لینکدونی سایت


دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه

دسته بندی: حقوق
بازدید

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان                                                     فهرست                                               صفحه

 

چکیده . 1

مقدمه . 2

1-بیان مسئله 4

2-اهداف تحقیق 4

3-روش تحقیق 5

4-ضرورت تحقیق 6

5-فرضیه های تحقیق.. 6

6-سوابق تحقیق.. 7

فصل اول-کلیات و مفاهیم. 8

1-1-تعاریف و مفاهیم راجع به مسئولیت مدنی. 8

1-1-1-تعریف لغوی مسئولیت . 8

1-1-1-1-تعریف مسئولیت مدنی. 9

1-1-2-تحول تاریخی مسئولیت مدنی. 10

1-1-3-مبانی نظری مسئولیت مدنی. 12

1-1-3-1-نظریه تقصیر. 12

1-1-3-2-نظریه تقصیر شخصی. 13

1-1-3-3-نظریه تقصیر نوعی. 13

1-1-3-4-نظریه مسئولیت بدون تقصیر. 14

1-1-3-5-نظریه مختلط. 15

1-1-4-مبانی فقهی . 15

1-1-4-1-اتلاف. 15

1-1-4-2-تسبیب . 16

1-2-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیه . 18

1-2-1-مفهوم وسیله نقلیه. 18

1-2-1-1-مفهوم وسائل موتوری. 18

1-2-1-2-وسیله نقلیه موتوری زمینی. 19

1-3-تصادم. 19

1-3-1-ماهیت حقوقی تصادم. 22

1-3-2-نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت. 24

1-3-3-میزان مسئولیت متصادمین. 35

1-4-شرایط تصادم. 26

1-5-مقایسه تصادم با حوادث مشابه. 28

1-6-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه. 28

1-7-مالک وسیله نقلیه. 29

1-7-1-تعریف مالکیت. 30

1-7-1-1-مالک رسمی. 32

1-7-1-2-مالک عادی. 32

1-7-1-3-موقعیت مالک در ایجاد خسارت. 33

1-8-دارنده. 34

1-8-1-مفهوم شناسی رویه قضایی از دارنده . 36

1-8-2-شخص ثالث. 42

فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 44

2-1-تعریف و مفهوم مبانی . 44

2-2-فرض تقصیر. 44

2-2-1-نقش تقصیر در حوادث رانندگی. 46

2-2-2-تصادم بدون تقصیر. 47

2-2-3-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده . 49

2-2-4-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف . 49

2-3-مفهوم مسئولیت نوعی . 50

2-3-1-اشکالات مسئولیت نوعی . 52

2-3-2-کاربرد مسئولیت نوعی در حوادث رانندگی . 54

2-3-3-تطبیق اتلاف با فعل رانندگی . 56

2-3-4-انتساب عمل به راننده . 58

2-4-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی . 59

2-4-1-انتساب در تسبیب . 59

2-5-نظریه ایجاد خطر. 59

2-6-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه. 60

2-6-1-مبنای مسئولیت در قواعد عام . 61

2-6-1-1-قانون مدنی . 62

2-6-2-مبنای مسئولیت در قواعد خاص. 63

2-6-2-1-مبنای مسئولیت در قانون 1347. 63

2-6-2-2-مبنای مسئولیت در اصلاحیه 1387. 65

2-6-2-3-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. 67

2-6-2-4-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده . 68

2-6-2-5-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر . 73

فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 75

3-1-فعل زیانبار . 75

3-1-1-ضرر . 75

3-1-2-شرایط ضرر قابل جبران . 76

3-1-2-1-مسلم بودن. 76

3-1-2-2-مستقیم بودن . 76

3-1-2-3-قابل پیش بینی بودن ضرر. 77

3-1-2-4-عدم جبران ضرر. 78

3-1-2-5-مشروعیت مطالبه جبران ضرر . 78

3-2-تسبیب. 79

3-3-لاضرر. 79

3-4-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی). 81

3-4-1-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری. 82

3-4-2-تمیز دارنده . 83

3-4-3-دامنه مسئولیت . 84

3-5-تاثیر عوامل بیرونی در ارتباط سببیت و مسئولیت دارنده . 85

3-5-1-قوه قاهره . 85

3-5-2-قوه قاهره به عنوان علت منحصر  . 87

3-5-3-قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه . 88

3-6-عمل شخص ثالث. 88

نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 90

فهرست منابع و ماخذ . 92

 

 

 چکیده:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در ارتباط با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.

واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

 

   مقدمه:

از نظر لغوی «مسئولیت» مصدر جعلی به معنی مورد سوال واقع شدن و پاسخگویی میباشد. در اصطلاح اگر پاسخ گویی ناشی از نقض قواعد و مقررات حقوقی باشد مسئولیت حقوقی و اگر منجر به نقض قواعد و مقررات اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی نامیده میشود. مسئولیت به طور کلی بر دو نوع است: اخلاقی و حقوقی، مسئولیت اخلاقی الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و رفتار خود دارد و به علت نقض قواعد اخلاقی تحقق مییابد. مسئولیت حقوقی را می توان به شرح ذیل تعریف نمود، مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است.

مسئولیت حقوقی به معنای عام خود، شامل مسئولیت کیفری و مدنی میگردد. مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد خسارتآور به اشخاص میباشد و بر دو قسم است، مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود میآید. مسئولیت قهری یا غیرقراردادی، وظیفه ایست که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد.بنابراین مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی است که گونه اخیر مسئولیت، ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیر مجرمانه .بنابراین در حوادث رانندگی مسئولیت مدنی گاهی ناشی از ارتکاب جرم بوده و گاهی مبنای آن، مسئولیت قهری غیر مجرمانه و در بعضی موارد بر مبنای مسئولیت قراردادی تحقیق مییابد.

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است. ضرر، فعل یا ترک فعل نامشروع زیانبار و ارتباط سببیت بین این دو عنصر، مسئولیت مدنی مالک نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما بر خلاف اکثر موارد که خسارت در نتیجه ارتکاب عمل و فعل مثبت ایجاد میشود، مسئولیت مالک به سبب عدم انجام تکلیف و به عبارت دیگر به وسیله فعل منفی محقق می گردد.

هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته ، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.

همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگردیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راهها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایههای انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.

 

1-بیان مسئله

 علی رغم نقش مهم و غیرقابل انکار اتومبیل که مهمترین وسیله نقلیه موتوری زمینی محسوب می شود، مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی و خسارات حاصل از آن را نمی توان نادیده گرفت. قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که اصطلاحا به بیمه شخص ثالث معروف است با تدوین مقررات خاص و تحمیل مسئولیت عینی بر دارنده وسیله نقلیه، گام بلندی در تحول قواعد مسئولیت مدنی برداشت، اما این اشکال هنوز باقی است که قانون جامعی درباره مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی وجود ندارد.

در قانون مدنی ایران ماده 335 و در قانون جدید مجازات اسلامی ماده528 در مورد تصادف و مسئولیت ناشی از آن می باشد و این بحث مطرح می شود که آیا تعارضی بین مواد این دو قانون در این زمینه وجود دارد یا نه؟ بنابراین در حقوق ایران، برای شناسایی مسئولیت مالک ناگزیر هستیم به قواعد و مقررات پراکنده مراجعه کرده و از جمع این مقررات نظامی هماهنگ به دست آوریم، ولی در هر حال تا زمانی که قانونی خاص و جامع بر مسائل مسئولیت مدنی حاکم نباشد مشکل تعارض و اختلاف بین قوانین موجود، وجود داشته و در نتیجه رویه قضایی منسجم نیز نخواهیم داشت . نتیجه همه این امور عدم تحقق هدف مسئولیت مدنی و دشواری جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. در ارتباط با مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه موتوری زمینی این بحث مطرح می گردد که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟

همچنین با توجه به ماده 1 قانون بیمه اجباری این بحث مطرح می شود که آیا این قانون نظام حقوقی مسئولیت مدنی را تغییر داده است و اینکه این قانون مبنای مسئولیت را بر اساس تئوری تقصیر شخصی می داند یا بر اساس فرضیه خطر؟

2-اهداف تحقیق

 اما در خصوص اهداف تحقیق باید گفت که اصولاً اعمال ارادی انسان بر مبنای هدفی صورت می­گیرد. تحقیق نیز یکی از اعمال ارادی انسان است که قطعاً نمی­تواند بدون هدف انجام پذیرد. اهداف این تحقیق  را می توان بنیادی، نظری و توصیفی و همچنین کاربردی دانست. تحقیق از این جهت نظری و توصیفی است که در بخش هایی از آن در پی نقد و تحلیل موضوعات مورد بررسی خواهیم بود. برای مثال ایرادات موجود در تعریف و تبیین مفاهیم و پدیده ها، ایرادات وارد بر نظام قضایی و اجرایی از این دست می­باشد. بنیادی بودن آن بدین سبب است که به دنبال کشف و تشریح مبانی احکام و پدیده های حقوقی در موضوع طرح شده هستیم. بسیاری درخصوص آن بحث کرده و به نتیجه نرسیده­اند اما به هر جهت باید یک معنا و مفهوم را به عنوان مدل و الگو برای پیگیری بحث ها ارائه کرد. ودر نهایت پژوهش باید بتواند مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند از این رو تحقیق جنبه کاربردی پیدا می کند.

در خصوص این تحقیق می توان گفت که هدف اصلی تعیین قانون مناسب در ارتباط با تصادم وسائل نقلیه و مسئولیت های ناشی از آن است. اهداف فرعی این تحقیق شامل آشنا کردن خوانندگان با ابعاد حقوقی این مئسله که از اهمیت به سزایی در زندگی روزمره اجتماعی برخوردار است. به وجود آوردن رویه قضایی منسجم با از بین بردن تعارضات و اختلافات در قوانین موجود در این زمینه می باشد.

3-روش تحقیق

 روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه­ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.

در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله­های گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.

 

4-ضرورت تحقیق

دلیل قانع کننده ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می دارد ضرورت تحقیق را نمایان می­سازد. در صورتی کار محقق در خور تحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی تر نمایان می­شود. دلیل قانع کننده ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته آن است که تا به حال درخصوص این موضوع به صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق ضرورت از حیث مفهومی است.

 گسترش استفاده از وسائل نقلیه موتوری زمینی حقوق و تکالیف جدیدی را در ارتباط با آنها مطرح می سازد. به طور کلی هر اختراع یا پدیده جدید اجتماعی و صنعتی لوازم و اقتضائات خاصی را با خود به همراه دارد و یکی از مهمترین این موارد مسائل حقوقی مرتبط با موضوع است. در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی نیز از آنجا که تحقیق جامع و مستقلی انجام نشده است تا نیازهای جامعه حقوقی را رفع نماید می توان انجام این پژوهش را ضروری دانست. همچنین باید گفت ضرورت ها در دو جهت یکی توسعه بیشتر موضوع از لحاظ علمی و دیگر شناخت بنیان ها و مبانی مبهم موضوع انجام می شود.

5-فرضیه های تحقیق

1-از مفاد ماده 336 قانون مجازات اسلامی به خوبی بر می آید که تصادم و ورود خسارت ناشی از آن از مصادیق اتلاف می باشد.

2-از مفاد ماده 1 و 3 قانون بیمه اجباری برمی آید که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل می باشد.

3-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.

4-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

:                 [email protected]

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

 

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه ارشد درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

دسته بندی: حقوق
بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی 

عنوان : مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه با موضوع:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

دسته بندی: حقوق
بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی 

عنوان : مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه ارشد: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز درخرید بیمه های عمر

دسته بندی: رشته مدیریت
بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت بیمه 

عنوان : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز درخرید بیمه های عمر

ادامه مطلب...

0 نظر
user2

دانلود پایان نامه:طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

دسته بندی: رشته مدیریت
بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مالی

عنوان : طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

لیست پایان نامه های دانلودی رشته حقوق – قسمت ششم

دسته بندی: حقوق
بازدید

پایان نامه های سایت مرجع دانلود پایان نامه (با خرید پسورد می توانید از همه پایان نامه های این سایت به طور کامل استفاده کنید)

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته حقوق و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی لینک ها کلیک کنید.

قبل از دانلود پایان نامه ها حتما” پسورد سایت را از این لینک دریافت کنید.

این لیست اول پایان نامه های دانلودی رشته حقوق است برای دیدن لیست بقیه پایان نامه ها روی لینک هایی که انتهای همین صفحه است کلیک کنید.

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع جرائم جنسی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرایم رایانه‌ای

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان بین المللی اکو

پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع اذن و آثار حقوقی آن

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم مطبوعاتی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع جرم و بزهکاری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم انگاری فرهنگ جوانی

پروژه رشته حقوق باموضوع جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق جزای اسلامی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع روابط موجر و مستأجر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جنبه های اخلاقی نام تجاری در افزایش اعتبار شرکت

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع چک و سفته

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حفظ کاربری اراضی در ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق شفعه در حقوق مدنی ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق از دریچه‌ی ایران باستان

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین حقوق اداری

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره کاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وکالت بلاعزل

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شروط ضمن عقد

پایان نامه رشته حقوق با موضوع خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع خیار شرط

پایان نامه رشته حقوق با موضوع داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

پایان نامه رشته حقوق با موضوع دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع پسماندهای بیمارستانی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

پایان نامه رشته حقوق با موضوع دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه دیه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع قتل از نظر مذاهب مختلف

پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیوان بین‎ المللی دادگستری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تشکیلات دیوان عدالت اداری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع معرفی حقوق گرایی قانون اشغال

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران،پاکستان و عربستان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع سورئالیسم

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیا و جعل اسناد

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست خارجی با دید حقوقی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرکت ومعاونت درجرم

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شناخت حقوق بین الملل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شهادت در امور معنوی و کیفری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع صدور بیمه های درمان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع صلاحیت دادگاه نظامی ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع صلح ابتدایى

پایان نامه رشته حقوق با موضوع صندوق بین‌المللی پول (IMF)

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حوزه های قضازدائی مطروحه

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع خدمات اجتماعی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ربا در حقوق اجرایی ایران

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ربا و شرایط تحقق آن

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع رشوه و ارتشاء

پایان نامه رشته حقوق با موضوع طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی حواله

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فقه زنان و مسئله برابری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات و کرامت انسان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسی ایالات متحده امریکا

پایان نامه فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون تجارت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون مربوط به حق حضانت

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون برگزاری مناقصات

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل و خودکشی از منظر قانون ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل ناشی از اشتباه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه هیات منصفه در حقوق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین و مقررات و لزومات اجرایی آن

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قولنامه و مبایعه نامه

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه قضاییه در یک نگاه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع کاربری فضای تفریحی و باز

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قانون جزایی اطفال

پایان نامه رشته حقوق با موضوع افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اتانازی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قبض در قرض

پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری در امور ثبتی

پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شورای فناوری اطلاعات

پروژه رشته حقوق با موضوع گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع لایحه قضازدایی و حذف عنوان‌های مجرمانه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم مارکسیستی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی وصیت

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع انواع حقوق مدنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

پایان نامه رشته حقوق با موضوع (استصحاب ) حکومت یقین بر شک

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف خانواده از دید حقوقی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق مدیریت محیط زیست

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبنا و هدف حقوق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مجازات اعدام

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارث در بزهکاری

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مرز و محدودیت طلاق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف مفهوم مرور زمان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مساله نیروی هسته ای ایران

پایان نامه مقطع دکتری رشته حقوق با موضوع مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تجارت غیر قانونی در خاورمیانه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسیر شغلی خود را انتخاب کنید.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت جزایی اطفال

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصالح مرسله و امکان حجیت آن

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت اعمال حقوقی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی اسناد تجاری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم مصونیت پارلمانی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطالعه تطبیقى ارث زن

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطالعه تطیبقی تبانی وکیل در حقوق ایران و انگلستان

پایان نامه مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای فرانسه

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاونت در جرم

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته فقه با موضوع معاونت در جرم در فقه اسلامی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع معزل حقوق بشر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت اول  (160 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت دوم (170 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت سوم (167 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت چهارم (161 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت پنجم (140 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هفتم (164 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هشتم (157 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت نهم (114 پایان نامه)

برای خرید یک مجموعه کامل و بسیار منحصر به فرد

از پایان نامه هایی که بر روی سایت قرار نمی گیرند (به تفکیک رشته)

می توانید روی تصویر زیر کلیک کنید:

141985615752731

آرشیو پایان نامه

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه ارشد رشته مدیریت گرایش بیمه : بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران

دسته بندی: رشته مدیریت
بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

با عنوان : بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه حقوق: ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

دسته بندی: حقوق
بازدید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی

دسته بندی: حقوق
بازدید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامي

واحدگرمی

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق

گرايش خصوصي

عنوان:

مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی

استاد راهنما:

دکتر رضا فانی

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

دسته بندی: حقوق
بازدید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی      

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: خصوصی

عنوان:

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

استاد راهنما

دكتر رحيم وكيل زاده

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه ارشد رشته حقوق: يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

دسته بندی: حقوق
بازدید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقيقات هرمزگان

پاِيان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرايش عمومی

موضوع:

يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

استاد راهنما:

دکتر سيد ناصر سلطانی

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه با موضوع بررسی بیمه اتکایی و ماهیت حقوقی آن

دسته بندی: حقوق
بازدید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی بیمه اتکایی و ماهیت حقوقی آن

استاد راهنما :

دکتر محمد رضا فلاح

استاد مشاور :

دکتر محمد حسین کریمی

پاییز 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده                                                                                             1

مقدمه                                                                                               2

فصل نخست

مبحث نخست- تاریخچه بیمه اتکایی                                                         7

مبحث دوم- تعریف و مفهوم عقد بیمه اتکایی                                             10

مبحث سوم- قلمرو قرارداد عقد بیمه اتکایی                                                11

گفتار نخست- قلمرو عقد بیمه اتکایی از لحاظ نوع تحصیل معاملات بیمه ای        13

گفتار دوم- قلمرو عقد بیمه اتکایی از لحاظ نوع خطر                                     13

گفتار سوم- قلمرو جغرافیایی عقد بیمه اتکایی                                             13

مبحث چهارم- تمیز عقد بیمه اتکایی از نهادهای حقوقی مشابه                         16

گفتار نخست-  بیمه اتکایی و عقد وکالت                                                  17

گفتار دوم- بیمه اتکایی و عقد شرکت                                                      20

گفتار سوم- بیمه اتکایی و عقد بیمه                                                         21

گفتار چهارم- بیمه اتکائی و عقد ضمان                                                     23

مبحث پنجم- ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و سابقه فقهی آن                        26

گفتار اول: ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی                                                 26

گفتار دوم-سابقه فقهی عقد بیمه اتکایی                                                     29

بند نخست- بیمه اتکایی ( اعاده التأمین ) در فقه                                           29

بند دوم- چالش های عقد التأمین در فقه                                                    30

مبحث ششم- کارکردهای عقد بیمه اتکائی                                                 31

بند نخست- تأمین مالی                                                                        32

بند دوم: ظرفیت                                                                                 32

بند سوم- تثبیت هزینه های خسارت                                                        32

بند چهارم- حمایت در برابر حوادث فاجعه آمیز                                          33

بند پنجم: ایجاد شکلهای جدید عقد بیمه                                                   33

بند ششم- مساعدت در بیمه گری                                                          33

بند هفتم- تسهیل ورود و خروج از یک قلمرو جغرافیایی یا یک حوزه فعالیت             34

فصل دوم

مبحث نخست- اوصاف عقد بیمه                                                           37

گفتار نخست- عقد بیمه اتکایی عقدی است رضایی ( قصدی )                        37

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی عقدی است لازم                                             37

گفتار سوم- بیمه اتکایی عقدی است معوض                                              38

گفتار چهارم-  عقد بیمه اتکایی عقدی استمراری است                                  39

گفتار پنجم- بیمه اتکایی عقدی اتفاقی است                                               39

گفتار ششم- بیمه ی اتکایی عقدی است مبنی بر حسن نیت                            40

گفتارهفتم- بیمه عقدی است الحاقی (تحمیلی)                                            40

مبحث دوم- اصول حقوقی حاکم بر روابط میان طرفین عقد بیمه اتکایی                   41

گفتار اول- اصل حسن نیت                                                                    41

گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای                                                                 47

گفتار سوم- اصل غرامت                                                                      49

گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی                                                   53

گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی                                            55

مبحث سوم- انعقاد قرارداد بیمه                                                              57

گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای                                        57

گفتار دوم- زمان و نحوه ی انعقاد عقد بیمه                                                59

بند نخست- پیشنهاد بیمه                                                                      59

بند دوم- قبول بیمه گر اتکایی                                                                60

بند سوم- زمان شروع پوشش بیمه نامه و تعهدات                                         60

مبحث چهارم- اجرای قرارداد بیمه                                                           63

گفتار نخست: تعهدات بیمه گر واگذارنده                                                   63

گفتار دوم-  تعهد بیمه گر اتکایی                                                            66

مبحث پنجم- انحلال بیمه اتکایی                                                            68

فصل سوم

مبحث نخست- آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی                                              74

مبحث دوم- انواع بیمه اتکایی                                                                75

گفتارنخست – بیمه اتکایی اختیاری                                                         75

بند نخست- تعهدات بیمه گر اتکائی واگذارنده در عقد بیمه اتکائی اختیاری         75

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی اختیاری                                                  77

بند سوم- معایب بیمه اتکایی اختیاری                                                       78

گفتار دوم- عقد بیمه اتکائی قانونی(اجباری)                                               79

بند نخست- مزایای بیمه اتکایی قانونی                                                     80

بند دوم- عیوب بیمه اتکایی قانونی                                                          80

گفتار سوم- عقد بیمه اتکائی قراردادی                                                      80

مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی                                          85

گفتار نخست- قراردادهای اتکایی نسبی                                                    86

بند نخست- عقد بیمه اتکایی مازاد سرمایه                                                 86

بند دوم- عقد بیمه اتکایی مشارکت                                                          88

بند سوم- عقد اتکایی اختیاری- اجباری                                                    92

بند چهارم- اتکایی پوشش باز                                                                92

بند پنجم-  پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک                                                   93

بند ششم- پوشش بیمه ای اجباری– اختیاری                                              93

بند هفتم- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه                               93

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت)                                  94

بند نخست-تبیین اتکایی مازاد خسارت و ویژگی های آن                               94

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی مازاد خسارت                                           96

بند سوم- تفاوتهای قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی                  96

بند چهارم- انواع بیمه اتکایی مازاد خسارت                                                97

فصل چهارم

رشته های متداول بیمه اتکایی                                                   100

مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی                                                  100

گفتار نخست- تبیین موضوع                                                                 100

گفتار دوم- شناسایی واحدهای در معرض خطر خسارت                               102

گفتار سوم- برنامه ریزی اتکایی                                                             102

مبحث دوم- بیمه اتکایی باربری دریایی                                                   104

گفتار نخست-تبیین اتکایی بار بری و ویژگی های آن                                   104

گفتار دوم- توسعه برنامه های اتکایی بیمه باربری                                        105

گفتار سوم- ظرفیت ها                                                                        107

گفتار چهارم- بیمه اتکایی بدنه کشتی و کالا                                              108

بند نخست- قراردادهای بدنه                                                                108

بند دوم- قراردادهای کالا                                                                     109

گفتار پنجم- تجمع سرمایه های در معرض خطر                                         109

مبحث سوم- بیمه اتکایی هواپیما                                                           110

مبحث چهارم- اتکایی بیمه های عمر                                                      111

گفتار نخست- بازار اتکایی بیمه های عمر                                                111

گفتار دوم- تقاضا برای اتکایی بیمه های عمر                                             111

گفتارسوم- قلمرو قرارداد                                                                    113

گفتار چهارم- سهم نگهداری                                                                113

گفتار پنجم- اتکایی                                                                           114

گفتار ششم – نحوه عملکرد                                                                 114

فصل پنجم

نتیجه گیری                                                                                     116

پیشنهاد                                                                                          119

منابع و ماخذ                                                                                   122

ضمیمه

 

چکیده :

عقد بیمه اتکایی یکی ازجدیدترین نمونه­های قراداد بیمه می­باشد که هر چند سابقه فقهی تحت عنوان اعاده تامین دارد و بصورت جزئی در قوانین ما نیز آمده است ولی باید گفت که علیرغم کاربرد بسیار زیاد، مهجور مانده است. در نگاهی دقیق­تر این عقد بر قالب­های حقوقی ما همچون عقد وکالت و شرکت و بیمه وضمان نگنجیده بلکه به رغم اختلاف نظری که وجود دارد باید گفت همان تعریفی را که بر بیمه مترتب است بر عقد بیمه اتکایی نیز حاکم بوده و این عقد یکی از شقوق عقد بیمه بشمار می آید. در عقد بیمه، بیمه گذاران به علت مضایق مالی که در نتیجه وقوع حوادث بروز می­کند دست به دامن بیمه گران می شوند و عملا از طریق بیمه گران توزیع خسارت صورت می پذیرد و در بیمه اتکایی نیز به طریق اولی، این بیمه گران هستند که به علت نا کافی بودن منابع مالیشان در مقابل تعهدات پذیرفته به ویژه در مقابل خسارت فاجعه­آمیز به همـکاری به یکدیگر برخاسته و به توزیع خسارت­ها ما بین خود می­پردازند. اگرچه به انواع قراردادهای بیمه اتکایی، تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی متمایز می باشد، ملاحظه می گردد که مهم ترین تعهد واگذارنده پرداخت حق بیمه و مهم ترین تعهد بیمه گر اتکایی پرداخت خسارت می باشد. در این پایان نامه ، ضمن تعریف ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی، آثار حقوقی آن نیز در روابط میان طرفین قرارداد، انواع و روش های اجرای عقد بیمه اتکایی و برخی از رشته های معمول مورد استفاده بررسی شده است .

 

واژگان کلیدی :

بیمه اتکایی، بیمه گر واگذارنده، بیمه گر اتکایی،واگذاری مجدد، سهم نگهداری، ظرفیت نگهداری

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

:               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی بیمه اتکایی و ماهیت حقوقی آن

دسته بندی: حقوق
بازدید

متن کامل پایان نامه با عنوان : بررسی بیمه اتکایی و ماهیت حقوقی آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

ادامه مطلب...

0 نظر
admins