دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مديريت بازرگاني

گرایش :بازاريابي بين المللي

عنوان : بررسي و اولويت بندي تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي با بهره گرفتن از معيارهاي مناسب در تجزيه و تحليل سلسله مراتبي AHP (مطالعه موردي مجتمع گاز پارس جنوبي)

دانشگاه آزاد اسلامي

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني (M.A.)

گرايش بازاريابي بين المللي

موضوع:

بررسي و اولويت بندي تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي با بهره گرفتن از معيارهاي مناسب در تجزيه و تحليل سلسله مراتبي AHP (مطالعه موردي مجتمع گاز پارس جنوبي)

استاد راهنما :

استاد مشاور:

سال تحصيلي:1391-1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
چكيده:    1

فصل اول:کلیات
1-2- بيان مسئله    4
1-3-اهميت و ضرورت موضوع تحقيق    6
1-4- سوال‌هاي اصلي تحقيق    7
1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق    7
1-6- هدف از انجام تحقيق    7
1-6-1- هدف کلي    7
1-6-2- هدف اجرايي فوق به اهداف جزئي زير قابل تقسيم مي‌باشد    8
1-6-3- اهداف كاربردي    8
1-7-  فرضيه‏هاي تحقيق    8
1-9- قلمرو تحقيق    9
1-10-روش‌شناسي تحقيق    10
1-11- جامعه آماري    11
1-12- روش گردآوري اطلاعات    11
1-13- روش تجزيه و تحليل آماري    11
1-14- سازمان تحقيق    12
1-15-تعاريف اصطلاحات بكار برده شده(مفهومي)    12
1-15-1- مديريت زنجيره‌ تأمين    12
1-15-2- زنجيره تامين    13
1-15-3- لجستيك    13
1-15-4- کيفيت    13
1-15-5- نام و نشان تجاري    13
1-15-6  قيمت    13
1-15-7  كاربران    14
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
1-16- مدل مفهومي تحقيق    15

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- زنجيره‌ تأمين    17
2-1-1- مقدمه    17
2-1-2-تأمين     18
2-1-3- مديريت تأمين    18
2-1-4- تعاریف زنجيره‌تأمين    18
2-1-5- مديريت زنجيره‌تأمين    19
2-1-6- تعريف مديريت زنجيره‌ تأمين    20
2-1-7- تاريخچه مديريت زنجيره‌ تأمين    21
2-1-8- دسته بندي زنجيرههاي تأمين    22
2-1-9- هدف زنجيره‌تأمين    24
2-1-10- فرآيندهاي مديريت زنجيره‌ تأمين    25
2-1-11- فرآيند هاي اصلي مديريت زنجيره‌ تأمين    26
2-1-12- زنجيره ارزش    28
2-1-13- نگرش سيستمي زنجيره ارزش    29
2-1-14- زنجيره ارزش وزارت نفت    30
2-1-2-فرايند توزيع    30
2-1-3- مقدمه اي بر مديريت توزيع فيزيکي    31
2-1-4- آميخته مديريت توزيع فيزيكي    31
2-1-5- مفاهيم اصلي مديريت توزيع فيزيكي يا آميخته آن عبارتند از:    32
2-1-5-1- پردازش سفارشات    32
2-1-5-2- موجودي    33
2-1-5-3- انبارداري    33
2-1-5-4- حمل و نقل    34
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
2-1-6-مفهوم لجستيك کالا    34
2-2- معيارهاي كليدي در ارزيابي    36
2-2-1- مقدمه    36
2-2-2-معيارهاي كليدي در ارزيابي تأمين كنندگان براساس ادبيات و پيشينه آن    37
2-2-3- عوامل كليدي تشكيل دهندة فرآيند ارزيابي تأمين كنندگان    40
2-2-3-1-تأمين كنندگان    40
2-2-3-2- ارزيابان    40
2-2-3-3- معيارهاي ارزيابي    41
2-2-4- تفسير معيارهاي مورد پژوهش    41
2-2-4-1-بعد مسافت(حمل و نقل)    41
2-2-4-2- افزايش حسن شهرت    44
2-2-4-3- توان و دانش فني تأمين کننده ( باتوجه به سوابق و عملكرد قبلي )    46
2-2-4-4-سابقه تأمين کننده    46
2-2-4-5- استانداردها و گواهي کيفيت    47
2-2-4-6- ارزيابي توان مالي تأمين كنندگان    48
2-2-5- فرآيند اداره تداركات مجتمع گاز پارس جنوبي    51
2-2-6- ساختار خريد    53
2-2-6-1- استعلام گيري    53
2-2-6-2- ارزيابي فني    54
2-2-6-3- ارزيابي مالي    54
2-2-6-4- صدور سفارش خريد    54
2-2-6-5- قطعي شدن سفارش خريد    54
2-2-6-6- رسيد كالا    55
2-2-6-7-تسويه حساب مالي    55
2-2-7-ارزيابي تأمين كننده يا عرضه كننده    55
2-2-7-1-فرآيند ارزيابي و انتخاب عرضه كننده/ تأمين كننده    55
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
2-2-7-2-سياست خريد و روشهاي دريافت قيمت    56
2-2-7-3-شناسايي و تعيين منابع معتبر و فعال در زمينه تهيه كالاي موردنظر    57
2-2-7-4-اخذ استعلام    57
2-2-7-5-دريافت پيشنهادات / بازگشايي پاكات    57
2-2-8-اهميت انتخاب عرضه كننده    58
2-2-9- وظايف مأمور خريد    59
2-2-9-1- مشخص كردن نوع تقاضا    59
2-2-9-2- تهيه ليست مجوز مناقصه    59
2-2-9-3- ارسال استعلام    59
2-2-9-4- دريافت پاكات پيشنهاد    59
2-2-9-5-رفع ابهام (در صورت وجود)    60
2-2-9-6- تهيه ليست مقايسه قيمت‌ها    60
2-2-9-7- ارسال تلكس    60
2-2-9-8- ارسال سفارش كتبي    60
2-3- مدل هاي بكار گرفته شده    61
2-3-1- مقدمه    61
2-3-2-فرآيند تصميم‌گيري را مي‌توان شامل مراحل شش گانة زير دانست    61
2-3-3-روشهاي ارزيابي تأمين کنندگان    62
2-3-4-تصميم گيري چند معياره    63
2-3-5- تبديل شاخص هاي كيفي به كمي    63
2-3-6-مدل انتخاب چند معياره    64
2-3-7-فرآيند تحليل سلسله مراتبي    65
2-3-8- فرآيند تجزيه و تحليل سلسله مراتبي    66
2-3-9-مراحل مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي    66
2-3-10-سازگاري در قضاوت‎ها    69
2-3-11-الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري    70
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
2-3-12-دلايل انتخاب مدل سلسله مراتبي    70
2-3-13-استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي براي تصميم‎گيري گروهي    71
2-3-14-چارچوب نظري و سابقة تحقيقات انجام گرفته مربوط    73
2-3-14-1- پژوهش‌هاي مرتب داخلي    73
2-3-14-2-پژوهش‌هاي خارجي    75

فصل سوم:روش تحقیق
3-2- روش تحقيق    77
3-3-شيوه جمع آوري اطلاعات    78
3-3-1-روايي    79
3-3-2-پايايي    80
3-4- آزمون آلفاي كرونباخ    80
3-5- آشنايي با جامعه آماري    81
3-6-متغيرهاي تحقيق    82
3-7-روش تجزيه و تحليل آماري داده‌ها    82
3-8-مدل مفهومي تحقيق    83
3-9-مدل آماري تحقيق:    84

فصل چهارم:نتایج
4-1-  مقدمه    86
4-1-1- محاسبه حجم نمونه:    87
4-2-1- به ترتيب نمودار(4-1) ميزان فراواني و نمودار(4-2) درصد فراواني پاسخ دهندگان را نشان خواهد داد.    88
4-2-2- در نمودارهاي(4-3) و(4-4) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سطح تحصيلات نشان خواهد داد.    89

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
4-2-3- در نمودارهاي(4-5) و(4- 6) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سن نشان خواهد داد.    90
4-2-4. در نمودارهاي(4-7) و(4-8) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سابقه كار نشان خواهد داد.    91
4-2-5. در نمودارهاي(4-9) و (4-10) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ جنسيت پاسخ دهندگان نشان خواهد داد.    92
4-3. بررسي ترجيحات پاسخ دهندگان در مقايسه هاي زوجي    92
4-3-1. در نمودار هاي (4-11) و (4-12) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو      عامل” توان و دانش فني”و”سابقه” نشان داده شده است.    93
4-3-2. در نمودار هاي (4-13) و (4-14) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو     عامل” توان و دانش فني”و” شهرت” نشان داده شده است.    94
4-3-3. در نمودار هاي (4-15) و (4-16) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني”و” استانداردهاي كيفيت” را نشان داده شده است.    95
4-3-4. در نمودار هاي (4-17) و(4-18) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو       عامل” توان و دانش فني” و ”  توان مالي ” تامين كننده نشان داده شده است.    95
4-3-5. در نمودار هاي (4-19) و (4-20) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو     عامل” توان و دانش فني” و ” بعد مسافت ” تامين كننده نشان داده شده است.    96
4-3-6. در نمودار هاي (4-21) و (4-22) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو     عامل” سابقه” و ” شهرت” تامين كننده نشان داده شده است.    97
4-3-7. در نمودار هاي (4-23) و (4-24) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو     عامل” سابقه”  و ” استانداردهاي كيفيت” را نشان داده شده است.    98
4-3-8. در نمودار هاي (4-25) و (4-26) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو     عامل” سابقه” و ” توان مالي” را نشان داده شده است.    99
4-3-9. در نمودار هاي (4-27) و (4-28) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو     عامل” سابقه” و ” بعد مسافت” را نشان داده شده است.    100

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
4-3-10. در نمودار هاي (4-29) و (4-30) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو    عامل” شهرت” و ” استانداردهاي كيفيت” را نشان داده شده است.    101
4-3-11. در نمودار هاي (4-31) و (4-32) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو   عامل” شهرت” و ” توان مالي” را نشان داده شده است.    102
4-3-12. در نمودار هاي (4-33) و (4-34) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو   عامل” شهرت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است.    103
4-3-13. در نمودار هاي (4-35) و (4-36) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو   عامل” استاندادهاي كيفيت” و ” توان مالي ” را نشان داده شده است.    104
4-3-14. در نمودار هاي (4-37) و (4-38) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو   عامل” استاندادهاي كيفيت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است.    105
4-3-15. در نمودار هاي (4-39) و (4-40) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل”توان مالي”  و ” بعد مسافت ”  را نشان داده شده است.    106
4-4. اولويت بندي عوامل با بهره گرفتن از مدل تجزيه و تحليل سلسله مراتبي:    106
4-6- تشكيل جدول مقايسات زوجي نسبت به هر معيار (آلترناتيوها)    109

فصل پنجم:نتیجه گیری
5-1- مقدمه    115
5-2-  بحث و نتيجه گيري    115
5-3- مشكلات و تنگناهاي تحقيق    120
5-4-پيشنهادات براي تحقيقات آتي    121
پيوست    129

منابع و ماخذ
منابع فارسی:    124
منابع غیر فارسی:    127
چگیده انگلیسی    148

 

چكيده:
در اين تحقيق به شناسايي و تعيين معيارهاي مناسب براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي و اولويت‌بندي آنها پرداخته ايم. نتايج نشان دادند كه شش عامل توان و دانش فني، شهرت، استانداردها و گواهي كيفيت، بعد مسافت، سابقه و توان مالي، بيشترين اهميت را در بين عناصر شركت كننده در امر خريد، در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي دارند، و پانزده عامل فرعي تر نزد كارشناسان خريد و متقاضيان كالا ، در مجتمع گاز پارس جنوبي از اهميت نسبتاً بالايي برخوردارند.
نتايج ديگر اين تحقيق نشان داد كه عوامل كيفيت، توان فني، سابقه، توان مالي، شهرت، بعد مسافت  به ترتيب از بيشترين اهميت در نزد تصميم گيرندگان خريد را برخوردار هستند. براي انتخاب نمونه، در يك پيمايش جامعه هدف، گروهي ايده آل از افراد است كه از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتواي پيمايش برخوردار باشند. لذا جامعه تحقيق، تصميم گيرندگان در امر خريد و كساني كه نظرشان در امر خريد تاثير گذار است مي باشد. ما در اين پژوهش بدنبال دريافت نظر خبرگان ، متخصصان و تاثير گذاران امر خريد و كساني كه صاحب تجربه هاي عملي در خريد و انتخاب تامين كننده هستند، بوده ايم. بنابراين تعداد افرادي كه در اين زمينه صاحب تجربه عملي و يا تخصصي باشند، حائز اهميت بود، پس از بررسي هاي بعمل آمده مشخص شد كه تعداد183نفر در قسمت هاي مختلف جامعه مورد بررسي بيشتر در امر خريد تاثير گزار هستند. لذا از طريق نمونه گيري طبقه اي ساده، نمونه گيري انجام پذيرفت. كه در نهايت نمونه تحقيق در اين پژوهش شامل 83 نفر از كارمندان مجتمع گاز پارس جنوبي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها در اين تحقيق از روش پرسشنامه استفاده و به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارهاي
Expert Choice, Spss  استفاده شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :169

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 

 

برچسب ها :