعــون

 

وز کمــــال غـــــــــرور و نــادانـــــی

 

پـــرده از روی کــــار خــــود بــرداشت

 

در جــــــهان از بلنـــــــــد رايــانـــم

 

لفـــظ فــــرعــون به هـــر جبلت هست

 

دارد آن راز خـويشتــــن بــــــه نهفــت

 

 گـــر تــــرا در زمانـــــــه بــودی عـون

 

کــــه وی از غايــت پــــــريشــانــــی

 

چـــون ســر بنــدگی و عجـــز نــداشت

 

گفت مــــن بــرتـــــــــر از خدايـــانم

 

همــــه را اين غـــرور و نخــــوت هست

 

لیکــــن از بیـــــــم ســــر نیـارد گفت

 

)همان: 33(

سنايی نام اين کار را «فضولی» در کار خداوند می گذارد و اين نوع افراد را «فضول» می نامد .چند حکايت جالب هم در همین موضوع در حديقه وجود دارد.

 

9-1. داستان باستان 

داستان باستان ،حکايت مشهور آن ابلهِ فضول است که بر انحنای اندام های شتر )نمونه ای از صنع باری( ايراد می گیرد و می خندد که «چرا همۀ اندام های تو کج است؟» )سنايی، 1332: 45(. پاسخ سنايی به اين دست افراد چنین است:

 

     تـــو فضــــول از میانــــه بیـــرون بـر         گـــوش خـر درخور است با ســــرِ خــر

                                                                                                             

)همان(

9-1. التمثیل فی اعتقاد السوء و الخوف من قلّة الرزق 

حکايت مردی است که غافل از رازقیّت و قاسمیّت خداوند و متوهم بر آنکه خود نان آور و روزی دهندۀ خانواده اش است ،از زير بار خرج اهل و عیال می گريزد تا در صحرايی بر سر چاهی می رسد که مردی در آن چاه افتاده است. مرد از پدرِ فراری می خواهد تا در ازای صد درم ،به پرنده ای که در آن حوالی است، آب دهد تا سیراب شود. از اينجا مرد در موقعیّتی طنزآلود و شگفت آور قرارمی گیرد؛ هر چقدر که به آن پرنده آب می رساند ،پرنده سیراب نمی شود و اين اتفاق پندی می شود برای او تا از ظنّ نان آوری خود برهد و به روزی دهی خداوند ايمان آورد:

 

    زيــن هـــوس هـا چــرا نگــــردی دور؟           چنـــد دارد تـــــرا  جهان مغــــــرور؟

                                                                                                             

      پیش مـــــن قصّــــۀ هنــــر بــرخوان به کدامــــین تــرهات نهـــم بر خـوان؟

                                                                                                             

)سنايی ،1332: 332(

  

 

/111

9-3. حکایت اصحاب الغفله  

حکايت ابلهی است که از برزگری می خواهد برای نشاندادن احترام و محبّتش بدو، به جای پنبه دانه، پنبه بکارد. سنايی اين تصور باطل را که کسی بخواهد در عکس مسیر چرخۀ حیات حرکت کند ،عین دخالت در کار خداوند می داند و آن را زايیدۀ خیالات فاسد و توهمات دروغین انسان میشمارد:

 

زان کـــــه پیش عقــــول حکمت خــوار              پس خـــزيدن نیامـــ ده اســت بـــه کار

                                                                                                             

هــر چـــه يــزدان دهـــد بر آن مگزين  هــر چـه گردون کنــــد در آن منشــین

                                                                                                             

کآنچـــه آن نیست کـــرد هست کنــــد وآنــچه ايـــن بــرفــراشـت پست کنــد

                                                                                                             

)همان: 313(

 

9-11. حکایت مردی که گاوش را با خر همسایه عوض کرد

در میان اين دسته از حکايات سنايی ،از همه شیرين تر، حکايت مردی است که در سالی که وبای گاوان شیوع يافته است، به خیال خود، برای آنکه سود کند و بر قضای الهی پیشی بگیرد، گاوش را به همسايه می فروشد و در عوض، خر او را می خرد. از قضا، گاو می ماند و خر می میرد. مرد که از درايت و تدبیر خود مغرور و از تقدير الهی مغفول است، با خدای قادر متعال اينگونه از در شکايت برمی آيد که «چون تو خر را ز گاو نشناسی؟» )همان: 420(.

 

9-11. حکایت مناظره با گدا

معلوم است که سنايی به کار برخی از درويشان و عرفا هم شك میورزد و آنان را هم گرفتار چنین توهمّاتی در راه حقیقت و کشف باطنی می يابد. شاهد اين مدعا مناظرۀ بسیار زيبا و گويای او دربارۀ يك گداست؛ وقتی از او علت گدايیش را میپرسد و او را سرزنش می کند که «چرا دين به دنیا می فروشی؟»، پاسخی که گدا می دهد، نشان بارز رعونت و خیال های فاسد انسان در اين جهان و در مسیر زندگی است:

 

 ابلهــانـــــه جــــــــــواب داد از صف                    کـز پی خــــرقه و جــــــماع و علف

                                                                                                             

راست خــــواهــــی بدين تلنگ خوشم اين کنـــم بـه کـــه بار خلق کشـــم  زان ســـوی کديــــه بـــــــرد آز مـرا تا نباشــد بـــــــه کـــس نیاز مـــرا

                                                                                  )همان: 564(

«گدايی می کنم تا محتاج خلق نباشم». به واقع، هیچ کلامی به اين زيبايی و عینیت نمی تواند بازگوکنندۀ اعمال و انديشههای جاهلانه و درعینحال متکبرانۀ آدمی در اين جهان باشد.

غزنوی/113

1. نتیجه

سنايی هر سه حربۀ ادبی تعلیم، هزل و انتقاد را برای دعوت انسان به معرفت و حقیقت اصیل بهکارگرفته است. او پس از طرح تصوير کلی از جهان و هدف از خلقت انسان در مسیر «لِکی اُعرف»، مهمترين وظیفۀ آدمی را کسب معرفت وجودی و ادراک حقیقت می داند. وی در آثار خود، قوای ادراکی باطنی آدمی را منطبق بر اصول نظريات فلاسفه و متکلمان اسلامی مطرح و کارآيی آنها را معرفی می کند و درعینحال، بر ناکارآمدی و محدوديّت اين قوا تأکید می ورزد. سنايی با يادآوری کاستی و ناکارآمدی قوای شناختی و ادراکی، انسان را در رهیافت معارف به هوشیاری و دقت فرامی خواند. وی علاوه بر بیانات جدّ و پر از ملامت و خرده گیری به بی دانشی و جهالت خلق، بهويژه داعیه داران علم و شناخت، با آفرينش حکايات و تمثیلاتی که خود نام آنها را هزل تعلیمی نهاده است، گوشه هايی از رعونت و جهالت توأمان آدمی را در فريفتگی به خیالات و اوهام نشان می دهد و از انسان می خواهد که با گرويدن به زهد و دين، راه رسیدن به معرفت را با گام هايی استوارتر بپیمايد. بر مبنای اين پژوهش، سنايی در اغلب حکايات طنزآمیز با مايه های تعلیمی، انسان ظلوم و جهولی را سرزنش میکند که به خیال و توهم دريافت حقیقت، با اهل معرفت، واصلان حقیقت و حتی خود خداوند محاجه و مناقشه می کنند و در عین جهالت، ادعای شناخت دارند.

 

پینوشت

 بیت من بیت نیست اقلـیم است) سنايی ،1332: 563(1. هزل من هزل نیست تعلیم اسـت
 که با جـلاب در حلـقت چکاننـد 5. نصیحت داروی تلخ است و بايــد
  ز داروخانـــــۀ سعدی ستــانند )سعدی ،1332: 625(چنین سقمونیای شکــــــرآلـــود
 قوّّت خويش را بـــــه فعــل آور3. تو به قوّّت خلیــــفه ای به گــهر
 اختیار اسـت شــرح کـــــــرّّمناآدمی را میـــــــان عقل و هــــوا
 جوهری شد میــــان پردۀ غیــب )سنايی، 1332: 563(آدمی را مدار خـــــــوار که غیـب
 آدم از روح يافت ايـــــن تعــظیم4. روح انسان عجـايبی است عظیـم
  که در اين ديــوخانه زنـدانی استبــــــلعجب روح، روح انسانی است
 آفريده تــــن از گِِل آدمـــی استتن ضعیف و قوی دل آدمــــی است
 نیست از خلق مـــــر ورا همـــسر )همان: 522(لیك دارد میان گِِــــــــل گوهــر
 حیلۀ بیــــــع و ريا و ســـلم است2. فقها را غــــــرض از خواندن فقه
 جگر از بهـــر تعصب بــــه دم استعلما را ز پـــــــــی وعظ و خطاب

/161

زاهدان را ز بـــــــــــرای زه و زه            قل هوالله احـــــــد، دام و دد است فاضلان را ز پـــــــــی لاف فضول                روی در رفع و جر و جزم و ضم است  ادبا را ز پــــــــــــی کسب لجاج                انده نصب و لــــــن و جزم لم است متکلم را از راه خیـــــــــــــــال                   غم اثبات حــدوث و قـــــــدم است                                                                            )سنايی،1310: 26( منابع

آئودی، رابرت) 1336(، معرفت شناسی، ترجمۀ علی اکبر احمدی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشۀ اسلامی.

ابنعربی، محی الدين) 1331( فتوحات، ترجمۀ محمد خواجوی، تهران، مولی.

احمدی، جمال و ديگران )1336(، «انديشۀ کلامی سنايی دربارۀ عرش و استوا»، نشريۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی کرمان، ش 55، 32- 64.

اسداللهی، خدابخش) 1336(، «بازتاب انديشه های کلامی شیعه در آثار سنايی غزنوی»، آينۀ معرفت، ش 11، 33-105.

اهلسرمدی، نفیسه) 1331(، «مسئلۀ خیال از ديدگاه ابن عربی»، معرفت، سال 11، ش  122، 61-30.

پارسانسب، محمد) 1333( «از عقل ناصر خسرو تا عقل سنايی»، نشريۀ دانشکدۀ ادبیات کرمان، شمارۀ پیاپی 53، 32- 112.

پالك، جان) 1335(، مفاهیم بنیادين در  معرفتشناسی، ترجمۀ محمد حسین زاده، قم، زلال کوثر.

خاتمی، احمد) 1313(، «طنز روايی و کاربرد عرفانی آن در حديقه»، ادب فارسی، دورۀ 4، ش 1، 33- 21

حسین زاده، محمد) 1335( پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر، قم، موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

شاکر، محمد کاظم) 1336(، «پژوهشی در معنای ظنّ و جايگاه معرفتی و اخلاقی آن در قرآن»، مقالات و بررسیها، ش 34، 102-152.

سعدی، شیخ مصلح الدين) 1332(، کلیات، محمدعلی فروغی، تهران، هرمس.

سنايی، مجدود بن آدم )1310( ديوان، به اهتمام پرويز بابايی، چاپ چهارم، تهران، نگاه.

                   )1332( حدیقة الحقیقه و‌شریعة الطريقه، تصحیح محمد روشن، چاپ اول، تهران، نگاه.

شمس، منصور) 1332(، آشنايی با  معرفتشناسی، تهران، طرح نو.

صدر، رويا )1311(، بیست سال با طنز، تهران، هرمس.

طغیانی، اسحاق) 1311(، « جنبههای تعلیمی مثنوی حديقۀ سنايی»، پژوهشنامۀ ادبیات تعلیمی، ش

 .54-1 ،12

کاکهرش، فرهاد )1333(، «تأثیر انديشههای کلامی غزالی بر آرای سنايی»، ادبیات عرفانی و اسطوره-شناختی )زبان و ادبیات فارسی(، بهار، دورۀ 2، ش 14،151- 121.

محمدزاده، رضا )1311(، «نقش عوامل معنوی در معرفت با تکیۀ بر قوّّۀ وهم از نگاه ملاصدرا»، پژوهش نامۀ فلسفۀ دين، سال دهم، ش اوّل، پیاپی 11، 2-55.

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

 

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

همه موضوعات (برچسب های) سایت

دسته بندی: دسته بندی نشده
بازدید

ه

:قراردادهای الکترونیکیآتشباری در تونلآزادی ارادهآسیب شناسی استراتژی فروشآلیاژهای های پلیمریآلیاژ های پلیمریآموزش به شیوه دیداریآموزش به شیوه شنیداریآموزشهاي فني و حرفه‌ايآنومالیاتوماسیون در صنایع نفتاثر بخشی دوره های آموزشیاثر بخشی روش های تدریس فعالاجرای علنی کیفراجرای کیفر بدون تأخیراحساس محرومیت اجتماعیاختلافات اجیر و مستأجراخلاق کاربردیادبیاتادبیات، نویسندگی، رمانادبیات اجتماعیارزش زيباشناختيارزش سیاسیارزش علمیارزشمندیارزش های غیرتجاری جنگلارزش های غیرتجاری مرتعارشد هاعصر جدیدعصر جدید دات نتارشد ها دات آی آراز هم گسیختگی خانوادگیاستراتژي‌هاي بازاريابياستراتژی های برون سپاریاستفاده رسانه ای زناناسقاط حقاسکان عشایراصل دسترسی به بازاراصول بازرگانی بین المللیافراز منافعافزایش سهم بازارافزودنی های پلیمریافول دیناقلام تعهدي اختيارياكراه با تدليسالاستومرالگوی آتشباری معدنالگوی خود راهبریالیاژ های پلیمریامیل دورکیمانجمن هاي غير دولتي ترکانسان‌شناسی جنسیتانسان‌شناسی روان‌شناختیانسان‌شناسی سیاسیانسداد اجتماعيانفجار سنگ در تونلانگل شناسیانگیزش پیشرفت تحصیلیاهداف مدارس از ديدگاه مديراناوراق بهادارايزوتوپ اکسيژناکتشاف رویاکتشاف سرباکتشاف معادن آهناکراه بر مالك و عاقداکولوژی جنگلایران شناسیاینورترهای چند سطحیباروري مسلمانانباروری اهل تسننباروری اهل تشیعبازاریابی فروش آنلاینبازاریابی فروشگاه اینترنتیبازاریابی محصولات صادراتیباززاییبازنمود هويت آذربايجانيبتن غلتکیبتن های پلیمریبررسی اکتشافیبررسی تغییرات فرهنگیبرنامه ريزي شهريبرنامه ریزی بلند مدت مدیرانبرنامه ریزی متمرکز مدیرانبرنامه سازي خلاقبهبود استراتژی فروشبهینه سازی استراتژی فروشبيماری بلاستبيوتکنولوژي کشاورزيبیوشیمیتأثیرآموزش دیداریتاثیر بیوفیدبک تراپیتاثیر زلزله بر معادنتجارب جامعه‌پذيري.تحقيق رشته مدیریتتحقيق رشته معدنتحقيق رشته کامپیوترتحلیل انتقادی گفتمانتحلیل وضعیت بانک هاتحلیل پایداری تونلتحلیل پایداری تونل زیر زمینیتحلیل پوششی داده هاتحلیل گفتمانترجمه فارسی مقاله isiترجمه مقاله isiترموپلاستيكتعذر وفا به عقدتعلقات مذهبیتعيين محدوده واكه هاتعیین اندیس های معدنیتعیین بودجه زمانیتغييرات فرهنگيتلفیق gisتلفیق دانش بومیتوانبخشیتورش های رفتاریتونلزنی با TBMتونل سازی به روش سپریتکنولوژي آموزشیتکنولوژی آموزشیتکنولوژی پیش آغشته هاتیمارهای هورمونیجامعه شناسی ادبیاتجامعه شناسی زبانجامعه شناسی هنرجلب ثالث اصلیجلب ثالث تقویتیجلب شخص ثالثجنسیتجهت غالبيتحسابداری تعهدیحق فسخ قراردادحقوق ایران و انگلیسحمل و نقل درياييخرید پایان نامه صنایعخرید پایان نامه عمرانخرید پایان نامه فلسفهخرید پایان نامه مهندسی شیمیخرید پایان نامه مهندسی شیمی محیط زیستخرید پایان نامه موادخرید پایان نامه مکانیکخرید پایان نامه پلیمرخرید پایان نامه کارشناسی ارشد صنایعخرید پایان نامه کارشناسی ارشد عمرانخرید پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفهخرید پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمیخرید پایان نامه کارشناسی ارشد موادخرید پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیکخرید پایان نامه کارشناسی ارشد پلیمرخشونت اقتصادیخشونت جنسیخشونت خانوادگیخشونت روانیخشونت فیزیکیخشونت مردانخصوصی شدن دینخواص مكانيكي نانو كامپوزيتخواص نانوکامپوزیتخود راهبری یادگیریخیار تدلیسخیار فسخداده کاويدامپزشکیدانش آموزان ویژه یادگیریدانلود رایگان پایان نامه حسابداریدانلود پایان نامه عمراندانلود پایان نامه مدیریتدرجه غالبيتدرماندگی بانکیدريانورديدعوای طاریدکترای علوم داميدیاتومیترخدادهای رایانه ایرزينهاي فنوليرزین اپوکسیرزین های پلی استر غیر اشباعرساله دکتریرساله دکتری ادبیاترساله دکتری حقوقرساله دکتری زمین شناسیرساله دکنتری مدیریت آموزشیرضایت شغلیرفتار توده ایرفتار شهروندی سازمانیرمانروایت شناسیروسازی های بتنیروش بدیعه پردازیروش تدریس بدیعه پردازیروش مخروط شناورروش کيفیریسک ادراک شدهریسک نقدینگیزبانزبان زنانهزبان شناسیزبان شناسی اجتماعیزرین های اپوکسیزمان بندی تولید در معادن روباززنان و رسانه هازنجيره تأمينزنجیره تامینزيست شناسي اجتماعيزیست جهانساختار سازمانساختارگرایی بوردیوسبک مدیریت دلسوزانهسبک مدیریت مشارکتیسد های بتن غلتکیسرقت نوجوانانسرمايه‏ فرهنگيسرمایه اجتماعیسرمایه فکریسقط جنين ارادیسلامت سالمندانسمينار مدیریتسمينار معدنسمينار کامپیوترسمینار ارشد الکترونیکسمینار ارشد نرم افزارسمینار ارشد کامپیوترسمینار برق الکترونیکسمینار برق قدرتسمینار برق مخابراتسمینار برق کنترلسمینار صنایعسمینار عمرانسمینار فلسفهسمینار معدنسمینار مهندسی شیمیسمینار موادسمینار مکانیکسمینار نرم افزارسمینار پلیمرسمینار کارشناسی ارشد برق الکترونیکسمینار کارشناسی ارشد برق قدرتسمینار کارشناسی ارشد برق مخابراتسمینار کارشناسی ارشد برق کنترلسمینار کارشناسی ارشد مدیریت مدیریتسمینار کارشناسی ارشد معدن استخراجسمینار کارشناسی ارشد معدن اکتشافسمینار کارشناسی ارشد کامپیوترسنبلسنجش از دورسنگ شکنی در معدنسواد قوميسوخچهسيگنال گفتار پيوستهسیستم های اطلاعاتیسیمنار ارشد برق الکترونیکشباهت هاي اكراه و اضطرارشبکه های عصبی مصنوعیشخصی بودن مجازاتشرایط هیدرو دینامیکی آبخوانشرط بقای مالکیت بایعشیوه فرزند پروری سهل گیرانهشیوه فرزند پروری مستبدانهشیوه های فرزند پروریصادق هدایتضضر معنویطبقه‏ اجتماعيطراحی الگوی اتش باریطراحی نگهداری تونلعرفان تطبیقیعرفی شدنعقد بیمه اتکاییعلم مدیریت فازیعوامل اعتماد اجتماعیعوامل صاحبکارعوامل مؤثر بررهبریعوامل مؤثر بر چپ دستيعکاسی سورئالعکاسی سورئالیسمفاكتورهاي هويتيفرایند بودجه بندیفرایند تحلیل سلسله مراتبیفرایند شناسایی ریسکفروش پایان نامه صنایعفروش پایان نامه عمرانفروش پایان نامه فلسفهفروش پایان نامه مهندسی شیمیفروش پایان نامه موادفروش پایان نامه مکانیکفروش پایان نامه های عمرانفروش پایان نامه پلیمرفلسفه هنرفیزیوتراپیفیزیولوژیفیزیولوژی جانوریفیزیولوژی دامقرار داد افراز منافعقشربندي اجتماعيقوانين شرعيقوانين عرفيقوانين مدنيكاهش نارواني گفتار كودكانلرزه نگاری سه بعدیلیست پایان نامه توسعه روستاییلیست پایان نامه جامعه شناسیلیست پایان نامه رفاه اجتماعیلیست پایان نامه علوم اجتماعیلیست پایان نامه مردم شناسیلیست پایان نامه هالیست پایان نامه های مدیریتماشین حفاری رودهدرمالکیت پایان نامهماهیت حقوقی اکراهماهیت مالکیت مشاعیمتاپليتمتغیر مداخله گرمتن کامل سمينار مدیریت پایان نامه ارشد رشته مدیریت مدیریتمتن کامل سمينار معدنمتن کامل سمينار معدن پایان نامه ارشد رشته معدن استخراجمتن کامل سمينار کامپیوتر پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر کامپیوترمتن کامل سمینار معدنمتن کامل پايان نامه مدیریتمتن کامل پايان نامه معدنمتن کامل پايان نامه کامپیوترمتن کامل پایان نامه معدنمحافظه­ کاری سودمددکاریمدل رگرسیونمدلسازی فازیمدل شبکه های عصبیمديريت آموزشي استبداديمديريت آموزشي وظيفه مدارمديريت دموكراتيك در دبيرانمديريت ريسکمدیریت استراتژیک در معدنمدیریت ترافیکمدیریت خدمات بهداشتیمدیریت خدمات درمانیمدیریت سودمدیریت نقدینگیمدیریت پایدار مراتعمرد سالاریمسئوليت‌هاي اجتماعي زنانمشتریان صادراتیمصاحبه عميقمطالعه تطبیقی حقوقمعماری سرویس گرامعیارهای ریسک نقدینگیمفهوم اعتماد اجتماعیمفهوم سیاست کیفریمفهوم مهایاتمقاله isi با ترجمهمقاله رشته مدیریتمقاله رشته معدنمقاله رشته کامپیوترمقاله زنبور عسلمقاله مهارت اجتماعیمقاله پرتو درمانیمقاله پرتو پزشکیمقايسه اكراه با اشتباهملکه زنبور عسلمنابع زغال سنگمهارتهای روانی حرکتیمهارت‏های اجتماعی کودکانمهندسی ارزش در معادنموضوع پایان نامه مدیریتمولفه‌های خلاقیتمیدان های روانینابرابري اجتماعينانوكامپوزيتهانانو موادنانو کامپوزیت هانانو کامپوزیت های پلیمرینتیجه گیری پایان نامهنرخ نفوذ TBMنرم افزار FLAC3Dنرم افزار UDECنرم افزار UDEC در معادننسبت پوشش نقدینگینسب وارث كودكنظرکاوينظریه سرمایه انسانینظریه های رضایت زندگینظم نوین اقتصادینقش اینترنت در آموزشنقش جنسیت در خلاقیتنگرش زنان به سقط جنيننگرش مشتری گرایینگهداری سقف حفریات معدنیهمسر آزاریهمنشینی افتراقیهوافضاهوشمندی رقابتیهولواستراتیگرافیهیستوگرامواسطه گري بازار برقواکنش بازار سرمایهویژگی های علمی مدیرانپايان نامه ارشد مدیریتپايان نامه ارشد معدنپايان نامه ارشد کامپیوترپايان نامه ارشد کامپیوتر نرم افزارپايان نامه پژوهش اجتماعيپايان نامه کارشناسي ارشد مدیریتپايان نامه کارشناسي ارشد معدنپايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي مدیریتپايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي معدنپايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوترپايان نامه کارشناسي ارشد کامپیوترپايان‌نامه ارشد توسعه اجتماعيپايان‌نامه كارشناسي ارشد توسعهپایان نامه mbaپایان نامه ngoپایان نامه آبپایان نامه آبخیزداريپایان نامه آبخیزداریپایان نامه آب و خاکپایان نامه آبیاریپایان نامه آتشباری در تونلپایان نامه آثار تبلیغاتپایان نامه آذربایجانپایان نامه آرزو های شغلیپایان نامه آزادی ارادهپایان نامه آسیب اجتماعیپایان نامه آسیب اقتصادیپایان نامه آسیب شناسی استراتژی فروشپایان نامه آلیاژ های پلیمریپایان نامه آموزش به شیوه دیداریپایان نامه آموزش به شیوه شنیداریپایان نامه آموزش خلاقیتپایان نامه آموزش دبیرانپایان نامه آموزش ضمن خدمتپایان نامه آموزش مداراپایان نامه آموزش معلملنپایان نامه آموزش معلولینپایان نامه آموزش نیروی انسانیپایان نامه آموزشهاي فني و حرفه‌ايپایان نامه آموزش گروهیپایان نامه آمیخته بازاریابیپایان نامه آنومالیپایان نامه آگاهی از برندپایان نامه ابزار دقیقپایان نامه ابعاد شخصیتپایان نامه اتوماسیونپایان نامه اتوماسیون در صنایع نفتپایان نامه اثرات تورمپایان نامه اثربخشی آموزشپایان نامه اثربخشی آموزش الکترونیکیپایان نامه اثر بخشی دوره های آموزشیپایان نامه اثر بخشی روش های تدریس فعالپایان نامه اثر بخشی سازمانیپایان نامه اثر بخشی مدیرانپایان نامه اثر بخشی کارکنانپایان نامه اجارهپایان نامه اجتناب مالیاتیپایان نامه اجرای علنی کیفرپایان نامه اجرای کیفر بدون تأخیرپایان نامه اجیرپایان نامه احساس محرومیت اجتماعیپایان نامه احیای بناهاپایان نامه اختلافات اجیر و مستأجرپایان نامه اختلالات شخصیتیپایان نامه اختلالات نوشتاریپایان نامه اختلال شخصیتپایان نامه اختلال هویت جنسیپایان نامه اختلال یادگیریپایان نامه اخلاقپایان نامه اخلاق اسلامیپایان نامه اخلاق حرفه‌ایپایان نامه اخلاق سازمانیپایان نامه اخلاق کاربردیپایان نامه ادبيات نمايشيپایان نامه ادبیاتپایان نامه ادبیات اجتماعیپایان نامه ادبیات نمایشیپایان نامه ادراک کارکنانپایان نامه ارتباطاتپایان نامه ارتباط با مشتریپایان نامه ارتباط تصويریپایان نامه ارتباط تصویریپایان نامه ارتباط غیرکلامیپایان نامه ارتباط فرهنگیپایان نامه ارتقاء بهره وریپایان نامه ارتقای نقشپایان نامه ارتقای کیفیتپایان نامه ارزش افزوده اقتصادیپایان نامه ارزش اقتصادیپایان نامه ارزش درک شدهپایان نامه ارزش دفتریپایان نامه ارزش زيباشناختيپایان نامه ارزش سیاسیپایان نامه ارزش علمیپایان نامه ارزشمندیپایان نامه ارزش های غیرتجاری مرتعپایان نامه ارزش ویژهپایان نامه ارزش ویژه برندپایان نامه ارزش ویژه داخلیپایان نامه ارزش گذاریپایان نامه ارزیابی ریسکپایان نامه ارزیابی عملکرد مالیپایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنانپایان نامه ارزیابی مالیپایان نامه ارزیابی هنجاریپایان نامه ارشدپایان نامه ارشد ارتباطاتپایان نامه ارشد اقتصادپایان نامه ارشد الهیاتپایان نامه ارشد الکترونیکپایان نامه ارشد بازرگانیپایان نامه ارشد برقپایان نامه ارشد برق الکترونیکپایان نامه ارشد برق قدرتپایان نامه ارشد برق مخابراتپایان نامه ارشد برق کنترلپایان نامه ارشد تاریخپایان نامه ارشد تکنولوژی آموزشیپایان نامه ارشد جامعه شناسیپایان نامه ارشد جمعيت شناسيپایان نامه ارشد حسابداریپایان نامه ارشد حقوقپایان نامه ارشد رشته برقپایان نامه ارشد رشته حقوقپایان نامه ارشد رشته صنایعپایان نامه ارشد رشته عمرانپایان نامه ارشد رشته فلسفهپایان نامه ارشد رشته معدن اکتشافپایان نامه ارشد رشته مهندسی شیمیپایان نامه ارشد رشته موادپایان نامه ارشد رشته مکانیکپایان نامه ارشد رشته نرم افزارپایان نامه ارشد رشته پلیمرپایان نامه ارشد روانشناسیپایان نامه ارشد زیستپایان نامه ارشد زیست شناسیپایان نامه ارشد سخت افزارپایان نامه ارشد شیمیپایان نامه ارشد صنایعپایان نامه ارشد علوم اجتماعیپایان نامه ارشد علوم تربیتیپایان نامه ارشد علوم سیاسیپایان نامه ارشد عمرانپایان نامه ارشد عمران تبدیل انرژیپایان نامه ارشد عمران ترابریپایان نامه ارشد عمران حمل و نقلپایان نامه ارشد عمران راهپایان نامه ارشد عمران راه و ترابریپایان نامه ارشد عمران سازهپایان نامه ارشد عمران سازه های هیدرولیکیپایان نامه ارشد فلسفهپایان نامه ارشد فیزیکپایان نامه ارشد مدیریتپایان نامه ارشد مدیریت آموزشیپایان نامه ارشد مدیریت بازرگانیپایان نامه ارشد مدیریت مالیپایان نامه ارشد مدیریت مدیریتپایان نامه ارشد معدنپایان نامه ارشد معدن استخراجپایان نامه ارشد معدن اکتشافپایان نامه ارشد معماریپایان نامه ارشد مهندسی شیمیپایان نامه ارشد مهندسی شیمی محیط زیستپایان نامه ارشد مهندسی نفتپایان نامه ارشد موادپایان نامه ارشد مکانیکپایان نامه ارشد مکانیک تبدیل انرژیپایان نامه ارشد مکانیک طراحی کاربردیپایان نامه ارشد مکانیک مکاترونیکپایان نامه ارشد نرم افزارپایان نامه ارشد هاپایان نامه عصر جدیدپایان نامه ارشد ها دات آی آرپایان نامه عصر جدید دات نتپایان نامه ارشد پلیمرپایان نامه ارشد کامپیوترپایان نامه ارشد کامپیوتر کامپیوترپایان نامه ارشد کشاورزیپایان نامه ارگونومیپایان نامه ازدواجپایان نامه ازدواج تحمیلیپایان نامه ازدواج خویشاوندیپایان نامه از هم گسیختگی خانوادگیپایان نامه استراتژی سازمانیپایان نامه استراتژی های بازاریابیپایان نامه استرس شغلیپایان نامه استفاده از فناوري اطلاعاتپایان نامه استفاده از فناوری اطلاعاتپایان نامه استفاده مشتریانپایان نامه استقرار بودجه ریزیپایان نامه استقرار سیستم حسابداریپایان نامه اسکیزوفرنیپایان نامه اشتراک گذاری اطلاعاتپایان نامه اصلاح برنجپایان نامه اصلاح نباتاتپایان نامه اصلاح ژنتیکپایان نامه اصلاح کشاورزیپایان نامه اضطرابپایان نامه اضطراب اجتماعیپایان نامه اضطراب امتحانپایان نامه اطلاع رسانیپایان نامه اطمینان اطلاعاتیپایان نامه اطمینان فروش اینترنتیپایان نامه اطمینان مدیریتپایان نامه اعتبار سنجیپایان نامه اعتماد اجتماعیپایان نامه اعتماد به نفسپایان نامه اعتماد فروش اینترنتیپایان نامه افزایش ارزش سهامپایان نامه افزایش خلاقیتپایان نامه افزایش شادکامیپایان نامه افزایش صمیمیتپایان نامه افزایش عملکردپایان نامه افزایش فروشپایان نامه افزایش محافظه کاری سودپایان نامه افسردگیپایان نامه افشای اطلاعات مالیپایان نامه اقتصاد زنانپایان نامه اقلام تعهدیپایان نامه اقلام تعهدی اختیاریپایان نامه الگوی ارتباطیپایان نامه الگوی رفتاریپایان نامه الگوی شادمانیپایان نامه امور مالیاتیپایان نامه انتظارات جنسیپایان نامه انتظار مشتریپایان نامه انتقال مالکیتپایان نامه انحراف اجتماعیپایان نامه اندازه شرکتپایان نامه انسان شناسیپایان نامه انعطاف پذیری سازمانپایان نامه انعطاف پذیری شناختیپایان نامه انگیزش شغلیپایان نامه انگیزش پیشرفت دانش آموزانپایان نامه انگیزه کاریپایان نامه اهداف استراتژیکپایان نامه اهداف مدیریتپایان نامه اگرواکولوژیپایان نامه ایجاد مزیت رقابتیپایان نامه ایدزپایان نامه ایمنی بهداشتپایان نامه باروریپایان نامه بازارگراییپایان نامه بازارگرایی درونیپایان نامه بازاریابیپایان نامه بازاریابی اینترنتیپایان نامه بازاریابی داخلیپایان نامه بازاریابی سبزپایان نامه بازاریابی ورزشیپایان نامه بازاریابی ویروسیپایان نامه بازده سهامپایان نامه بازده صندوق هاپایان نامه بازدهی غیر عادی سهامپایان نامه بازرگانیپایان نامه بازرگانی داخلیپایان نامه بازسازی بافت قدیمپایان نامه بازیپایان نامه باستان شناسیپایان نامه بانکداری موبایلیپایان نامه بانک مرکزیپایان نامه باورهای غیرمنطقیپایان نامه باورهای معرفت شناختیپایان نامه بدکارکردی جنسیپایان نامه برنامه ریزی استراتژیکپایان نامه برنامه ریزی درسیپایان نامه برنامه ریزی دو سطحیپایان نامه برنامه ریزی رفاه اجتماعیپایان نامه برنامه ریزی شهریپایان نامه برندپایان نامه برون سپاریپایان نامه برون گراییپایان نامه بزهکاریپایان نامه بلوغ سرمایهپایان نامه بنگاه‌های اقتصادیپایان نامه بهبود استراتژی فروشپایان نامه بهبود بهره وریپایان نامه بهبود سطح بلوغپایان نامه بهبود نگرش هاپایان نامه بهبود کیفیتپایان نامه بهبود کیفیت زندگیپایان نامه بهداشت کارپایان نامه بهره هوشیپایان نامه بهره وریپایان نامه بهره وری منابع انسانیپایان نامه بهره وری کارشناسانپایان نامه بهزیستی روانشناختیپایان نامه بهزیستی معنویپایان نامه بهینه سازی استراتژی فروشپایان نامه بهینه سازی سازمانیپایان نامه بودجه ریزی عملیاتیپایان نامه بورسپایان نامه بورس اوراق بهادارپایان نامه بيابانزداييپایان نامه بيماری بلاستپایان نامه بيوتکنولوژي کشاورزيپایان نامه بیابان زداییپایان نامه بیابان‌زداییپایان نامه بی تفاوتی کارکنانپایان نامه بیعپایان نامه بیع بین المللپایان نامه بیمهپایان نامه بیمه تامین اجتماعیپایان نامه بیمه عمرپایان نامه بیمه مالیاتیپایان نامه بیمه نامهپایان نامه بیوتکنولوژیپایان نامه بیوتکنولوژی پزشکیپایان نامه بیوشیمیپایان نامه بیولوژیپایان نامه تأثیرآموزش دیداریپایان نامه تأثیر مراکز مشاورهپایان نامه تئوری خاکستریپایان نامه تئوری ذهنپایان نامه تئوری رفتارپایان نامه تاب آوریپایان نامه تاثیر اعتمادپایان نامه تاثیر زلزله بر معادنپایان نامه تاثیر فناوری اطلاعاتپایان نامه تاریخ انقلابپایان نامه تامین کنندگان کالاپایان نامه تبلیغات تلویزیونیپایان نامه تبلیغات دهان به دهانپایان نامه تبلیغات شفاهیپایان نامه تجارب جامعه‌پذيري.پایان نامه تجارت الکترونیکپایان نامه تحقيق رشته مدیریتپایان نامه تحقيق رشته معدنپایان نامه تحقيق رشته کامپیوترپایان نامه تحلیل انتقادی گفتمانپایان نامه تحلیل سینماپایان نامه تحلیل وضعیت بانک هاپایان نامه تحلیل پایداری تونلپایان نامه تحلیل پایداری تونل زیر زمینیپایان نامه تحلیل پوششی داده هاپایان نامه تحلیل گفتمانپایان نامه تحمل استرسپایان نامه تحول شناختیپایان نامه تحول فرهنگیپایان نامه تخصیص منابعپایان نامه ترازنامهپایان نامه ترافیکپایان نامه تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزانپایان نامه ترجمه مقاله isiپایان نامه ترجیحات زندگیپایان نامه ترموپلاستيكپایان نامه ترکیب مالکیتپایان نامه تسهیل تجارتپایان نامه تسهیم دانشپایان نامه تصمیم گیری سرمایه گذاریپایان نامه تعارضات زناشوئیپایان نامه تعارض بین فردیپایان نامه تعامل با مشتریانپایان نامه تعدیل سودپایان نامه تعدیل کنندگیپایان نامه تعدیل کنندگی رضایت مندیپایان نامه تعذرپایان نامه تعذر وفا به عقدپایان نامه تعریف استراتژیپایان نامه تعلقات مذهبیپایان نامه تعلیم و تربیت اسلامیپایان نامه تعهد سازمانیپایان نامه تعهد سازمانی کارکنانپایان نامه تعهد عاطفیپایان نامه تعهد مدیرانپایان نامه تعهد کارکنانپایان نامه تعيين محدوده واكه هاپایان نامه تعیین اندیس های معدنیپایان نامه تعیین بودجه زمانیپایان نامه تعیین ریسکپایان نامه تغذیه دامپایان نامه تغييرات فرهنگيپایان نامه تغییرات بازارپایان نامه تغییر سازمانیپایان نامه تغییر نرخ مالیاتپایان نامه تفسیر قرانپایان نامه تفکر انتقادیپایان نامه تقارن اطلاعاتپایان نامه تقاضای بیمه عمرپایان نامه تقسیم سودپایان نامه تقلب گزارشگری مالیپایان نامه تقویت روحیه کارآفرینیپایان نامه تلاطم محیطیپایان نامه تلفیق gisپایان نامه تلفیق دانش بومیپایان نامه تلقیح مصنوعیپایان نامه تمرکز حواسپایان نامه تمرکز مالکیتپایان نامه تهاترپایان نامه توانایی شغلی دبیرانپایان نامه توانایی شغلی معلمانپایان نامه توانبخشیپایان نامه توانمندساز مدیریتپایان نامه توانمندسازیپایان نامه توانمندی ادراکیپایان نامه توانمندی انسانیپایان نامه توانمندی فنیپایان نامه توانمندی مدیریتیپایان نامه تورش های رفتاریپایان نامه توریسمپایان نامه توسعه بیمهپایان نامه توسعه روستاییپایان نامه توسعه سازمانپایان نامه توسعه سياسيپایان نامه توسعه صادراتپایان نامه توسعه محصول جدیدپایان نامه توسعه کارکنانپایان نامه توسعه گردشگریپایان نامه تولید ادبیپایان نامه تولید دانشپایان نامه تولید ناخالص ملیپایان نامه تونلزنی با TBMپایان نامه تکلیف شبپایان نامه تکنولوژي آموزشیپایان نامه تکنولوژی آموزشیپایان نامه تکنیک داده کاویپایان نامه تیپ شخصیتیپایان نامه تیپ شخصیتی مدیرانپایان نامه تیپ های شخصیتیپایان نامه جامعه شناسیپایان نامه جامعه ‌پذيريپایان نامه جانشین پروریپایان نامه جدید مدیریت مالیپایان نامه جذب سرمایه گذارپایان نامه جذب سپردهپایان نامه جرأت ورزیپایان نامه جریانات نقدیپایان نامه جریان نقدیپایان نامه جریان نقدی آزادپایان نامه جریان وجوه نقدپایان نامه جغرافیاپایان نامه جغرافیای سیاسیپایان نامه جمعیت شناسیپایان نامه جمعیت شیعهپایان نامه جنسیت مدیرانپایان نامه جنگلداریپایان نامه جنگل شناسیپایان نامه جهانگردیپایان نامه جهت گیری مذهبیپایان نامه حادثه سنجیپایان نامه حافظه کوتاه مدتپایان نامه حاکمیت شرکتیپایان نامه حجم معاملاتپایان نامه حسابداریپایان نامه حسابداری دولتیپایان نامه حسابداری رایگانپایان نامه حسابداری صنعتیپایان نامه حسابداری مالیپایان نامه حسابداری مالیاتیپایان نامه حسابداری منابع انسانیپایان نامه حسابداری کارشناسیپایان نامه حسابرسی شرکتپایان نامه حسابرسی مستقل مالیپایان نامه حضور زنانپایان نامه حقوق بشرپایان نامه حقوق بين‌المللپایان نامه حقوق بیمهپایان نامه حقوق بین المللپایان نامه حقوق تصادفپایان نامه حقوق جرمپایان نامه حقوق جرم شناسیپایان نامه حقوق جزاپایان نامه حقوق خصوصیپایان نامه حقوق رانندگیپایان نامه حقوق عمومیپایان نامه حقوق و دستمزدپایان نامه حل اختلافپایان نامه حمایت سازمانیپایان نامه حمایت مدیرانپایان نامه خالص داراییپایان نامه خاک شناسیپایان نامه خبرگی کارشناسانپایان نامه خجالت دانش آموزانپایان نامه خدماتپایان نامه خرید آنیپایان نامه خشم کودکانپایان نامه خصوصی سازیپایان نامه خطای پیش بینی سودپایان نامه خطرات روانیپایان نامه خلاقیتپایان نامه خلاقیت آموزشیپایان نامه خلاقیت مدیرانپایان نامه خلاقیت هیجانیپایان نامه خلاقیت کارکنانپایان نامه خوداتکاییپایان نامه خود اندیشیپایان نامه خودپندارهپایان نامه خودکارآمدیپایان نامه خودکارآمدی تحصیلیپایان نامه خوشبینیپایان نامه داده کاویپایان نامه دارایی نامشهودپایان نامه داروسازیپایان نامه داستانپایان نامه دامداریپایان نامه دامپروریپایان نامه دامپزشکیپایان نامه دانش شناسیپایان نامه دانش ضمنیپایان نامه دانشگاه تهرانپایان نامه درآمدهای غیر قانونیپایان نامه درمان فراشناختیپایان نامه درون سازمانیپایان نامه درون گراییپایان نامه درک عدالتپایان نامه درگیری ذهنی کالاپایان نامه دعوای طاریپایان نامه دفع آفاتپایان نامه دموكراتيكپایان نامه دندانپزشکیپایان نامه دهداری هاپایان نامه دکترای علوم داميپایان نامه دکتریپایان نامه دکتری ادبیاتپایان نامه دکتری حقوقپایان نامه دکتری دامپزشکیپایان نامه دکتری فيزيك درياپایان نامه دکتری پلیمرپایان نامه دکنتری مدیریت آموزشیپایان نامه دیاتومیتپایان نامه دین شناسیپایان نامه دین و اقتصادپایان نامه رازیانهپایان نامه راکتورپایان نامه رتبه بندی داخلیپایان نامه رتبه سنجیپایان نامه رخدادهای رایانه ایپایان نامه ررسی تعهدپایان نامه رزينهاي فنوليپایان نامه رزین اپوکسیپایان نامه رزین های پلی استر غیر اشباعپایان نامه رشته تکنولوژی آموزشیپایان نامه رشته جهانگردیپایان نامه رشته حسابداریپایان نامه رشته شهرسازیپایان نامه رشته فقهپایان نامه رشته فناوری اطلاعاتپایان نامه رشته مدیریتپایان نامه رشته معدن اکتشافپایان نامه رشته کشاورزیپایان نامه رشد درآمدپایان نامه رشد عایدی سالانهپایان نامه رضایت از مصرفپایان نامه رضایت زناشوئیپایان نامه رضایت زندگیپایان نامه رضایت شغلیپایان نامه رضایت مشتریپایان نامه رضایت مشتریانپایان نامه رضایت مندیپایان نامه رضایت مندی مشتریپایان نامه رضایت نیروی انسانیپایان نامه رفتار توده ایپایان نامه رفتار خریدپایان نامه رفتار خرید مشتریانپایان نامه رفتار شهروندیپایان نامه رفتار شهروندی سازمانیپایان نامه رفتار ضد بهره ورپایان نامه رفتارهای مشارکتیپایان نامه رمانپایان نامه رهبرمدارپایان نامه رهبری تحول آفرینپایان نامه رهبری تحول گراپایان نامه رهبری خدمتگزارپایان نامه رهبری موثقپایان نامه روابط قومیپایان نامه روانشناسیپایان نامه روانشناسی بالینیپایان نامه روانشناسی بالینی ارشدپایان نامه روانشناسی تربیتیپایان نامه روانشناسی دانلود رایگانپایان نامه روانشناسی رایگانپایان نامه روانشناسی ورزشیپایان نامه روانشناسی کارشناسیپایان نامه روایت شناسیپایان نامه روحیه کارآفرینیپایان نامه روسازی های بتنیپایان نامه روش تدریس بدیعه پردازیپایان نامه روش مخروط شناورپایان نامه روش های تدریسپایان نامه روش کيفیپایان نامه رویکرد فردیپایان نامه رکود بازارپایان نامه ریاضی محضپایان نامه ریسک ادراک شدهپایان نامه ریسک اعتباریپایان نامه ریسک امنیتیپایان نامه ریسک بیمهپایان نامه ریسک درک شدهپایان نامه ریسک زیست محیطیپایان نامه ریسک سیستماتیکپایان نامه ریسک شرکتپایان نامه ریسک قابل پذیرشپایان نامه ریسک نقدینگیپایان نامه ریسک های برون سپاریپایان نامه ریسک پذیری صندوقپایان نامه زبانپایان نامه زبان آلمانیپایان نامه زبان آموزی کودکانپایان نامه زبان دریافتیپایان نامه زبان زنانهپایان نامه زبان شناسیپایان نامه زبان شناسی اجتماعیپایان نامه زرین های اپوکسیپایان نامه زمان بندی تولید در معادن روبازپایان نامه زنانپایان نامه زنان و رسانه هاپایان نامه زنان کردپایان نامه زنجيره تأمينپایان نامه زنجیره تأمینپایان نامه زنجیره تامینپایان نامه زنجیره تامین سبزپایان نامه زهکشیپایان نامه زيست شناسي اجتماعيپایان نامه زیست جهانپایان نامه ساختار سازمانپایان نامه ساختار سازمانیپایان نامه ساختار مالکیتپایان نامه ساختارگرایی بوردیوپایان نامه سازمان مللپایان نامه سازمان یادگیرندهپایان نامه سازه آبپایان نامه سازه آبیپایان نامه سازگاریپایان نامه سازگاری اجتماعیپایان نامه سازگاری زناشوییپایان نامه سازگاری فرزندانپایان نامه سال 93پایان نامه سال 94پایان نامه سبک اسنادیپایان نامه سبک تصمیم گیریپایان نامه سبک رهبریپایان نامه سبک زندگیپایان نامه سبک عشق ورزیپایان نامه سبک فرزندپروریپایان نامه سبک مدیریتپایان نامه سبک مدیریت دلسوزانهپایان نامه سبک مدیریتیپایان نامه سبک مشارکتیپایان نامه سبک یادگیریپایان نامه سرسختی روانشناختیپایان نامه سرقتپایان نامه سرمایه اجتماعیپایان نامه سرمایه ارتباطیپایان نامه سرمایه ساختاریپایان نامه سرمایه فکریپایان نامه سرمایه مشتریپایان نامه سرمایه نوآوریپایان نامه سرمایه گذار خارجیپایان نامه سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعاتپایان نامه سرمایه گذاری مشترکپایان نامه سطح اتکا حسابرسانپایان نامه سطوح اخلاقیپایان نامه سطوح بینشیپایان نامه سطوح دانشیپایان نامه سلامت روانپایان نامه سلامت روانیپایان نامه سلامت روانی معتادانپایان نامه سلامت سازمانیپایان نامه سلامت مالیپایان نامه سموم کشاورزیپایان نامه سنجش استراتژیپایان نامه سنجش اطلاعاتپایان نامه سنجش سودمندیپایان نامه سنجش مالکیتپایان نامه سواد اطلاعاتیپایان نامه سودآتی بازارپایان نامه سود آوریپایان نامه سودآوری شرکتپایان نامه سود انباشتهپایان نامه سود حسابداریپایان نامه سود سهامپایان نامه سود مالیاتیپایان نامه سود مدیریتپایان نامه سودمندی ادراک شدهپایان نامه سودمندی اطلاعاتپایان نامه سکوت تدافعیپایان نامه سیاست سودپایان نامه سیاست های چندفرهنگیپایان نامه سیاست کیفریپایان نامه سیستم های کاهش ریسکپایان نامه سیستم پاداشپایان نامه سیستم کاهش ریسکپایان نامه سیستم‌ های اطلاعاتی مدیریتپایان نامه سینمای ایرانپایان نامه شاخص های کلیدیپایان نامه شادکامی زنانپایان نامه شایستگی اجتماعیپایان نامه شبکه عصبیپایان نامه شخصیتپایان نامه شخصیت کارکنانپایان نامه شرط سلبپایان نامه شغلپایان نامه شهرسازیپایان نامه شيلاتپایان نامه شيمي تجزیهپایان نامه شیلاتپایان نامه شیمی کاربردیپایان نامه شیوه های فرزندپروریپایان نامه شیوه های فرزند پروریپایان نامه شیوه های مدیریتپایان نامه صادراتپایان نامه صنايع دستيپایان نامه صنایع سیستمپایان نامه صنایع غذاییپایان نامه صندوق ضمانتپایان نامه صندوق های سرمایهپایان نامه صنعت بانکداریپایان نامه صورت های مالیپایان نامه ضریب واکنش سودپایان نامه طبقه اجتماعیپایان نامه طراحی آموزشیپایان نامه طراحی شهریپایان نامه طراحی معماریپایان نامه طرح برنامه ریزی درسیپایان نامه طرح رشدپایان نامه طرحوارهپایان نامه طلاقپایان نامه طنز سیاسیپایان نامه ظرفیت سنجیپایان نامه عامل اطمینانپایان نامه عامل میانجیپایان نامه عدالتپایان نامه عدالت سازمانیپایان نامه عدم تقارن اطلاعاتیپایان نامه عرفان اسلامیپایان نامه عزاداریپایان نامه عزت نفسپایان نامه عشایرپایان نامه علم اطلاعاتپایان نامه علم شناسیپایان نامه علوم اجتماعیپایان نامه علوم انتظامیپایان نامه علوم تربیتیپایان نامه علوم خاکپایان نامه علوم دامیپایان نامه علوم قرآن و حدیثپایان نامه علوم چوبپایان نامه عمرانپایان نامه عمران راهپایان نامه عمران سازهپایان نامه عمران سازه های هیدرولیکیپایان نامه عملکرد استراتژیکپایان نامه عملکرد برندپایان نامه عملکرد تحصیلیپایان نامه عملکرد حافظهپایان نامه عملکرد سازمانیپایان نامه عملکرد سیستم اتوماسیونپایان نامه عملکرد سیستم بانکیپایان نامه عملکرد شغلیپایان نامه عملکرد غیر مالیپایان نامه عملکرد مدیرانپایان نامه عملکرد مدیریتپایان نامه عملکرد موسسات بانکیپایان نامه عملکرد کارکنانپایان نامه عملکرد کسب‌و‌کارپایان نامه عوامل فردیپایان نامه عوامل موفقیت مدیریتپایان نامه عکاسیپایان نامه غيردموكراتيكپایان نامه فرار مالیاتیپایان نامه فرانسهپایان نامه فرسایش سرمایهپایان نامه فرسودگی شغلیپایان نامه فرصت‌های سرمایه گذاریپایان نامه فرهنگ ایرانپایان نامه فرهنگ سازمانیپایان نامه فرهنگ سازمانی یادگیرندهپایان نامه فرهنگسرای معماریپایان نامه فرهنگ سياسيپایان نامه فروش اینترنتیپایان نامه فروشگاه­های اینترنتیپایان نامه فسیل شناسیپایان نامه فقهپایان نامه فلسطینپایان نامه فلسفهپایان نامه فناوری اطلاعاتپایان نامه فناوری اطلاعات و دانشجویانپایان نامه فنون آموزشپایان نامه فیزیولوژی جانوریپایان نامه فیزیک دریاپایان نامه فیزیک پلاسماپایان نامه قابلیت اعتمادپایان نامه قابلیت های بازاریابیپایان نامه قانون مدنیپایان نامه قدرت زنانپایان نامه قدرت کلامیپایان نامه قرارداد دولتیپایان نامه قراردادهای الکترونیکیپایان نامه قصد کارآفرینانهپایان نامه قومیتپایان نامه قیمت تمام شدهپایان نامه مؤلفه های مدیریت دانشپایان نامه مالیاتپایان نامه متغیر های تحقیقپایان نامه مثبت نگریپایان نامه محافظه کاری سودپایان نامه محرومیت تحصیلیپایان نامه محيط زيستپایان نامه محیط زیستپایان نامه مخابراتپایان نامه مخابرات سيستمپایان نامه مددکاریپایان نامه مدل تلفیقی رضایتمندیپایان نامه مدل رهبریپایان نامه مدل ریاضیپایان نامه مدل سازی مدیریتپایان نامه مدل نوناکاپایان نامه مدل کاراپایان نامه مدل کنسلیمپایان نامه مديريت استبداديپایان نامه مديريت امور شهريپایان نامه مديريت دموكراتيك در دبيرانپایان نامه مديريت ريسکپایان نامه مديريت صنعتيپایان نامه مديريت پروژهپایان نامه مدیریتپایان نامه مدیریت آموزشیپایان نامه مدیریت اجراییپایان نامه مدیریت استراتژیکپایان نامه مدیریت استراتژیک در معدنپایان نامه مدیریت استرسپایان نامه مدیریت استعدادپایان نامه مدیریت اسلامیپایان نامه مدیریت اقتصادیپایان نامه مدیریت بازاریابیپایان نامه مدیریت بازرگانیپایان نامه مدیریت بیمهپایان نامه مدیریت تجارتپایان نامه مدیریت تحولپایان نامه مدیریت ترافیکپایان نامه مدیریت توسعهپایان نامه مدیریت تکنولوژیپایان نامه مدیریت خدمات بهداشتیپایان نامه مدیریت خدمات درمانیپایان نامه مدیریت دانشپایان نامه مدیریت دولتیپایان نامه مدیریت رسانهپایان نامه مدیریت ریسکپایان نامه مدیریت سرمایهپایان نامه مدیریت سودپایان نامه مدیریت صنعتیپایان نامه مدیریت مالیپایان نامه مدیریت مدارسپایان نامه مدیریت مدیریتپایان نامه مدیریت منابع انسانیپایان نامه مدیریت نقدینگیپایان نامه مدیریت ورزشیپایان نامه مدیریت پایدار مراتعپایان نامه مدیریت گرایش استراتژیکپایان نامه مدیریت گرایش بازاریابیپایان نامه مذاکراتپایان نامه مذاکرهپایان نامه مراتعپایان نامه مراجعه مجدد مشتریانپایان نامه مرتعپایان نامه مرتع داریپایان نامه مرد سالاریپایان نامه مردم شناسیپایان نامه مرغداریپایان نامه مرمتپایان نامه مزایدهپایان نامه مزیت رقابتیپایان نامه مسئوليت‌هاي اجتماعي زنانپایان نامه مسئولیت اجتماعیپایان نامه مستاجرپایان نامه مسوولیت اجتماعیپایان نامه مسوولیت مدنیپایان نامه مشارکت کارکنانپایان نامه مشاورهپایان نامه مشاوره توانبخشیپایان نامه مشاوره گروهیپایان نامه مشتریان حقوقیپایان نامه مشتریان حقیقیپایان نامه مشتریان صادراتیپایان نامه مشتریان کلیدیپایان نامه مشتری مداریپایان نامه مشکلات منابع انسانیپایان نامه مصاحبه عميقپایان نامه مصونیتپایان نامه مصونیت سیاسیپایان نامه مصونیت قضائیپایان نامه مصونیت قضاییپایان نامه مطالعات زنانپایان نامه مطالعات منطقه ­ایپایان نامه مطالعات منطقه‎ایپایان نامه مطالعه تطبیقی حقوقپایان نامه معارف اسلامیپایان نامه معاملات دولتيپایان نامه معاملات چند گانهپایان نامه معدن استخراجپایان نامه معدن اکتشافپایان نامه معدن اکتشافپایان نامه معلولینپایان نامه معماریپایان نامه معماری برندپایان نامه معماری سبزپایان نامه معماری سرویس گراپایان نامه معماری علم و صنعتپایان نامه معماری مسکونیپایان نامه معیار های بازسازیپایان نامه معیار های بهسازیپایان نامه معیارهای ریسکپایان نامه معیارهای ریسک نقدینگیپایان نامه مفهوم اعتماد اجتماعیپایان نامه مفهوم سیاست کیفریپایان نامه مفهوم مهایاتپایان نامه مقابله با استرسپایان نامه مقابله با اضطرابپایان نامه مقابله با پولشوییپایان نامه مقاومت رفتاری کارکنانپایان نامه مقايسه اكراه با اشتباهپایان نامه مقیاس شخصیتپایان نامه ملکه زنبور عسلپایان نامه منابع آبپایان نامه منابع انسانیپایان نامه منابع زغال سنگپایان نامه منابع طبیعیپایان نامه منابع طبیعیپایان نامه منابع طبیعیپایان نامه منازعات بین المللیپایان نامه مناسک مذهبیپایان نامه مناقصهپایان نامه منش معنویپایان نامه منطق فازیپایان نامه مهاجرتپایان نامه مهارت ابراز وجودپایان نامه مهارت اجتماعیپایان نامه مهارت ارتباطیپایان نامه مهارت زندگیپایان نامه مهارت هاي كارآموزانپایان نامه مهارتهای خودآگاهیپایان نامه مهارتهای روانی حرکتیپایان نامه مهارت‏های اجتماعی کودکانپایان نامه مهرورزیپایان نامه مهندسی آبپایان نامه مهندسی ارزش در معادنپایان نامه مهندسی رنگپایان نامه مهندسی شیمیپایان نامه مهندسی شیمی محیط زیستپایان نامه مهندسی صنایعپایان نامه مهندسی عمرانپایان نامه مهندسی موادپایان نامه مهندسی مکانیکپایان نامه مهندسی هسته ایپایان نامه مهندسی هسته‌ایپایان نامه مهندسی پزشکیپایان نامه مهندسی پلیمرپایان نامه مهندسی گازپایان نامه موجرپایان نامه موجودی نقدیپایان نامه موسیقیپایان نامه مولفه های جنسیپایان نامه مولفه های سازمانیپایان نامه مولفه‌های خلاقیتپایان نامه مکاترونیکپایان نامه مکانیزم های اجراییپایان نامه مکانیک تبدیل انرژیپایان نامه مکانیک طراحی کاربردیپایان نامه مکانیک مکاترونیکپایان نامه میدان های روانیپایان نامه میزان کارآفرینیپایان نامه میل به تغییرپایان نامه نابرابري اجتماعيپایان نامه نارسائی هیجانیپایان نامه نانوپایان نامه نرخ بازده سهامپایان نامه نسبت سود تقسیمیپایان نامه نسبتهای مالیپایان نامه نسبت های مالی تعهدیپایان نامه نسبت پرداخت سودپایان نامه نظرکاويپایان نامه نظریه دلبستگیپایان نامه نظریه های یادگیریپایان نامه نفتپایان نامه نقدشوندگی سهامپایان نامه نقش جنسیپایان نامه نقش رضایتمندیپایان نامه نقش رضایت مندیپایان نامه نقش زنان در اقتصادپایان نامه نقض تعهداتپایان نامه نوآفرینیپایان نامه نوآوریپایان نامه نوآوری آموزشیپایان نامه نگرش حرفه ایپایان نامه نگرشهای اجتماعیپایان نامه نگهداشت منابع انسانیپایان نامه نیازسنجی آموزشیپایان نامه نیمرخ روانیپایان نامه های رشته مدیریتپایان نامه های عمران راهپایان نامه های عمران سازهپایان نامه های فلسفهپایان نامه های مهندسی شیمیپایان نامه های مهندسی شیمی محیط زیستپایان نامه های مهندسی صنایعپایان نامه های مهندسی عمرانپایان نامه های مهندسی مهندسی شیمیپایان نامه های مهندسی موادپایان نامه های مهندسی مکانیکپایان نامه های مهندسی پلیمرپایان نامه های مکانیک تبدیل انرژیپایان نامه های مکانیک طراحی کاربردیپایان نامه هدف گذاری برندپایان نامه هزینه تولیدپایان نامه هزینه های درک شدهپایان نامه هزینه ورودی شرکتپایان نامه هزینه یابیپایان نامه هسته ایپایان نامه هموارسازی سودپایان نامه هنرپایان نامه هنر اسلامیپایان نامه هنر چوبپایان نامه هوا فضاپایان نامه هوش اجتماعیپایان نامه هوش اخلاقیپایان نامه هوش بازاریابیپایان نامه هوش عاطفیپایان نامه هوش فرهنگیپایان نامه هوش معنویپایان نامه هوشمند سازی مدارسپایان نامه هوش هیجانیپایان نامه هوش کلامیپایان نامه هوشین کانریپایان نامه هويت فرهنگيپایان نامه هويت گراييپایان نامه هویت اجتماعیپایان نامه هویت جنسیپایان نامه هویت قومیپایان نامه هویت کردهاپایان نامه هویت یابیپایان نامه هیئت عزاداریپایان نامه هیستریپایان نامه وابستگی به اینترنتپایان نامه واکنش سرمایه گذارانپایان نامه ورشکستگی شرکتپایان نامه وضعیت تحصیلیپایان نامه وفاداری به برندپایان نامه وفاداری مشتریپایان نامه وفاداری نگرشیپایان نامه وفاداری کارکنانپایان نامه ویژگی های شخصیتیپایان نامه پارانویاییپایان نامه پتانسیل های سرمایه گذاریپایان نامه پذیرش اجتماعیپایان نامه پرخاشگریپایان نامه پرخاشگری کودکانپایان نامه پرداخت سود سهامپایان نامه پرستاریپایان نامه پليمرپایان نامه پیاده سازی آموزش مجازیپایان نامه پیش بینی سود آتیپایان نامه پیش بینی عوامل تولیدپایان نامه پیش دبستانیپایان نامه پیشرفت تحصیلیپایان نامه پیمانکاریپایان نامه چالش طلبیپایان نامه چسبندگی هزینهپایان نامه چهارگانه ژنوپایان نامه چینه شناسیپایان نامه ژئوفیزیکپایان نامه کارآفرینی سازمانیپایان نامه کارآمدی کارکنانپایان نامه کارامدی کارکنان سازمانپایان نامه کارایی بیمهپایان نامه کارایی حسابرسیپایان نامه کاربرد داده کاویپایان نامه کارت امتیازی متوازنپایان نامه کارشناسی ارشد برقپایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیکپایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرتپایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابراتپایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترلپایان نامه کارشناسی ارشد حقوقپایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBAپایان نامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشیپایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی محضپایان نامه کارشناسی ارشد صنایعپایان نامه کارشناسی ارشد عمرانپایان نامه کارشناسی ارشد عمران راهپایان نامه کارشناسی ارشد عمران سازهپایان نامه کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکیپایان نامه کارشناسی ارشد فلسفهپایان نامه کارشناسی ارشد مدیریتپایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مدیریتپایان نامه کارشناسی ارشد معدنپایان نامه کارشناسی ارشد معدن استخراجپایان نامه کارشناسی ارشد معدن اکتشافپایان نامه کارشناسی ارشد معماریپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمیپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی محیط زیستپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایعپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمرانپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدنپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی موادپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیکپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پلیمرپایان نامه کارشناسی ارشد موادپایان نامه کارشناسی ارشد مکانیکپایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژیپایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردیپایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک مکاترونیکپایان نامه کارشناسی ارشد نرم افزارپایان نامه کارشناسی ارشد پلیمرپایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوترپایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر کامپیوترپایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزیپایان نامه کارکنان ستادیپایان نامه کامپیوتر کامپیوترپایان نامه کانال‌های توزیعپایان نامه کانه‌زاییپایان نامه کانو فازیپایان نامه کاهش نارضایتیپایان نامه کاهش کمروییپایان نامه کتابداریپایان نامه کتابداری،پایان نامه اطلاع رسانیپایان نامه کرامت انسانیپایان نامه کربلاپایان نامه کردستانپایان نامه کمال گراییپایان نامه کم توانان ذهنیپایان نامه کم توان ذهنیپایان نامه کمرویی دانش آموزانپایان نامه کمرویی دخترانپایان نامه کمرویی پسرانپایان نامه کنترل رفتاریپایان نامه کهگلویهپایان نامه کودکان استثناییپایان نامه کیفیت ادراک شدهپایان نامه کیفیت اطلاعاتپایان نامه کیفیت حسابرسیپایان نامه کیفیت درک شدهپایان نامه کیفیت محصولپایان نامه گرافیکپایان نامه گرافیک معاصرپایان نامه گرایشات تحصیلیپایان نامه گرایش بازاریابیپایان نامه گرایش جهانگردیپایان نامه گرایش منابع انسانیپایان نامه گردش عملیاتپایان نامه گردشگریپایان نامه گروه درمانیپایان نامه گزارشگری مالیپایان نامه گفتمان ادبیپایان نامه گياهپزشکیپایان نامه یادگیریپایان نامه یادگیری مشارکتیپایداری تونل های زیر زمینیپایگاه اقتصادی- اجتماعیپتانسیل های معدنیپدیدارشناسی کجرویپرسشنامه مدیریتپرموتریاسپروپوزال رشته حسابداریپروژه رشته مدیریتپروژه رشته معدنپروژه رشته کامپیوترپلیمریزاسیون امولسیونیپوشش گیاهی ایرانپژوهش صنایع رنگپژوهش علوم اجتماعیپیشرفت تحصیلی دانش آموزانپیش فرض های رگرسیونپیش فروش خدماتپیوند اجتماعیژئوشيميژنتیککائولنکارآفرینی سازمانیکارائی برنامه ریزی درسیکارایی برنامه ریزی درسیکار تحقیقی حقوقکاردرمانیکارشناسی ارشدکانسار های آهنکانسار های فسفاتکاهش ريسک زنجيره تأمينکسب سهم بیشتر بازارکشت بافتکمینه سازی تابع هزینهکیفیت زندگی روستاییکیفیت سودگارنتگرانيتوييدگزینش گری در دینگفتار درمانی

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه ارشد درباره:اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ایلئومی پروتئین و عملکرد جوجه های گوشتی

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم دامی

گرایش :پرورش و تولید طیور

عنوان : اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ایلئومی پروتئین و عملکرد جوجه های گوشتی

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه های دانلودی رشته مهندسی معدن

دسته بندی: مهندسی معدن
بازدید

 1. دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد : امکان سنجی فرآوری کانه سخت منگنز جیرفت
 2. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد معدن درباره تعیین عیار اقتصادی در معادن روباز
 3. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن با موضوع کاربرد مهندسی ارزش در معادن
 4. پایان نامه ارشد رشته معدن درباره تحلیل و بررسی پارامترهاي تاثیرگذار بر پایداري شیبها
 5. پایان نامه ارشد رشته معدن درباره کاربرد ایزوتوپهاي پایدار در تعیین شرایط محیط کانی سازي
 6. پایان نامه ارشد رشته معدن درباره بررسی آزمايشهای برجا بر روی سازه های زيرزمينی
 7. پایان نامه ارشد رشته معدن درباره استفاده از فرایند هیدرومتالورژي در شستشوي شیمیایی
 8. پایان نامه ارشد رشته معدن با موضوع بررسي کاربرد ژئو فيزيک لرزه اي انعکاسي
 9. پایان نامه ارشد معدن با موضوع بررسي اوليه ژئوشيميايي كانسارهاي معدني در منطقه چادگان
 10. پایان نامه ارشد رشته معدن با موضوع پی جویی طلا و عناصر همراه درمنطقه امام زاده هاشم
 11. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع تئوری زنجیره بحرانی
 12. پایان نامه ارشد رشته معدن با موضوع :فرآيندمديريت ريسك در پروژه هاي تونلسازي
 13. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:پيش بيني خردايش حاصل از انفجار هاي معدني
 14. پایان نامه ارشد رشته معدن :تفكيك آنومالي هاي گراني سنجي با بهره گرفتن ازارتونرمال
 15. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : ارزيابی و تحليل پايداری شيب معدن انگوران
 16. پایان نامه ارشد رشته معدن:مطالعه پارامترهاي فني به منظور بالا بردن بازده چاه نفت
 17. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:بهينه سازي فرآوري كانسنگ سولفوره كم عيارمس
 18. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : مدلسازي پیلارهادرروش جبهه کارطولانی
 19. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن :تأثير ميزان توليد بر سود دهي توليد آلومينا از نفلين
 20. پایان نامه ارشد رشته معدن درباره ژئوشيمي كانسار فسفات اسفوردي و ارزيابي ذخيره آن
 21. پایان نامه ارشد رشته معدن : پیش بینی خردایش سنگ ناشی از انفجار در معدن مس
 22. پایان نامه ارشد رشته معدن :ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادرخاکی
 23. پایان نامه ارشد رشته معدن :کاربرد نرمه کک در تولید گندله آهن برای بهبود کیفیت
 24. پایان نامه ارشد رشته معدن درمورد ارزیابی ریسک در پروژههاي حفاري مکانیزه
 25. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:امكان كاربردي بازيافت مفيد ماده معدني از باطله
 26. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرشته معدن: بررسی ژنز و نحوه تشکیل کانسار فسفات اسفوردی
 27. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:تجزيه و تحلیل تكنولوژي فرآوري سنگ آهن
 28. دانلودپایان نامه ارشد رشته معدن:برنامه ريزي توليدمعدن آهن سنگان با نرم افزاه NPVScheduler
 29. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:بررسی کاربرد دستگاه حفاری بازویی (Road Header)
 30. پایان نامه ارشد رشته معدن:راهكارهاي اجرايي براي افزايش بهره وري توليدسيليس
 31. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:اکتشافات ژئوفیزیکی و سنجش از دورعناصر پرتوزا
 32. دانلود پایان نامه رشته معدن : نيازهاي كمي و كيفي صنعت فروسيليس ايران به مواد معدني
 33. دانلودپایان نامه ارشد رشته معدن:مقایسه فنی و اقتصادي روشهاي تولید گندلۀ سنگ آهن
 34. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:پيش بيني خردایش ناشی ازفشاردرمعدن آهک سیمان
 35. دانلودپایان نامه ارشد رشته معدن :بهينه سازي خط تغليظ كارخانه فرآوري سنگ آهن
 36. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن :طراحي معدن سنگ آهن زرند كرمان
 37. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن :محاسبه میزان تولید بهینه از منابع زغال سنگ ایران
 38. دانلود پایان نامه رشته معدن :بررسی فنی واقتصادی موادمعدنی موردمصرف در صنایع نسوز
 39. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن: تحلیل پایداري و طراحی نگهداري تونل 631 گلندرو
 40. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن :طراحي لرزه نگاري 3بعدي درمناطق زمين شناسي
 41. پایان نامه ارشد رشته معدن:بررسي تأثيرآب برروي طراحي ونتايج انفجاردرمعدن سنگ آهن
 42. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن :کانسارهاي پورفیري حاوي طلا
 43. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن :تحليل پارامترهای تعيين کننده عيار حد در معادن روباز
 44. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : علل و علائم فوران چاه هاي نفت در حال حفار
 45. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن :مدیریت ریسک در استخراج پایه هاي زغالی
 46. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:عوامل موثر برضريب بهره وري دستگاه هاي حفاري تمام مقطع تونل
 47. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن :عوامل مؤثر بر نرخ نفوذ ماشين حفار تمام مقطع تونل
 48. پایان نامه ارشد رشته معدن:نگهدارنده قدرتي دركارگاه هاي استخراج زغال با روش جبهه كار بلند
 49. پایان نامه ارشد رشته معدن :شناسایی مناطق امید بخش کانسارهاي فلزي در زون کرج – دماوند
 50. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن :فرآوري عناصر نادر خاكي
 51. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:بررسي شرايط تشكيل و كاربرد كانيها و سنگهاي صنعتي
 52. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن: سنگ آهك و كاربرد آن در صنعت متالورژي ايران
 53. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:مطالعه سازند ها از نقطه نظر ژئومكانيكي جهت حفاري
 54. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : حفر، کنترل و نگهداري تونلها در زمینهاي آماسی
 55. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : علل و علائم فوران چاه هاي نفت در حال حفاري
 56. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : مدیریت ریسک در استخراج پایه هاي زغالی
 57. پایان نامه ارشد مهندسی معدن: تحلیل پایداری شیب در معدن مس میدوک
 58. پایان نامه کارشنای ارشد رشته معدن : ویژگی های دیاتومیت و موقعیت آن در ایران
 59. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : بررسی دور سنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در اکتشاف
 60. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : تحلیلی در ارتباط با کائولن های ایران
 61. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : استاندارد های زیست محیطی فعالیت های معدنی
 62. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : کاربرد شبکه های عصبی در تونلزنی با TBM
 63. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : برنامه ریزی و زمان بندی تولید در معادن روباز
 64. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : تکنولوژی پیشرفته چسب رزین در نگهداری سقف حفریات معدنی
 65. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : کاربرد نرم افزار UDEC در معادن زیر زمینی
 66. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : کلیات اکتشاف در ایران و جزئیات اکتشاف معادن آهن
 67. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : بررسی کانسار های فسفات از نظر شناخت و اکتشاف
 68. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : روش و مراحل تلفیق لایه های مختلف اطلاعاتی در GIS
 69. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : بررسی اکتشافی کانسار های آهن همدان
 70. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : مطالعه تاثیر سیستم های نگهداری بر پایداری تونل های زیر زمینی
 71. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : تحلیل وضعیت اکتشافی سرب و روی
 72. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : تونل سازی به روش سپری
 73. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : مدل سازی عددی آب های زیرزمینی به منظور تعیین شرایط هیدرو دینامیکی آبخوان
 74. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : بررسیهای اکتشافی و پیدا کردن مناطق معدنی در زون چالوس- گرگان
 75. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : کاربرد استاندارد در بهینه سازی پروژه های اکتشافی
 76. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : روش های کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از استفاده سیانید
 77. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن :انواع ماشین حفاری رودهدر و بررسی پایداری آن در فضای های زیر زمینی
 78. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : اکتشاف مقدماتی معدن مس دره زار
 79. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن : پیش بینی نرخ نفوذ TBM با بهره گرفتن از مدل شبکه های عصبی
 80. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن :بهینه سازی الگوی آتشباری معدن سنگ آهن چادرملو با بهره گرفتن از شبکه های عصبی
 81. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن :تحلیل پایداری تونل زیر زمینی خط 4 متروی تهران در محدوده ابتدای خیابان پیروزی
 82. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن : تاثیر زلزله بر معادن
 83. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن : محاسبه میزان تولید بهینه از منابع زغال سنگ ایران
 84. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن : بررسی فنی و اقتصادی مواد معدنی مورد مصرف در صنایع نسوز
 85. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن : تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونل 631 گلندرود با بهره گرفتن از نرم افزار UDEC
 86. سمینار کارشناسی رشد مهندسی معدن : مدیریت استراتژیک در معدن
 87. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن : طراحی لرزه نگاری سه بعدی در مناطق پیچیده زمین شناسی جنوی ایران
 88. سمینار ارشد رشته معدن : مطالعه و بررسی نواحی امید بخش و آنومالی های موجود در سیروس آباد
 89. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن : تعیین الگوی بهینه آتشباری در تونلسازی
 90. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن : تحلیل پایداری تونل پارچین با بهره گرفتن از نرم افزار FLAC3D
 91. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن : طراحی سیستم بهینه ی ترابری در معدن سنگ آهن گل گهر 3
 92. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن : طراحی الگوی اتش باری معدن سنگ آهن چادرملو با رویکرد افزایش راندمان
 93. سمینار ارشد معدن : طراحی الگوی آتشباری معدن نمک سرخه با هدف کاهش سنگ های درشت
 94. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن : اکتشاف عناصر رایواکتیو و پرتوزای ناریگان یزد
 95. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن : بررسی عوامل موثر بر پدیده ها انفجار سنگ در تونل سوم کوهرنگ
 96. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن : محاسبه بهره وری در صنعت معدنکاری ایران
 97. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن : بهینه سازی الگوی آتشباری معدن مس سرچشمه با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی
 98. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : تعیین محدوده نهایی معدن سنگ اهن سه چاهون به روش مخروط شناور
 99. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن : بررسی امکان تفکیک کانسار مس منطقه دره زرشک استان یزد با بهره گرفتن از دور سنجی
 100. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن : بهینه سازی الگوی آتشباری معدن سیمان تهران با بهره گرفتن از شبکه ها ی عصبی – فازی – ژنتیک
 101. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن : تحلیل پایداری و نگهداری تونل های آب بر
 102. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن -اکتشافات: بررسی اکتشافی و شناسایی نواحی امید بخش معدنی در زون چالوس – گرگان
 103. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن – اکتشاف: بررسی اکتشافی کانسارهای آهن همدان
 104. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن – اکتشاف: بررسی دورسنجی RS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در اکتشاف
 105. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن – اکتشاف:  بررسی کانسارهای فسفات از نظر شناخت و اکتشاف
 106. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن – استخراج:  حفر، کنترل و نگهداري تونلها در زمینهاي آماسی و مچاله شونده
 107. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن – استخراج: روش های تخریب بنا با مواد منفجره
 108. سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن – اکتشاف: بهره گیری از روش (Data Envelopment Analysis) دانش سنجش عملکرد، در کارخانه سیمان خزر (لوشان)
 109. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : بهینه سازی پارامترهای الگوی آتشباری معدن شماره1 سنگ آهن گل گهر سیرجان
 110. پایان نامه ارشد مهندسی معدن: فراوری زغال معدن زیرآب به روش فلوتاسیون و تأثیر اندازه ذرات روی سنتیک فلوتاسیون زغال
 111. پایان نامه ارشد مهندسی معدن: امکان سنجی فرآوری کانه سخت منگنز جیرفت
 112. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی پتانسیل روانگرایی در محدوده سازه ­های زیرزمینی
 113. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بهبود کارآیی مدار خردایش و پرعیار سازی اولیه خط چهارم تولید کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
 114. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بهينه سازي پارامترهاي عملياتي ليچينگ مخزني کنسانتره طلا
 115. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی‌ توزیع مکانی نشت هیدروکربن در پالایشگاه تهران
 116. دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد : امکان سنجی فرآوری کانه سخت منگنز جیرفت
 117. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: تجمع كوتاه مدت عناصر سنگين در اعماق مختلف خاك سطحي شهر سبزوار
 118. پایان نامه : ارائه مدل سرعت لرزه ای ناحیه ای در سازندهای منتخب دوران کرتاسه -گورپی، ایلام – سروک و کژدمی- در منطقه خلیج فارس جهت توصیف دقیق تر مخازن هیدروکربوری
 119. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:پیش‌بینی آلودگی عناصر سنگین در پساب اسیدی رودخانه شور معدن مس پورفیری سرچشمه با بهره گرفتن از هوش مصنوعی
 120. دانلود پایان نامه : طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله جهت بهینه‌سازی بازیابی آب در مجتمع سنگ آهن گل گهر
 121. پایان نامه ارشد: فراوری زغال معدن زیرآب به روش فلوتاسیون و تأثیر اندازه ذرات روی سنتیک فلوتاسیون زغال
 122. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : افزایش کیفیت مقاطع برانبارش توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک
 123. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش
 124. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : امکان‌سنجي مالي- اقتصادي استخراج معدن شن و ماسه – مطالعه موردي معدن شاه‌کوه
 125. پایان نامه ارشد:بررسی و اصلاح سیستم نمونه ­برداری و موازنه­ ی جرم در کارخانه­ ی فرآوری مگنتیت گل­گهر سیرجان
 126. پایان نامه ارشد:بررسی روش میکروامولسیون در فرایند استخراج با حلال؛ مطالعه¬ی موردی بازیابی گالیم از محلول آلومینات سدیم
 127. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی
 128. پایان نامه ارشد:طراحی سلول فلوتاسیون ستونی در مقیاس پایلوت بر مبنای نتایج آزمایشگاهی
 129. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : تخمين قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی
 130. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی
 131. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی 2 بوکسیت جاجرم
 132. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی هندسی محدوده­ی نهایی معدن تاگویی 4 بوکسیت جاجرم
 133. پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل
 134. پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه ارشد:شناسایی وطبقه بندی مواد زائد جامد و مایع صنعتی در صنایع فلزی و شیمیایی به روش UNEP و RCRA

دسته بندی: متفرقه
بازدید

 دانلود متن کامل پایان نامه شناسایی وطبقه بندی مواد زائد جامد و مایع صنعتی در صنایع فلزی و شیمیایی به روش UNEP  و RCRA (مطالعه موردی :شهرک صنعتی منتظریه اصفهان)

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

دانلود پایان نامه :بررسی معایب شبکه های آبرسانی شهری (بعنوان نمونه شبکه ی آب لنگرود) و بهینه سازی و طراحی شبکه ی بهینه برای یک منطقه ی خاص با بهره گرفتن از الگوریتم جفتیابی زنبورهای عسل HBMO

دسته بندی: رشته مکانیک
بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مکانیک

گرایش :تبدیل انرژی

عنوان : بررسی معایب شبکه های آبرسانی شهری (بعنوان نمونه شبکه ی آب لنگرود) و بهینه سازی و طراحی شبکه ی بهینه برای یک منطقه ی خاص با بهره گرفتن از الگوریتم جفتیابی زنبورهای عسل HBMO

ادامه مطلب...

0 نظر
user5

پایان نامه اثرات سموم فسفره (دیازینون، مالاتیون و کلروپریفوس) بر روي ميزان فعالیت آنزيم استيل کولين استراز کارگران سمپاش

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : کشاورزی

گرایش : دفع آفات

عنوان : بررسي اثرات سموم فسفره (دیازینون، مالاتیون و کلروپریفوس) بر روي ميزان فعالیت آنزيم استيل کولين استراز کارگران سمپاش

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه ارشد: تأثیر نانو ذرات TiO2 و Carbon Black بر خواص پوشش ­های استتاری در ناحیه مادون قرمز نزدیک

دسته بندی: متفرقه
بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی پلیمر

گرایش : پژوهشی صنایع رنگ

عنوان : تأثیر نانو ذرات TiO2 و Carbon Black بر خواص پوشش­های استتاری در ناحیه مادون قرمز نزدیک

ادامه مطلب...

0 نظر
user3

پابان نامه ارشد :آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

دسته بندی: مهندسی صنایع
بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی صنایع

گرایش :پلیمر 

عنوان : آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

ادامه مطلب...

0 نظر
user2

دانلود پایان نامه:بکارگیری دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه و در نظر گرفتن متغیر های پایداری شیب جانبی کانال در دو حالت ساخت و بهره برداری و همچنین تعیین نقش کاهش سریع سطح آب و پارامتر زمان در پایداری شیب

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کشاورزی

عنوان : بکارگیری دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه و در نظر گرفتن متغیر های پایداری شیب جانبی کانال در دو حالت ساخت و بهره برداری و همچنین تعیین نقش کاهش سریع سطح آب و پارامتر زمان در پایداری شیب

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

دسته بندی: عمران
بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :عمران

گرایش : سازه های هیدرولیکی 

عنوان : بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

ادامه مطلب...

0 نظر
user2

پایان نامه ارشد: ارزیابی و مقایسه برآورد میزان رسوب سطح جاده جنگلی توسط دو مدل WARSEM وSEDMODL

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی منابع طبیعی

گرایش : مهندسی جنگل

عنوان : ارزیابی و مقایسه ی برآورد میزان رسوب سطح جاده جنگلی توسط دو مدل WARSEM و SEDMODL

ادامه مطلب...

0 نظر
user3

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : ارتباط بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر

ادامه مطلب...

0 نظر
user5

دانلود پایان نامه ارشد: بررسي اثر آبشويي و حرکت نيترات در خاک با بهره گرفتن از مدل NLEAP در گياه نيشکر

دسته بندی: عمران
بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : آبياري و زهکشي

عنوان : بررسي اثر آبشويي و حرکت نيترات در خاک با بهره گرفتن از مدل NLEAP در گياه نيشکر 

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی و مقایسه ی برآورد میزان رسوب سطح جاده جنگلی توسط دو مدل WARSEM وSEDMODL (مطالعه موردی : جنگل دارابکلا )

بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی

گرایش : جنگل

عنوان : ارزیابی و مقایسه ی برآورد میزان رسوب سطح جاده جنگلی توسط دو مدل WARSEM وSEDMODL (مطالعه موردی : جنگل دارابکلا )

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد سایت عصر جدید-قسمت 12

دسته بندی: متفرقه
بازدید

اینها لیست عناوین پایان نامه هایی است که در حال انتشار آنها بر روی سایت هستیم.(همگی پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد)

البته شاید وقتی شما این صفحه را می خوانید پایان نامه مورد نظر شما در سایت درج شده باشد . برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان از قسمت جستجوی سایت که در بالای سایت قرار دارد استفاده کنید.

اگر پایان نامه مورد نظرتان در سایت درج نشده بود می توانید درخواستتان را به ایمیل

[email protected]

ارسال کنید تا در سایت درج شود و لینک آن برای شما ارسال شود.

ديدگاه پرستاران نسبت به موانع فردي و سازماني رعايت بهداشت دست در بخشهاي نوزادان تبريز، سال1392
ديدگاه مديران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامي استان گيلان در مورد ايجاد کتابخانه ديجيتال
ديناميک وکنترل فازي تطبيقي مد لغزشي زمان محدود روبات موازي هگزا با بهره گرفتن از خطاي همزمان سازي
ارتباط امنيت شغلي ، استرس شغلي و تعهدسازماني معلمان مقطع ابتدايي شهرستان سمنان در سال تحصيلي 89-88
ارتباط بازاريابي اينترنتي با رفتار خريد مشتريان
ارتباط بازاريابي شفاهي با کاهش ريسک ادراک شده مشتريان در خريد محصولات شرکت ايران خودرو در شهر کرمانشاه
ارتباط بين جو سازماني بر رضايت شغلي و بهداشت رواني کارکنان شرکت پتروشيمي شهر شيراز
ارتباط بين دانش واژگاني و راهبردهاي فراگيري واژگان در فراگيران زبان انگليسي مقطع سوم متوسطه با توجه به جنسيت ، رشته تحصيلي و آموزش راهبردهاي فراگيري واژگان به آنها
ارتباط بين درک شنيداري و به¬کارگيري راهبردهاي فراشناختي، شناختي و اجتماعي- عاطفي بر اساس عملکرد فارسي¬آموزان غيرايراني
ارتباط بين دينداري اسلامي و ادراک ساکنين از پيامدهاي فرهنگي- اجتماعي گردشگري -مورد مطالعه مشهد مقدس-
ارتباط بين سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات با عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بين سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار گردشگري در روستاي ابيانه
ارتباط بين متغيرهاي مدل کنسليم و نرخ بازدهي سهام در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بين نقدينگي و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط تصوير سازي با مفهوم گرايي در فرايند تصوير متحرک
ارتباط خبرگي کارشناسان با عملکرد صندوق¬هاي سرمايه گذاري مشترک
ارتباط خلاقيت و نوآوري بر بهره وري منابع انساني در بين کارکنان پالايشگاه شيراز
ارتباط مؤلفه¬هاي مديريت دانش و هوش سازماني در هيئت¬هاي ورزشي استان کرمان
ارتباط مديريت دانش و خلاقيت در مراکز آموزشي و درماني دانشگاه هاي علوم پزشکي شهر تهران 93-1392
ارتباط مديريت دانش و مديريت کيفيت جامع در شركتهاي بيمه
ارتباط مهارت هاي مديريتي با اثر بخشي کنترل اغتشاشات-تهران بعد از دوره دهم انتخابات رياست جمهوري-
ارتباط نقش واسطه اي شايستگي اجتماعي در ارتباط با مديريت ارتباط با مشتري و مزيت رقابتي
ارتباط هوش هيجاني و سلامت رواني معلمان تربيت بدني شهرستان خواف
ارتباط ي بين سبک رهبري مديران ، جو مدرسه و اثر بخشي مدارس متوسطه شهر اقليد
ارتباط ي بين مولفه هاي هوش هيجاني مديران و عملکرد کارکنان
ارتباط ي بين نوع ساختار سازماني با سازگاري دانشجويان دانشکده هاي مهندسي دانشگاه شيراز
ارتباط¬ي هوش معنوي با رهبري موثق مديران و کارکنان فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين جمهوري اسلامي ايران
راديکال هاي پوچ شهودي از ايده آل هاي شهودي و ايده آل هاي فازي شهودي اقليدسي در حلقه ها
راندمان حذف دو ماده زايلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3 كه جز هيدروكربن هاي آروماتيك تك حلقه اي هستنددر راكتور UASB هيبريد
راهکاري جديد براي الگوشناسي تکتونيکي و سايزموتکتونيکي ايران
راهکاري جديد براي الگوشناسي تکتونيکي و سايزموتکتونيکي ايران_2
راه‌کارهاي مبارزه با فقر اقتصادي بر اساس کلام و سيره عملي اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) جهت الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
راهكارهاي جذب سرمايه گذاريهاي خارجي و موانع آن در توسعه صنعتي از ديد سرمايه گذاران و کارکنان منطقه آزاد اروند
رتبه بندي ريسک زمين شناسي در ماشين حفاري TBM با بهره گرفتن از روش‌هاي تصميم گيري چند معياره – مطالعه موردي تونل انتقال آب گلاب
رتبه¬بندي پيمانکاران فضاي سبز شهرداري مبتني بر روش¬هاي تصميم¬گيري چند معياره فازي
رساله
رشته پژوهش اجتماعي -مقايسه تحولات سياسي- اجتماعي مصر و تونس از سال هاي 91-90و علل بروز تحولات در اين کشورها
رشته علوم اجتماعي-گرايش پژوهش علوم اجتماعي -بررسي تأثير عوامل محيط فيزيکي و اجتماعي محلّه بر روي سلامت اجتماعي ساکنين (مقايسه بين محلّات قديم و جديد شهر يزد)
رشته مديريت بازرگاني – گرايش مالي – آسيب‌شناسي عوامل دروني و بيروني نظام برون‌سپاري خدمات شهري شهرداري قم با بهره گرفتن از مدل SWOT
رشته مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل بررسي تأثير هوش هيجاني بر استفاده از بيمه عمر( مطالعه موردي جزيره کيش )
رشته مديريت دولتي-گرايش تشکيلات و روش ها–تأثيرمديريت رسانه بر اخلاق سازماني
رشد سطوح ناهموار و بررسي رسانندگي الکتريکي آن
رفتار خزشي کامپوزيت زمينه آلومينيوم تقويت شده با نانو ذرات نيترايد آلومينيوم
رفع تنگناهاي افزايش ظرفيّت واحد تقطير 100 پالايشگاه آبادان
رهيافت کوانتومي به اثر فارادي و دوفامي دايروي نانو ساختارها
رهيافتي براي نظرکاوي در متون خبري فارسي
روابط اسرائيل و جمهوري آذربايجان و تأثير آن بر امنيت ملي ايران
روابط خانوادگي از منظر قرآن کريم -مورد مطالعه تفسير الميزان-
روابط صوفيان گنابادي با دربار پهلوي دوم
روابط متقابل بخش انرژي و اقتصاد كلان
روش اسپلاين غيرچندجمله¬اي درجه پنجم براي حل عددي مسائل حساب تغييرات
روش¬کوادراتور و بلوکي براي حل معادلات انتگرال خطي ولتراي نوع دوم
روش¬هاي مبارزه با برخي از بيماري¬هاي درختي در فضاهاي سبز شهري
روشهاي استخراج اطلاعات با بهره گرفتن از داده هاي دسترسي به وب
روشي انتخابي براي راه رفتن از بغل در روبات انسان¬نما
روند دولت¬سازي در عراق و تاثير آن بر منافع ملي جمهوري اسلامي ايران 1390-1383
روند رشد عوامل انسجام در کودکان فارسي‌زبان
رويکردي مبتني برگراف به منظور خوشه‌بندي ترکيبي افرازبندي‌هاي فازي
ريزازديادي و بهينه‌سازي کشت در شيشه دو گونه گياه دارويي جاشير (Prangos ferulacea & P. uloptera) (2)
ريشه¬يابي عوامل مؤثر بر وقوع تصادفات ساعات اوليه صبحگاهي و همچنين شناسايي اقدامات مؤثر در پيشگيري از تصادفات در آزادراه تهران-کرج
زبان هايدگر در تأملات هستي‌شناسانه
زمان‌بندي وظيفه‌ها در سيستم‌هاي بي‌درنگ نهفته چند‌هسته‌اي با هدف بهبود انرژي مصرفي و کارايي
زمان¬بندي بهنگام سيستم توليد جرياني با محدوديت پذيرش سفارشات و نگهداري پيشگيرانه ماشين¬هاا زمان
زمان¬بندي توليد تخصيص منابع محدود در طول زمان براي انجام گروهي از فعاليت‏ها
زمان¬بندي ماشين¬هاي موازي غير مرتبط با اثر همزمان استهلاک و يادگيري و فعاليت-هاي نگهداري
زمان¬بندي ماشين¬هاي موازي نامرتبط به¬همراه دوباره¬کاري با در نظر¬گرفتن محدوديت دسترسي به ماشين¬ها
زمان¬بندي ماشين¬هاي موازي نامرتبط دو هدفه با محدوديت¬هاي زمان آماده سازي وابسته به توالي و پيش¬نيازي کارها و دسترسي محدود به ماشين¬ها
زمانبندي به¬هنگام بر روي ماشين¬هاي موازي با سرعت¬هاي متفاوت با در نظر گرفتن تأثير يادگيري و زمان آماده¬سازي و محدوديت مجموعه پردازش
زمانبندي بهنگام روي ماشين هاي موازي مستقل با توجه به اثر استهلاک و فعاليت هاي نگهداري و تعميرات
زمانبندي خط مونتاژ جريان کارگاهي دو مرحله اي با در نظر گرفتن اثر کهولت در زمان پردازش، محدوديت دسترسي به کارها و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه
زمانبندي دروس دانشگاهي تک هدفه و چند هدفه مبتني بر ترجيحات اساتيد، دانشجويان و دانشگاه
زمانبندي ماشين‌هاي مجازي متمرکز به کمک تحليل تداخل بارهاي کاري
زمانبندي وظايف در سيستم¬هاي تعبيه¬شده بي¬¬درنگ برداشتگر انرژي با هدف کاهش نرخ خطاي سررسيد و افزايش کارايي انرژي مصرفي
زمين شناسي و ارزيابي پتروفيزيکي سازندهاي کنگان و دالان بالايي واقع در ميدان گازي کيش
زمين شيمي شيل هاي مونازيت دار سازند نايبند و بررسي رفتار عناصر کمياب در منطقه مروست،يزد
زمين شيمي زيست محيطي نابهنجاريهاي عنصري ناشي از کانه زايي و چشمه هاي تراورتن ساز در حوضه آبريز رودخانه ساروق، تکاب، آذربايجان غربي
زمين شيمي و زيست‌دسترس‌پذيري فلزات سنگين در محيط¬هاي خاک و آب کانسار سرب نخلک
زمين¬شيمي شيل¬هاي سياه و سازوکار رخداد کاني¬هاي کمياب سولفاته منطقه قروقچي، استان اصفهان
زمين¬شيمي فلزات سنگين و هيدروكربن‌هاي آروماتيك چندحلقه‌اي رسوبات حوضه آبريز رودخانه کارون در استان خوزستان
زمين¬شيمي و پراکنش عناصر بالقوه سمي ناشي ازکان¬زايي طبيعي و معدنکاري در محيط خاک و گياه معدن آهن گل¬گهر
زندگي خوابگاهي و نحوه تکوين هويت فرهنگي دختران -مطالعه اي در هويت فرهنگي دختران ساکن در خوابگاه¬هاي سطح شهر تهران-
ساخت کامپوزيت Al413-Ni-Al3Ni با بهره گرفتن از فرايند اصطکاکي اغتشاشي و مشخصه يابي آن
ساخت کامپوزيت پلي پيرول بر روي پلي ونيل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متيلن بلو از محلول هاي آبي
ساخت کامپوزيت پلي پيرول بر روي پلي وينيل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متيل اورانژ از محلول هاي آبي
ساخت حسگر الکتروشيميايي نانو ساختار جهت اندازه گيري ميزان سم آلوده کننده آترازين موجود در آب و پساب ها
ساخت درجاي نانوکامپوزيت در سيستم سه تايي Mg-Cu-O بر سطح آلياژ منيزيم AZ91C با بهره گرفتن از فرايند اصطکاکي اغتشاشي و بررسي خواص تريبولوژيکي آن
ساخت غشا اولترا فيلتراسيون پلي اکريلونيتريل حاوي نانو ذرات TiO2 به منظور جداسازي پلي‌اکريل‌آميد کاتيوني از پساب کارخانه زغالشويي
ساخت غشاي نانوفيلتراسيون سراميکي به منظور جداسازي يون کلريد مطالعه موردي ميعانات گازي
ساخت و ارزيابي كاتاليزور واناديل پيرو فسفات حاوي كبالت (Co-VPO)و كاربرد آن در اكسيداسيون انتخابي الكل ها
ساخت و بررسي خواص مكانيكي سازه‌هاي مشبك كامپوزيتي حاوي مواد خودترميم‌شونده
ساخت و بررسي خواص نانو کامپوزيت سطحي Al-SiO2 (np) توسط فرآيند اصطکاکي اغتشاشي
ساخت و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي حساس شده با نقاط کوانتومي کادميم سولفيد با بهره گرفتن از کاتد گرافن
ساختار تشريحي و فعاليت ضد ميکروبي برگ رزماري (Rosmarinus officinalis L.) در ارتباط با تکوين
سازمان ملل متحد چه نقشي در روند صلح خاورميانه و حل و فصل بحران ميان اعراب ورژيم اسرائيل داشته است
ساماندهي اسکان¬هاي غير رسمي شهري با توجه به مدل LR در بندرانزلي
سرطان کولون
سطح، روند و عوامل مؤثر بر طلاق در ايران
سمينار حملات DOS در شبکه هاي بي سيم شناسايي، کنترل و کاهش اثرات
سنتز گزينش¬پذير برخي از مشتق¬هاي دي¬هيدرو-پيرانو[C-?,?] کرومن و بيس¬کومارين از طريق واکنش¬هاي سه¬جزئي با بهره گرفتن از نانوذرات منيزيم اکسيد
سنتز کمپلکس هاي پلاتين (II) شامل ليگاند
سنتز سه جزيي اسپيرو 1,3-اکسازين¬ها با بهره گرفتن از ايمين¬هاي مزدوج، استر استيلني و ترکيبات کربونيل¬دار فعال و مطالعه فعاليت¬هاي زيست شناختي آن¬ها
سنتز غربال هاي مولکولي سيليکوآلومينو فسفات در ابعاد نانو و کاربردهاي آن -در الکتروشيمي-
سنتز نانو ذرات سيليکون دي اکسيد از ضايعات روغن سيليکون با بهره گرفتن از روش تف زاد
سنتز نانوکامپوزيت سيليکا آئروژل نانو ذرات فريت کبالت و بررسي ويژگي¬هاي مغناطيسي آن
سنتز نانو¬ساختار¬هاي آلومينيوم فسفات و کلسيم فسفات به روش سولوترمال و با بهره گرفتن از فسفر تري کلريد و يا آلکيل و آريل فسفات¬هاي، تري متيل فسفات، تري بوتيل فسفات، تريس¬(2?اتيل¬هگزيل)¬فسفات و تري فنيل فسفات
سنتز نانوذرات کوپليمري Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوري متيلن بلو به منظور بررسي خواص فتوفيزيکي آن
سنتز نانوذرات مغناطيسي آهن پوشيده شده با هيدروکسي آپاتيت و بررسي عملکرد آنها براي جذب كبالت (II) و روي II)) از محلولهاي آبي و اندازه¬گيري با اسپکترومتري جذب اتمي شعله
سنتز و بررسي اثر فرآيند بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي نانوکامپوزيت-هاي ترموپلاستيک پلي¬يورتان- خاک رس اصلاح شده
سنتز و بررسي اثرات ضد دردي مشتق جديد از خانواده دارويي فنسيكليدينها،با تغيير گروه آميني مولكول دارو
سنتز و بررسي خواص ترموالکتريکي نانوپودر NaCo2O4
سنتز و ساخت قطعات از نانو ذرات زيرکونيا و محلولهاي جامد آن جهت استفاده در پيلهاي سوختي اکسيد جامد
سنتز و شناسايي پلي(اتر- آميد)هاي فلوئوردار جديد مشتق از 2،?2- بيس (2- آمينو-4- تري¬فلوئورو¬متيل¬فنوکسي)¬- 1،?1- باي¬نفتيل و انواع دي¬اسيدها
سنتز و شناسايي ليگاند¬هاي باز شيف مشتق شده از مشتقات ساليسيل¬آلدهيد و 3-آمينو استوفنون( X-Ph(OH)C=N-Ph-CO-CH3 (X = Br, H, NO2) L =) و کمپلکس¬هاي Cu(II) آن¬ها و بررسي تهيه نانو¬ذرات اکسيد مس از تجزيه حرارتي کمپ
سنتز و مطالعه خواص فيزيکي نانو ساختارهاي اکسيد نيکل براي کاربردهاي حسگري
سنتز، شناسايي کمپلکس¬هاي جديد دارويي از گاليم، قلع و تيتانيم و مطالعات کلينيکي تعدادي از آن¬ها در درمان برخي رده¬هاي سلول¬هاي سرطاني
سنجش پايداري شهرهاي کوچک در استان مازندران
سنجش کارايي مديريت شعب بانک ملي با بهره گرفتن از تحليل پوششي داده هاي سه مرحله اي
سنجش کيفيت خدمات بيمارستاني در مراکز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشکي قزوين کاربرد تحليل اهميت _عملکرد 92-1391
سنّت تصحيح متن در ايران پس از اسلام
سياست جنايي تقنيني پيشگيري از جرم در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب1389
سياست‌هاي آمريکا درعراق پس از صدام و پيامدهاي آن بر موازنه قوا درخاورميانه
سير تحول معناي -اراده- از کانت تا نيچه- با تاکيد بر فيشته و شوپنها ور –
سيستم برنامه¬ريزي و کنترل توليد در صحن کارخانه با بهره گرفتن از همکاري عامل¬هاي هوشمند براي حصول به سفارشي¬سازي انبوه
سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگري سيستم ترمز اضطراري خودرو
سينماي انتقادي دهه 1350 و عوامل تاريخي اجتماعي موثر بر شکل گيري آن
سينوسهاي پارانازال
شکل گيري تومان ها در ايران دوره مغول
شاخصه هاي الگوي مسکن پايدار (با تاکيد بر نقش عرصه هاي گروهي در پايداري اجتماعي مجتمع هاي مسکوني) درمشهد
شبيه سازي CFD جذب CO2 از گاز سنتز بوسيله غشاي الياف توخالي
شبيه سازي پديده¬ي کشش سطحي ديناميکي در سيستم¬هاي نفت-حلال بر اساس فرآيند نفوذ
شبيه سازي اثر عمليات اصلاح و احياء مراتع بر هدر رفت خاک با بهره گرفتن از مدل RUSLE
شبيه سازي ديناميک ملکولي استخلافات پورفيرين و مطالعه ي کمي ساختار-ويژگي در آن ها
شبيه سازي ديناميک مولکولي چسبندگي مواد آلي به نانو ساختارها در سلولهاي خورشيدي
شبيه سازي عددي جريان جابه¬جايي اجباري نانوسيال غيرنيوتني در ميکرولوله
شبيه سازي عددي جريان نانوسيال‌ غيرنيوتني در ميكروكانال

 

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی: بررسي اثر آبشويي و حرکت نيترات در خاک با بهره گرفتن از مدل NLEAP در گياه نيشکر

بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش : آبیاری و زهکشی

عنوان : بررسي اثر آبشويي و حرکت نيترات در خاک با بهره گرفتن از مدل NLEAP در گياه نيشکر

ادامه مطلب...

0 نظر
admins