متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : قاچاق مواد روانگردان و سياست كيفري ناظر بر آن (علت شناسي تا پيشگري)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل خلیج فارس

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

قاچاق مواد روانگردان و سياست كيفري ناظر بر آن

(علت شناسي تا پيشگري)

استاد راهنما:

دکتر منصور عطاشنه

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

الف: بیان مسئله 2

ب: اهمیت موضوع : 4

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق : 7

ت: اهداف تحقیق : 9

ج: سوالات تحقیق : 10

چ: فرضیه های تحقیق : 11

ح: روش تحقیق : 12

سازماندهی : 13

فصل نخست: قاچاق و انواع آن: 14

مبحث نخست: مفاهیم قاچاق: 15

گفتار نخست: قانون مجازات مرتکبین قاچاق: 16

گفتار دوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی: 16

گفتار سوم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی: 16

مبحث دوم:انواع قاچاق از نظر تعریف: 17

گفتار نخست: انواع مختلف قاچاق: 18

گفتار دوم: آمار مواد روانگردان در جهان و کشور: 19

فصل دوم: بررسی و شناخت مواد مخدر و روانگردان: 23

مبحث نخست: شناخت مواد روانگردان: 24

گفتار نخست: ماهیت روانگردان ها: 25

گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر: 26

گفتار سوم: تقسیم بندی مواد: 27

مبحث دوم: انواع مواد مخدر و روانگردان : 29

مبحث سوم: بررسي سوابق تقنيني مواد مخدر(روانگردان): 41

مبحث چهارم: نظریه های جرم شناختی مرتبط با قاچاق : 44

گفتار نخست: نظريـه فشار: 44

گفتار دوم: نظريه آنومي رابرت مرتن: 50

گفتار سوم: جرم شناسی رادیکال: ( جرم شناسی خصوصی): 50

گفتار چهارم: نظرية بي سازماني اجتماعي: 51

گفتار چهارم: نظرية بي سازماني اجتماعي: 52

گفتار پنجم: ديدگاه تضاد : 52

گفتارششم: نظريه كوئن محروميت از دسترسي به موقعيت وخرده فرهنگ بزهكارانه: 53

گفتارهفتم: نظريه كلووارد و اوهلين: (خرده فرهنگ هاي بزهكار وفرصت هاي نابرابر): 54

گفتارهشتم :فشار در ديدگاههاي مختلف: 57

گفتار نهم: نظريه  فشار اقتصادي: 58

گفتار دهم: نظريه فشار اجتماعي: 59

فصل سوم: سیاست جنایی(سیاست کیفری): 61

مبحث نخست: مفهوم و انواع سیاست جنایی: 62

گفتار نخست: معنای لغوی62: 62

گفتار دوم: معنای اصطلاحی: 625

گفتار سوم: انواع سیاست جنایی: 65

گفتار چهارم: سیاست جنایی تقنینی: 66

گفتار پنجم: سیاست جنایی قضایی: 67

گفتار ششم: سیاست جنایی اجرایی: 67

گفتار هفتم: سیاست جنایی مشارکتی: 68

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی در ایران: 68

گفتار نخست: ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی: 69

گفتاردوم: سایر مراجع دخیل در امر قانونگذاری: 73

گفتار سوم: فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی: 77

گفتارچهارم: نقش قانونگذاری در سیاست جنایی: 79

فصل چهارم: سوابق تقنینی و سیاست‌های جنایی مواد‌مخدر و مواد روانگردان : 83

مبحث نخست: دوره اول قانونگذاري از سال 1289 تا 1333: 83

مبحث دوم: دوره دوم قانونگذاري از سال 1334 تا 1347: 88

مبحث سوم: دوره سوم قانون­گذاري از سال 1347 تا 1348  : 90

مبحث چهارم: دوره چهارم قانون گذاري از سال 1349 تا 1357 : 92

مبحث پنجم:دوره اول قانون گذاري از سال 1359 تا 1367: 94

مبحث ششم: دوره دوم قانون گذاري از سال 1376 تا 1389 : 96

فصل پنجم: سياست جنايي اجرايي در پيشگيري از مواد روانگردان: 102

مبحث نخست: سوءمصرف و درمان: 104

مبحث دوم: علل گرايش به مواد روانگردان: 106

مبحث سوم: سياست جنايي اجرايي: 108

مبحث چهارم: مقابله با موادمخدر و روانگردان ها: 116

گفتار نخست: قوانين ملي : 117

گفتار دوم: قوانين بين المللي: 119

نتیجه گیـــری: 121

منابع و مآخذ: 122

 

چکیده:

قاچاق مواد مخدر در رديف سومين فعاليت اقتصادي سود آور جهان محسوب مي شود. بطوريكه سود حاصل از آن در سال 2009 ميلادي از سوي(كميته مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) حدود 2500 ميليارد دلار تخمين زده شده است. از طرفي تجارت مواد مخدر فعاليت زير‌زميني و مخرب اقتصاد و اجتماع بوده و جزء جرائم سازمان يافته محسوب مي‌گردد. تبعات ناشي از تجارت مواد مخدر و مواد روانگردان براي كشور ما از آن جهت كه در همسايگي افغانستان به عنوان بزرگترين كشور توليد كننده مواد مخدر در جهان مي‌باشد، حائز اهميت بوده و مشكل فراواني را در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بوجود مي‌آورده است. همچنين كشور ايران به عنوان كوتاهترين معبر قاچاق مواد مخدر به اروپا مورد استفاده قاچاقچيان بين‌المللي قرار دارد . بيش از 450 ميليون نفر معتاد در جهان وجود دارند كه پيش بيني ها حكايت از آن دارد كه لااقل 25 ميليون نفر مستقيما در چرخه قاچاق مواد مخدر فعاليت دارند. از سويي بايد به اين نكته توجه داشت كه راهكارهاي استكبار نوين عليه ايران استحاله فرهنگي جوانان ما از طريق تخدير و به كمك قاچاقچيان بين المللي است، وجود 1925 كيلومتر مرز مشترك ايران با افغانستان و پاكستان و عوارض منطقه اين امكان را به قاچاقچيان مي‌دهد كه با بهره گرفتن از شگردهاي گوناگون اقدام به قاچاق مواد مخدر به ايران نمايند. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ي اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیر می شود. پدیده‌ي قاچاق مواد روان گردان سیاست جنایی کلانی را می‌طلبد که چنین سیاستی باید ناظر به تمامی اوصاف مجرمانه و مجازات، و از طرفی سیاست هاي پیشگیري و درمان باشد. نظریه غالب در ایران، نظریه جرم انگاري است. این درحالی است که سیاست جنایی ایران در قبال مواد روان گردان برخلاف سیاست جنایی برخی کشورهای غربی بسیار شدید و سرکوب گرانه است. با توجه به مشکلات شدید ایران از جمله همسایگی کشورمان با افغانستان و عرضه و تقاضا، به نظر می‌رسد در حقوق ایران ، مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه آموزش و آگاهی براي مقابله با تقاضا نیز توجه بیشتري شود. چرا که صرف مقابله با معلول مفید نخواهد بود.

واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، مواد روانگردان، سیاست جنایی، پیشگیری.

 

 

مقدمه:

الف: بیان مسئله

امروزه پديده قاچاق و مصرف مواد روان گردان خطر بسيار بزرگ و مرگبار و نابود كننده اي براي حيات بشر و ارزش ها و كرامت انساني است . دولت ها نيز با احساس اين خطربزرگ و مشكلات و معضلات عديده فرهنگي و اجتماعي و تبعات زيانبار مصرف و شيوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با اين پديده ميپردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت هاي نامشروع و كلاني را براي قاچاقچيان در پي دارد،كه موجب آشفتگي نظم اقتصادي و ايجاد شكاف عميق در بين طبقات اجتماعي ميشود. از سوي ديگرجامعه  جهاني  نيز پديده هاي قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پديده   نابهنجار بين المللي ميداند. كسب درآمدهای  نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بين المللي امنيت رواني و اجتماعي كشورها را با  مخاطره مواجه مي كند. انتقال در آمدهاي نامشروع به كشور هاي مختلف و تطهير آن از طريق پولشويي بدون پرداخت ماليات به حصول نتيجه نامطلوب در روند اقتصادي زندگي بسياري از افراد جامعه و بلعكس معيشت آرام و مرفهي را براي قاچاقچيان ايجاد ميكند. ایران قریب به 100 سال است که به دست به گریبان معضلی به نام مواد مخدر است. برای تعیین حدود و ابعاد این معضل کافی است به بیش از 80 مصوبه قانونی و مقررات دولتی از سال 1289 تاکنون بپردازیم .بعد از انقلاب اسلامی ایران ، مبارزه با موادمخدر بصورت جدی تر پیگیری شد. اما آنچه که مبرهن است اینکه توفیق چندانی در برخورد بااین معضل نداشته ایم.

هربعدی از جامعه را که مردم پیرامون آن بیشتر احساس ناراحتی و نگرانی می کنند را می‌توان معظل یا مساله اجتماعی نامید و به همین دلیل در تلاش برای تغییر آن می باشند . مساله اجتماعی با یک وضع عینی آغاز می شود و بگونه ای است که می تواند اندازه گیری شود و یا حداقل به نوعی به تجربه در آید. قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و معتاد سه ضلع از مثلثی است که موثرترین نقطه مبارزه باآن محل تلاقی سه میانه آن است و سایه ای که بر روی جامعه افکنده است ، هرروز بیش از پیش توجه مردم و محققان را به خود جلب می نماید .

با نگرش بر ابعاد اجتماعی این معضل بخوبی مشخص است که بخش عمده ای از جمعیت کشور به ویژه جوانان مستعد جامعه به تناسب ویژ گی های شخصی  در معرض آسیب های ناشی از مواد مخدر وانواع روانگردان ها قرار دارند .  قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل ، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است وهمواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از :سهولت دستیابی به روانگردانها،کمبودهای شخصیتی ،فقر،فشارو تشویق ،بیکاری وبیزاری  می باشد. افزایش روز افزون تولید غیر قانونی و قاچاق مواد روانگردان در جهان و تشکل قاچاقچیان در گروههای منسجم و اقدام به عملیات مسلحانه علیه دولت ها، تقویت بنیه نظامی و اطلاعاتی این گروهها به توسعه چشم گیر انواع جرایم سازمان یافته انجامیده و موجب نگرانی دولت ها و ملت ها بویژه کشورهای درحال توسعه شده است. قاچاق روانگردان ها  و پديده اعتياد مسبوق به شرايط و نظام اجتماعي است. بايد گفت اين پديده معلول ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عرصه هاي بين المللي و منطقه اي است. تا زماني که دلايل و علل مشخص نشوند، نمي توان تحليل و تبيين دقيقي از اين مساله ارائه کرد. پديده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردها متاثر از باندهاي مافيايي و دست هاي پنهان، امروزه از چنان پيچيدگي هايي برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان يافته تلقي و اقدام به صدور کنوانسيون ها و عقد پروتکل هاي مختلف براي مقابله با آن کرده است. (کنوانسيون هاي 1961 ،1971، پروتکل اصلاحي 1972 و کنوانسيون 1988) مجامع بين المللي، قاچاق مواد مخدر و اعتياد را در کنار سه بحران ديگر (هسته اي، جمعيتي و زيست محيطي) قرار داده که بشريت را در قرن حاضر تهديد مي کند. سرمايه در گردش اين فعاليت در جهان از نظر تجاري نيز، آن را در رتبه بعد از نفت، توريسم و سلاح قرار داده است. قاچاقچیان، مواد مورد نياز معتادان را از مناطق توليد به ارزان ترين قيمت ممکن تهيه کرده و با ترفندهاي مختلف و افزايش حجم ناخالصي ها با گران ترين قيمت به دست مصرف کنندگان مي رسانند. از طرفی ايران کوتاه ترين و ارزان ترين مسير ترانزيت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافياي جهاني کماکان به اين مسير دوخته شده است. مبارزه بي امان نظام جمهوري اسلامي با قاچاقچيان و عدم استفاده از خاک ايران براي عبور و ترانزيت مواد مخدر ، منجر به سرازير شدن آن در داخل کشور و دسترسي آسان معتادان به اين قبيل مواد شده است. بروز بيکاري هاي ناشي از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمايه هاي نامشروع در سيستم اقتصادي، هزينه هاي ناشي از جلوگيري از قاچاق، هزينه هاي ازکار افتادگي و غيره همگي لطماتي است که هر يک به تنهايي از لحاظ اقتصادي خود يک بحران است.

 

 

ب: اهمیت موضوع

بررسي قاچاق مواد روانگردان و سیاست ناظر بر آن مي تواند ما را به ارايه راهكارهاي اساسي و بنيادي در زمينه علت شناسی و پيشگيري از آن و به تبع كاهش چشمگير جرايم مرتبط با آن رهنمون سازد. با تبديل( جرايم مواد مخدر و روان گردان و شيوع آن) به يكي از پيچيده ترين جرايم سازمان يافته و بروز آسيب هاي مختلف فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن به اتخاذ سياست جنايي جامع و همه جانبه در راستاي مقابله با آن ضرورت مي نمايد. ضمن اينكه علت شناسي و ريشه يابي مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر روانگردان در اين مسير بسيار راهگشا خواهد بود.

اعتیاد، یک بیماری اجتماعی همراه با عوارض جسمی و روانی است که از  دل قاچاق بیرون می آید و هزینه های مالی و معنوی بسیاری به کشورها تحمیل می کند، آن گونه که اعتیاد به موادمخدر را می توان یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی جوامع برشمرد که عوارض ناشی از آن، تهدیدی جدی برای جامعه بشری، محسوب و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می‌شود و ویران گری های حاصل از آن، زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی از جمله گسترش جرائم اجتماعی است. در این میان، با توجه به سود کلانی که از پراکنده کردن ویروس های آلودگی به این بیماری نصیب سودجویان می شود، پدیده قاچاق موادمخدر نیز در این حوزه عرض اندام می کند که به اعتقاد برخی  تحلیل گران اجتماعی، این پدیده، بیش از آن که فعالیتی سوداگرانه و تجاری در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی محسوب شود، ابزاری موثر در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته به شمار می رود. این نیز درحالیست که کارشناسان، شیوع  پدیده موادمخدر و روانگردان ها  را مهم ترین انحطاط اخلاقی جوامع می دانند; چرا که متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن  در جامعه امروزی تا آنجاست که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.

حال، اگرچه اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد، اما مهار آن از طرقی چون انجام اقدامات پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب موثرو علت شناسی و ریشه یابی  امریست که همواره از سوی مسوولان و مردم بر ضرورت آن، صحه گذارده شده است.

بر اساس آمار جهانی، هم اکنون در جهان ۲۱۴ میلیون معتاد به انواع مواد مخدر و اعتیادآور وجود دارد که سهم ایران از این میان، حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر است. بنابر برخی اسناد موجود، سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر حدود چهار هزار سال پیش از میلاد برآورد شده است و سازمان ملل متحد اعلام می کند که اکنون، ۲۶میلیون نفر، مصرف کننده سخت مواد مخدر در جهان هستند. گزارش UNODC می افزاید، در سال گذشته میلادی، یک نفر از هر ۲۰ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال، حداقل یک بار نسبت به مصرف مواد مخدر اقدام کرده است. همچنین سالانه مصرف مواد روانگردان و دخانیات پنج میلیون نفر، مصرف الکل بیش از پنج میلیون نفر و مصرف داروهای غیرمجاز حدود ۲۰۰ هزار نفر در جهان را به کام مرگ می برد. در مورد مصرف اعتیادآورهای جدید و مواد صنعتی نیز که غالبا کشورهای توسعه یافته و صنعتی را درگیر کرده است، آمارها نشان می دهد که متوسط مصرف این مواد در کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶، دو برابر شده که این موضوع نیز از افزایش نگرانی ها از مصرف اعتیادآورهای جدید و صنعتی در کنار مواد مخدر سنتی که غالبا کشورهای در حال توسعه را درگیر کرده، حکایت دارد.  در ایران در ده سال گذشته ، مصرف روان گردان ها از ۴ درصد به ۳۰ تا ۴۰درصد افزايش يافته است. اين رقم براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است. کارشناسان موادمخدر نسبت به مخرب بودن انواع مواد روان گردان هشدار مي دهند و مي گويند بيش از يک دهه نيست که اين موادمخدر جديد وارد کشور شده است و متاسفانه شاهد روند رو به افزايش قابل توجه مصرف روان گردان ها در کشور هستيم. رشد ۱۰ برابري مصرف روان گردان ها نسبت به گذشته نگران کننده توصيف شده است و ادامه چنين روندي مي تواند تهديدي بر سلامت جامعه باشد. با آن که مسئولان مدعي هستند که براي ورود موادمخدر به کشور کنترل هايي شديد وجود دارد، پس اين مواد افيوني صنعتي چگونه وارد کشور مي شود و چه گروه هايي بيشتر مورد تهديد چنين اعتيادي هستند؟

حدود ۵۲۰ تن از انواع مواد روان گردان سالانه در دنيا توليد مي شود که براي توليدکنندگان سودآور است. توليد موادمخدر سنتي بايد از طريق کشت خشخاش انجام شود، اما متأسفانه مواد مخدر صنعتي که به روان گردان ها مشهورند و با نام اکستازي، شيشه، آمفتامين، کوکائين، ال اس دي و ماري جوانا و… موجود هستند توليد آن ها دشوار نيست و نياز به محصولات کشاورزي نظير خشخاش هم ندارد.
روانگردان ها با مواد شيميايي و برخي امکانات آزمايشگاهي قابل توليد هستند و متأسفانه به صورت زيرزميني توليد مي شود. در نتيجه همين سهولت در توليد باعث شده که قيمت آن پايين و قابل دسترس باشد.  امکان توليد این گونه روانگردها  در داخل کشور هم وجود دارد و قاچاقچيان با راه اندازي آزمايشگاهي به توليد اين مواد مخدر مي پردازند و همچنين از مرزهاي مختلف هم وارد کشورمان مي شود که توليد در داخل کنترل ها را سخت تر مي کند. به طور کلي در ابتداي امر، مواد روان گردان از کشورهاي اروپايي و آسياي جنوب شرقي و از طريق فرودگاهي و مبادي گمرکي وارد ايران مي شد، ولي با تشديد اقدامات مقابله اي و کنترل فرودگاه ها و آموزش نيروها اين مسير به مبادي شمال غرب کشور تغيير کرده و از طريق مسيرهاي کوهستاني و صعب العبور، مواد پيش ساز شيشه وارد مناطق دورافتاده در غرب کشور مي شود .

وقتي که مصرف روان گردان ها در کشورمان نسبت به گذشته ۱۰ برابر شده است و سازمان جهاني بهداشت هم گزارش مي دهد که هم اکنون حدود ۳۴ ميليون نفر مصرف کننده آمفتامين و ۸ ميليون نفر مصرف کننده قرص هاي اکستازي در دنيا هستند، اين اعداد و ارقام مي تواند زنگ خطري باشد براي جامعه جوان ما که اگر اين روند چنين ادامه يابد ديگر مبارزه با آن نمي تواند کارساز باشد، پس تا دير نشده با اطلاع رساني، فرهنگ سازي و برخورد شديد با توليد کنندگان و قاچاقچيان روان گردان ها جلوي رشد اين پديده شوم را در کشور بگيريم.

 

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در بررسي تاريخ، بشري را نمي توان يافت كه با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گريبان نبوده و شايد بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در اين جهان يافت شده و تا زماني كه انسان در اين عرصه وجود دارد آن نيز پا بر جاست. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگي نداشته و اثرات آن نيز همواره در سرنوشت ملتها و اقوام قابل جستجو است. در كتب تاريخي ايران و حتي در كتاب قانون ابن سينا از اثرات اين مواد نامبرده شده است. اما بيشتر گزارشات در مورد مواد مخدرمربوط به زمان صفويه و سپس قاجاريه تا عصر كنوني است همراه با فراز و نشيبهاي اين دوران كه اشاعه مصرف مواد افيوني مورد توجه بوده است. قوانين يكصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نيز يافت ميشود. در زمان ما مسئله مواد مخدر شكل مخاطره آميز و كاملا پيچيده اي به خود گرفته و در عين حال گسترش جهاني يافته است. اعتياد به مواد مخدر علاوه بر زيانهاي جدي و خطرناك جسمي از قبيل ابتلا به بيماريهاي عفوني واگيردار همچون ايدز – هپاتيت – سل- عوارض و مشكلات عديده اجتماعي و اقتصادي ازقبيل افزايش جرمهاي مرتبط با مواد مخدر همچون جنايت و سرقت، فقر و تكدي گري و هدر رفتن سرمايه هاي كلان مادي كشورها را بدنبال داشته است. كشور ما داراي جمعيتي جوان است. بيش از 50%جمعيت كشور درسنين زير 20 سال بوده و 62% از اين جمعيت در شهرها ساكن بوده و از هر چهار نفر ايراني يك نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعيت استراتژيك ايران و قرارگيري آن در كنار كشورهايي همچون افغانستان و پاكستان كه جزو توليد كنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفي ما يك مسئله ترانزيت و عبور مواد مخدر به جهت ويژگيهاي خاص منطقه اي از كشور ما يك مسير مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلي آن كه رشد روز افزوني داشته است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي عليرغم تلاش بي وقفه نظام مقدس اسلامي كشورمان و تقديم بيش از 2700 نفر شهيد از نيروهاي نظامي و انتظامي اين روند رو به رشده بوده است در نتيجه آمار معتادين و نيز عوارض ناشي از اعتياد افراد افزايش داشته است. برآوردهاي رسمي اوليه و ساده از تعداد معتادين و سوء مصرف كنندگان مواد مخدر رقمي حدود  2ميليون نفر را ذكر مينمايد و با در نظر گرفتن حداقل يك خانواده 5 نفري مرتبط با اين افراد به رقمي حدود 10ميليون نفر انسان كه در ارتباط نزديك با معضلات و مشكلات ناشي از آن ميباشند دست مي يابيم. محبوسين زندانهاي كشور در سال 77معادل 16.775نفر بوده كه قريب به 60% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتياد بوده اند. بر اين اساس در ايران به ازاي هر 100 هزار نفر ايراني 260 نفر در زندان به سر ميبرند و به عبارت دقيق تر به ازاي هر 400 نفر ايراني يك نفر در زندان ميباشد. در 20 سال گذشته قريب 836/53./1 كيلوگرم انواع مواد مخدركشف و ضبط گرديده است در اين سالها نزديك به 381812 نفر قاچاقچي و699557 نفر معتاد شناسايي و دستگير شده اند. قريب 25652 نفر معتاد از سال 62 لغايت 77 درمراكز باز پروري كشور پذيرش شده اند كه اين تنها بخشي از آمارهاي واقعي نشان دهنده وضعيت بغرنج و نگران كننده از انسانهاي اين جامعه است كه به ورطه اعتياد كشيده شده اند.قاچاق و  اعتياد به عنوان يك آسيب ومعضل اجتماعي بهداشتي اقتصادي و فرهنگي با پيچيدگيهاي خاص خود حاكميت ملي امنيت و استقلال كشور ما را تحت تاثير قرار داده است. با توجه به مسائل جنبي آن ميتوان ادعا نمود كه ارزشهاي انساني و اسلامي و نيز هويت ملي ما در معرض خطر و آسيب اين آفت بزرگ قرار گرفته است. لذا در خصوص این موضوع با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان نامه یا مقاله ای تاکنون مقاله ای کار نشده ولی در خصوص موضوعات مرتبط با آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به بیان برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

1- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«قاچاق بین المللی مواد مخدر» توسط آقای کرامت راستگفتار در دانشگاه تهران در سال 1371 دفاع شده که در این پایان نامه در خصوص پدیده قاچاق به طور کلی سپس قاچاق مواد مخدر و در نهایت در خصوص طرق قاچاق در سطح بین‌الملل سخن به میان آورده که در نهایت بیشتر در خصوص جرم شناختی این موضوع بحث کرده است.

2- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«تحلیل و ارزیابی قانون مبارزه با مواد مخدر و شناخت برخی از عوامل اجتماعی اشاعه آن» توسط آقای احمد موبدی در سال 1376 در دانشگاه شهید بهشتی دفاع کرده که بیشتر در خصوص نقد و بررسی این قانون بحث کرده و در نهایت عوامل اجتماعی اشاعه این موضوع را بیان کرده اند.

3- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهارچوب کنوانسیون بین المللی 1988» توسط آقای ایوب بالایی در دانشگاه تهران در سال 1381 دفاع شده که در این کار بیشتر به راهکارهای عملی و علمی برای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهار چوب کنوانسیون 1988 سخن به میان آورده و در این خصوص بحث کرده است.

البته ناگفته نماند که در این خصوص کارهای دیگری هم انجام گردید ولی ما به همین مقدار بسنده کرده تا از اطاله کلام بپرهیزیم.

 

ت: اهداف تحقیق

هدف از اين تحقيق بررسي و تحليل قوانين كيفري در زمينه قاچاق مواد روان گردان و بيان نقاط مثبت و منفي و واكنش هاي كيفري و غير كيفري و نيز علت شناسي و ريشه يابي و نيز طرق پيشيگيري و استفاده از  اين مواد روان گردان  در جهت ايجاد و تدوين قوانين به روز و همه جانبه است. ذكر اين نكته ضروري است سياست جنايي تقنيني جامعه كه با پيمان نامه هاي  بين المللي و تحولات جامعه جهاني همراه باشد. و هم نياز و مشكلات امروز جامعه را بر طرف كند. موجب ميگردد  تا از اين رهگذر جامعه اي بدون مواد مخدر و روان گردان ساخته شود.

هدف در اين راستا بررسي علت قاچاق مواد روان گردان  و چگونگي پيشگيری جهت شناختن نكات ضعف دستگاه اجراي ذيربط و استفاده از مطالب جهت راهگشايي و پيشگري توسط ظابطين و كارشناسان شاغل  در ادارتي مانند اداره بنادر و دريانوردي . كشتيراني. گمرگ. مرزبانان ناجا مي‌باشد. علت يابي و ريشه يابي و نيز جنبه هاي پيشگيرانه( اعم از پيشگيري هاي اجتماعي و يا باز دارندگي هي قانون) نيز در اين رهگذر بسيار ضروري است.

 

ج: سوالات تحقیق

1)آسيب هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگی قاچاق به طور کلی چه می باشند؟

2)دلايل و عوامل شيوع قاچاق مواد روان گردان و نحوه پيشگيري از قاچاق آن چیست؟

3)طرق پيشگري از ورود و خروج و  مصرف مواد روان گردان از كشور چه می باشد؟

4)سياست كيفري نظام جمهوري اسلامي ايران در قبال قاچاق  مواد روان گردان چیست؟

 

چ: فرضیه های تحقیق

1)آشكار شدن آسيب هاي فراوان مواد روان گردان و تبديل قاچاق آن به يكي  از جرايم سازمان يافته و فشار هاي جهاني ضرورت تغيير در قوانين كيفري را ايجاد كرده است که در این پژوهش قرار است در خصوص این آسیب ها به صورت نظری تحقیق صورت گیرد.

2)به نظر می رسد که عوامل شیوع قاچاق مواد روانگردان استفاده بیش از حد توسط قشر جوان و قیمت بالای این مواد می باشد که در این تحقیق معین می گردد.

3)از جمله راههای پیشگیری از ورود و خروج مواد روانگردان می توان به همان فرهنگ سازی در این زمینه اشاره کرد تا فرهنگ و زمینه استفاده از این مواد خطرناک توسط جوانان ما اصلاح نگردد به نظر می رسد این مواد روانگردان کما فی سابق شیوع و قاچاق آن روزافزون داشته باشد.

4)تدابير قانوني و راه كار هاي تعين شده قديم باعث بالا رفتن قيمت مواد مخدر و مواد روان گردان شده است و تاثيري در قاچاق و مصرف مواد روان گردان نداشته است كه در اين راستا فرض بر اين است تدابيري اندشيده و پرداخته گردد كه به كاهش مصرف و پيشگيري از قاچاق بينجامد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 138

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:       

***          [email protected]

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :