متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم ارتباطات اجتماعي

عنوان : بررسی نقش رسانه های الکترونيکی در جذب گردشگران داخلی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق

دانشكده علوم انساني

گروه علوم ارتباطات اجتماعي

 

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته ي علوم ارتباطات اجتماعي

 

 

موضوع:

بررسی نقش رسانه های الکترونيکی در جذب گردشگران داخلی

( مورد مطالعه شهر شیراز)

 

 

 

استاد راهنما:

دكتر فیروز دیندار فرکوش

 

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه                                                                                                                            عنوان

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1. بیان مساله 3

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-3. اهداف تحقیق 6

1-4. فرضیه­های تحقیق 6

1-5. سؤال­های تحقیق 6

1-6. تعریف اصطلاحات تحقیق 7

فصل دوم : مباني نظري

2-1. مقدمه 11

2-2. مفهوم شناسی گردشگري 11

2-3. انواع ديدگاه‌ها در باب گردشگري 13

2-4. وضعیت گردشگری در ایران 14

2-4-1. گردشگري در سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي 14

2-4-2. گردشگري بعد از انقلاب انقلاب اسلامي 15

2-4-3. گردشگري در برنامه‌هاي توسعه 16

2-4-3-1. برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (72-1368) 17

2-4-3-2. برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (79-1374) 18

2-4-4. برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1383-1379) 19

2-4-5. برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1388-1384) 20

2-5. عوامل موثر بر جذب گردشگری 22

2-5-1. بازاريابي 22

2-5-2. تبليغات 24

2-6. رویکردهای نظری گردشگری 24

2-6-1. رویکرد سیستمی 24

 

2-7. مدل­های گردشگری 27

2-8. ديدگاه سازمان جهانی گردشگری 29

2-8-1. ديدگاه ليپر 30

2-8-2. ديدگاه گان 31

2-8-3. ديدگاه بریونز، تجیدا و مورالس 33

2-8-4. ديدگاه کاسپار 34

2-8-5. ديدگاه هولدن 35

2-9. گردشگری و رسانه 36

2-9-1. انواع رسانه از بُعد گردشگری 37

2-9-2. رسانه­های محرک گردشگری 38

2-9-2-1. کتابهای راهنما 39

2-9-2-2. رادیو 39

2-9-2-3. تلویزیون 40

2-10. فناوری اطلاعات و گردشگری 41

2-10-1. گردشگری الکترونیکی 43

2-11. پیشینه تحقیق 46

2-11-1. پیشینه داخلی 46

2-11-2. پیشینه خارجی 49

فصل سوم : روش تحقيق

3-1-مقدمه 52

3-2-روش و طرح تحقیق 52

3-2-1-تحقيق کاربردي 53

3-2-2-تحقيق توصيفي 53

3-3-روش­هاي جمع‌آوري اطلاعات 54

3-4-معرفی ابزار پژوهش 54

3-5-تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه­گیری پژوهش 56

3-5-1- بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری در اجرای اولیه 56

3-5-2-بررسی روایی ابزار اندازه­گیری 58

3-6. جامعه و نمونه آماری 59

3-6-1. حجم نمونه 59

3-6-2. روش نمونه­گيري 59

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده­ها 60

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق

4-1 مقدمه 62

4-2 آمار توصیفی 62

4-2-1 وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان 62

4-2-2 وضعیت تحصیلاتی پاسخ دهندگان 63

4-2-3 وضعیت سنی پاسخ دهندگان 64

4-2-4 آزمون کلموگروف- اسمیرونوف (K-S) جهت بررسی نرمال بودن متغیرها 65

4-3 تجزیه و تحلیل سوال­ها و فرضیه­ها 66

4-3-1 سوال­های تحقیق 66

فصل پنجم : نتیجه­گیری و ارائه راهکارها

5-1. مقدمه 70

5-2. خلاصه 70

5-3. پاسخ­دهی به سؤالات و آزمون فرضیات 71

5-3-1. سؤال اول: آیا استفاده از تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 71

5-3-2. سؤال دوم: آیا استفاده از وب­سایت­ها بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 72

5-3-3. سؤال سوم: آیا استفاده از برنامه­های تبلیغاتی صدا و سیما (رسانه ملی) بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 73

5-3-4. سؤال چهارم: آیا استفاده از برنامه­های تبلیغاتی ماهواره بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 74

5-3-4. سؤال پنجم: آیا استفاده از نرم­افزارهای کامپیوتری بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 74

4-5. محدوديت­هاي تحقيق 75

5-5. پیشنهادهای تحقیق 76

5-5-1. پیشنهادهای کاربردی 76

5-5-2. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 76

فهرست منابع 77

منابع فارسی 77

منابع انگلیسی 79

پيوست‌ها

الف) پرسشنامه بررسی نقش رسانه­های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی 81

چکیده انگلیسی 84

 

 

فهرست جداول

صفحه                                                                                                                            عنوان

جدول 2-1  بخش‌های اصلی رسانه‌ها 37

جدول 2-2 محرکهای سازمان­ها برای بکارگیری سیستم­های الکترونیکی   45

جدول 3-1 گویه­های مربوط به متغیرهای پژوهش.. 55

جدول 3-2، 4آلفاهاي محاسبه شده براي پرسشنامه های پژوهش   58

جدول 4-1 5وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان.. 62

جدول 4-2 6وضعیت تحصیلاتی پاسخ دهندگان.. 63

جدول 4-3 7وضعیت سنی پاسخ دهندگان.. 64

جدول 4-4 8آزمون K-S جهت تعیین نرمال بودن داده­ها.. 65

جدول 4-5 9نتیجه جدول همبستگی دو متغیر تبلیغات اینترنتی و جذب گردشگران داخلی.. 66

جدول 4-6. 10نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از وب­سایت­ها و جذب گردشگران داخلی.. 67

جدول 4-7 11نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از برنامه­های تبلیغاتی صدا و سیما (رسانه ملی) و جذب گردشگران داخلی   67

جدول 4-8 12نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از برنامه­های تبلیغاتی ماهواره و جذب گردشگران داخلی.. 68

جدول 4-9 13نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از نرم­افزارهای کامپیوتری و جذب گردشگران داخلی.. 68

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

صفحه                                                                                                                            عنوان

شکل2-1 طبقه­بندی مدل­های گردشگری 28

شکل 2-2  مدل سیستم­های ترکیبی برای برنامه­ریزی و  نظریه­های گردشگری   29

شکل 2-3  عناصر سيستم گردشگري (سازمان جهاني گردشگري).. 30

شکل 2-4  چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سيستم گردشگري کل   31

شکل 2-5  سيستم گردشگري (ناحيه محور مسافر، مبدا و مقصد گردشگر)– مدل ليپر.. 31

شکل 2-6، سيستم گردشگري (ديدگاه گان).. 33

شکل 2-7  ديدگاه بریونز، تجیدا و مورالس.. 34

شکل 2-8  سیستم گردشگری (مدل كاسپار).. 35

شکل 2-9  سيستم گردشگري، چشم­انداز محيطي ديدگاه هولدن (2000)   36

شکل 2-10 اجزای تشکیل­دهنده گردشگری الکترونیکی.. 44

شکل 3-11، مدل مفهومي متغيرهاي تحقيق.. 55

شکل 4-1 12وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان.. 63

جدول 4-2 6وضعیت تحصیلاتی پاسخ دهندگان.. 63

شکل 4-2‌13‌وضعیت تحصیلاتی پاسخ دهندگان.. 64

شکل 14-3 وضعیت سنی پاسخ دهندگان.. 65

 

 

چکیده

کشور ایران با وجود توانمندی­های ايران در زمينة گردشگری، متأسفانه تاكنون نتوانسته است به جايگاه شايسته­ای در اين صنعت دست يابد و مهم­ترين آن، ضعف صنعت تبليغات در جذب جهانگرد و گردشگر به ايران است. اینترنت و ابزار الکترونیکی به واسطه این که زمینه ایجاد نمایش محصولات گردشگری و ارائه اطلاعات دقیق به گردشگران را فراهم می­سازد، ضمن جلب رضایت گردشگران، افزایش گردشگران ورودی را درپی خواهد داشت. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش رسانه­های الکترونيکی در جذب گردشگران داخلی می­باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه گردشگرانی می­باشد که در تیرماه سال 1393 که از طریق خطوط هوایی به شهر شیراز مسافرت کرده­اند. تعداد حدود 320 نفر از طریق محاسبه با فرمول کوکران از گردشگرانی که در تیر ماه به شیراز از طریق خطوط هوایی سفر نموده­اند مورد سوال و بررسی قرار خواهد گرفت. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای تبلیغات اینترنتی، وب­سایت­های اینترنتی، برنامه­های تبلیغاتی صدا و سیما، برنامه­های تبلیغاتی ماهواره و نرم­افزارهای کامپیوتری بر جذب گردشگران داخلی تاثیر مثبت دارد.

 

کلید واژه­ها: رسانه­های الکترونیکی، اینترنت، ماهواره، رسانه ملی، نرم­افزارهای کامپیوتری، گردشگری

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

1-1. بیان مساله

گردشگری از مهمترین صنایع در حال رشد است و توسعه صنعت گردشگری نیاز به برنامه­های همه جانبه و مناسب دارد تا بتوان در جذب گردشگران داخلی و بین­المللی موفق بود. امروزه یکی از مهمترین کاربری شهرها، ارائه خدمات گردشگری نوین است. چرا که شکل­گیری عصر پسا مدرنیته با گزاره­ای اصلی آن یعنی جهانی شدن، فرآوری اطلاعات و گردشگری همراه شده و دوره جدیدی در تعاملات اجتماعی و فرهنگی انسان­ها خصوصاً در قالب ساخت­های شهری رقم زده است (بونیفایس و فاولر[1]، 1993: 12). در چند دهه اخیر از صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع­ترین صنایع یاد شده است. بسیاری از کشورها این صنعت را به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدزای خود میدانند و تلاش در راه توسعه این صنعت دارند. این صنعت بخصوص برای کشورهای در حال توسعه به علت اینکه بیشترین درآمد خود را از فروش منابع طبیعی به دست می­آورند بسیار با اهمیت است. همچنین کشورها علاوه بر منابع اقتصادی به دنبال منافع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، محیط زیست و غیره نیز می­باشند. برای موفقيت در اين صنعت علاوه بر داشتن شرايط گردشگرپذيری، مقاصد گردشگری، بايد به دنبال برنامه­ريزی برای جذب گردشگران و معرفي بهتر امكانات و شرايط خود به بازارهای داخلی و جهانی گردشگری باشند (پاپلی يزدی و سقایی، 1385: 18).

بازاريابي و نقش آن در ارتقاء بنگاه­ها و تاثيري که در توسعه و رشد اقتصادي کشورها دارد بر کسي پوشيده نيست. اينترنت از جمله عوامل موثر بر بازاريابي و روش­هاي رونق دادن به اين فعاليت­ها در عرصه کنوني است. (کولين، 1383؛ 1). با پیشرفت فناوری اینترنت، بدلیل این که اینترنت شرکت­ها را قادر می­سازد که با مشتریان ارتباط بهتر و مؤثرتری برقرار کنند و تولیدات خود را بر اساس نیازهای آنها ایجاد نمایند، تعداد بیشتری از شرکت­ها ا ز اینترنت جهت بازاریابی و کانال­های توزیع استفاده می­کنند (چافی و همکاران[2]، 2004: 5)

اینترنت و ابزار الکترونیکی به واسطه این که زمینه ایجاد نمایش محصولات گردشگری و ارائه اطلاعات دقیق به گردشگران را فراهم می­سازد، ضمن جلب رضایت گردشگران، افزایش گردشگران ورودی را درپی خواهد داشت (آرون[3]، 2004: 6).

کشور ایران با وجود توانمندی­های ايران در زمينة گردشگری، متأسفانه تاكنون نتوانسته است به جايگاه شايسته­ای در اين صنعت دست يابد و مهم­ترين آن، ضعف صنعت تبليغات در جذب جهانگرد و گردشگر به ايران است. كشور ايران جزء ده كشور اول جهان از لحاظ جاذبه­های گردشگری و جزء پنج كشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری است (سازمان جهانی توريسم، 2009 ). ازاين رو، ضروری است از قابليت­های خود در جذب گردشگری استفاده كند. از عواملي كه می­تواند به جذب بیشتر گردشگری در كشور را بهبود بخشد، به كارگيری ابزارها و پارامترهای مؤثر بازاريابی و تبليغات است ( صردی ماهكان، 1380 ).

اصولاً گردشگران براي انتخاب مقصد گردشگري نيازمند اطلاعاتی، درخصوص مقصد مي­باشند. آن­ها پيوسته اطلاعاتی را از رسانه­هاي گروهی شامل تلويزيون، ماهواره، اينترنت و … جمع­آوری
می­كنند و این موضوع اهمیت رسانه از جمله اینترنت را در این حوزه بیش از گذشته می­کند. در این پژوهش سعی بر آن است تا به بررسی نقش سایت­های اینترنتی در معرفی جاذبه­های گردشگری و جذب گردشگران به شهر شیراز پرداخته شود.

[1]. Boniface & Fowler

[2]. Chaffy et al

[3]. Arun

تعداد صفحه : 113

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :