دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی 

گرایش : تحول

عنوان : بررسي امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتي در بانک ملي

دانشگاه آزاد اسلامي واحدابهر

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد »M.A.«

رشته مدیریت تحول

عنوان:

بررسي امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتي در بانک ملي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان مطلب……………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه

-9 فصل اول)کلیات پژوهش(………………………………………………………………………………………………. 9

-1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

-1-2 بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………………….. 3

-1-3 اهميت و ضرورت تحقيق…………………………………………………………………………………………… 5

-1-4 اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………. 6

-1-5 سؤاالت تحقيق………………………………………………………………………………………………………….. 7

-1-6 فرضيههاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………… 7

-1-7 تعريف واژهها…………………………………………………………………………………………………………. 8

-2 فصل دوم )ادبیات تحقیق و پیشینه نظری(……………………………………………………………………… 91

-2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 11

-2-2 بودجه……………………………………………………………………………………………………………………. 11

-2-2-1 تعريف بودجه بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور……………………………………………….. 11

-2-3 بودجه کل کشور……………………………………………………………………………………………………… 13

-2-3-1 مراحل بودجه……………………………………………………………………………………………………… 13

-2-3-1-1 مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه……………………………………………………………………. 13

-2-3-1-2 مرحله تصويب بودجه……………………………………………………………………………………….. 15

-2-3-1-3 مرحله اجراي بودجه…………………………………………………………………………………………. 16

-2-3-1-4 مراحل تفصيلی اجراي بودجه…………………………………………………………………………….. 16

-2-3-1-5 چند اصطالح مهم در اجراي بودجه………………………………………………………………………. 11

-2-3-2 مرحله نظارت بر بودجه……………………………………………………………………………………….. 11

-2-3-2-1 انواع کنترل و نظارت بر اجراي بودجه……………………………………………………………….. 22

-2-3-2-2 نظارت و کنترل قوه مجريه نظارت درونی :…………………………………………………………. 22

-3-2 -3 نظارت و کنترل قوه مقننه ) نظارت بيرونی(……………………………………………………….. 22

-2-3-2 -4 هدفهاي تفريغ بودجه…………………………………………………………………….. 23

-2-3-2-5 مرحله کنترل بودجه در شرکتهاي دولتی……………………………………………………… 24

-2-3-3 روشهاي بودجه ريزي………………………………………………………………………….. 24

-2-3-3-1 بودجه متداول ) سنتی (………………………………………………………………………. 24

-2-3-3-2 بودجه ريزي افزايشی…………………………………………………………………………… 25

-2-3-3-3 بودجه برنامه اي……………………………………………………………………… 26

-2-3-3-4 بودجه ريزي عملياتی……………………………………………………………………. 26

-2-3-3-5  هدف بودجه ريزي عملياتی……………………………………………………………………. 27

-2-3-3-6  فرق عمده بين بودجه برنامه اي و بودجه عملياتی……………………………………… 28

-2-4 چارچوب نظري حسابداري:………………………………………………………………………… 21

-2-4-1 مبانی حسابداري………………………………………………………………………………… . 21

-2-4-2مبناي نقدي )کامل(………………………………………………………………………………… 32

-2-4-3مبناي تعهدي )کامل(…………………………………………………………………………. 32

-2-4-4 مبناي نيمه تعهدي……………………………………………………………………………………… 32

-2-4-5 مبناي تعهدي تعديل شده………………………………………………………………………………. 31

-2-5 تحوالت بودجه نويسی در ايران……………………………………………………………………………. 31

-2-5-1 منابع درآمددولت………………………………………………………………………………………….. 32

-2-5-2 هزينه ها و مخارج دولت……………………………………………………………………………….. 32

-2-6 خصوصيات بودجه ريزي مطلوب………………………………………………………………………………. 32

-2-7 مقاصد بودجه ريزي…………………………………………………………………………………………… 33

-2-8 هدف بودجه………………………………………………………………………………………………….. 34

-2-1 مزاياي بودجه………………………………………………………………………………………………….. 35

-2-12 وظايف بودجه بندي…………………………………………………………………………………….. 35

-11 تعريف ماليه عمومی………………………………………………………………………………………. 36

-2-12 تعريف بودجه…………………………………………………………………………………… 37

-2-13 تعاريف بودجه از ديدگاه اصل تکاملی بودجه……………………………………………………………. . 37

-2-14 بودجه به عنوان اهرم مديريت……………………………………………………………………… 31

-2-15 بودجه عمومی دولت……………………………………………………………………………………. 42

-2-16 بودجه اختصاصی دولت…………………………………………………………………………….. 42

-2-16-1 بودجه شرکتهاي دولتی…………………………………………………………………………… 42

-2-16-2 بودجه بانکها…………………………………………………………………………………………… 41

-2-16-3 بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت……………………………………………………….. 41

-2-16-4 بودجه ارگانهاي تأسيس شده پس از انقالب…………………………………………………… 41

-2-16-5 بودجه بنيادها…………………………………………………………………………………. 42

-2-16-6 بودجه نهاد رهبري……………………………………………………………………………….. 42

-2-16-7 بودجه سازمانهاي امنيتی و اطالعاتی……………………………………………………………………

-2-16-8 بودجه شهرداريها……………………………………………………………………… 43

-2-16-1 بودجه سازمانهاي حمايتی ،تأمين اجتماعی و باز نشستگی و خدمات درمانی و بيمهاي……. 43

-2-16-12 بودجه مؤسسات عمومی و نهادهاي شبه دولتی…………………………………….. 43

-2-17 تعريف اليحه بودجه……………………………………………………………………….. 43

-2-18کنترل بودجه اي……………………………………………………………………………….. 44

-2-11 بودجه بندي امروز…………………………………………………………………………. 44

-2-11-1 بودجه متداول)سنتی(……………………………………………………………………………. 46

-2-11-2 بودجه برنامه اي………………………………………………………………………………….. 47

-2-22 تفاوت بين بودجه برنامه اي بابودجه متداول……………………………………………………….. 52

-2-21 بودجه عملياتی……………………………………………………………………………………… 51

-2-22 هزينه هاي تمام شده……………………………………………………………………………… 52

 

-2-23 حسابداري قيمت تمام شده………………………………………………………………….. 53

-2-24 روش اندازه گيري…………………………………………………………………………………………………. 55

-2-25 فرق بودجه برنامه اي وعملياتی……………………………………………………………………………….. 57

-2-26 سيستم طرح ريزي ،برنامه ريزي بودجه ريزي)57…………………………………………… )P.P.B.S

-2-27 مراحل بودجه نويسی دو روش 58………………………………………………………………… )P.P.B.S(

-2-28 بودجه بندي برمبناي صفر………………………………………………………………………………………. 51

-2-21 ساير روشهاي بودجه ريزي…………………………………………………………………………………….. 62

-2-21-1 بودجه نامحدود………………………………………………………………………………………………….. 62

-2-21-2 بودجه محدود………………………………………………………………………………………………….. . 62

-2-21-3 بودجه براساس اندازه گيري کار وهزينه هر واحد……………………………………………………. 62

-2-21-4بودجه براساس تجزيه وتحليل روند افزايش هزينه…………………………………………………….. 63

-2-21-5 بودجه براساس فهرست اولويت……………………………………………………………………………. 63

-2-21-6بودجه براساس کنترل مورد به مورد……………………………………………………………………… 64

-2-32 مزايا و معايب هر برنامه به شرح زير است………………………………………………………………. 65

-2-31 پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………… 66

-2-32 مدل نظري پژوهش…………………………………………………………………………………. 72

-3 فصل سوم )روش تحقیق(…………………………………………………………………………… 19

-3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………. 72

-3-2 روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………… 72

-3-3 قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 73

-3-3-1 قلمرو زمانی و مکانی…………………………………………………………………………………………… 73

-3–2 قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………… . 73

-3-4 معرفی بانک ملی……………………………………………………………………………………………………. 73

جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………….. 77

-3-4-1 تعيين حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………. 77

-3-4-2 روش نمونه گيري……………………………………………………………………………………………….. 78

– 3-5 ابزار اندازه گيري و جمع آوري داده ها………………………………………………………………………. 71

-3-6 روايی و پايايی پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. 82

-3-6-1 روايی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………… . 82

-3-6-2 پايايی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………… . 82

– 2-4-3 روش تجزيه و تحليل………………………………………………………………………………………….. 84

-4 فل چهارم )تجزیه و تحلیل داده ها(……………………………………………………………………………. 58

-4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 86

-4-2توصيف وضعيت متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………….. 86

-4-2-1 ميزان تحصيالت پاسخگويان………………………………………………………………………………….. 86

-4-2-2 سابقه شغلی پاسخگويان………………………………………………………………………………….. 87

-4-2-3 رشته تحصيلی پاسخگويان…………………………………………………………………………………….. 88

-4-2-4 سن پاسخگويان…………………………………………………………………………………. . 81

-4-3 آزمون کالموگروف – اسميرونف……………………………………………………………………………….. 12

-4-5 توصيف متغيرهاي پژوهش………………………………………………………………………………………. 12

-4-6آزمون فرضيه هاي پژوهش……………………………………………………………………………………….. 11

-4-6-1 فرضيه اول تحقيق……………………………………………………………………………………………….. 12

-4-6-2 فرضيه دوم تحقيق………………………………………………………………………………………………… 13

-4-6-3 فرضيه سوم تحقيق……………………………………………………………………………………………….. 14

-4-6-4 فرضيه چهارم تحقيق……………………………………………………………………………………………. 15

-4-6-5 فرضيه پنجم تحقيق………………………………………………………………………………………………. 15

-4-6-6 فرضيه ششم تحقيق………………………………………………………………………………………………. 16

-4-6-7 فرضيه هفتم تحقيق………………………………………………………………………………………………. 17

 

-4-6-8 فرضيه هشتم تحقيق……………………………………………………………………………………………… 18

-4-6-1 فرضيه نهم تحقيق………………………………………………………………………………………………… 18

-4-7 رتبه بندي متغيرهاي پژوهش…………………………………………………………………………………….. 11

-8 فصل پنجم)خالصه و نتیجه گیری(……………………………………………………………………………….. 919

-5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 122

-5-2 خالصه………………………………………………………………………………………………………………… 122

-5-3 نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………….. 123

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………. 911

فصل اول کلیات پژوهش

-1-1 مقدمه

تحوالت و پيچيدگيهاي عصر حاضر نياز دولتها را جهت اعمال تدابيري منطقی به خصوص اقدام به برنامه ريزي صحيح، تصميم گيري و مديريت علمی و ايجاد هماهنگی در امور مربوط به نيازمنديهاي جوامع مطرح ساخته است. استفاده از روشهاي نوين بودجه بندي عالوه بر اين که ازکُندي کار دستگاههاي دولتی و اسراف اموال عمومی جلوگيري می کند، در پيشبرد مقاصد اجتماعی و اقتصادي نيز بسيار مؤثر بوده و دولت ها از اين طريق می توانند منابع ملی را به نحو عادالنه و مطلوب در بين اهداف مطلوب جامعه توزيع می نمايند.

بودجه شاهرگ حياتی دولت است، زيرا دولت تمام فعاليتهاي مالی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزينه ها براي اجراي برنامه هاي متعدد و متنوع خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراين بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه ها و فعاليتهاي دولت بوده و نقش بسيار مهمی درتوسعه اقتصاد ملی ايفا می نمايد.

روند متداول بودجه ريزي در کشور، اطالعات کافی در خصوص نتايج هزينه کرد اعتبارات و ميزان اثر يخشی و کارايی برنامه به دست نمی دهد و همچنين داراي افق برنامه ريزي کوتاه مدت بوده و محدوديت اقتدار مديريت در کنترل هزينه ها و نظارت بر اجراي هر واحد را موجب می شود.

از آنجا که در سيستم بودجه ريزي سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارايی، صرفه جويی و بازدهی درقبال صرف منابع ناديده گرفته می شوند لذا از منابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. از طرفی افزايش يا کاهش بودجه دستگاهها تابع تصميمات سياسی و اعمال نفوذ اشخاص وقدرت چانه زنی آنها بوده وميزان پاسخگويی مديران وسنجش ميزان مسئوليت پذيري آنان کمرنگ می باشد. عالوه براين درکشور ما بودجه با مسائل اقتصاد کالن مانند رشد اقتصادي، بيکاري، اشتغال وتورم وبطورکلی رونق ورکود اقتصادي درارتباط است و ازسوي ديگر دراکثر سالها با کسري بودجه مواجه است.

با توجه به مزاياي بودجه عملياتی و نقايص و کاستی هاي بودجه ريزي سنتی موجود کشور، لزوم اجراي بودجه عملياتی به عنوان يک روش نوين در بودجه ريزي سنتی به شدت احساس می گردد. با توجه به اهميت موضوع، اين پژوهش در پی آن است که امکان استقرار بودجه ريزي عملياتی را در شعب بانک ملی مورد بررسی قرار دهد.

2-1-2 بیان مسأله

اگرچه بودجه ريزي عملياتی در محيط هاي توليدي توسعه يافته اما مفهوم آن به راحتی قابل تعميم به سازمان هاي خدماتی به خصوص صنعت بانکداري است .سيستم بودجه ريزي عملياتی در موسساتی که به ميزان زيادي هزينه سربار متحمل می شوند و هزينه هاي سربار آنها رو به افزايش است و همينطور موسساتی که محصوالت يا خدمات متنوعی ارائه می دهند بيشترين کاربرد را دارد، يک بانک نيز واجد اين شرايط بوده و شبيه به يک واحد توليدي است که مستلزم سرمايه گذاري وسيعی در تجهيزات و واحدهاي ستادي می باشد و به ميزان زيادي فعاليت هاي تکراري دارد که شبيه فعاليت هاي خط توليد است) برايان ،.) 1998 در گذشته به علت عدم وجود رقابت، نداشتن اطالعات دقيق در مورد بهاي تمام شده و درآمد حاصل از محصوالت و مشتريان طی دوره هاي قبل چندان مشکل ساز نبود، مديران براي رسيدن به بهاي تمام شده کمتر، بهبود کيفيت و کارائی عمليات، توليد محصوالت جديد که سودده باشند و يا حذف محصوالت و خدماتی که زيان ده بودند، تحت فشار نبودند .قانون گذاران قيمت ها را به گونه اي تعيين می کردند که بهاي تمام شده عمليات سازمان هاي خدماتی غير کارا را پوشش دهند، اما در دنياي رقابتی کنونی )دو دهه اخير( مديران سازمان هاي خدماتی نيز براي بهبود کيفيت، به موقع بودن و کارائی فعاليت هائی که انجام می دهند نياز به اطالعات دارند و بايد درك درستی از بهاي تمام شده و سودآوري هريک از محصوالت، خدمات و مشتريان خود داشته باشند سازمان هاي خدماتی خدمات متنوعی ارائه می دهند و هرخدمتی نيز ويژگيهاي مخصوص به خود را دارد که به طور گوناگونی باعث مصرف منابع سازمان می شود .اين گونه سازمان ها به طور مستمر خط محصول خود را از نظر اقتصادي ارزيابی می کنند، براي قيمت گذاري، کيفيت، حساسيت، توليد يا حذف هريک از محصوالت تصميم می گيرند .بهاي تمام شده و سودآوري هر محصول داده حياتی براي چنين تصميم گيري می باشد .مدل بودجه ريزي عملياتی ماهيتا مناسب صنعت بانکداري می باشد زيرا در بانک محرك هاي بهاي تمام شده به راحتی قابل شناسائی بوده و از طريق آنها می توان يک پديده را اندازه گيري و قيمت گذاري کرد)عرب مازار يزدي ، عبدالهی مالئی ،.)1311

نظام بودجه ريزي عملياتی يا بودجه ريزي بر مبناي عملکرد از دهه 1162 در کشورهاي متعددي از جمله آمريکا، کانادا، شيلی، انگليس، کره جنوبی، مالزي، استراليا، غنا و برزيل آغاز شد. در اين دهه توجه بيشتر معطوف

 

به مرتبط ساختن مخارج به نتايج و محصوالت بود. در دهه 1970 ارزيابی برنامهها و اثربخشی آن در دستور کار قرار گرفت و از سال 1988 نظام تشويق و تنبيه برقرار شد و از سال2003 پاسخگويی مديران تهيه و ارائه شد. از زمان اجراي بودجه ريزي عملياتی موانع متعددي پيش روي کشورهاي مجري وجود داشته است که توانسته اند بخش اعظمی از آنها را برطرف نمايند. ازجمله موانع مهم پيش روي اين کشورها میتوان به عدم همکاري کارکنان، نبود ارتباط بين نتايج و اهداف خاص، فقدان شاخص هاي عملکردي مناسب، نياز به اصالح سيستم حسابداري و حسابرسی، عدم وجود اختيار به مديران و استفاده از عوامل تشويق کننده و فقدان اطالعات دقيق و قابل اعتماد اشاره کرد )سعيدي و مزيدي، .)1385

يکی از اصالحات اخير در نظام بودجه ريزي کشورها، حرکت به سوي بودجه ريزي عملياتی است که بر سنجش عملکرد دولتها تأکيد می کند. شواهد موجود نشان ميدهد که اين اصالحات در سطح محدودي اجرا می شود و اين امر سئواالت فراوانی را ايجاد می کند که چرا تعداد کمی از دولتها بودجه ريزي عملياتی را به طور کامل اجرا می کنند و چه نيازمنديهاي وجود دارد که ، اجراي کامل را تضمين نمايد. در ايران هم حرکت به سوي تغيير نظام بودجه ريزي کشور به سوي بودجه ريزي عملياتی است)حضوري و ديگران، .)1381

بيشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجه بندي دولتی، بر اين موضوع توافق نظر دارند که بودجهبندي بر مبناي عملکرد به عنوان ابزاري براي تخصيص منابع جهت دستيابی به هدفها، مقاصد برنامهريزي شده و همچنين دستيابی به بعضی از شاخص هاي عملکرد، از قبيل کارآيی و اثربخشی است. با توجه به تعاريف ارائه شده، میتوان گفت که بودجه بندي بر مبنا ي عملکرد بيشتر حول دو محور «ارتباط بودجه با نتايج» و« ارتباط بودجه با شاخصهاي عملکرد و ارزيابی» میچرخد. افزون بر اين، رشد و توسعه خدمات دولتها و افزايش وظايف آنها، باعث شده است که نظامهاي بودجهريزي سنتی کارايی خود را از دست بدهد و به منظور رفع نياز دولت ها، نظام هاي بودجه ريزي يکی پس از ديگري بوجود آيد و سير تکاملی خود را طی کنند. بودجهريزي سنتی، افزايشی، برنامهاي و نيز بودجهريزي بر مبناي صفر نمونههايی از اين سير تکاملی است و بودجهريزي عملياتی نيز، از آخرين تالشها براي رفع نيازهاي امروزي دولت ها به شمار می رود) پورزمانی و نادري، .)1311

بودجه ريزي عملياتی با داشتن محاسنی مانند«شفاف سازي فرآيند بودجه ريزي، تمرکز بر حصول نتايح قابل سنجش، بهبود تصميم در تخصيص منابع، حمايت از مديران ومسئوليت پذير ساختن آنها» مبناي روش بودجه ريزي در برنامه چهارم توسعه اعالم گرديد)فرزيب،.)1382

تعاريف زيادي ازبودجه ريزي عملياتی ارائه شده است ولی وجه مشترك آنها حول دو نکته،ارتباط بودجه با نتيجه و ارتباط شاخص عملکرد وارزيابی می چرخد )پناهی، .)1384

بايد توجه داشت که به منظور اجراي بودجه ريزي عملياتی و تالش براي بهبود عملکرد، اتخاذ يک رويکرد باال به پايين توسط يک نهاد مرکزي در عمل با تنگناها و تعارضات فراوان روبروست. در واقع سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور می بايست امکانات خود را براي پيشبرد بودجه اي در اختيار دستگاههاي اجرايی قرار دهد و سازمانها بايد اين امکان را بيابند تا ضمن تقويت سيستمهاي مديريتی خود، شاخصهاي عملکرد فعاليتهايشان را خود مشخص نموده و برآن اساس نيازهاي مالی خودرا تخمين زده و پيش بينی نمايند. شناسايی دقيق موانع اجراي بودجه ريزي عملياتی و رفع اين موانع نقش مهم و اساسی در اجراي اثربخش بودجه ريزي عملياتی و به تبع آن تحقق هدف هاي تعيين شده در چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي توسعه خواهد داشت) پورزمانی و نادري، .)1311

در پژوهش حاضر، تالش بر اين است که با تأکيد بر عواملی مانند اختيار، پذيرش و توانايی بر اساس مدل شه، امکان استقرار بودجه عملياتی در بانک ملی مطالعه شود. بنابراين مسئله اصلی پژوهش حاضر اين است که امکان استقرار بودجه ريزي عملياتی در شعب بانک ملی چقدر است؟

-1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

انديشهاي که در وراي بودجهريزي عملياتی قرار دارد اين است که سياستگذاران، تصميمات مالی را به گونهاي عينی و بر مبناي کارايی و اثربخشی استوار سازند. همچنين منابع مالی مورد نياز برنامه ها شناسايی و معيارهاي سنجش و کنترل نتيجه ها در مقايسه با برنامه بدست آيد. آنگاه هم آنها و هم مردم میتوانند درباره عملکرد بانک قضاوت روشنتري داشته باشند. در واقع بودجهريزي عملياتی با مرتبط ساختن تصميمات بودجهاي و عملکرد سازمان، پاسخگويی سازمان در مقابل قانونگزاران و مردم را تقويت میکند.

 

در شرايط کنونی کسب و کار که بازار فعاليت بانکها در حال تغييرات و تالطم گسترده و سريع بوده و شدت رقابت بانکها در حال افزايش می باشد، ماندگاري و موفقيت در بازار به دغدغه اصلی مديران بانکها تبديل شده است. با سرعت گرفتن روند واگذاري بانکهاي دولتی ناشی از اجراي سياستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی و با جدي تر شدن اجراي طرح تحول اقتصادي دولت در حوزه بانکی و نيز با توسعه چشمگير بانکهاي خصوصی و افزايش سهم آنها از بازار و مشتريان بانکی کشور، عرصه رقابت براي بانکها تنگ تر شده و لزوم اتخاذ تدابير ويژه براي حضوري موفقيت آميز در بازار بيش از پيش روشن شده است.

بنابراين اجراي بودجه ريزي عملياتی توان رقابت بانک را افزايش خواهد داد. میتوان به طور خالصه عنوان نمود که افزايش انضباط جاي هرج و مرج ، مصالح عمومی جاي منافع شخصی و برنامه هاي جامع جاي سليقه فردي را بگيرد. با توجه به مطالب فوق، ضرورت توجه به پياده سازي بودجهريزي عملياتی در بانکها از اهميت خاصی برخوردار میباشد که در اين تحقيق به همين موضوع پرداخته خواهد شد. سعی میشود تا مهمترين شاخص هايی را که مربوط به استقرار بودجه ريزي عملياتی می باشند مورد بررسی و مطالعه قرار داده و همچنين راه کارهايی جهت استقرار بودجه ريزي عملياتی ارائه گردد.

از سويی انجام اين پژوهش به غنی شدن منابع علمی در اين حوزه و گسترش دامنه شناخت ما از بودجه ريزي عملياتی خواهد شد.

-1-4 اهداف تحقیق

-9–4 هدف آرماني

بکارگيري بودجه ريزي عملياتی در بانک ملی

-2-9-4 هدف اصلي

سنجش امکان استقرار بودجه ريزي عملياتی در شعب بانک ملی

-2-9-8 اهداف ویژه و جزیي

-1 شناخت تاثير توانايی ارزشيابی عملکرد بر استقرار بودجه ريزي عملياتی در بانک ملی

تعداد صفحه :125

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :