متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جامعه شناسی

عنوان : عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ، گروه علوم اجتماعی   

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A )

گرایش جامعه شناسی

عنوان :

عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره 2 تهران)

استاد راهنما :

دکتر حسین آقاجانی

استاد مشاور :

دکتر عالیه شکربیگی   

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات

1-1 بیان مساله…………………………………………….. 2

1-2 -ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………….. 5

1-3هدف پژوهش…………………………………………… 11

1-4 فرضيات پژوهش……………………………………….. 11

1- 5 تعريف متغيرها………………………………………… 12

فصل دوم : پيشينه پژوهش

2-1ازدواج و مسائل آن……………………………………… 16

2-2 منشأ طبیعی ازدواج………………………………….. 17

2-3آثار و فواید ازدواج……………………………………….. 19

2-4 ازدواج دراسلام…………………………………………. 21

2-5 اهمیت و جایگاه ازدواج دراسلام………………………. 21

2-6 الگوهای گوناگون ازدواج……………………………….. 23

2-7الگوهای دیگر ازدواج…………………………………….. 25

2-8 ازدواج درایران…………………………………………… 25

2-9 طلا‌ق نامزدي………………………………………….. 26

2-10عوامل رخداد در ‌اين پديده اجتماعي………………… 27

2-11مراحل طلا‌ق در دوره نامزدي………………………… 33

2-12طلاق…………………………………………………… 35

2-13طلاق در اديان…………………………………………. 38

2-14 انواع طلاق در اسلام………………………………… 40

2-15فروپاشي نهاد ازدواج در غرب………………………… 41

2-16الگوهاي جديد ازدواج و طلاق در غرب……………….. 43

2-17دلایل رشد طلاق………………………………………. 44

2-18 تاثیرات طلاق بر کودکان………………………………. 49

2-19چارچوب نظري تحقيق………………………………… 50

2-20 نظریه کارکردگرایی ساختی و پدیده طلاق………… 51

2-21 انواع فونکسیون و پدیده طلاق………………………..51

2-22 تحليل ساخت و پديده طلاق………………………… 52

2-23جامعه شناسی مسائل اجتماعی و پدیده طلاق…. 56

2-24نظريه هاي كلان……………………………………….. 59

2-25 نظريه هاي خرد……………………………………….. 60

2-26 نظريه هاي آسيب شناسي يا انحرافات اجتماعي….63

2-27علل و زمينه هاى جامعه شناختى طلاق…………… 64

2-28 طلاق در جوامع امروزين………………………………. 77

2-29 طلاق در ایران و دیگر کشورها……………………….. 79

2-30 علل و عوامل طلاق…………………………………… 81

2-31 طلاق و سستی روابط اجتماعی……………………. 82

2-32 مدل تحقيق……………………………………………. 84

فصل سوم : روش اجراي تحقيق

3-1جامعه و نمونه مورد مطالعه…………………………….. 86

3-2 روش پژوهش…………………………………………….. 87

3-3 روش نمونه گیری………………………………………… 87

3-4 ابزار اندازه گیری…………………………………………….88

3-5 مراحل و روش اجرای پژوهش……………………………. 88

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………… 89

فصل چهارم : يافته هاي پژوهش

مقدمه………………………………………………………….. 91

بخش اول……………………………………………………… 92

4-1یافته های توصیفی………………………………………. 92

بخش دوم……………………………………………………. 139

4-2 یافته های استنباطی…………………………………. 139

فصل پنجم : نتيجه گيري

5-1 بررسي فرضیه ها ……………………………………….149

5-2 محدوديت ها…………………………………………….. 153

5-3 پيشنهادات……………………………………………… 153

5-4 نتیجه گیری……………………………………………… 155

منابع و مأخذ………………………………………………… 156

چکیده:

اين پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر در طلاق زوجين قبل و بعد از زندگی مشترک در متقاضيان طلاق” با طرح فرضيه هايي بر روي 50 زوج عقدکرده و50 زوج داراي زندگي مشترك كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شده اند اجرا شد.

روش پژوهش مورد نظر از نوع توصيفی- تحليلی است. طرح پژوهش مورد نظراز نوع علّی – مقايسه ای پس رويدادی می باشد و از طريق پرسشنامه ، عوامل اجتماعي آن مورد بررسي قرار گرفته است . دراين پژوهش ابتدا به تجزيه و تحليل توصيفی پرداخته شده  و سپس برای استنباط و تحليل داده ها از روش آزمون آماریU مان- ويتنی استفاده گرديده است.

طبق يافته هاي اين پژوهش با بررسي عوامل فردي ، اجتماعي ، فرهنگي و ارتباطي عوامل مؤثر در طلاق زوجين قبل و بعد از زندگي مشترك به نظر مي رسد ؛ اختلاف سني زوجين ، ميزان تحصيلات زوجين ، مدت زمان عقد ، مدت زمان زندگی مشترک ، نوع شغل ، ميزان مهريه ، دخالت ديگران در امور زندگي زوجين ، مدت شناخت همسر قبل از ازدواج ، شيوه  آشنائي زوجين قبل از ازدواج ، ميزان رضايت به ازدواج در اطرافيان ، وضعيت اقتصادی- اجتماعی خانواده، تناسب فرهنگی خانواده ها ، ميزان معاشرت قبل از عقد ، ميزان نظارت خانواده ها بر روابط طرفين قبل از عقد ، ميزان  ملاقات با همسر بعد از عقد ، ميزان ارتباط با خانواده همسر بعد از عقد و وجود آسيب روانی– اجتماعی در فرد با درخواست طلاق ارتباط وجود دارد.

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسأله

از مهمترین موضوعات در چرخه تحول انسان ازدواج است که به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری روانی فرد درنظر گرفته می شود  . امروزه با توجه به بافت جمعیتی جوان کشور و درحال گذار بودن جامعه ایران و بروز تحولات متعدد اجتماعی از جمله طلاق به نظر می رسد نگرش به این پدیده ازبعد اجتماعی امری اجتناب ناپذیر باشد . اگرچه تحقیقات زیادی دراین زمینه صورت گرفته است  ولی توجه به پویایی فرایندهای اجتماعی همچون طلاق و پژوهش مجدد دراین زمینه حائز اهمیت است.

طلاق موضوعی متصل به ازدواج است با ریشه‌ها وعلت‌های همسو و همسان، نرخ بالای زنان و مردان مطلقه، فرزندان طلاق، از هم پاشیدن بنیان خانواده در آینده می‌تواند حیات جامعه را با مخاطره روبرو ساخته و از این رومی‌طلبد تا توجه بیشتری  به این موضوع  گردد.

همچنين نتايج بررسيهايي  كه در سالهاي گذشته در خصوص زوجين درخواست كننده طلاق ، صورت پذيرفته بيانگر اين است كه بيشتر درخواستهاي طلاق در دوران عقد ارائه شده، بنابراين        مي توان گفت  بيشتردرخواست هاي طلاق  درسه سال نخست زندگي مشترك ، رخ مي دهد كه اين سئوال پيش مي آيد نبود بلوغ آگاهي زوجين در زمان ازدواج منجر به طلاق مي شود؟

اگرچه پرداختن آماريِ صرف به اين تراژدي نمي تواند به عنوان يك ملاك مناسب موردتوجه باشد و در اين راستا ضرورت توجه همزمان به سياستگذاري هاي ملي و فرهنگ سازي قومي را         مي طلبد، اما بايد از رهگذر آمارهاي مستند به اهميت اجتناب ناپذير پيشگيريقبل از وقوع هر بحران توجه داشته باشيم تا با ارائه راهكارهاي پيشگيرانه از افزايش روند صعودي منحني هاي طلاق در كشور جلوگيري كنيم.

صاحب نظران معتقدند طلاق مانند هر پديده نامطلوب اجتماعي ديگر مولود عواملمتعددي است كه بعضي از آنها، به ريشه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر مي گردد و برخي نيز به صورت بنيادهاي شخصي اختلالات رواني جلوه مي كند.

هر چند تجزيه و تحليل اين مطلب كه چرا برخي طلاق مي گيرند، كمي دشوار به نظر ميرسد، اما به هر صورت، از هم پاشيدگي كانون خانواده نتيجه نارضايتي و عوامل رنج آورياست كه زن و مرد مدت ها در مقابل آن قرار گرفته و فشارهاي اقوام و دوستان يا تقبيحهاي اجتماعي و عوامل ديگر هم نتوانسته است از تصميم آن ها براي جدايي از يكديگرجلوگيري كند.

دلايل رشد صعوديطلاق در سال هاي اخير را ميتوان  متأثر از عوامل اقتصادي و حتي حقوقي نيز دانست سئوالي ديگر اينجاست آيااعتياد، دخالت والدين و اطرافيان، خشونت و ضرب و شتم، سوءظن و بدبيني و نبودتفاهم از بيشترين عوامل درخواست طلاق زوجين در سال هاي اخير بوده است؟

انتخاب نادرست و بي دقتي در امر همسر گزيني و آشنايي ها و دلبستگي هاي خياباني كه بي گمان تحميل نظرات به والدين را در پي داشته،آيا از ديگر عوامل مهم شيوع طلاق دركشور به شمار               مي آيد؟

ارزيابي ها نشان داده صنعتي شدن و به اصطلاح مدرنتيه ،حاشيه نشيني وكمرنگ شدن نظام سنتي خانواده گسترده، بيشترين زمينه ازدواج هاي ناموفق را به وجودآورده است.

از اين رو مي توان گفت برخي از طلاق ها دستاورد ازدواج هاي «غلط» است، ازدواجهايي كه يا بر اثر اجبار يا ناشي از عدم شناخت است و نقش عواطف و احساسات زودگذر ياازدواج بدون تعمق هم بوده است.

طلاق كه امروزه تهديدكننده اصلي كانون خانواده ها به شمار مي آيد، آسيب هاي اجتماعي فراواني را به همراه دارد كه بسياري از پيامدهاي آن را مي توان اين روزهادر شهرهاي بزرگ كشورمان مشاهده كرد. نکته ای که شایان توجه بیشتر دراین زمینه می باشد پژمرده شدن غنچه های نا شکفته است. به عبارت دیگر قبل ازاین که زندگی مشترک شروع شود طلاق به وقوع می پیوندد واین امر تبعات متعدد روانی-اجتماعی را برای دختر وپسر وخانواده ها و درنهايت براي جامعه به بار می آورد که مي توان به مواردی مانند : زندانی شدن مرد به دلیل نپرداختن مهریه، اعتیاد به دلیل شکست عاطفی، ترس از تشکیل زندگی مشترک درآینده و… اشاره نمود. به نظر مي رسد اختلاف سني زوجين، ميزان تحصيلات زوجين،مدت زمان عقد، مدت زمان  زندگی مشترک، نوع شغل، میزان مهریه، دخالت ديگران در امور زندگي زوجين ، مدت شناخت همسر قبل از ازدواج، شيوه  آشنائي زوجين قبل از ازدواج، میزان رضایت به ازدواج در اطرافیان، وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده، تناسب فرهنگی خانواده ها، میزان معاشرت قبل از عقد، میزان نظارت خانواده ها برروابط طرفین قبل از عقد، میزان  ملاقات با همسر بعداز عقد، میزان ارتباط  با خانواده همسر بعداز عقدو وجود آسیب روانی –اجتماعی در فرد بادرخواست طلاق ارتباط وجوددارد.

برهمین اساس عنوان پژوهش” بررسي عوامل مؤثردر طلاق زوجين قبل و بعداز زندگی مشترک در متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره 2 تهران” انتخاب شده است كه از سه منظر عوامل فردي،اجتماعي وارتباطي بررسي انجام مي شود.

2-1- ضرورت و اهمیت پژوهش

خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتماعي،  پايه و اساس ساخت اجتماع محسوب 
مي شود .خانواده شالوده هر جامعه متمدن است . (مور، 1376: 29)

در واقع خانواده نهادي است كه به اعضاي خود احساس آرامش و امنيت مي دهد و طي قرن هاي متمادي به عنوان پايدارترين و مؤثرترين وسيله حفظ ويژگيهاي فرهنگي و عامل انتقال آنها به نسلهاي بعدي بوده است. از همين روست كه تشكيل خانواده در همه اديانبه ويژه دين مقدس اسلام از اهميت والايي برخوردار است و از آن به عنوان كانون آسايش و آرامش نام برده شده است . (ولي زاده، 1378: 20)

به طور كلي خانواده به وسيله يك ارتباط قــانوني بين زن و مرد كه ازدواج نام دارد شـكل مي گيرد، اما اين ارتباط قانوني به سه شكل ممكن است از هم گسيخته شود كه عبارتند از:

1- فسخ ازدواج؛

2- مرگ یکی از زوجین؛

3-انحلال خانواده و از بين رفتن پيوند زناشوئي به وسيله طلاق زوجين. ((Shryock,1975:333

از آنجايي كه فسخ ازدواج با دلايل مشخص مي باشد و مرگ افراد هم يك امر طبيعي است اين دو مورد هر چند باعث بروز مشكلاتي در خانواده مي شوند ولي طلاق به دليل خصوصياتي كه دارد بيشتر ذهن خانواده ها و انديشمندان را به خود جلب كرده است.

” طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قيد نكاح و رهائي از زناشوئي استَ . (عميد، 1369: 894)

همچنين طلاق را آخرين راه انحلال قانوني ازدواج مي دانند كه شوهر و زن به وسيلة حكم قانوني از هم جدا مي شوند . (Shryock,1975:333)

از آنجا كه يكي از عوامل مهم از هم گيسختگي مهمترين نهاد اجتماعي و اساس جامعه يعني خانواده ،  طلاق مي باشد ، بررسي طلاق و به ويژه عواملي كه منجر به اين امرمي شوند خود به خود ضرورت پيدا مي كند . همچنين بررسي عواملي كه باعث گرايش زوجين به طلاق مي شود به خاطر پيامدهايي كه در پي دارد بيشتر حائز اهميت است. بنابراين اهميت موضوع طلاق را با در نظر گرفتن عواقب و آسيب هاي آن مي توان مطرح كرد ،  آسيبهاي طلاق مي تواند به صورت اعتياد ، بزهكاري ، جرم و جنايت،  خودكشي و… باشد . (دانش، 1370: 32)

از طرف ديگر در عصر ما و به خصوص سال هاي اخير بيش از دوران ديگر آمارهاي طلاق بالا رفته و به تبع آن آمار وارقام جرم وجنايت هاي ناشي از آن نيز زياد شده است به طوري كه آمار طلاق در جوامع غربي و به ويژه در آمريكا حدود 54 درصد مي باشد، يعني اينكه از هر 100 ازدواج 54 مورد به طلاق منجر مي شود. در صورتي كه اين درصدها درسال 1964 حدود 36 درصد بوده است.[1](Weeks,1992:315-316)

در ايران نيز آمارها نشان مي دهند كه درصد طلاق در  دهه 80 نسبت به سال های قبل رشد داشته است كه اين افزايش ناگهاني براي جامعه ايران به عنوان يك زنگ خطر مي باشد كه نبايد ساده انگارانه از آن گذشت، بلكه بايد با جديت به دنبال ريشه هاي اين مسأله بود .

65 هزار و 505 واقعه طلاق در نیمه نخست امسال ثبت شده است كهاين رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال 2/6 درصد، افزایش نشان مي دهد. (روابط عمومی ثبت احوال1389) بر اين اساس بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به مردان در گروه سنی 25 تا 29 با رقم 18هزار و 439و زنان در گروه سنی 20 تا 24 با رقم 16 هزار و 426 واقعه بودهاست.اين در حالي است كه افزایش 47 درصدی طلاق توافقی در طول یک سال گذشته بر چالشهاي اين بخش افزوده است .

بررسي آمار طلاق از سال ۸۰ به بعد با شتاب بیشتری نسبت به سال‌های گذشته دارایسیر صعودی بوده است . آمار طلاق در سال ۸۰ ، 4/9 درصد، سال ۸۱، 3/10 درصد، سال ۸۲، 6/10 درصد، سال ۸۳، 5/10 درصد، سال ۸۴ ، 7/10 درصد، سال ۸۵ ، 1/12 درصد بودهاست.

طبق آمارها سال 88 بالاترین نرخ طلاق با 8/20 درصد مربوط به استان تهران وپایین‌ترین آن با 8/3 درصد مربوط به استان ایلام است و آمارها حاکی از آن است که تهران، کردستان، کرمانشاه و خراسان رضوی بیشترین و ایلام، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و یزد کمترین طلاق را به خود اختصاص داده اند.زندگي در دنياي صنعتي همه مسائلش متفاوت است و گاه عجيب و غريب. تولدش، بزرگشدنش، ازدواجش و حتي طلاقش. تا چند سال قبل طلاق پديده اي مذموم و قبيح در جامعه بهشمار مي رفت و افراد در شرايط بسيار حاد به طلاق فكر مي كردند و گاه در پيچ و خم مراحل قانوني گم مي شدند كه بي خيال طلاق گرفتن از هم مي شدند و سعي مي كردند زندگيشان را ادامه دهند .

طلاق به عنوان یک مساله اجتماعی یکی از مهم ترین پدیده های حیات انسانی است . می توان گفت که کمتر پدیدة اجتماعی به پیچیدگی طلاق باشد . طلاق درابعاد گوناگون تاثیر فزاینده ای برزندگی انسانها می گذارد .طلاق درطبقات اجتماعی پدیده ای است موثر برتمامی جوانب جمعیت دریک جامعه تاثیرمی گذارد .زیرا نظام خانواده را ازهم می پاشد . درسالهای اخیرشاهد افزایش میزان طلاق درتهران و شهرهای مختلف بوده ایم . عواملی متعددی درگسترش طلاق نقش داشته اند . این عوامل مربوط به تغییرات اجتماعی می باشند . دگرگونیهای عمده ای درالگوهای زندگی خانوادگی درشهرها ، خصوصاً دراین سالهای اخیر، به وجود آمده است . درصد بالایی از زنان به تحصیلات بالا دسترسی پیدا نموده اند و گروه زیادی از آنان درنیروی کارمزد بگیراشتغال دارند.

میزان طلاق نه تنها درتهران بلکه درشهرها رو به افزایش است و نسبت های زیادی از جمعیت یا درخانواده های تک سرپرست و یا درون خانواده های ناتنی زندگی می کنند . در خانواده های ناسازگار ،زندگی خانوادگی به هیچ روی همواره تصویری از هماهنگی و خوشبختی نیست . اکثر زنان درمعرض خشونت خانوادگی هستند . افزایش طلاق و مسائل متعددی که درساختار خانواده ناسازگار وجود دارد ، مشکلاتی برای جامعه به وجود آورده است . اکثر زنان از نقش هایی که درخانواده سنتی و گسترده به آنان محول شده دچار تعارض نقش و فاصله نقش گردیده اند .

طلاق مکانیسمی است که زن و شوهر ازطریق آن به زندگی مشترک خویش پایان داده و پیوند زناشویی را می گسلند.

طلاق دربین انسانها و درطبقات مختلف اجتماعی به صورگوناگونی رخ می دهد و به فروپاشی هسته اصلی و بنیادین جامعه یعنی خانواده اثر می گذارد . عوامل متعددی برساختار خانواده اثر نامناسب می گذارند . این اثرات نامناسب ، کارکردهای مناسب خانواده را مختل می کنند . درچنین شرایطی ، خانواده دچار ناسازگاری شده و درزندگی آنان تعارض به وجود می آید . ادامه کشمکش ها ، برروی کارکرد اجتماعی زن و شوهر اثر گذاربوده و پدیده طلاق رخ می دهد . دگرگونی درساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برروی کارکردخانواده اثر گذاربوده و این دگرگونی تعادل خانواده را برهم می ریزد.

طلاق ، به عنوان یک آسیب اجتماعی ، برساختارخانواده اثر گذاشته و پیامدهای متعددی از آن درجامعه برجای می گذارد ، و کارکردهای مناسب را به کارکردهای نامناسب تبدیل نموده و مسائل بیشماری را بوجود می آورد . کارکردهای پنهان و نامناسب پدیده طلاق درطبقات اجتماعی موجب شده است تا ازدواج کاهش یابد . علاوه برکاهش ازدواج مسائل متعددی را برای جامعه به وجود آورده است . زیرا طلاق درطبقات اجتماعی به یک مساله جدی تبدیل شده و با گسترش خود مشکلاتی را به جامعه تحمیل نموده .

علل و عوامل موثردرطلاق درایران خصوصاًشهرتهران ازطبقه ای به طبقه دیگر، متفاوت است . زیراهرطبقه ای ازنظرقدرت، منزلت ، ثروت و شیوه زندگی  شرایط خاص خودش را دارد ، چون شهرتهران به دلیل مهاجرپذیری شدیدو صنعتی بود نسبت به سایرنقاطکشوراز بیشترین میزان تحرک اجتماعی برخورداراست به دلیل این تحرک اجتماعی شدید می بایست عوامل اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرارگیرد.

منشاءشرایط و عوامل موثر درطلاق برحسب طبقه اجتماعی موجب می گرددتا این پدیده از دیدگاه های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرارگیرد، تاعلل طلاق را از ابعاداقتصادی و اجتماعی مورد تحلیل قراردهد ، علاوه برعلل طلاق ، ساختارخانواده و تاثیرآن برشبکه روابط متقابل اجتماعی و وفاق اجتماعی نیزباید توجه نمود.

طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی علاوه برخانواده سایرموسسات اجتماعی و جامعه را درگیرخویش نموده و اثرات نامطلوبی برکارکردهای خانواده برجای گذاشته است .

بارزترین نتیجه منفی طلاق درطبقات اجتماعی اثرآن برفرزندان خانواده های ناسازگاربه شمار می رود، مشکلات متعددشخصیتی ، افت تحصیلی، تنهایی ، از خودبیگانگی ، بزهکاری ، اعتیاد و صدها آسیب اجتماعی دیگر درکنارسایرعوامل به طلاق مربوط است . گسترش طلاق و افزایش آن موجب شده تا جامعه دچارمشکل شود ، بالابودن دادخواست ها و طلاق های واقع شده گویای این مسئله است ، گسترش پدیده طلاق درطبقات اجتماعی آنقدرعیان و آشکاراست که ازطریق مشاهده همراه بامشارکت دردادگاه مدنی خاص درشهرتهران می توان به رشد شتابان آن پی برد.

طلاق به عنوان یک مساله اجتماعی ، موجب تنش ها و ناسازگاریهای اجتماعی گردیده و به نحوی انحا جامعه و یازندگی افرادو جامعه را مورد تهدیدو تضعیف قرارمی دهد.

پدیده طلاق درطبقات اجتماعی از نظراقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، نوع معیشت ، پایگاه اجتماعی ، منزلت اجتماعی ، شیوه زندگی و غیره دارای تفاوت هائی هستند، این تفاوت ها برحسب قشربندی اجتماعی مورد ارزیابی قرارگیرد.عوامل موثردرطلاق درطبقه بالای جامعه و طبقه پائین جامعه و طبقه متوسط دارای تفاوت هایی می باشد زیراهنگامی که سخن از طبقه اجتماعی به میان می آیدباید به شاخص هائی از قبیل درآمد، شغل ، سطح تحصیلات و دیگر متغیرهای مهم دیگر طبقات اجتماعی یعنی محل سکونت ، شیوه زندگی ، آداب و رسوم و غیره توجه بشود تا علت تفاوت های جامعه شناختی طلاق درهریک از طبقات اجتماعی معلوم شود ، و چنانچه پدیده طلاق به هرعلت درهر طبقه ای واقع شود چه نتایجی دربرخواهد داشت ؟

طلاق به دلایل گوناگون رخ می دهد . تحرک شدید طبقاتی ، بحرانهای اقتصادی، تفاوت های فرهنگی دربین خانواده ها ، بالارفتن نیازهای مادی و معنوی ، فقراقتصادی ، بیکاری ، ازهم گسیختگی ،همه این مسائل موجب شده که خانواده کارکرد مناسب خودش را نتواندبدست آوردو آرامش ، نظم ،تعادل ، سازگاری و وفاق اجتماعی درنهاد خانواده روبه کاهش باشد و این امرمشکلاتی برای خانواده به وجود آورده است .

محیط پرتشنج چنین خانواده هایی به تخریب شرایط روانی زن و شوهر و فرزندان پرداخته ، آنان را برای درگیرشدن با مسائل و مشکلات عدیده ای آماده می سازد ، نکته ای که بسیارمهم است آن شرایطی است ، که منجر به طلاق می گردد . دراین پژوهش شرایط و منشاء دادخواست و طلاق دارای اهمیت است . هیچ دختری هنگام ازدواج و شروع زندگی و درپای سفره عقد تصور نمی کند و درفکر آن نیست که روزی مشکلات آنچنان براو غلبه کند، و شرایطی به اوتحمیل شود، تا دادخواست طلاق بدهد و به زندگی مشترک خویش پایان دهد(آقاجانی مرسا،1387،ص9-14)

[1]-اين تحقيقات توسط مك دونالد (Macdonald) وپرستون (Preston) انجام شده است.

تعداد صفحه : 173

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :