متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

عنوان :  نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردمی درطرح اکرام ایتام کمیته امداد خمینی (ره) در بین شهروندان تهرانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشكده  : علوم انسانی

گروه  : علوم ارتباطات

عنوان پایان نامه :

نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردمی درطرح اکرام ایتام کمیته امداد خمینی (ره) در بین شهروندان تهرانی

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر فیروز دیندار فرکوش

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر نادر صادقی لواسانی

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش… 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت مساله. 6

1-4 اهداف پژوهش… 9

1-5 سوالات تحقیق.. 9

فصل دوم: 10

2-1- تاریخچه تحقیق . 11

2-1-1 مشاركت اجتماعي ايرانيان در بعد از انقلاب اسلامي.. 13

2-1-2 – کمیته امداد خمینی و مشارکت… 15

2-1-3- برنامه توسعه مشارکت های مردمی.. 16

2-2- پیشینه تحقیق.. 19

2-2-1- پیشینه داخلی.. 19

2-2-2- پیشینه خارجی.. 22

2-3 – مفاهیم 25

2-3-1- مشارکت… 25

2-3-1-1 انواع مشارکت… 26

2-3-1-2 – بعدهای مشارکت… 27

2-4 – دیدگاه های نظری درباره مشارکت… 29

2-4-1- ديدگاه جامعه شناختي مشاركت… 29

2-4-1-1- رويكرد كاركرد گرايي.. 29

2-4-1-2- رويكرد تضاد: 32

2-4-1-3- رويكرد كنش متقابل نمادين.. 33

2-4-2- رسانه ها و جلب مشارکت عمومی.. 34

2-4-3- ارتباطات مشارکتی.. 39

2-4-3-1- پائولو فریزه : الگوی بصیرت و محاوره 40

2-4-3-2- نظریه برجسته سازی.. 41

2-4-3-3- نظریه کاشت 45

2-4-3-4- یورگن هابرماس… 46

2-4-4- رويكردهاي جريان چند مرحله اي.. 49

2-4-4-1- تئوری اشاعه و نوآوری 56

2-4-4-1-1- دانیل لرنر. 60

2-4-4-1-2- راجرز. 62

2-4-4-1-3- مایرون وینر. 68

2-4-5- رويكرد استفاده و خشنودي.. 70

2-4-5-1- نظریه استفاده و رضامندی  74

2-4-5-2- الگوي استفاده و تاثير. 75

2-4-5-3- نظریه مصرف ارتباط جمعی در مدل وینداهال : 76

2-4-6- گابريل آلموند. 80

2-5- چارچوب نظری 82

2-6- مدل تحقیق 84

2-7- فرضیات تحقیق 84

فصل سوم. 85

3-1- روش پژوهش 86

3-2- جامعه آماری پژوهش 86

3-3- واحد مشاهده و سطح تحلیل 86

3-4- حجم نمونه. 86

3-4- شیوه نمونه گیری.. 87

3-5- ابزار گردآوری 87

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 88

3-7- روش های تجزیه وتحلیل.. 88

3-8- اعتبارو روایی ابزار گردآوری 88

3-9- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش     89

فصل چهارم 91

4-1- مقدمه. 92

4-2- یافته های توصیفی.. 92

4-2-1- جنسیت92

4-2-2- سن.. 93

4-2-3- تحصیلات94

4-2-4- میزان اعتماد به رسانه. 95

4-2-5- نوع برنامه رسانه ها 96

4-2-6- زمان پخش برنامه رسانه ها 97

4-2-7- میزان استفاده از رسانه ها 98

4-2-8- میزان استفاده از تلویزیون. 99

4-2-9- میزان استفاده از رادیو 100

4-2-10- میزان استفاده از اینترنت 101

4-2-11- بررسی نرمال بودن متغیر وابسته 102

4-3- یافته های توصیفی.. 107

4-3-1-ارتباط میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 107

4-3-2- ارتباط  زمان پخش برنامه از رسانه ها و مشارکت مردمی 109

4-3-3- ارتباط نوع برنامه رسانه ها  و مشارکت مردمی 110

4-3-4- ارتباط  اعتماد به برنامه رسانه ها  و مشارکت مردمی 112

4-4- آزمون فرضیه ها 113

4-4-1- یافته های تبیینی 113

4-4-2- همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی و متغیرهای مستقل.. 113

4-4-3- رگرسیون چند متغیری به روشStepwise 116

4-4-4- تحلیل رگرسیون 116

4-4-5-تحلیل مسیر 119

4-4-6-مدل تحلیلی.. 124

فصل پنجم 125

5-1- مقدمه 126

5-2- نتایج توصیفی مربوط به تحقیق 126

5-3- نتایج  استنباطی مربوط به تحقیق 126

5-4-بحث و نتیجه گیری 127

5-5- محدودیات تحقیق.. 129

5-5- پیشنهادات130

فهرست جداول

جدول 3-1- ضریب آلفا 89

جدول 4-1- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت 92

جدول 4-2- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب سن.. 93

جدول 4-3 – جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب  تحصیلات94

جدول 4-4- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به رسانه 95

جدول 4-5- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب نوع برنامه رسانه ها 96

جدول 4-6- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب زمان پخش برنامه رسانه ها 97

جدول 4-7- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه ها 98

جدول 4-8- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون 99

جدول 4-9- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رادیو 100

جدول 4-10- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از اینترنت 101

جدول 4-11- جدول توزیع فراوانی و آماره های توصیفی مشارکت  مردمی و ابعاد آن 102

جدول 4-12- آماره های توصیفی مربوط به بررسی نرمال بودن متغیر مشارکت مردمی 104

جدول 4-13- آزمون سیمون-  کولموگورف 105

جدول 4-14- جدول توافقي میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 107

جدول 4-15- آزمون همبستگی کندال  بین متغیر میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 108

جدول 4-16- جدول توافقي زمان پخش برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 109

جدول 4-17- آزمون همبستگی کندال  بین متغیر زمان پخش برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 109

جدول 4-18- جدول توافقي نوع برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 110

جدول 4-19- آزمون همبستگی کندال  بین متغیر نوع برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 111

جدول 4-20- جدول توافقي اعتمادبه برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 112

جدول 4-21- آزمون همبستگی کندال  بین متغیر اعتمادبه برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 112

جدول 4-22- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی ومیزان استفاده از رسانه 114

جدول 4-23- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی ونوع برنامه رسانه 114

جدول 4-24- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی وزمان پخش برنامه رسانه 115

جدول 4-25- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی و اعتمادبه برنامه رسانه 116

جدول 4-26- مدل رگرسیون پیش بینی شد 117

جدول 4-27- نتایج آزمون ANOVA 117

جدول 4-28- ضرایب رگرسیونی مربوط به مدل های پیش بینی شده 118

جدول 4-29- تحلیل مسیر مرحله اول 119

جدول 4-30- تحلیل مسیر مرحله دوم. 120

جدول 4-31- تحلیل مسیر مرحله سوم. 121

جدول 4-32- تحلیل مسیر مرحله چهارم. 122

جدول 4-33- محاسبه ضریب تاثیر متغیر میزان استفاده از رسانه برمیزان مشارکت مردمی 123

جدول 4-34- محاسبه ضریب تاثیر اعتماد به رسانه بر میزان مشارکت مردمی 123

جدول 4-35- محاسبه ضریب تاثیر متغیر نوع استفاده از رسانه برمیزان مشارکت مردمی 124

جدول 4-36- محاسبه ضریب تاثیر متغیر زمان استفاده از رسانه بر میزان مشارکت مردمی 124

فهرست نمودار

 

نمودار 4-1- توزيع پاسخگویان بر حسب  جنسیت 93

نمودار4-2- توزيع پاسخگویان بر حسب سن 94

نمودار4-3- توزيع پاسخگویان بر حسب تحصیلات 95

نمودار 4-4- توزيع پاسخگویان بر حسب  میزان اعتماد به رسانه 96

نمودار4-5- توزيع پاسخگویان بر حسب  نوع برنامه رسانه 97

نمودار4-6- توزيع پاسخگویان بر حسب  زمان پخش برنامه رسانه 98

نمودار 4-7- توزيع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه 99

نمودار 4-8- توزيع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون 100

نمودار4-9- توزيع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رادیو 101

نمودار 4-10- توزيع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از اینترنت 102

نمودار 4-11- نمودارQ-Q 105

نمودار4-12- نمودار Box plot 106

نمودار 4-13- نمودار هیستو گرام 106

نمودار 4-14- ارتباط بین میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 108

نمودار 4-15- ارتباط بین زمان پخش برنامه از رسانه و مشارکت مردمی 110

نمودار4-16- ارتباط بین نوع برنامه و مشارکت مردمی 111

نمودار4-17- ارتباط بین میزان اعتماد به رسانه و مشارکت مردمی 113

نمودار 4-18- تحلیل مسیر مرحله اول 120

نمودار 4-19- تحلیل مسیر مرحله دوم 121

نمودار 4-20- تحلیل مسیر مرحله سوم 122

نمودار4-21- تحلیل مسیر مرحله چهارم 123

نمودار 4-22- مدل علی تحقیق   124

چکیده :

امروزه تبادل اطلاعات و ارتباطات در دنیای مدرن،حیات انسانی راتحت شعاع خود قرارداده و مشارکت اجتماعي يکي از الزام آورترين رويکردها در فرايند جوامع محلي و پايدار محسوب مي‌شود.زندگی اجتماعی انسان به دلیل ضعف در مقابل موانع و حوادث محیط وبه منظور غلبه بر مشکلات شکل گرفت و به مرور زمان برای چیرگی بر مصیبت و شرایط محیطی متحول شد و در قرن بیستم مشارکت مفهومی نوین یافت و در دنیای مدرن به واسطه قابلیت های وسایل ارتباط جمعی تمامی جوامع از احوال یکدیگر خبردار می شوند.

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه های جمعی (اینترنت، رادیو ، تلویزیون) بر مشارکت مردمی  درمیان حامیان طرح اکرام کمیته امداد خمینی در استان تهران انجام گردیده است و چار چوب نظری آن بر مکتب نوسازی (لرنر) و هوشیار سازی پائولوو برجسته سازی استوار می باشد.این پژوهش به روش پيمايشي بوده و از پرسشنامه جهت گردآوری داده‌ها استفاده شده است. نمونه آماری شامل 360 نفر از حامیان طرح اکرام کمیته امداد خمینی استان تهران بوده که با روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. اطلاعات بدست آمده با بهره گرفتن از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون خطی ، ضریب پیرسون ، …) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و طبق نتایج آمار توصیفی میزان مشارکت مردمی 107نفر (7/29 درصد) از حامیان درسطح پایین ، 184 نفر(1/51 درصد) درسطح متوسط و 69 نفر (2/19درصد ) درسطح بالایی قرار دارد.و به طور کلی میزان مشارکت مردمی درسطح متوسطی (1/51) است.

 

بر اساس یافته های تحقیق ؛ بین  مشارکت مردمی  و میزان استفاده از رسانه ( 343/0=R )  ،بین نوع برنامه پخش شده از رسانه ( 399/0= R )، زمان پخش برنامه ها از رسانه ( 441/0 =R )، اعتماد به برنامه رسانه ها ( 522/0=R) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش میزان استفاده از رسانه ، اعتماد به برنامه رسانه ها و… میزان مشارکت مردمی افزایش می یابد

 

واژه‌های کلیدی : مشارکت مردمی، میزان استفاده از رسانه، اعتماد، حامی ، رسانه های جمعی

  • مقدمه

 

موضوع مشارکت [1]و چگونگی تحقیق آن گرچه ریشه در تاریخ دیرینه ملتها دارد و جوانب مختلف مسائل اقتصادی[2] ، اجتماعی[3] ، فرهنگی[4] و سیاسی[5] کشور ما در طول تاریخ بر اساس مشارکتهای مردم استوار بوده است ، لیکن این مفهوم امروز اهمیتی دو چندان پیدا کرده و همواره به عنوان یک ضرورت تاریخی ، در عرصه های گوناگون مورد بحث بسیاری از اندیشمندان و دست اندرکاران به ویژه در زمینه های مسائل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است، به گونه ای که به نظر برخی از اندیشه گران ، محور اساسی توسعه بر مشارکت کلیه نیروها استوار است. با عنایت به این واقعیت که رشد ملی نه فقط به مدد منابع مادی ، بلکه بیشتر به یاری و مشارکت انسانها صورت می پذیرد و تصمیم های گروهی ، توجه به نیازهای محلی[6] و گروهی ، رودررویی مستقیم با مسائل و حل فوری آن نیز به مدد اندیشه و تفکر جمعی امکان پذیر است، به همین دلیل نیز ضرورت مشارکت هیچ گاه در طول تاریخ همانند امروز و آینده دارای اهمیت نبوده است. نخبگان هر قدر هم روشنفکر باشند ، باز به تنهایی قادر به ایجاد تمدنی جدید نیستند. هرچه هست و باید باشد به مدد مساعی جمعی ممکن است. ایجاد تمدن جدید مستلزم نیروی تفکر همه انسانهاست و این نیرو امروزه موجود و آماده کاراست. به قول تافلر (1364) ابداع و تخیل جمعی، محور کارها در آینده است (متین ، 44:1388).

یکی از مهم ترین عواملی که به تداوم حیات بشر کمک کرده ، همکاری و مشارکت میان انسانهاست. از منظر جامعه شناسی[7] ، مشارکت به عنوان فرایند تعاملی چند سویه مطرح می شود، که مداخله و نظارت مردم و قابلیت سیاسی – اجتماعی نظام را در دستیابی به توسعه ، همراه با عدالت اجتماعی[8] در پی خواهد داشت . بنیادی ترین اندیشه زیر ساز مشارکت ، پذیرش اصل برابری مردم است و هدف از آن هم فکری ، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی[9] در تمامی زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی است . مشارکت در فراگرد توانمندسازی افراد جامعه  تأکید دارد (طوسی ،5:1370).

مشارکت اجتماعی به عنوان کنش آگاهانه، داوطلبانه ، جمعی و کم و بیش سازمان یافته افراد و گروه ها در جهت اهداف، نیازهاو منافع جمعی (غفاری و نیازی ،18:1386). خود مستلزم وجود زمینه ها و متغیرهایی است.از جملة این متغیرها می توان ارزیابی از پاداش های مشارکتی ، اطمینان نسبت به نتایج ، مسئولیت پذیری ، سرمایة اجتماعی[10] ، ارزش های فرهنگی مناسب و … یاد کرد.

انسانها در زندگي اجتماعي خويش هنگامي در تمامي ابعاد وجودي خود رشد و تعالي مي يابند که در انجام کارها  يا اجراي اعمالي که به آنها مربوط مي شود، با يکديگر همکاري و مشارکت داشته باشند  و اين خود نيازمند وجود اعتقادات مشترکي است که در بين آنها وجود دارد. رسانه ها موجب مي شوند شهروندان در جريان تغييرات سريع و دگرگونيهاي اجتماعي در ابعاد خارجي و داخلي قرار گيرند، از آنجا كه دايرۀ تنازعات بشري، در حد قابل توجهي، به دايرۀ رقابت و برخورد رسانه ها با يكديگر تبديل شده است، در چنين فضايي، رسانه ها به طور روزافزون، بر كميت و كيفيت برنامه هاي خبري مي افزايند. نقش رسانه ها در مواقع بحران ها، در افزايش آگاهي مردم در ايجاد زمينۀ مناسب براي مشاركت آنها در پيشبرد برنامه هاي سياسي و اجتماعي تعيين كننده است. به عنوان مثال مي توان به فضاسازي رسانه ها براي مشاركت احاد مردم در انتخابات گوناگون، حمايت از برنامه هاي توسعه اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشور و مشاركت آنان در شرايط بحراني مانند سيل، زلزله، خشكسالي، قطعي و… اشاره كرد.

 

  • بيان مسأله

 

امروزه وسایل ارتباط جمعی[11](رادیو،سینما، تلویزیون و مطبوعات و… ) با انتقال اطلاعات و دانشهای جدید و تبادل افکارو عقاید عمومی درراه پیشرفت و توسعه فرهنگ و تمدن بشری نقش اساسی بر عهده دارند، عصر ما عصر ماهواره‌‌‌ها و کامپیوترهاست عصر تسلط بشر بر زمان و مکان، زمین و جهان است. امروز همه چیز در شرف تغییر و تحول قرار دارد و این تغییر همه اقشار را در بر می‌گیرد چه در شهر و چه در روستا و در این راه نمی‌توان از نقش وسایل ارتباط جمعی در این تحولات چشم پوشید.

اکنون دیگر بدون اطلاع از وقایع روزمره و بدون استفاده از وسایل ارتباط جمعی نمی‌توان زندگی کرد، زیرا انسان تنها به واسطه آن می‌تواند مراحل رشد و تکامل مادی و معنوی خویش را طی کند. بسیاری از محققان مربوط به مسایل توسعه کشورهای جهان سوم معتقدند که با استفاده صحیح از وسایل ارتباط جمعی می‌توان با فقر و بی سوادی به مبارزه برخاست و همچنین با آموزش فنون و روش های نوین در اشکال اطلاعات و آگاهی‌ها نقش مشارکت های اجتماعی در زمینه‌‌‌های گوناگون اعم ازصنعت، خدمات، کشاورزی، باغداری، دامداری و…… برجسته کرد.وسايل ارتباط جمعي به عنوان يكي از نظام هاي فرعي جامعه، متاثر از نظام اجتماعي اند و موفقيتشان در جلب مشاركت مردم در چارچوب نظام حاكم بر اين وسايل قابل ارزيابي است. رسانه ها قادرند در فضايي مردمي، در مجموعه اي از عوامل هماهنگ، در مشروعيت بخشيدن به نظام و ايجاد باور ميان توده ها و حاكميت و در نهايت ترغيب و تشويق مردم به مشاركت بيشتر در امور مؤثر واقع شوند مشارکت مردمي شرايط را براي فعاليت رسانه هاي جمعي در انجام وظايفشان آماده مي كند و زمينه تسريع توسعه را فراهم مي سازد. در رسانه های جمعی به خصوص  رسانه های تصویری و شنیداری ، برنامه‌هايي با هدف ترغيب مشارکت اجتماعي مردم ساخته مي‌شود، توجّه به نوع و قالب برنامه و شيوۀ بهره‌مندي از آن براي بيان موضوع استفاده می شود . دامنه نفوذ و گسترش شبکه‌هاي رسانه های جمعی عامل تعيين‌کننده‌اي براي ترغيب مشارکت اجتماعي در سطح ملي و محلي است. همین ویژگی منحصر به فرد رسانه ها  با توجّه به تنوع و گونه‌گوني فرهنگي  در ساخت برنامه‌هاي مشارکتي نقش مؤثری دارند.امروزه مشارکت بعنوان امري اساسي جهت دخالت آگاهانه و واقعي مردم در تعيين سرنوشت خويش در تمامي عرصه هاي زندگي وارد گشته است.

مشارکت اجتماعي يکي از الزام آورترين رويکردها در فرايند جوامع محلي و پايدار محسوب مي‌شود.زندگی اجتماعی انسان به دلیل ضعف در مقابل موانع و حوادث محیط وبه منظور غلبه بر مشکلات شکل گرفت و به مرور زمان برای چیرگی بر مصیبت و شرایط محیطی متحول شد و در قرن بیستم مشارکت مفهومی نوین یافت و در دنیای مدرن به واسطه قابلیت های وسایل ارتباط جمعی تمامی جوامع از احوال یکدیگر خبردار می شوند اخبار مربوط به حوادث طبیعی و غیرطبیعی و هرآن چیزی که مربوط به انسان و محیط زیست اوست به طور همزمان به اطلاع همگان می رسد  . شکل گيري اتحاد و وفاق ملي و انسجام[12] اجتماعي در ميان اقشار مختلف مردم از مزاياي ديگر مشارکت در جامعه به شمار  مي روند.طرح اکرام ایتام ،با هدف رسیدگی به نیازهای مادی و معنوی فرزندان محروم از نعمت پدراز سال ۱۳۷۸ آغاز گردید که تحت پوشش امداد امام (ره) طراحی و اجرا گردید که بی تردید ستون های استوار آن ایده های الهی و نو و حضور عملی مردم و وجدانهای آگاه و بیدار است .

چنان که در اصل بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی مقرر گردیده دولت از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم حمایت[13] های مالی را برای یک یک افراد کشور تامین نماید.
مشارکت مردم در امور اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه خويش بنيادي ترين مسئله در تامين عدالت اجتماعي است (بایندر، ۱۳82: ۱۲۰).

امروزه مشارکت به عنوان امري اساسي جهت دخالت آگاهانه و واقعي مردم در تعيين سرنوشت خويش در تمامي عرصه هاي زندگي وارد گشته است. کمیته امداد امام خمینی برای اجرای این رسالت مهم از رسانه های جمعی به عنوان پل ارتباطی بین نیازمندان و حامیان بهره می جویند و رسانه ها نیز در راستای اهداف این موسسه و ترویج همدلی و همیاری و آگاه سازی ملت از وضعیت نیازمندان باارائه پیام های تصویری و شنیداری  کمک های شایانی را انجام  می دهد. در این تحقیق درپی بررسی نقش رسانه های جمعی(رادیو ، تلویزیون ،اینترنت) در جلب مشارکت های  مردم (حامیان ) درکمک کردن و سرپرستی کودکان بی سرپرست ویا بدسرپرست ها ونوع حمایت حامی ها از آنها می باشد.

کمیته امداد خمینی به عنوان رابط و واسط بین نیکو کاران و نیازمندان جامعه با رعایت اصول حفظ عزت نفس و کرامت محرومین و نیت خیر مردم را جهت مساعدت به افراد نیازمند عملی می سازد ، این سازمان به صورت کمی و کیفی و با فراهم آوردن زمینه های اجرایی لازم مطابق با امکانات بالقوه و بالفعل در سطح جامعه و در قالب طر حهای مختلف و متعدد ، در راستای مشارکت مردمی گام بر می دارد. از حیایی ترین اصول استقرار مشارکت مردمی نیروی انسانی به کار گرفته شده (حامیان ) است که لازم است دارای روحیه مشارکت جویانه ، انگیزه بالا و اشنایی کامل با برنامه های این سازمان  باشند تا بتواند در ارتباط و تعامل با مردم و هماهنگ با برنامه های عام المنفعه گام بردارند.

تعداد صفحه : 148

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :