دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

عنوان :  تاثير آموزه هاي ديني بر رفتار شهروند سازماني در شهرداري کاشان 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

دانشکده مديريت

عنوان :

تاثير آموزه هاي ديني بر رفتار شهروند سازماني در شهرداري کاشان 

استاد راهنما:

دکتر حميدرضا بهرامي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چکيده ………………………………………………………………………………………………………………………………1 

فصل اول : کليات تحقيق

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….3
  • بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………4
  • اهميت و ضرورت موضوع …………………………………………………………………………………………………6

4-1 اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………7

5-1 چارچوب نظري تحقيق ………………………………………………………………………………………………….8

6-1 مدل تحليلي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….8

7-1 سوالات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………….8

8-1 فرضيات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………….9

9-1 روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………9

10-1 روش گردآوري اطلاعات ………………………………………………………………………………………….11

11-1 قلمرو تحقيق …………………………………………………………………………………………………………….11

12-1 جامعه و نمونه آماري …………………………………………………………………………………………………12

 

فصل دوم : ادبيات تحقيق

1-2مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2تعريف بازاريابي…………………………………………………………………………………………………………..14

1-2-2بازارشناسي……………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-2بازارسازي………………………………………………………………………………………………………………19

3-2-2بازارداري………………………………………………………………………………………………………………..20

3-2نقش اطلاع رساني در صادرات………………………………………………………………… ……………………22

الف:تجزيه و تحليل رقبا………………………………………………………….. ……………………………………….. 23

ب:تجزيه و تحليل شركت……………………………………………………………………………………………………24

ج:تجزيه و تحليل محيط………………………………………………………………………………………………………25

د:تجزيه و تحليل بازار…………………………………………………………………………………………………………26

4-2پيدايش مفهوم p4………………………………………………………………………………………………………..26

 5-2عنصر محصول……………………………………………………………………………………………………………27

1-5-2 محصولات مقايسه اي………………………………………………………………………………………………28

2-5-2 محصولات كاربردي………………………………………………………………………………………………..29

3-5-2 محصولات تخصصي………………………………………………………………………………………………. 33

4-5-2 محصولات نوآورانه…………………………………………………………………………………………………36

5-5-2چرخه عمر محصول…………………………………………………………………………………………………..37

6-5-2طول و عرض و عمق محصول……………………………………………………………………………………..37

7-5-2علائم تجاري،مارك تجاري و نام تجاري،لوگو……………………………………………………………..37

8-5-2استراتژي هاي تعيين علامت تجاري……………………………………………………………………………..38

9-5-2بسته بندي………………………………………………………………………………………………………………..38

6-2مشتريان………………………………………………………………………………………………………………………38

1-6-2تفاوت مشتري و خريداران………………………………………………………………………………………….39

2-6-2چرخه عمر مشتري…………………………………………………………………………………………………….40

3-6-2انواع مشتريان…………………………………………………………………………………………………………..40

از منظر سودآوري و وفاداري……………………………………………………………………………………………….43

از منظر پذيرش كالاهاي نوآورانه………………………………………………………………………………………….44

7-2قيمت…………………………………………………………………………………………………………………………45

1-7-2مباني فكري در قيمت گذاري……………………………………………………………………………………..45

2-7-2استراتژي هاي قيمت گذاري……………………………………………………………………………………….46

3-7-2كانالهاي توزيع…………………………………………………………………………………………………………47

4-7-2طول و عرض كانال…………………………………………………………………………………………………. 47

5-7-2تعارض در كانال…………………………………………………………………………………………………….. 48

8-2ترفيع…………………………………………………………………………………………………………………………49

1-8-2آگهي و تبليغات……………………………………………………………………………………………………….49

2-8-2روابط عمومي………………………………………………………………………………………………………….50

3-8-2پيشبرد فروش…………………………………………………………………………………………………………..51

4-8-2 فروش شخصي………………………………………………………………………………………………………..52

5-8-2بازاريابي مستقيم و بازاريابي الكترونيكي………………………………………………………………………..52

9-2 عوامل موثر در آميخته بازاريابي……………………………………………………………………………………..54

10-2رفتار مصرف كننده…………………………………………………………………………………………………….55

1-10-2گرايش خريدار ……………………………………………………………………………………………………..56

2-10-2 ارزش………………………………………………………………………………………………………………….59

3-10-2كارايي………………………………………………………………………………………………………………….60

4-10-2 مقدار…………………………………………………………………………………………………………………..61

5-10-2 تنوع…………………………………………………………………………………………………………………….61

6-10-2 مزايا…………………………………………………………………………………………………………………..63

11-2 رفتار خريدار و آميخته بازاريابي………………………………………………………………………………….64

12-2 بازارگرداني……………………………………………………………………………………………………………..64

13-2 بخش بندي بازار………………………………………………………………………………………………………65

1-13-2منافع بخش بندي…………………………………………………………………………………………………..65

2-13-2 مبناي بخش بندي بازارهاي مصرفي…………………………………………………………………………..66

14-2 فرايند بخش بندي بازار……………………………………………………………………………………………….67

15-2 فرآيند تحقيقات بازاريابي……………………………………………………………………………………………70

فصل سوم: روش اجرايي تحقيق

 1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….73

2-3 بررسي نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………73

3-3 روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………..74

4-3 متغيرهاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………74

4-3-1 متغير مستقل …………………………………………………………………………………………………………..75

4-3-2 متغير وابسته……………………………………………………………………………………………………………75

5-3 جامعه آماري ……………………………………………………………………………………………………………..75

6-3 نمونه آماري و روش نمونه گيري …………………………………………………………………………………..75

7-3 قلمرو تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………77

8-3 روش هاي گردآوري اطلاعات ……………………………………………………………………………………..79

8-3-1 روش كتابخانه اي …………………………………………………………………………………………………..80

8-3-2 پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………….80

8-3-3 مصاحبه    ……………………………………………………………………………………………………………..80

9-3 روايي(اعتبار)پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………..80

10-3 پايايي(قابليت اعتماد)پرسشنامه …………………………………………………………………………………….80

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آمار داده هاي تحقيق

  1-4 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………81

2-4  بخش اول توصيف آماري ……………………………………………………………………………………….81

3-4  بخش دوم تجزيه و تحليل استنباطي داده هاي آماري(آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق) ………81

3-4-1 آزمون كولموگروف-اسميرنف ……………………………………………………………………………..83

 

فصل پنجم : نتيجه گيري ، پيشنهاد ها و محدوديت ها

1-5مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………96

2-5 نتيجه گيري و پيشنهاد ………………………………………………………………………………………………97

 

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………………………..99

 منابع انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………………102

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………….103

مقدمه

تغيير در شرايط سازمانهاي عصر حاضر، منجر به تغيير در نگرش به نيروي انساني شده است. در اين شرايط نيروي انساني به عنوان سرمايه هاي اصلي سازمان و يك مزيت رقابتي منحصر به فرد معرفي مي شود و به تبع آن كاركنان به گردانندگان اصلي جريان كار وشركاي سازمان مبدل شده اند. بنابراين مديران امروز علاوه بر مهارتهاي رهبري، نيازمند برخورداري از كاركناني با ويژگيهاي مناسب مي باشند و بر اين اساس، همواره مديران به دنبال بهره گيري حداكثري از مهم ترين سرمايه سازماني خود،يعني منابع انساني هستند،  در واقع اين نيروي انساني است كه ميتواند با توانايي هاي خود ديگر منابع را به خدمت گيرد.(يعقوبي، 1389:66)

شناسايي ابعاد مختلف ارتقاء منابع انساني جهت بهره برداري بهتر از آن، به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل موفقيت سازمان به حساب ميآيد.

آنچه مسلم است، انجام كار در شرايط سازماني به خصوص روابط مديران با كاركنان عاري از استحكاك، تعارض و كشمكش نيست. اين موضوع در سازمانهاي دولتي كه ابعاد سياسي رفتار در آن نقش پر رنگتري دارد، بيشتر ديده مي شود. شكاف بين كاركنان و مديران، اغلب منجر به شكاف در تصميمات آن و به تبع آن مشكل هاي اجرايي مي شود.(تلليس[1]،23:2009)

به تبع آن اثرهاي رفتاري چون شايعه پراكني، تضاد، سياسي كاري و كم كاري، ميتواند انرژي بالايي از سازمان گرفته و هزينه هارا افزايش دهد. درچنين شرايطي توجه به موضو ع هايي، چون ارتقاء عملكرد، توانمندسازي نيروي انساني، خودكنترلي، تعهد، وجدان كاري، تشريك مساعي، همكاري، بروز خلاقيت و . . . بي اهميت خواهد بود و در نهايت عملكردهاي سازماني تحت تأثير منفي قرار خواهد گرفت.(چاوشي،24:1386)

رفتار شهروندي سازماني با مجموعه اي از رفتارهاي داوطلبانه و غيررسمي، باعث بهبود مؤثر وظايف و نقش هاي سازمان مي شوند .(آپمبوم[2] ،19:2004)

 

 

1-1بيان مسئله

امروزه مفهوم شهروندي از ايمان آوردن به مسؤليت هاي خود در مسائل اجتماعي و داشتن باورهاي مثبت و ذاتا ارتباطي درباره همکاري با ديگران براي اداره زندگي، به سوي اصلي حقوقي که دربردارنده وظايف و تعهدات اجتماعي نيز هست، معطوف شده است.(جمشيدي،1387)

مفهوم شهروندي اولين بار توسط باتمان و ارگان در اوايل دهه‌ 1980 ميلادي به دنياي علم ارائه شد. تحقيقات اوليه‌اي که در زمينه رفتار شهروندي انجام گرفت بيشتر براي شناسايي مسئوليت ها و يا رفتارهايي بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب ناديده گرفته مي‌‌شد. اين رفتارها با وجود اينکه در ارزيابي هاي سنتي عملکرد شغلي به طور ناقص اندازه گيري مي‌‌شدند و يا حتي گاهي اوقات مورد غفلت قرار مي‌‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشي سازماني مؤثر بودند.(بينستوک[3] و همکاران، 2003 ؛360)

شهروندي منعکس کننده آرمان جهاني عدالت و جامعه اي است که در آن هر انساني بتواند از زندگي شرافتمندانه ي همراه با صلح، امنيت و رفاه برخوردار گردد. و اين حقوق همزاد با پيدايش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودي است که کرامت ذاتي را از آفريدگار خويش به ارمغان گرفته است. (موحد،1381)

 هر چند رفتارهاي شهروندي به طور مستقيم قابل تقويت نيست و از سوي سازمان به آن پاداش داده نمي شود،اما مطالعات نشان ميدهد از جمله عوامل تأثيرگذار بر آن فرهنگ سازماني مي باشد .(كركماز و آرپاسي،2008:682)

فرهنگ سازماني با توان بالقوه خود، مي تواند تأثير زيادي بر شكل گيري و ابعاد رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان داشته باشد،زيرا فرهنگ، هنجارهايي را براي افراد ايجاد مي كند كه اين هنجارها منجر به رفتار در آنها  مي شود (ناور[4] و ديگران،2005:185)

رفتارشهروندي كاركنان سازمان نيز، چيزي جزء هنجارها و اصول اعتقادي افراد آن سازمان نمي باشد.

اين نگرش در حالي وجود دارد كه دين مبين اسلام در فضاي جامعه و فرهنگ اجتماعي كشور، تأثير فراواني دارد.  افراد جامعه نيز تحت اين تأثير خود را ملزم به رعايت ارزش ها، آداب و اصول اخلاق اسلامي مي دانند. فرهنگ غني و اصيل اسلام آموزش دهنده مكارم اخلاق بوده و توصيه هاي فراواني براي اصلاح و بهبود رفتار انسان دارد . ازسوي ديگر، با توجه به اينكه خود فرهنگ سازماني، تحت تأثير فرهنگ اجتماعي مي باشد،بنابراين افراد و كاركنان تحت تأثير فرهنگ اجتماعي خود (فرهنگ اسلامي) آن را درقالب نگرش ها و رفتارهاي خود به درون سازمان ميآورند .

بدون ترديد باورهاي ديني، اخلاقي و اعتقادي اسلام، از عناصر مؤثر در شكل گيري رفتارهاي شايسته  و در نتيجه بهبود و ارتقاء رفتاركاركنان سازمان و همچنين ابعاد رفتار شهروندي سازماني است.  چرا كه از سويي موجب هدايت افكار و انديشه ها بوده و از سوي ديگر، مشوق رفتار و كردار صحيح در سازمان است. از اين رو شناخت آموزه هاي ديني در فرهنگ و رفتار سازماني ،به عنوان يك مفهوم كاملاً بومي و تأثير آن بر رفتار شهروندي سازماني، ميتواند موضوعي باشد كه خلاء آن در مطالعات اخير ديده مي شود.(کرمي يا،1389:11)

از سوي ديگر شهرداري به عنوان يكي از كانو نهاي اصلي تأمين كننده آسايش ورفاه مردم است.

بر اين اساس، برخي از محدوديتهاي موجود در ارائه خدمات، را ميتوان با تأكيد بر مفاهيمي چون فرهنگ و رفتار شهروندي كاركنان با بهره گرفتن از آموزه هاي ديني به راحتي مرتفع نمود .

در حال حاضر حقوق شهروندي از مباحث مهم حقوقي، چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي، است .به اين ترتيب مطالعه و تحقيق حاضر به دنبال پاسخگويي به سوال زير مي باشد:

آيا آموزه هاي ديني بر رفتار شهروندسازماني تاثيرگذار است؟

1-2ضرورت واهميت موضوع

مفهوم شهروندي هم براي سياستمداران و هم براي انديشمندان اجتماعي و مجريان طرحهاي فرهنگي، داراي اهميت است، زيرا همه آنها بر مسووليت هايي تاکيد مي کنند که زمينه بقاي جوامع سياسي با توجه به اين که هرجامعه اي با عنايت به زمينه هاي فرهنگي و ارزشي خود شهروندان خاص با خصوصيات ويژه پرورش مي دهد:و اين امر ضامن بقا و تداوم حيات اجتماعي و ميزان توسعه هر کشور ي مي باشد(حسيني،21:1381).

تربيت و آموزش شهروندي و شهروندمداري در واقع در بر گيرنده يادگيري دانش ، مهارت ها و ارزش هايي است که با ماهيت و شيوه هاي اداري يک نظام مردم سالار و مشارکتي همخواني و ارتباط دارد و عملا به عنوان وسيله اي براي پرورش احساس تعلق به جامعه و داشتن هدفي در زندگي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.چنين تربيتي از همان آغاز طفوليت نوعي اعتماد به نفس و رفتارهاي مسئولانه را از نظر اجتماعي و اخلاقي به وجود مي آورد.در واقع هدف از چنين تعليماتي ،پرورش مسئوليت اجتماعي و اخلاقي،فعاليت گرايي اجتماعي و سواد سياسي مي باشد.(بيتام،نقل از دلفروز،1383)

از نظر بولينو و تورنلي،” او سي بي” شامل انواع رفتارهاي كاركنان از قبيل انجام وظايف اضافي، كمك داوطلبانه به افراد در محل كار، پيشرفت در حرفه خود و حفظ آن،پيروي از قوانين  حتي وقتي كه هيچ كس از آن پيروي نمي كند ، حمايت از كاركنان، حفظ نگرش مثبت و تحمل ناراحتي در محل كار مي باشد(كوركماز و آرپاسي ،2009)

اجراي يادگيري و تربيت شهروندي در واقع سطح حداقل حقوق ساختاري و سياسي فرد را در جامعه مشخص مي کند، از سوي ديگر آگاهي نسبت به حقوق فردي سياسي و اجتماعي افراد را تقويت مي کند.مردم سالاري و مشارکت در عرصه هاي سياسي – اجتماعي – اقتصادي- ديني را بسط مي دهد.به نوعي اين آموزشها رعايت عدم اعمال تبعيض ،برابري و مساوات طلبي در بهره مندي از عرصه هاي زندگي را در بين شهروندان را ترويج مي دهد. (بينستوک و همکاران، 2003 ؛361)

در آئين اسلام، و حقوق شهروندي آن ،که در تمامي عرصه ها اثر خود را مي گذارد، انديشه ناب و کامل توحيد است. از ديدگاه اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق هستي است (توحيد در خالقيت) بلکه همو به تنهايي و بدون هيچ شريکي جهان را تدبير مي کند (توحيد در ربوبيت تکويني) و نيز قوانين حاکم بر شهروندان و جوامع بشري را وضع مي کند(توحيد در ربوبيت تشريعي) و شهروند مکلف است که تنها از دستورات و قوانين او اطاعت کند (توحيد در عبوديت) . تا بتواند شهروندي نمونه براي باري تعالي بوده و با عمل به حقوق شهروندي که از طرف شارع مقدس وضع شده سعادت دنيا و آخرت خود را تضمين نمايد.(مصباح يزدي،1388)

تکامل شايسته انسان هنگامي کاملاً تحقق پيدا مي کند که در درون جامعه اي سالم و متناسب با کرامت  و شخصيت خود زندگي کند.حقوق شهروندي به منظور ايجاد توازن در شخصيت، آسايش خاطر و اجتناب از مورد سوء استفاده قرار گرفتن  و ناديده گرفته شدن انساني توسط ديگران، بسيار حياتي مي باشد. و انتخابها، رفتار، ارزشها و نيازهاي مشروع و به حق انسانها را روشن مي گرداند. هيچ اهميتي ندارد که انسانها در چه سن و سال و موقعيتي باشند، همه افراد ارزشمند و قابل احترام مي باشند. آگاهي يافتن از حقوق شهروندي کمک مي کند تا ما از عقايد کهنه و باز دارنده  و غير سازنده پيشينيان رهايي يافته و زندگي را پربارتر، منطقي تر، و هدفمندتر پيش ببريم. (شريفي،1378)

فرد با تعهدهايي كه نسبت به هنجارهاي خود(رفتار شهروند سازماني) احساس مي كند، رفتارهايي فراتر از نقش و وظايف رسمي خويش انجام ميدهد. اين رفتارها بدون انتظار نسبت به پاداش هاي سازماني شكل مي گيرد (تقوي،1389:119)

 رفتار شهروندي سازماني منجر به كاهش تنش بين افراد شده و زمينه ارتقاي اثربخشي و كارايي عملكرد افراد را فراهم مي كند.(هال[5]،2009:318)

رفتار شهروندي سازماني با ايجاد تعهداتي چون رعايت آداب اجتماعي، نوع دوستي، وجدان كاري، جوانمردي و نزاكت، به طور مستقيم بر روابط سازماني افراد اثر مثبت مي گذارد.(زين،2004:3)

شهروندي به فرهنگ همكاري و عملكردهاي موفقيت آميز كاركنان در سازمان كمك ميكند (كاشف و ديگران،2011:19)

مفهوم شهروندي، علاوه بر حقوق، دربردارنده وظايف و تعهدات نيز مي باشد که شخص در قبال ملت و دولت دارد. حقوق شهروندي از ارکان اساسي زندگي اجتماعي عصر حاضراست و در جوامع صنعتي از طريق برنامه ريزي هاي متنوع به آموزش مهارتهاي زندگي مي پردازد.اين مولفه در جهت استحکام دموکراسي و مشارکت مدني شهروندان نقش بارزي دارد.اين آموزه ها در برگيرنده يادگيري دانش,مهارتها و ارزش هايي است که با ماهيت و شيوه هاي اداري يک نظام مردم سالار و مشارکتي همخواني دارد و از همان دوران کودکي به گونه اي است که را درگير مشارکت با اجتماع و محيط پيرامون خود مي کند .(صرافي،32:1387)

امروزه در کشورهاي بزرگ جهان بخش عظيمي از تحقيقات و منابع مصروف کشف اين حقيقت مي شود که شهروند مطلوب بايد داراي چه خصوصياتي باشد و چگونه مي توان اين ويژگي ها را در اقشار مختلف جامعه توسعه داد. در مطالعه اي که با مشارکت بيش از بيست کشور جهان تحت عنوان «مطالعات شهروندي» انجام گرفته است. اهميت تخصيص موارد فوق آشکار مي شود. و اين در حالي است که متأسفانه اکنون توجه چنداني به آموزش بنيادين شهروند خوب نمي شود. (موحد،1381)

شهروندي امروزه نقش مهمي در تقويت روح جمعي و وجدان جمعي دارد.در يک جامعه باعث اين شده که سه عنصر اصلي شهروندي چون نظام حقوقي،حس عضويت ملي و حس تعلق و وابستگي اجتماعي در وضعيت ارتباطات بين فرهنگي هر جامعه اي اثرگذار باشد، چنين آموزشهايي با مسائل جمعي و رفتارهاي نوع دوستانه ، جوانمردانه همراه با ادب و مهرباني و حس وظيفه شناسي ارتباط دارد.يادگيري پارامترهاي شهروندي به افزايش کيفيت زندگي جمعي و تقويت سرمايه اجتماعي مي انجامد.اين آموزه ها به تقويت اخلاق اجتماعي و بسط همبستگي اجتماعي يک جامعه در سطح محلي – ملي و جهاني منجر شده است.در واقع نقش چنين آموزه هايي ارتباط تنگاتنگي با رفتارهاي اخلاقي دارد.” (شياني،21:1381)

اهميت رفتار شهروندي تا جايي است كه رسيدن به يك حكومت مردم سالار و دموكرات مستلزم وجود جامعه‌اي است كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتيك به حقوق و تكاليف شهروندي خود واقف باشند. حقوق شهروندي آن بخش از حقوق اساسي است كه رنگ تعلق و وابستگي ملي به خود گرفته است.

شهروندي در گسترش جامعه مدني از جمله توسعه هويت هاي فرهنگي و فردي نقش بارزي مي تواند داشته باشد،آموزش حقوق انساني و جنسيتي، سطح حداکثر ادغام، حداقل درآمد، ايجاد امنيت فيزيکي – اجتماعي، سواد سياسي و غيره همگي از موارد اجرايي تربيت و آموزش رفتار شهروندي سازماني است.(تمنايي،34:1387)

امروزه شهرداري، متولي آموزش شهروندان است و ادامه مستمر آموزش ها در جامعه ضرورت دارد؛ چراکه در نهايت اثرات منفي ناآگاهي مردم از فرهنگ شهرنشيني و شهروندي و ضررهاي آن مستقيما به شهرداري بر مي گردد و از طرفي ديگر ضرروي است که شهروندان نيز در مورد نحوه تعامل با حوزه شهري مطالبي را فرا بگيرند تا بتوانند شهري بهنجار داشته باشند، چراکه کليه تعاملات شهري در فضاي شهر صورت مي گيرد و پيامدهاي مثبت و منفي به نوعي دامنگير شهروندان نيز مي شود. بنابراين متولي آموزش هاي شهري و شهروندي، شهرداري بوده و در اين ميان با تعامل درون سازماني و برون سازماني مي تواند در حوزه خدمات رساني خود به شهروندان، آموزش دهد و در زمينه هاي برنامه ريزي با نظام اطلاع رساني صحيح، شهروندان را به مشارکت سوق دهد. در کنار اينها بهبود وضعيت اجتماعي، بهداشتي و فرهنگي جامعه شهرنشيني، حفظ محيط سبز در شهر، همکاري حوزه خدمات شهري و گسترش مشارکت آنان در جهت پيشبرد اهداف شهري، به وجود آمدن حس مشارکت فرهنگي و اجتماعي در بستر جامعه، اعتلاي طرح هاي توسعه شهري به روش گروهي، مردمي و مشارکت، تقويت نقش شهرداري در ابعاد آن با شهروندان، استفاده بهينه از منابع موجود، اعتلا و ارتقاي هويت مشارکتي در مناطق و محلات و توانمندسازي جامعه براي پذيرفتن مسئوليت از ديگر عوامل مهم جهت بررسي و تحقيق مي باشد.

1-3 اهداف تحقيق

تعيين ابعاد رفتار شهروندي سازماني مدل اورگان در قلمرو تحقيق

تعيين رفتار شهروندي مبتني بر آموزه هاي ديني در قلمرو تحقيق

تعيين تاثير ابعاد آموزه هاي ديني بر رفتارشهروندي سازماني

  • سؤالات تحقيق
  • آيا آموزه هاي ديني بر رفتارشهروندي سازماني تاثير دارد؟
  • آيا بعد اعتقادي آموزه هاي ديني بر رفتار شهروندي سازماني تاثيرگذار است؟
  • آيا بعد رفتاري آموزه هاي ديني بر رفتار شهروندي سازماني تاثيرگذاراست؟

 

  • فرضيه هاي تحقيق
  • آموزه هاي ديني بر رفتار شهروندي سازماني تاثيرگذاراست.

2-بعد اعتقادي آموزه هاي ديني بر رفتار شهروندي سازماني تاثيرگذار است.

3-بعد رفتاري آموزه هاي ديني بر رفتار شهروندي سازماني تاثيرگذاراست.

1-6 مدل مفهومي تحقيق

در اين بخش، به كمك نظريه هاي موجود تلاش شده است تا متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش به اختصار معرفي و ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گيرد. بر اين اساس پس از تعريف ابعاد، تعاريف و حوزه هاي مطالعاتي آموزه هاي ديني، مفاهيم رفتار شهروندي سازماني مورد توجه قرار مي گيرد. پنج بعد در سطوح مختلف آموزه هاي ديني پراكنده بوده وبا توجه به سطح مطالعاتي مورد توجه در اين پژوهش، ايجاد هماهنگي بين آنها و مفاهيم سازماني دشوار است. در بين اين ابعاد، دو بعد اعتقادي و رفتاري ارتباط تنگاتنگي با مفاهيم سازماني دارندكه به عنوان مفاهيم اصلي مورد پژوهش در شناسايي ابعاد آموزه هاي ديني كه با پيشينه معنوي و الهي خود راه سعادت و نجات بشر را معرفي مي كند( با الگوي كلاكهان و استرادبك )تلفيق گرديد.

تعداد صفحه :111

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 

 

برچسب ها :