دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

گرایش : تجارت الکترونیک

عنوان : نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی وبرنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

گرایش تجارت الکترونیک

عنوان:

نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی وبرنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری

استاد راهنما:

دکتر محمد جعفر تارخ

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1 بیان مسئله. 2

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-3 اهداف.. 4

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه مطالعات.. 5

2-1 برنامه ریزی منابع سازمانی.. 6

2-1-1- مقدمه. 6

2-1-2   تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمانی.. 7

2-1-2-1  سیستم‌های جزیره ای.. 7

2-1-2-2  سیستم‌های استخراج اطلاعات.. 8

2-1-2-3  سیستم‌های تسهیل کننده 9

2-1-3 ابعاد اثر گذاری ERP  در سازمان. 10

2-1-3-1   ERP و فرهنگ سازمانی.. 10

2-1-3-2  ERP و فرآیندهای سازمانی.. 10

2-1-3-3  ERP و تکنولوژی.. 11

2-1-3-4  ERP و تصمیم گیری مدیریت.. 11

2-1-4  مزایای سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی.. 12

2-1-5  معایب سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی.. 14

2-1-6 ارزيابي آمادگي سازمان براي پذيرش سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان. 15

2-2   یکپارچگی اطلاعات.. 18

2-2-1  مقدمه. 18

2-2-2  چالش‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي.. 18

2-2-3  اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﮐﻼن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ 20

2-3 هوش تجاری.. 22

2-3-1  مقدمه. 22

2-3-2  تاريخچه هوشمندي كسب و كار 23

2-3-3  تعاريف هوشمندي كسب و كار 24

2-3-4  نيازهاي هوشمندي كسب وكار 24

2-3-5 ضرورت هوشمندي كسب و كار 25

2-3-6  ﻓﺮآﻳﻨﺪ هوشمندی  ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر 26

2-3-7  یکپارچگی برنامه های مختلف در زمینه هوشمندی کسب وکار 28

2-3-8 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ.. 30

2-4  تکنیک های رتبه بندی.. 33

2-4-1  الگوي فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) 33

2-4-2 AHP فازی.. 34

2-4-3 مدل تصمیم گیری چند هدفه جدید فازی.. 36

2-4-4  روش فازی  TOPSIS. 38

2-5 پیشینه مطالعات.. 41

2-5-1  مطالعات داخلی.. 41

2-5-2  مطالعات خارجی.. 45

فصل سوم: روش تحقيق.. 48

3-1  مقدمه. 49

3-2  فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی.. 51

3-3 مفاهیم و تعاریف فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس روش آنالیز توسعه  51

3-4 تعیین نرخ سازگاری در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی.. 53

3-4-1  اعداد فازي.. 54

3-5  تکنیک تاپسیس فازی.. 56

3-6-نحوه تعریف پارامترها و توسعه فازی مقیاس ساعتی.. 60

3-7  تعیین مناسب بودن مجموعه‏ی متغیرها در ماتریس همبستگی جهت تحلیل عاملی   61

3-7-1 پیش‏فرض‏های تحلیل عاملی.. 62

3-7-2 مراحل انجام تحلیل عاملی.. 63

3-7-3 استخراج عامل‏ها 63

3-7-4 استخراج مجموعه‏ی اولیه عامل. 64

3-7-5 بهترین عامل‏ها 64

3-8 پایایی و روایی.. 66

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 68

4-1  مقدمه. 69

4-2   تحلیل فازی.. 70

4-2-1- محاسبه اولویت وزن‌ها 72

4-2-2  محاسبه سازگاری.. 72

4-2-3  تعیین شاخص ومعیارهای مدل. 73

4-3  تجزيه وتحليل عوامل. 79

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات.. 84

5-1  نتایج. 85

5-2 پیشنهادات.. 89

پیوست.. 92

فهرست مراجع. 98

 

 

فهرست جداول

جدول 2- 1 مسير تاريخي ERP. 10

جدول 2- 2 یکپارچه کردن اطلاعات حوزه های مختلف کاری.. 29

جدول 3- 1 پارامترهای تابع ویژگی اعداد فازی.. 61

جدول 4- 1 مقیاس‌های اندازه گیری مقایسه زوجی(مقیاس ساعتی) 70

جدول 4- 2 مقیاس‌های اندازه گیری مقایسه زوجی(ارزش مقیاس) 71

جدول 4- 3 مقدار RI 72

جدول 4- 4 ماتریس مقایسات زوجی شاخص های اصلی.. 76

جدول 4- 5 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص هایC1 76

جدول 4- 6 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص های C2. 77

جدول 4- 7 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص های C3. 77

جدول 4- 8 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص های C4. 77

جدول 4- 10 اولویت و نسبت سازگاری.. 78

جدول 4- 11 ماتريس اوليه عوامل. 80

جدول 4- 12  ماتريس دوران يافته. 81

جدول 4- 13 ساختار عوامل جابجا شده واريماکس شاخصها 82

جدول 5- 1 عوامل اصلی موفقیت ERP,BI 86

 

فهرست اشکال

شکل 2- 1 عدد فازی زنگوله ای 35

شکل 3- 1 شمای مسیر تحقیق.. 50

شکل 3- 2 نمایش عدد فازی مثلثی.. 55

شکل 4- 1 درخت سلسله مراتبی 75

 

فهرست نمودارها

نمودار 2- 1 عدد فازی زنگوله ای..

نمودار 4- 1 درخت سلسله مراتبی..

چکیده

سازمان‌های امروزي در جهت جهاني شدن رقابت می‌کنند كه اين رقابت به سطوح بي سابقه اي منجر شده است. در این میان بررسی نقش وجود اطلاعات یکپارچه و همچنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان سامانه بلوغ یافته اطلاعات مدیریتی در سازمان بر پیاده سازی هوش تجاری  حائز اهمیت می باشد .  سؤال اصلی این است که آیا یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان بر روند و گام‌های مختلف پیاده سازی هوش تجاری در سازمان موثر است ؟ اگر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی  بر پیاده سازی هوش تجاری موثر است این تأثیر از چه طریقی  و با چه ساز وکاری صورت می‌گیرد؟

برای این منظور شاخص‌های اصلی شناسايي و با توجه به ادبيات موضوع دسته بندي شدند. اين دسته بندي به تأييد افراد خبره سازمان رسید و عواملي که مناسب نبودند تصحيح و يا حذف شدند. عوامل موفقیت جهت بررسی ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آماری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ عوامل موثر برپیاده سازی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﺗﺠﺎري بادرنظر گرفتن پیاده سازی اولیه یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی ومتعاقب آن یک سیستم برنامه ریزی سازمانی ، از  4 ﻣﻌﻴـﺎر و17 زیر معیار ﺗـﺸﻜﻴﻞ گردید. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟـﺪاول ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﺗﻌــﺎﻣﻼت ومیزان واﺑــﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜــﺮدآنها مورد بررسی قرارگرفت و ماتریس مقایسات زوجی برای شاخص ها و زیر شاخص ها  تشکیل گردید.
1-1 بیان مسئله

سازمان‌های امروزي در جهت جهاني شدن رقابت می‌کنند كه اين رقابت به سطوح بي سابقه اي منجر شده است. بازارهاي رقابت جهاني و سازمان‌ها به يافتن راه حل‌های كاري بهتر با ساختارهاي انعطاف پذير و قابل اطميناني نياز دارند. بسياري از زیر ساختارهای سازماني و تشكيلاتي توسط سیستم‌های اطلاعاتي توانمندتر شده‌اند. با اداره مؤثرتر اين فرايندها مزاياي رقابتي می‌توانند از طريق كاهش هزينه، افزايش توليد و بهبود سرويس دهي مشتريان حاصل شوند. (آقایی، 1390)

هوش تجاري به تکنیک‌های بر پایه كامپيوتر كه در زمینه شناسايي استخراج و تجزيه و تحليل داده هاي تجاري می‌پردازد و با هدف حمايت از تجارت در تصمیم سازي بهتر كمك می‌نماید. بيشترين تأثیر هوش تجاري افزايش كارايي تصميمات در سازمان‌ها می‌باشد ازجمله تعيين گرایش‌های تجاري سازمان، پيش بيني وضعيت بازار و بالا بردن توانايي رقابتي سازمان در بازار (آوررت[1]، 2011) (بازرگانی، 1390) در واقع هوش تجاری شامل طیف بزرگی از فناوری‌ها،ابزارها و فرایندها برای جمع آوری اطلاعات و استفاده بهتر از آن‌ها برای رسیدن به تصمیم گیری مناسب در سازمان است. (پاپوویچ[2]، 2012)

هوش تجاری به علت ماهیت هدف گرای خود  نیاز به زیر ساخت‌های متعددی دارد و برای شناسایی این زیر ساخت‌ها مدل‌های مختلفی پیشنهاد و اجرا شده‌اند. (صیادی، 1390) بر اساس مطالعات انجام شده بخش عمده ای از این زیر ساخت‌ها به ساختار داده های تولید شده در سازمان و نحوه طبقه بندی نگهداری و میزان ارتباطات و به روز شدن آن‌ها باز می‌گردد. (پریماراتن[3]، 2011)

یکی از مباحث مهم در پیاده سازی هوش تجاری در سازمان‌ها ارتباط دقیق بخش‌های مختلف سازمان با یکدیگر از طریق یک نظام توانمند انتقال داده است .اگر به سیر تاریخی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌ها توجه کنیم مشاهده می‌شود که در سه گام  این سیستم‌ها به سوی یک سیستم هوشمند تجاری حرکت کرده‌اند در گام اول تنها سیستم‌ها به صورت جزیره ای وجود داشتند در گام بعدی سیستم‌های یکپارچه مدیریتی  ظهور یافتند و در نهایت بلوغ سیستم‌ها اطلاعاتی سازمان و یکپارچگی اطلاعات را می‌توان در سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP ها مشاهده نمود.در سیستم‌های یاد شده اطلاعات در نهایت یکپارچگی و ارتباط با یکدیگر قرار دارند. (ساروید[4]، 2012)

در سال‌های اخیر توجه به خرید و پیاده سازی سیستم‌های یکپارچه و همچنین سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی در بین شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی  افزایش یافته است  و در حال حاضر بر اساس نیاز بازار  شرکت‌های تولید کننده نرم افزار در حال ارائه راهکار های کسب و کار هوشمند و هوشمند سازی تجاری به مشتریان هستند.

در این میان  نقش وجود اطلاعات یکپارچه و همچنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان سامانه بلوغ یافته اطلاعات مدیریتی قبل ازپیاده سازی هوش تجاری  مورد بررسی قرار گرفته است .  سؤال اصلی این است که آیا یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان بر روند و گام‌های مختلف پیاده سازی هوش تجاری در سازمان موثر است ؟ اگر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی  بر پیاده سازی هوش تجاری موثر است این تأثیر از چه طریقی  و با چه سازوکاری صورت می‌گیرد؟

 

تعداد صفحه : 117

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :