دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : تحقیقات آموزشی

عنوان : تحلیل فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با اخلاق حرفه ای معلمان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش تحقیقات آموزشی

عنوان:

تحلیل فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با اخلاق حرفه ای معلمان

استاد راهنما:

دکتر ابوالقاسم فرهنگ

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات پژوهش………………………………………………………………………………. …………………………………………………1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1)بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

2-1)ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

4-1)هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

5-1)سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………11

6-1)تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

فصل دوم:ادبیات پژوهش

2-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2تعريف فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-3)سطوحفرهنگ ازنظر ادگارد شاین……………………………………………………………………………………………………………..18

2-4)تعريف و مفهوم فرهنگ سازماني……………………………………………………………………………………………………………….21

2-4-1)ویژگی های فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………..21

2-4-2)جلوه های مشخص فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………….22

2-4-3)عناصر و مولفه هاي فرهنگ سازماني……………………………………………………………………………………………………23

2-4-4)گونه شناسي فرهنگ سازماني از ديدگاه نظريه پردازان……………………………………………………………………….24

2-4-4-1)ديدگاه شاين……………………………………………………………………………………………………………………………………..24

2-4-4-2)ديدگاه شولز………………………………………………………………………………………………………………………………………24

2-4-4-3)ديدگاه كويين و مك گرد…………………………………………………………………………………………………………………25

2-4-4-4)طبقه بندی چارلز هندی…………………………………………………………………………………………………………………..26

2-4-5)الگوي ادگار شاين………………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-4-6)اهميت شناخت فرهنگ براي سازمانها………………………………………………………………………………………………….28

2-4-7)وظایف فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-4-8)چگونگی شکل گیری و حفظ فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………….30

2-4-9) مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………..32

2-4-10)كاركردهاي فرهنگ سازماني………………………………………………………………………………………………………………32

2-5 ) تعریف اخلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-6) اخلاق دراسلام…………………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-7)عناصر فرهنگ اخلاقی دراسلام………………………………………………………………………………………………………………….38

2- 8 ) مفهوم اخلاق حرفه ای ………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-9 ) ویژگی های اخلاق حرفه ای ………………………………………………………………………………………………………………….40

2-9-1)مسئولیت پذیری …………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-9-2)برتری جویی و رقابت طلبی…………………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-3)صادق بودن …………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-4)احترام به دیگران……………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-9-5) رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی…………………………………………………………………41

2-9-6)عدالت و انصاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-7)همدردی با دیگران………………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-8)وفاداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-10 ) نظام های اخلاقی عمده………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-11 ) مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام…………………………………………………………………………………………………42

2-12 ) ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان …………………………………………………………………………………………44

2-13 ) وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان…………………………………………………………………………………………….45

2-14اخلاق در تدریس………………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-15)پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-15-1)تحقیقات انجام شده در ایران……………………………………………………………………………………………………………..50

2-15-2)تحقیقات انجام شده در خارج ازایران…………………………………………………………………………………………………52

فصل سوم: روش انجام پژوهش

3-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-2 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-3 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

3-4 حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………54

3-5 روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..54

6-3 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………..55

1-6-3 . روایی (اعتبار) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-6-3. پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

فصل چهارم: تجزيه وتحليل آماري

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

4-2) تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………..58

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) تایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

5-2) پیشنهادات : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………77

5-2-1)پیشنهاداتاجرایی: ……………………………………………………………………………………………………………………………….77

5-2-2)پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………78

5-2-3)محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
فهرست جداول

جدول -21: توصیف اصول اخلاق حرفه ای و مصادیق نقض آن…………………………………………………………………….. 48

جدول3-1سوالات مربوط به هریک از پرسشنامه های اخلاق حرفه ای وفرهنگ سازمانی………………………………55

جدول 3-2 مقدار ضریب آلفا برای تعیین پایایی……………………………………………………………………………………………….55

جدول (4-1)نتايج آمار توصيفي و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای……………………………. 58

جدول (4-2)نتایج آزمون t تک گروهی ،میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص فرهنگ سازمان………………. 59

جدول (4-3)نتایج آزمون t تک گروهی ،میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص اخلاق حرفه ای………………..60

جدول (4-4)نتايج آمار توصيفي و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و رعایت حرمت………………………………. 60

جدول (4-5)نتايج آمار توصيفي و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و شایستگی تخصصی ………………………61

جدول (4-6)نتايج آمار توصيفي و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و شایستگی پداگوژی………………………..62

جدول (4-7)نتايج آمار توصيفي و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و رشد و توسعه دانش آموزان……………62

جدول (4-8)نتايج آمار توصيفي و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و حفظ اسرار دانش آموزان……………….63

جدول (4-9)نتايج آمار توصيفي و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و انجام ارزشیابی صحیح………………….64.

جدول (4-10)نتايج آمار توصيفي و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و احترام گذاشتن به سازمان…………64

جدول (4-11)نتايج آمار توصیفی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به سابقه مدیریت………………..65

جدول (4-12)نتايج تحليل واريانس فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به سابقه مدیریت………………65

جدول (4-13)بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به جنسيت…………………………………66

جدول (4-14)بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به تحصیلات………………………………67

جدول (4-15)خلاصه الگوی رگرسیون ابعاد اخلاق حرفه ای برای پیش بینی فرهنگ سازمانی ………….. 68

 

فهرست شکل ها

شکل2-1)سطوح فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………19

چکیده

هدف انجام این پژوهش بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با اخلاق حرفه ای معلمان از ديدگاه مديران مقطع متوسطه شهرستان زاهدان می باشد. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی می باشد. روش گردآوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه فرهنگ سازمانی دارای 33 سوال (ادگارد شاین2003) باضریب پایایی آلفای کرونباخ 90/ . و پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای 22 سوال( اقتباس از مورای و همکاران 1992) با ضریب پایایی آلفای کرونباخ79/0 جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش 149نفرکلیه مدیران مقطع متوسطه آموزش وپرورش شهرستان زاهدان که در سال 1392-1391مشغول به خدمت هستند تشکیل می دهندکه به صورت سرشماری کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در مدارس مورد بررسی از حد متوسط بالاتر بوده ودربررسی متغیر های دموگرافیک ( جنسیت ، سابقه خدمت ، میزان تحصیلات ) میزان اخلاق حرفه ای وفرهنگ سازمانی در بین مدیران زن بیشتر از مرد می باشد. اما میزان اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در سایر متغیر های دموگرافیکی یکسان می باشد. همچنین نتیجه گرفته شد که با افزایش فرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه ای ومولفه های آن،چون شایستگی تخصصی معلمان، شایستگی پداگوژی، رشد و توسعه دانش آموزان، حفظ اسرار دانش آموزان و انجام ارزشیابی صحیح نیز افزایش می یابد.

مقدمه

دهۀ هشتاد را باید آغاز تحقیقات مجدد بر روي مسئله فرهنگ سازمانی[1] به شمار آورد. علاقه براي انجام تحقیقات بیشتر بر روي فرهنگ سازمانی نشأت گرفته از عوامل گوناگونی می باشد. ازجمله به این مواردمی توان اشاره کرد: اولاً دهۀ هشتاد دهۀ آغاز جهانی شدن سازمان ها و کسب و کارها می باشد ؛ لذا بحث هماهنگی بین کارکنان این گونه سازمان ها، بحث روز بود. ثانیاً، در این دهه مشخص شد که سطوح مختلف عملکرد سازمان را می توان به نوع فرهنگ سازمان مرتبط دانست. ثالثاً، فرهنگ سازمانی می تواند به عنوان منبعی براي ایجاد مزیت هاي رقابتی پایدار عمل کند؛ زیرا برخی از فرهنگها به راحتی قابل تقلید توسط رقبا نیستند و همچنین، از دلایل دیگر می توان به ظهور قدرت اقتصادي و صنعتی ژاپن به مثابۀ یک رقیب قابل توجه و مهم در برابر آمریکا اشاره کرد که محققان یکی از دلایل عمدة آن را تفاوت هاي فرهنگی بین دو کشور دانسته اند) کویین و کامرون[2]2006)

در بین رشته هاي علمی مختلف بر روي مفهوم فرهنگ توافق نظري وجود ندارد ؛ با وجود این ، ازدیدگاه سازمانی، فرهنگ را به عنوان یک زنجیر مستحکم تعبیر کرده اند که موجبات پایداري سازمان رانزدیک به دو دهه است که فراهم می کند ) بیدختی ،1379)نظریه پردازان و صاحب نظران عرصۀ سازمان و مدیریت، به ویژه صاحب نظران حوز ة رفتار سازمانی ومتخصصان تحول سازمان به طرح موضوع مهمی در سازمان پرداخته اند که چندان ملموس و محسوس نیست. این موضوع توسط صاحب نظران معروفی نظیر وارن بنیس[3]، ادگار شاین، ویلیام اوشی[4] مورد نقد وطرح قرار گرفت .لذا این موضوع مهم فرهنگ سازمانی نام گرفت و بیشتر با جنبۀ غیرمادي وغیرملموس در سازمان شناخته شد و در مقاطع مختلف زمانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت(فانی و حسین نژاد ،1381)

عموماً عدم توجه به فرهنگ سازمانی، باورها و ارزش هاي افراد اگر منجر به شکست مطلق سازمان ونرسیدن به اهداف و چشم انداز نشود، حداقل اشکالات عدیده اي را در روند حرکت سازمان ایجاد کرده وانرژي زیادي را براي حل معضلات ایجاد شده ناشی از رودررویی اهداف پیش بینی شده با فرهنگ رایج سازمان هدر می دهد. آن گونه که از شواهد موجود برمی آیدفرهنگ سازمانی پدیده اي پیچیده می باشدکه در عین حال در تسریع روند پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش به سزایی دارد. لذا زمانی که سازمان هااز                     فرهنگ سازمانی خود و ابعاد و شاخص ها ي آن شناخت کافی نداشته باشند ، در عمل با مشکلات فراوانی همانند تعارض سازمانی، عدم انسجام سازمانی و کاهش عملکرد مواجه می شوند . بنابراین، شناسایی فرهنگ به مدیران کمک می کند تا با آگاهی و دید کامل نسبت به فضاي حاکم بر سازمان از نقاط قوت آن استفاده نموده و براي نقاط ضعف، تدابیر و اقدامات لازم را پیش بینی نمایند. فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است که شالوده وجودي آن را تشکیل میدهد و باعث تشکل و انسجام سازمان در حرکت به سمت اهداف میشود. ازآن جا که فرهنگ سازمانی شکل دهنده رفتار اعضاي سازمان اعم از کارکنان و مدیران درسطوح مختلف است، میتواند توانایی سازمان در ایجاد تغییر و جهتگیري استراتژیک را به نحو چشمگیري تحت تأثیر قرار دهد.بدون داشتن یک فرهنگ سازمانی اثر بخش نمیتوان اخلاق حرفه ای[5] مناسب رادریک سازمان انتظارداشت.

اخلاق سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی، پدیده های جدیدی نیستند. موج اخیر ورشکستگی و رسوایی های مالی شرکت ها و سازمان ها، توجه به فوریت نیاز سازمان ها به حکمرانی مناسب سازمانی، مسؤولیت پذیری اجتماعی و اخلاق سازمانی را به اوج خود رسانده است. علاوه بر سازمان های عمومی، سازمان های بازرگانی نیز به این تشخیص رسیده اند که مجبورند علاوه بر رفتارهای اقتصادی(حداکثر سازی سود) به رفتارهای اخلاقی روی بیاورند. بنابراین رفتارهای اقتصادی و اخلاقی به صورت توأمان تنها گزینه آن ها برای دستیابی به اهداف سازمانی است( که وبو[6]، 2004)

اخلاق سازمانی به عنوان یک مفهوم علمی در غرب از نیمه دوم قرن بیستم ظهور نموده است (سونسون و وود[7]، 2004) و در سطوح فردی و سازمانی توجه پژوهشگران مختلف را در چهار دهۀ گذشته به خود جلب کرده که از آن به عنوان یک چالش اساسی فراروی سازمان های مختلف در سطح جهان یاد می شود (کاردی و سلوار راجان[8]، 2006).

اصول اخلاقی راجع به چگونگی بودن افراد و این که در سازمان متبوع خود چطور رفتار کنند، مطرح می شوند (گباداموسی[9]، 2004،). به طور کلی واژه اخلاق با استانداردهای مربوط به درست و غلط بودن رفتارها سروکار دارند (فیشر و بون[10]، 2007،).بسياري از کشورها در جهان صنعتي به اين بلوغ رسيده‌اند که بي‌اعتنايي    به مسائل اخلاقي و فرار از مسئوليت‌ها و تعهدات اجتماعي، به از بين رفتن بنگاه مي‌انجامد. به همين دليل، بسياري از شرکت‌هاي موفق براي تدوين استراتژي اخلاقي احساس نياز کرده، و به اين باور رسيده‌اند که بايد در سازمان يک فرهنگ مبتني بر اخلاق رسوخ کند. از اين‌رو، كوشيده‌اند به تحقيقات دربارة اخلاق حرفه‌اي جايگاه ويژه‌اي بدهند؛ وقتي از حوزة فردي و شخصي به حوزه كسب و كار گام مي‌نهيم‌‌، اخلاق كار و يا اخلاق شغلي به ميان مي‌آيد؛ مانند: اخلاق پزشكي‌‌، اخلاق معلمي‌‌، اخلاق مهندسي و نظاير آن‌.

چگونه ممكن است سيستم يك مدرسه يا دانشگاه فاسد باشد، اما از مدرسان بخواهيم اخلاقي باشند. امروزه اخلاق حرفه‌اي نقش راهبردي درسازمان ها دارد و متخصصان مديريت استراتژيك، اصول اخلاقي شايسته در سازمان را از پيش‌‌شرط‌هاي مديريت استراتژيك خوب دانسته‌اند. در اخلاق حرفه‌اي، مسئوليت‌هاي اخلاقي سازمان در قبال محيط داخلي و خارجي است و اين متمايز از حقوق كار است؛ اما حقوق كار نيز در آن وجود دارد. اصول اخلاق خوب از پيش‌‌شرط‌هاي مديريت خوب است. اين اصول موجب ايجاد يك سازمان خوب مي‌شود(قراملکی،1387) .در فرهنگ دینی و اسلامی معلمی به منزله شغل انبیا است و آموزش و تدریس فرآیندی است که از طریق آن آدمی می تواند از جنبه های مختلف به کمال برسد. از این رو در دیرینه فرهنگ اسلامی، اساس فرآیند و فعل تدریس از یک بنیان اخلاقی محکمی برخوردار بوده است و معلمان و مدرسان می بایست از اصولی در ایفای نقش های حرفه ای خود تبعیت می کردند

 

تعداد صفحه : 100

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :