متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

عنوان : موضوع:بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دی

دانشگاه سوره

دانشکده فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ارتباطات،گرایش تبلیغ و ارتباط فرهنگی

موضوع:بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی

(دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران)

استاد راهنما:

دکتر امید علی مسعودی

استاد مشاور:

دکتر محمد رضا رسولی

اسفند 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی نقش رسانه‌های‌جدید‌در ارتقاء‌فرهنگ‌دینی‌درمیان دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه تهران و سوره است. سوال اصلي اين تحقيق اين است که آیا ارتباط‌ای بین رسانه های جدید و ارتقاء فرهنگ دینی وجود دارد؟

در این پژوهش با سود جستن ازآراء صاحب نظران،نتایج تحقيقات پیشین و مشاهدات شخصی نگارنده استفاده از رسانه ها را در سه حوزه نوع استفاده،میزان استفاده ومکان استفاده است و متغیرهای زمینه ای شامل(جنسیت، سن ، میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال) را به عنوان متغیرهای مستقل و فرهنگ دینی را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته است.

این تحقیق از نوع اکتشافی – توصیفی و روش آن پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه تهران و دانشگاه سوره هستند که تعداد آنها 700 نفر است. که از بین این تعداد 246 نفر از طریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری ترکيبي از نوع خوشه‌اي و اتفاقي(دردسترس) انتخاب شدند. نتایج حاصل از بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق به ما نشان داد که بین مولفه‌های فردی مانند جنسیت ، وضعیت تاهل و.. با مکان استفاده از رسانه های جدید ارتباط معنی داری وجود دارد از طرفی بین وضعیت تاهل و جنسیت با میزان استفاده از رسانه های جدید ارتباط معنی داری یافت نشد و براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش48% دانشجویان فقط از رسانه‌های جدید استفاده می‌کنند که میانگین سنی آنها بین 20-30 می باشد.

روایی این پژوهش از نوع صوری و پایایی آن برحسب ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر وابسته پژوهش 75% است.

واژگان کلیدی: رسانه، رسانه هاي جديد،  فرهنگ ديني،نقش رسانه هاي جديد


 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………….  2-3

1-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………..3-4

2-1- طرح و تحدید موضوع……………………………………………………………………………………………….4

3-1- اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………4

4-1-ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………….5

4-1- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5

1-4-1- هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………….5

2-4-1- اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………..5

فصل دوم: بررسی ادبیات نظری پژوهش…………………………………………………………..6

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..7

گفتار اول: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………8

1-1-2- پیشینه های داخلی……………………………………………………………………………………………….8-10

نقد تحقیقات داخلی ذکر شده……………………………………………………………………………………………..10

2-1-2- پیشینه های خارجی…………………………………………………………………………………………..10-11

نقد تحقیقات خارجی ذکر شده……………………………………………………………………………………………11

گفتار دوم: رسانه ها(جدید وسنتی)……………………………………………………………………………………….12

1-2-2- مفهوم رسانه…………………………………………………………………………………………………….12-14

2-2-2- انواع نقش رسانه ها…………………………………………………………………………………………….14-15

3-2-2- انواع رسانه ها………………………………………………………………………………………………………15

4-2-2- انواع رسانه هاي جديد…………………………………………………………………………………………16-19

5-2-2- رسانه هاي اجتماعي مجازي…………………………………………………………………………………20-23

6-2-2- پارادايم رسانه هاي جديد…………………………………………………………………………………….24-26

7-2-2-  ويژگي و کارکردهاي رسانه هاي جديد…………………………………………………………………..27

8-2-2-جمع بندی……………………………………………………………………………………………………….  28-29

9-2-2- ارتباطات و رسانه هاي سنتي……………………………………………………………………………………30

10-2-2- مهمترين ويژگي ها و کارکردهاي ارتباطات سنتي…………………………………………………..31-32

11-2-2- آشنايي با رسانه هاي سنتي ديني…………………………………………………………………………32-36

12-2-2- ابعادي از الگوي ارتباطات سنتي در ايران……………………………………………………………….37-38

گفتار سوم: فرهنگ و دين ………………………………………………………………………………………………….39

1-3-2- مفهوم لغوي فرهنگ و شاخص هاي آن…………………………………………………………………..39-40

2-3-2-  بستر تاريخي‌مفهوم فرهنگ………………………………………………………………………………….40-43

3-3-2- دين…………………………………………………………………………………………………………………….44

4-3-2- تعريف فرهنگ ديني……………………………………………………………………………………………45-46

5-3-2- سرفصل هاي عملي فرهنگ ديني………………………………………………………………………………46

6-3-2- تبليغ سنتي و مدرن پيام هاي ديني رسانه………………………………………………………………………47

7-3-2-ویژگی تبلیغات سنتی و مدرن………………………………………………………………………………..48-49

8-3-2- وجه پيام‌آوري رسانه براي دين…………………………………………………………………………………..49

9-3-2- انواع گفتمان………………………………………………………………………………………………………….50

10-3-2- وجه گفتمان‌پردازي رسانه براي دين…………………………………………………………………………50

11-3-2- “دين رسانه اي ” يا ” رسانه ديني”……………………………………………………………………………51

12-3-2- مهمترین خدمات رسانه به دین……………………………………………………………………………..51-52

13-3-2- مهمترین خدمات دین به رسانه……………………………………………………………………………..53-54

گفتارچهارم: نظريه ها……………………………………………………………………………………………………………55

1-4-2-نظریه ابزاری یا ابزارگرایانه………………………………………………………………………………………..55

2-4-2- رویکرد ذات گرايانه…………………………………………………………………………………………….56-57

3-4-2- نظریه اقتضاء یا اقتضاگرایانه………………………………………………………………………………………..58

4-4-2- نظريه برجسته سازي……………………………………………………………………………………………..59-60

5-4-2- نظريه استفاده و رضامندي………………………………………………………………………………………61-62

6-4-2- آنتوني گيدنز: ساخت يابي………………………………………………………………………………………….63

7-4-2- نظريه تغييرات فرهنگي……………………………………………………………………………………………….64

8-4-2- نظريه وابستگي………………………………………………………………………………………………………65-66

9-4-2-  نظريه رسانه هاي جديد…………………………………………………………………………………………..67-68

10-5-2- چارچوب نظري تحقيق………………………………………………………………………………………….69-70

6-2- فهرست متغیرها……………………………………………………………………………………………………………..71

7-2-  سوال هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………71-72

8-2-  فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….72-73

فصل سوم:روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………74

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..75

1-3- نوع و روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………….76

2-3- تعريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها…………………………………………………………………………76-84

3-3- واحد تحليل……………………………………………………………………………………………………………………84

4-3- جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………..84

5-3- حجم نمونه و روش نمونه گيري………………………………………………………………………………………….84

6-3- تکنيک گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………….84

7-3- تکنيک پردازش داده ها……………………………………………………………………………………………………..85

8-3-  آزمون‌هاي آماري مورد استفاده………………………………………………………………………………………….85

9-3- روايي و پايايي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..86

فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………87

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….88

1-4- بررسی یافته های سطح توصيفي…………………………………………………………………………………….89-112

2-4- بررسي يافته هاي سطح تحليلي   …………………………………………………………………………………………113

1-2-4-.فرضیه های اصلی…………………………………………………………………………………………………113-114

2-2-4-فرضيه هاي فرعي ………………………………………………………………………………………………….114-123

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….124

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………125

1-5- جمع بندي……………………………………………………………………………………………………………………..126

1-1-5- جمع بندی یافته های توصيفي…………………………………………………………………………………126-128

2-1-5-جمع بندییافته های تحليلي…………………………………………………………………………………….129-132

2-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….133

3-5-پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………..134

1-3-5- پیشنهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………………….134

2-3-5- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………..134

4-5- امکانات موجود درانجام پژوهش…………………………………………………………………………………………134

5-5- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….135

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..136-137

فهرست منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………138-140

فهرست منابع لاتين…………………………………………………………………………………………………………………..140

فهرست وب سايت…………………………………………………………………………………………………………………..140

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………141

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….142-143


 

فهرست نمودار

1-1-4: نمودار دایره ای متغیر جنسیت……………………………………………………………………………………………89

2-1-4: نمودار متغیر سن……………………………………………………………………………………………………………..91

3-1-4: نمودار ميله اي  متغیر سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………91

4-1-4-: نمودار دايره اي  متغير وضعیت اشتغال……………………………………………………………………………….92

5-1-4- : نمودار دايره اي  متغیر وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………93

6-1-4- : نمودار متغیر نوع کسب آگهی های مذهبی ازرسانه……………………………………………………………..94

7-1-4- : نمودارمتغیر مدت زمان استفاده از رسانه سنتی(ساعت)………………………………………………………..95

8-1-4- : نمودار متغیر مدت زمان استفاده از رسانه جدید(ساعت)………………………………………………………96

9-1-4- : نمودار متغیر میزان استفاده از رسانه های سنتی…………………………………………………………………….97

10-1-4- : نمودار متغیر میزان استفاده از رسانه های جدید………………………………………………………………….98

11-1-4- : نمودار متغیر مکان استفاده از رسانه های سنتی…………………………………………………………………..99

12-1-4- : نمودار متغیر مکان استفاده از رسانه های جدید……………………………………………………………….100

13-1-4- : نمودار متغیر پایندی به اصول دین………………………………………………………………………………..102

14-1-4- : نمودار متغیر رعایت حق الناس…………………………………………………………………………………….103

15-1-4- : نمودار متغیر حفظ پوشش اسلامی………………………………………………………………………………..104

16-1-4- : نمودار متغیر تحقیق و تعمق درخصوص مطالعه کتب ارزشی، مذهبی و………………………………105

17-1-4- : نمودار متغیر شرکت درمراسم و سخنراني‌هاي مذهبي………………………………………………………106

 

 

فهرست جداول

1-1-4- جدول توزيع فراواني متغیرجنسیت…………………………………………………………………………………89

2-1-4- جدول توزيع فراواني متغیرسن………………………………………………………………………………………90

3-1-4- جدول توزيع فراواني متغیرسطح تحصیلات……………………………………………………………………..91

4-1-4- جدول توزيع فراواني متغیروضعیت اشتغال……………………………………………………………………….92

5-1-4- جدول توزيع فراواني جایگاه متغیروضعیت تاهل……………………………………………………………….93

6-1-4- جدول توزيع فراواني متغير کسب آگهی های مذهبی…………………………………………………………94

7-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر مدت  زمان استفاده  از رسانه های سنتی(ساعت)…………………………..95

8-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر مدت  زمان استفاده  از رسانه های جدید(ساعت)…………………………..96

9-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر میزان  استفاده  از رسانه های سنتی……………………………………………….97

10-1-4-جدول توزیع فراوانی متغیر میزان  استفاده  از رسانه های جدید……………………………………………..98

11-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر مکان  استفاده  از رسانه های سنتی………………………………………………99

12-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر مکان  استفاده  از رسانه های جدید……………………………………………100

1-4 – جدول شاخص هاي آماری مربوط به سوالات فرهنگ دینی………………………………………………….101

13-1-4-جدول توزيع  فراواني متغیر پایندی به اصول دین………………………………………………………………102

14-1-4- جدول توزيع  فراواني متغیر رعایت حق الناس………………………………………………………………….103

15-1-4- جدول توزيع  فراواني متغیر حفظ پوشش اسلامی……………………………………………………………..104

16-1-4-جدول توزيع  فراواني متغیر تحقیق و تعمق درخصوص مطالعه کتب ارزشی، مذهبی و………………105

17-1-4-  جدول توزيع  فراواني متغیر شرکت درمراسم و سخنراني‌هاي مذهبي………………………………….. 106

18-1-4- شاخص آماري پرسشنامه سوالات 23تا27………………………………………………………………………107

19-1-4-جدول توزيع  فراواني متغیر تمایل دست یابی به شبکه های اجتماعی علارغم فیلتر شدن………….108
20-1-4-جدول توزيع  فراواني متغیررسانه های جدید وتغییرباورهای دینی…………………………………………109

21-1-4- جدول توزيع  فراواني متغیر تاثیر رسانه های سنتی بر باورهای دینی………………………………………110

22-1-4-جدول توزيع  فراواني متغیر تمایل  به شبکه های اجتماعی در مقایسه با رسانه های سنتی…………..111

23-1-4-  جدول توزيع  فراواني متغیر تاثیر رسانه های سنتی در مقایسه با رسانه های جدید……………………112

1-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیر ميزان استفاده از رسانه هاي جديد و ارتقاء فرهنگ دینی………………..113

2-2- 4 –  جدول کای اسکوئر متغیر مکان استفاده از رسانه هاي جديد  و فرهنگ دینی……………………….113

3-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیر عضويت در رسانه هاي جديد و باورهاي دینی………………………………114

4-2- 4 –  جدول کای اسکوئر متغیر جنسیت و مکان استفاده از رسانه های جدید…………………………………114

5-2- 4-  جدول کای اسکوئر متغیر سن و مکان استفاده از رسانه هاي جديد……………………………………….115

6-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیرسطح تحصیلات و مکان استفاده از رسانه هاي جديد……………………….115

7-2- 4-  جدول کای اسکوئر متغیر وضعیت اشتغال و مکان استفاده از رسانه هاي جديد……………………….115

8-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیر وضعیت تأهل و مکان استفاده از رسانه ها……………………………………..116

9-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیر جنسیت و ميزان استفاده از رسانه هاي جديد………………………………….116

10-2- 4 – جدول اسپيرمن متغیر وضعیت سن و ميزان استفاده از رسانه هاي جديد………………………………..117

11-2- 4 – جدول اسپيرمن متغیر سطح تحصيلات و میزان استفاده از رسانه هاي جديد…………………………..117

12-2- 4- جدول کای اسکوئر متغیر وضعیت اشتغال و ميزان استفاده از رسانه هاي جديد………………………118

13-2- 4- جدول کای اسکوئر متغیر وضعيت تاهل و ميزان استفاده از رسانه هاي جديد……………………….118

14-2-4- جدول اسپيرمن متغیر سن و ارتقاء فرهنگ ديني دانشجويان……………………………………………….119

15-2-4- جدول کای اسکوئر متغیر جنسيتو ارتقاء فرهنگ ديني دانشجويان ………………………………….119

16-2- 4- جدول اسپيرمن متغیر سطح تحصيلات و ارتقاء فرهنگ دینی……………………………………………120

17-2-4- جدول کاي اسکوئر متغییر وضعيت اشتغال و ارتقاء فرهنگ دینی………………………………………120

18-2-4- جدول کای اسکوئر متغییر تاهل و ارتقاء فرهنگ ديني…………………………………………………….121

19-2-4-  جدول اسپیرمن متغییر سن و میزان فرهنگ ديني…………………………………………………………….121

20-2-4- جدول اسپيرمن متغییر جنسيت و میزان فرهنگ ديني………………………………………………………..122

21-2-4-  جدول اسپيرمن متغییر سطح تحصيلات و میزان فرهنگ ديني……………………………………………122

22-2-4-  جدول کاي اسکوئر متغییر وضعيت اشتغال و میزان فرهنگ دینی……………………………………….123

23-2-4-جدول کاي اسکوئر متغییر وضعيت تاهل و میزان فرهنگ دینی………………………………………….123

فهرست تصاوير

 

تصوير 1- برخي از انواع رسانه هاي جديد در فضاي مجازي……………………………………………………………..15

تصویر 2-  نمایی از صفحه توئیتر………………………………………………………………………………………………….19

تصویر 3- نمایی از صفحهfacebook…………………………………………………………………………………………….22

تصوير4- ظرفيت هاي ارتباطي رسانه هاي قديم و جديد…………………………………………………………………..38

تصوير5- مراتب فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………….41

تصوير6-سرفصل های عملی فرهنگ دینی…………………………………………………………………………………….46

تصوير 7- چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………70

 

فصل اول کلیات پژوهش


 

مقدمه

 

عصر کنونی را عصر انقلاب ارتباطات نامیده اند ، گسترش جوامع وپیشرفتهای پی درپی و ورود وسایل ارتباط جمعی به حریم گروههای اجتماعی موجب شد هر واحد، نهاد و یا سازمان ابعادی نو یابد.

امروزه وسايل ارتباط جمعي و رسانه‌ها اعم از سنتي و جديد  از مهمترين لوازم زندگي ما شده‌اند و تمام جوامع براي رسيدن به مقاصدي نظير: اطلاع‌رساني ، تعليم و تعلم ، فرهنگ سازي ، هدايت و راهنمايي، افزايش آگاهي‌هاي اجتماعي ، ديني و مهمتر از آن جلوگيري از بداخلاقي، از ابعاد و شئون ديني رسانه‌ها استفاده مي کنند. البته در همه اين اهداف، مقاصد تربيتي ديني نهفته است. از سويي، دين يکي از موضوعاتي است که امروزه راه خود را در رسانه ها باز کرده است، اما اين حضور همواره با فراز و نشيب‌هاي تاريخي روبرو بوده که ارتباطي تنگاتنگ با فرهنگ جامعه داشته است و گذشت زمان نشان داد که نه تنها دين و رسانه ها با يکديگر ناسازگاري ندارند بلکه دين نياز واقعي انسان‌هاست که آنها در هر گوشه زندگي آن را جستجو مي‌کنند.امروزه در کنار ‌رسانه‌هاي‌سنتي(مسجد،حسينيه…)رسانه‌هاي ‌جديد و شبکه‌هاي‌اجتماعي( ماي‌اسپيس ،توئيتر…)  اصلي‌ترين و مهم ترین راه‌هاي کسب آگاهي، اطلاعات و  منابع معرفتي به شمار مي‌آيند و از دست‌اندرکاران اصلی انتقال و آموزش مفاهيم ديني هستند و با وجود مشکلاتي که در مسير آنها وجود دارد مخاطبان بسياري را به خود جلب مي‌کنند.

رسانه‌ها نقش حياتي را در الگوسازي و تبيين هنجارهاي مطلوب جامعه دارند اين هنجارها بايد براساس فرهنگ مردم يک جامعه الگوبندي و تبيين شوند. اگر فرهنگ جامعه براساس هنجارهاي ديني باشند مطمئناً رويکرد رسانه‌اي آن هم بايد براساس کليات و هنجارهاي تعريف شده توسط جامعه و فرهنگ ديني باشد .

رسانه ها اگر  شناخت درستي از اهداف و سياستگذاري‌هاي فرهنگي جامعه نداشته باشند و يا در نسبت خود با دين و اهداف ديني دچار خطا شوند بحران فرهنگي و عقيدتي غير قابل جبراني را خواهند ساخت که اين مسئله باعث مي‌شود جوانان و دانشجويان جامعه را از اخلاق و آرمانها دور کند و آن ها را به قهقرا بکشاند.

البته به اين معنا نيست که تمام رسانه‌هاي يک جامعه رسانه‌هاي ديني باشند، بلکه منظور اين است که بايد در چارچوب تعريف شده براي رسانه‌هاي يک جامعه ديني که صرفاً کلياتي اخلاقي است عمل کنند . رسانه ها در جوامع ديني مفهومي فراتر از يک ابزار ارتباطي را دارا هستند. به رسانه‌اي که وظيفه انتقال مفاهيم ديني و به اصطلاح تبليغ دين را بر عهده داشته باشند رسانه ديني قلمداد مي شود که تعريفش در گرو نوع و طريق نگرش دين به نوآوري‌هاي روز و برخورد آن با تنوع رسانه‌ها مي‌باشند. در يک جامعه ديني خيلي اهميت دارد که چطور بتوان اصول و فرهنگ ديني را به مخاطبان انتقال داد.

وقتي سخن از رسانه ديني مي‌شود خواه‌ناخواه فرهنگ ديني و فرهنگ سازي ديني نيز مطرح مي‌شود.  حال سوالي که اينجا مطرح ميشود اين است که رسانه‌ها چه نقشي در اين تغيير و تحولات دارند؟ و اينکه دين و رسانه دو مکمل در کنار هم هستند آيا مي‌توانند فرهنگي ديني جامع و مطلوب را بسازند ؟ما در مسير اين تحقيق در پي آنيم که  آيا رسانه هاي جديد همانند رسانه هاي سنتي قابليت آن را دارند که فرهنگ ديني را در ميان دانشجويان ارتقاء دهند؟

تعداد صفحه : 168

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 

 

برچسب ها :