دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی 

گرایش : مدیریت مالی

عنوان :  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي داروﺳﺎزي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ اﺑﻬﺮ

 داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

(M.A)ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

ﮔﺮاﻳﺶ:ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ

 ﻋﻨﻮان:

رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي داروﺳﺎزي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان

ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي روش ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره ﻓﺎزي

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻮﺳﻲ اﺣﻤﺪي

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﻴﻠﻲ

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﻜﻴﺪه……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

ﻓﺼﻞ اول ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………………. 2

1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………………………… .. 3

-2-1 ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ………………………………………………………………………………………………………….. 4

-3-1 اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………. 5

1 ـ4 ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي و ﻣﺪل ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………. 6

– 5-1 اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ :……………………………………………………………………………………………………. 8

-1-5-1 اﻫﺪاف ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ :……………………………………………………………………………………………… 8

-2-5-1 ا ﻫﺪاف ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻖ:…………………………………………………………………………………………. . 8

-6-1 ﺳﺆاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………………………… 9

-7-1 ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………………….. 9

1ـ 8 ﺣﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ…………………………………………………………………………………………………….. 10

-1-8-1ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ…………………………………………………………………………………………………. 10

-2-8-1ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………………… 10

-3-8-1ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ…………………………………………………………………………………………….. 11

-9-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ واژهﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ……………………………………………………………………. 11

ﻓﺼﻞ دوم ﻣﺮوري ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………… 18

2ـ -1 ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………………………… 19

ﺑﺨﺶ اول……………………………………………………………………………………………………………….. .. 19

2ـ-2رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي و روﻳﻜﺮدﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره……………………………………………………………………… 19

-1-2-2رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي…………………………………………………………………………………………………………… 19

-2-2-2ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ازروش ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره………………………………………………………………….. 20

-1-2ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي………………………………………………………………………………………….. .. 20

-3-2-2 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره………………………………………………………………….. 20

-4-2-2 روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره…………………………………………………………………………. 22

ﺑﺨﺶ دوم : ﺗﺌﻮري ﻓﺎزي وﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………. 23

3-2 ﺗﺌﻮري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻓﺎزي……………………………………………………………………………………….. 23

-1-3-2 ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………………………… 23

 

2-3-2 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي………………………………………………………………………………………………… 23

-3-3-2 اﻋﺪاد ﻓﺎزي و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻓﺎزي……………………………………………………………………………….. 24

ﻧﻤﻮدار : 2-2 ﻧﻤﻮداري از ﻧﮕﺎﺷﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ x ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ(25………………………………………………….. u(x

ﻧﻤﻮدار:3-2 ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺪد ﻓﺎزي ﻣﺜﻠﺜﻲ……………………………………………………………………………………… 26

-4-3-2 ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد؟…………………………………………………………………… . 26

ﻧﻤﻮدار 4-2 ﻧﻤﻮداري از ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎزي……………………………………………………… 27

ﻧﻤﻮدار -5-2 ﻧﻤﻮدار ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎزي واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻣﺎي ﻫﻮا………………………………………………………… 28

-5-3-2 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺒﺮي در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻓﺎزي………………………………………………………………………….. 29

-6-3-2 ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺎزي……………………………………………………………………………… 30

ﻧﻤﻮدار: 6-2 ﻃﻴﻒ اﻋﺪاد ﻓﺎزي ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﻲ ﻣﺜﻠﺜﻲ…………………………………………………………………………… 30

7-3-2 -ﻗﻄﻌﻲ ﺳﺎزي داده ﻫﺎي ﻓﺎزي……………………………………………………………………………………… 31

-8-3-2 ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري ﻓﺎزي در ﻣﺪل ﺳﺎزي…………………………………………………………………. 31

-9-3-2ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻓﺎزي،روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي(32……………………………………………… (EA

ﺟﺪول 1-2 ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ………………………………………………………….. 34

-4-2روش ﻫﺎي رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي………………………………………………………………………………………………… 34

-1-4-2 ﺗﻜﻨﻴﻚ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ…………………………………………………………………………………………. 35

-2-4-2 روش 36…………………………………………………………………………………………………. VIKOR

-3-4-2 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو روش رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي……………………………………………………………………………………… 38

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم……………………………………………………………………………………………………………….. 39

– 5-2 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد……………………………………………………………………………………… 39

2ـ-1-5 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد (ﺳﻨﺘﻲ وﻧﻮﻳﻦ )…………………………………………………………………….. 39

2-5-2-ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ……………………………………………………………………………………………. 41

ﻧﮕﺎره7-2 ارﺗﺒﺎط دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮازن ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﮕﺎره 8-2 ارﺗﺒﺎط دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮازن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ42

-3-5-2 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ………………………………………………………………………………………………… 42

4-5-2 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻨﺘﻲ……………………………………………………………………………………………… 43

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم……………………………………………………………………………………………………………… 44

6-2 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………………………. 44

2-6-2 -ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﺧﻠﻲ…………………………………………………………………………………………………….. 44

ﻧﮕﺎره 9-2 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﻲ زاده وﻫﻤﻜﺎران…………………………………………………. 48

 

ﺟﺪول.2-2 رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ و ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﻲ زاده وﻫﻤﻜﺎران….. 49

ﺟﺪول-3-2 ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺎﺳﻤﻲ وﻫﻤﻜﺎران……………………. 51

-3-6-2ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎرﺟﻲ……………………………………………………………………………………………………. 52

ﻧﮕﺎره -9-2ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎﻟﺴﻴﻦ وﻫﻤﻜﺎران………………………………………………………………………. 54

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم روش اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ…………………………………………………………………………………………….. 58

ﺑﺨﺶ اول……………………………………………………………………………………………………………….. . 59

-1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………………………….. . 59

3ـ-2روش ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………………………………. 59

3ـ-3 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري…………………………………………………………………………………….. 60

3ـ4 روش و اﺑﺰار ﮔﺮدآوري دادﻫﻬﺎ………………………………………………………………………………………. 61

1-4-3 روش ﮔﺮد آوري داده ﻫﺎ…………………………………………………………………………………………… 61

2-4-3 اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ……………………………………………………………………………………………. 62

3ـ-5 روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادﻫﻬﺎ………………………………………………………………………………………… 63

-6-3ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ…………………………………………………………………………………. 63

ﺟﺪول1-3ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺼﺎدﻓﻲ…………………………………………………………………………………………………. 64

ﺑﺨﺶ دوم:ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ…………………………………………………………………………………….. 64

-7-3ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﻮد آوري…………………………………………………………………………… 64

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ…………………………………………………………………………………………. 75

1-4ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………………………….. 76

2 – 4 ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺪل……………………………………………………………………………………………………. 76

ﺷﻜﻞ 1-4ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ………………………………………………………………………………….. 77

1-2-4 ﺑﺪﺳﺖ آوردن وزن زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺪل 77……………………… FAHP

ﻧﻤﻮدار 1-4 ﻃﻴﻒ اﻋﺪا د ﻓﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده…………………………………………………………………………… 78

ﺟﺪول1-4ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ…………………………………………………………… 78

ﺟﺪول :2-4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﻓﺎزي ﺑﺮاي زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد……………………………….. 79

2-2-4ﺑﻪ دﺳﺖ اوردن وزن زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 81………………….. FAHP

ﺟﺪول :3-4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﻓﺎزي ﺑﺮاي زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد……………………………….. 81

3-2-4ﺑﻪ دﺳﺖ اوردن وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 82…………………………….. FAHP

ﺟﺪول :4-4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﻓﺎزي ﺑﺮاي ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد…………………………………………… 82

 

ﺟﺪول 5-4 وزن ودرﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد……………………………………………………… 82

4-2-4 اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………… 82

ﺟﺪول 6-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻟﺒﺮز………………………………………………………………….. 88

ﺟﺪول 7-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺑﻮرﻳﺤﺎن…………………………………………………………….. 88

ﺟﺪول 8-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻓﺎراﺑﻲ………………………………………………………………… 89

ﺟﺪول 9-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻟﻘﻤﺎن…………………………………………………………………. 89

ﺟﺪول 10-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻛﺴﻴﺮ………………………………………………………………. 89

ﺟﺪول 11-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﻴﺎن………………………………………………………… 90

ﺟﺪول 12-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﭘﺎرس………………………………………………………………… 90

ﺟﺪول 13-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺳﻮه………………………………………………………………… 90

ﺟﺪول 14-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رازك………………………………………………………………… 91

ﺟﺪول 15-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﻴﻨﺎ………………………………………………………………….. 91

ﺟﺪول 16-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﺒﺤﺎن………………………………………………………………. 91

ﺟﺪول 17-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ زﻫﺮاوي…………………………………………………………….. 92

ﺟﺪول 18-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رز………………………………………………………………….. . 92

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻟﺒﺮز………………………………………………… 92

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺑﻮرﻳﺤﺎن………………………………………….. 93

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻓﺎراﺑﻲ……………………………………………. .. 93

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻟﻘﻤﺎن………………………………………………. 93

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻛﺴﻴﺮ……………………………………………. .. 93

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﻴﺎن………………………………………. 93

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﭘﺎرس………………………………………………. 93

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺳﻮه……………………………………………….. 94

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رازك……………………………………………….. 94

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﻴﻨﺎ………………………………………………… 94

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﺒﺤﺎن……………………………………………… 94

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ زﻫﺮاوي……………………………………………. 94

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رز………………………………………………….. 95

ﺟﺪول : 20-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻟﺒﺮز………………………………………………………. 95

 

ﺟﺪول : 21-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺑﻮرﻳﺤﺎن………………………………………………….. 95

ﺟﺪول : 22-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻓﺎراﺑﻲ…………………………………………………….. 96

ﺟﺪول : 23-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻟﻘﻤﺎن……………………………………………………… 96

ﺟﺪول : 24-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻛﺴﻴﺮ……………………………………………………… 96

ﺟﺪول : 25-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﻴﺎن……………………………………………… 96

ﺟﺪول : 26-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﭘﺎرس……………………………………………………… 97

ﺟﺪول : 27-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺳﻮه……………………………………………………… 97

ﺟﺪول : 28-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رازك……………………………………………………… 97

جﺪول : 29-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﻴﻨﺎ………………………………………………………. 97

ﺟﺪول : 30-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﺒﺤﺎن……………………………………………………. 98

ﺟﺪول : 31-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ زﻫﺮاوي………………………………………………….. 98

ﺟﺪول : 32-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رز………………………………………………………… 98

5-2-4 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي داروﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪل 98………………………………………………….. TOPSIS

ﺟﺪول 33-4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي…………………………………………………………………………………………. 99

ﺟﺪول 34-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻧﺮﻣﺎل………………………………………………………………………………… 100

ﺟﺪول :35-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰه ﺷﺪه وزن دار…………………………………………………………………………… 101

ﺟﺪول 36-4 :ﻓﺎ ﺻﻠﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ از اﻳﺪه آل ﻣﺜﺒﺖ…………………………………………………………………………. 102

ﺟﺪول :37-4ﻓﺎ ﺻﻠﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ از اﻳﺪه آل ﻣﻨﻔﻲ………………………………………………………………………….. 103

ﺟﺪول 38-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ…………………………………………….. 104

ﻧﻤﻮدار 2-4 :ﻧﻤﺎﻳﺶ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ……………………….. 105

6-2-4 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي داروﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪل 105…………………………………………………. VIKOR

ﺟﺪول 39-4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي………………………………………………………………………………………… 106

ﺟﺪول :40-4ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮدﻣﻨﺪي…………………………………………………………………………………… 107

ﺟﺪول 41-4 :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺄﺳﻒ ( اﻧﺪازه ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ) داده ﻫﺎ………………………………………………………… 108

ﺟﺪول 42-4 :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ وﻳﻜﻮر……………………………………………………………………………………. 108

ﺟﺪول 43-4 :رﺗﺒﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي داروﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل 109……………………………………………………….. vikor

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات………………………………………………………………………………. 110

1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………………………. 111

2-5 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ…………………………………………………………………………………………………………. 111

 

1-2-5ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل ……………………………….. (FAHP)111
2-2-5 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل ………………………………………………. (TOPSIS)112
3-2-5 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل ………………………………………………(VIKOR)113
3-5 ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………………………………115
4-5ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات …………………………………………………….115
1-4-5ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ …………………………………………………………….115
5-4-2 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ ………………………………………………………………..116
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ وﺿﻤﺎﺋﻢ ……………………………………………………………………………118
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره …………………………………………………….1119
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ ………………….121
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﻴﻦ ……………………………………………………………….123
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ …………………………………………………..125

ﭼﻜﻴﺪه

درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠﺎري،اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻳﻚ ﻫﺪف وآن ﻫﻢ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺳﻮدﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ ، اﻣﺎاﻣﺮوزه درﺗﺠﺎرت اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ راه ﮔﺸﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي درﺳﺖ، ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎي در ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﭘﺮوژﻫﺎي دارد، ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺸﻲ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﻮن و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻻﺧﺺ روش ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎري ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ازﻃﺮﻓﻲ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎدرﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻳﻴﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻳﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎرآﻳﺪ وﻧﻘﺎط ﻗﻮت وﺿﻌﻒ دروﻧﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت روﺷﻬﺎي رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮد،ﻋﺪم ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ وﺗﺎﻛﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮوش،در اﻣﺪ، ﻣﻴﺰان و ﺗﻨﺎوب دادوﺳﺘﺪﺳﻬﺎم اﺳﺖ.ﻛﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ،ﺗﻨﻬﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدازﻣﻨﻈﺮﺟﺎﻣﻊ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎدﻛﻪ درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻛﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ را آﺷﻜﺎرﻣﻴﺴﺎزد،داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي اﺳﺖ.دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮارزش و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ، ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي داروﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان رااز ﻧﻈﺮﻣﺎﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازروش TOPSIS ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﻬﺎرااﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ورﺗﺒﻪ

ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ VIKOR ﻧﻴﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻗﻴﺎﺳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

 

ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، دﻧﻴﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ وارد رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪي در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﻮط ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ و… ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻴﺰي را اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﻢ، ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ آﻧﺮا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ. اﻣﺮوزه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪل ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲورزﻧﺪ. از اﻳﻦ رو، ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي اﻣﺮوزي، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرا و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺘﻮان ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. اﮔﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻤﻲ ﺳﺎزي ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﻢ ، از ﺟﻤﻠﻪ راهﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ را ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻴﺎنﻛﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ از ارﻗﺎم ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﻲ از ﻛﻞ ﻳﺎ درﺻﺪي از آن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد، ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ راﺑﻄﻪ رﻳﺎﺿﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻣﺎري دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﺻﻲ از زﻣﺎن اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ، ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺪاد زﻳﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ـ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪـ را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ، ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن، و ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﻨﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻟﮕﻮي ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

در ﻓﺼﻞ اول ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، اﻫﻤﻴﺖ وﺿﺮورت ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ، ﺳﭙﺲ ادﺑﻴﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮآوري ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ را در ﻗﺎﻟﺐ اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ و وﻳﮋه ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎن اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﺳﻮال و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ وﺗﻌﺮﻳﻒ واژه ﻫﺎ واﻃﻼﺣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ، و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ

اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي وﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

-2-1 ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ

در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎد رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارن ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻟﻘﻮه داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار را دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ

ﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزدﻫﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺧﺮوﺟﻲ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ،اﺳﺘﻔﺎده از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻟﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ وﺻﻨﻒ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ از داده ﻫﺎي ﺑﺨﺶ درآﻣﺪ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻌﺮف و اﺳﺎﺳﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﻤﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ(ﭼﻦ وﭼﻤﻴﺮدا،.1(1981

اﻛﺜﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در

ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺮﻗﻲ اﻣﺮوز، ﻣﺪﻳﻮن ﺑﻮرس و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ.ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻋﺎﻳﺪﺷﺎن ﺷﻮد، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﭘﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ وﻧﺎﻣﻮﻓﻖ،

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻛﻠﻴﺪي ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮارﻣﻴﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ وذﻳﻨﻔﻌﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران، ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ،ﻣﺸﺎوران اﻗﺘﺼﺎدي وﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﺎﻇﺮان را در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺻﺤﻴﺢ اﻗﺘﺼﺎدي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ (ﻫﻮﻣﻦ

وﻫﻤﻜﺎران،( 1384 .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ روش ﻫﺎي رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، اراﺋﻪ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ را

آﺳﺎن ﻛﻨﺪ و ازﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻪ

ﻫﺮﻳﻚ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋ ه اي ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد .

دراﻳﻦ روش ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺘﻨﺎ ﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ ﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ،ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از روش

ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره، ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻛﺮد.

-31 اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ دوره ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻣﻬﻢ و راﻫﺒﺮدي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در

اﻣﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ واﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ دارد.(اﺳﻼﻣﻲ ،(1391 ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﻜﻞ و رﺳﻤﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺳﻬﺎم ﻳﺎ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص اﺳﺖ، رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ در ﺻﻨﻌﺖ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و راﻫﺒﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺗﺮي ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﻮارد، اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻘﺶ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺿﺮورت رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺿﺮورت رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي، اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎو ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻮردﻋﻤﻠﻜﺮدو ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ واﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎراﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮه ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن، ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارزش ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎﺑﻪ رﺗﺒﻪ

ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي داروﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻲ ﭘﺮدازد.ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻮﺟﻪ دارد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪﻣﺮاﺣﻞ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮان ﺑﺮاي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

تعداد صفحه :170

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 

 

برچسب ها :