دانشگاه شمال

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

                      

   پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

 

عنوان پایان نامه:

اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

 

استاد راهنما:

دکتر سید عماد حسینی

 

استاد مشاور:

هادی رجایی

                    

بهمن 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

          هدف از این پژوهش، بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد. اين مطالعه از نوع توصيفي  محسوب مي شود. و به دليل ماهيت موضوع، جمع آوري اطلاعات با بهره گرفتن از روش كتابخانه اي صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز شامل، تولید ناخالص داخلی و اجزای آن، مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار از سال  1363تا 1386 بود که از مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه گردید. پس از جمع آوری اطلاعات لازم، آزمون ها را بر اساس آمارهای موجود انجام دادیم. که براي بررسي اثرات مخارج ورزشي بر توليد ناخالص داخلي از برنامه  Eviews)) استفاده شد. براي بررسي اثرات بلند مدت آن از مدل هم انباشتگي و اثرات كوتاه مدت آن از مدل خود رگرسيون برداري استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مخارج ورزشی دولت در کوتاه مدت بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است، اما مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار نیست.

واژه ها ی کلیدی:

 اثر اقتصادی، مخارج ورزشی دولت، مخارج ورزشی خانوار، تولید ناخالص داخلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… أ‌

فهرست جدول ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ت

فهرست نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………………….. ث

 

فصل اول: طرح تحقیق

عنوان                                                                                                صفحه

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….2
 • بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
 • اهمیت وضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 4

1-4) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-1) هدف کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-2) اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5) فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-6) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7) تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………………………..7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2) تعريف ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-3) صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-4) دلايل رشد صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………… 10

2-5) بازرگاني در ورزش ……………………………………………………………………………………………………………. 13

2-6) طبقه بندي امور بازرگاني ورزش ……………………………………………………………………………………… 14

2-7) تعريف اقتصاد ……………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-8) مفهوم نظام اقتصادي …………………………………………………………………………………………………………15

2-9) ارتباط بين ورزش و اقتصاد ………………………………………………………………………………………………… 16

2-10) اثرات اقتصادي ورزش ……………………………………………………………………………………………………. 17

2-11) برآورد اثرات اقتصادي ورزش …………………………………………………………………………………………. 19

2-11-1) مشاركت در ورزش و تأثير بر هزينه خانوار ………………………………………………………………. 20

2-11-2) اشتغال ……………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-11-3) جذب گردشگران ……………………………………………………………………………………………………….. 28

2-11-4) جذب حامیان مالی ……………………………………………………………………………………………………. 30

2-11-5) رشد رسانه هاي ورزشي …………………………………………………………………………………………….. 31

2-11-6) منابع مالي دولتي ورزش ……………………………………………………………………………………………. 34

2-11-7) افزايش سلامتي، بهره وري و كاهش هزينه ها …………………………………………………………. 35

2-11-8) منافع اقتصادي رويدادهاي ورزشي ……………………………………………………………………………..36

2-11-8-1) اثر اقتصادي كوتاه مدت ………………………………………………………………………………………… 36

2-11-8-1-1) اثر مستقيم ……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-8-1-2) اثر غير مستقيم  ……………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-8-1-3) اثر استنتاجي  …………………………………………………………………………………………………… 37

2-11-8-2) اثر اقتصادي بلند مدت ………………………………………………………………………………………….. 38

2-12) پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12-1) داخل كشور ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12-2) خارج کشور ………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-13) جمع بندي ……………………………………………………………………………………………………………………… 46

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-2) روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-3) متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 48

3-4) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………………. 48

3-5) روش جمع آوري اطلاعات ………………………………………………………………………………………………… 49

3-5-1) هزينه هاي ورزشي خانوار ……………………………………………………………………………………………. 49

3-5-2) هزينه هاي ورزشي دولت …………………………………………………………………………………………….. 50

3-5-3) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………….. 50

3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………. 50

3-7) مبانی تئوریک آزمون های آماری ……………………………………………………………………………………  51

3-7-1) الگوي خود توضيح برداري  (VAR) …………………………………………………………………………. 51

3-7-2) تعريف مفاهيم هم انباشتگي و مفهوم اقتصادي  …………………………………………………………. 52

3-7-3) توابع عكس‌العمل  ضربه و واريانس …………………………………………………………………………….. 52

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های آماری

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2) داده های آماری ………………………………………………………………………………………………………………… 55

4-2-1) تولید ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه در دوره 86-1363 ……………………………. 55

4-2-2) هزینه های ورزشی خانوار  …………………………………………………………………………………………… 57

4-2-3) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 60

4-3) آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 62

4-3-1) توابع عكس‌العمل …………………………………………………………………………………………………………. 63

4-3-1-1) بررسی تأثیر شوک مثبت تولید ناخالص داخلی ……………………………………………………… 63

4-3-1-2) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی دولت ……………………………………………………… 63

4-3-1-3) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار …………………………………………………….. 63

4-3-2) آزمون ارتباط بلند مدت ………………………………………………………………………………………………… 64

4-3-3) تجزیه واريانس ……………………………………………………………………………………………………………… 65

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-2) خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-3) بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 71

5-4) پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 75

5-4-1) پیشنهادات برخاسته از تحقیق …………………………………………………………………………………….. 75

5-4-2) پیشنهاد برای تحقیقات بعدی ……………………………………………………………………………………… 75

الف) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 77

ب) منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………… 80

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول(2-1): توليدكنندگان، محصولات و مصرف كنندگان صنعت ورزش ……………………………… 12

جدول (2-2): 15 قلم از مخارج استفاده شده توسط مجله علمی استریت و اسمیت در بازرگانی ورزش برای طبقه بندی اندازه صنعت ورزش در ایالات متحده ………………………………………………… 18

جدول (2-3): سهم صنعت ورزش از GDP كشورهاي مختلف ………………………………………………. 19

جدول(2-4): درصد كلي شركت كنندگان در فعاليت هاي ورزشي در چند كشور منتخب……… 20

جدول (2-5): ميزان هزينه های ورزشي خانوار استراليايي ………………………………………………………. 22

جدول (2-6): هزينه ورزشي خانوارهای انگليسی 2005-1985 ……………………………………………… 23

جدول (2-7): مقايسه درصد هزينه هاي ورزشي خانوار از GDP در چند كشور منتخب……….. 24

جدول (2-8): هزينه مصرف كننده براي كالاها و خدمات ورزشي در اسكاتلند 2004-1995 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

جدول(2-9) : تعداد شاغلين بخش ورزش در چند كشور منتخب …………………………………………… 26

جدول (2-10): اشتغال در بخش هاي مختلف ورزش انگليس  2005-1985…………………………. 27

جدول(2-11): ميزان مشاركت بخش داوطلبي ورزش در اقتصاد نيوزلند در سال 1996…………..27  

جدول (2-12): تعداد شاغلین در چند باشگاه انگلیس ……………………………………………………………. 28

جدول (2-13): ميزان درآمد دو باشگاه نمونه ليگ برتر انگلیس از حاميان مالي ……………………. 31

جدول (2-14): درآمد حاصل از حاميان مالي ليگ فوتبال ژاپن ……………………………………………… 31

جدول (2-15): مبلغ حاصل از درآمد حق پخش تلويزيوني مسابقات ليگ ژاپن …………………….. 33

جدول (2-16): عوايد جهاني فروش برنامه هاي تلويزيوني بازي هاي المپيك تابستاني…………….33

جدول(2-17): مقايسه هاي بين المللي از تأمين مالي ورزش بوسيله بخش عمومي………………… 34

جدول(4-1): اجزای تولید ناخالص داخلی کشور از سال 1363 تا  1386……………………………….. 56

جدول (4-2): هزینه های ورزشی خانوار  از سال 1363 تا 1386……………………………………………. 58

جدول (4-3): بررسی هزینه های ورزشی خانوار از سال 1363 تا 1386…………………………………. 59

جدول(4-4): هزینه های ورزشی دولت از سال 1363 تا 1386………………………………………………… 61

 جدول (4-5): نتیجه آزمون هم انباشتگی ………………………………………………………………………………… 64

جدول (4-6): نتايج مربوط به تجزيه واريانس مدل ………………………………………………………………….  66

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار (2-1): اجزای صنعت ورزش آمریکا ……………………………………………………………………………….. 11

نمودار(2-2): الگوی بخش بندی صنعت ورزش ارایه شده توسط پیتز،فیلدینگ و میلر……………. 13

نمودار (2-3): جريان ساده دوراني درآمد ………………………………………………………………………………….. 16

نمودار (2-4): مدلی اقتصادی از مصرف ورزشی ……………………………………………………………………….. 21

نمودار (2-5): اثرات اقتصادی المپیک ………………………………………………………………………………………. 40

نمودار(2-6) : ديدگاه “كارت امتياز دهي متوازن” براي ارزيابي رويداد …………………………………… 41

نمودار (4-1): مقایسه روند هزینه های ورزشی دولت و خانوار از سال 1363 تا 1386……………. 62

نمودار(4-2): تابع عكس‌العمل ناشي از تكان مثبت تولید ناخالص داخلی………………………………… 64

نمودار(4-3): تابع عكس‌العمل ناشي از تكان مثبت مخارج ورزشی دولت…………………………………. 64

نمودار(4-4): تابع عكس‌العمل ناشي از تكان مثبت مخارج ورزشی خانوار………………………………… 64

 

 • مقدمه

       در طول تاريخ، فعاليت‏هاي ورزشي عمدتاً به منظورحفظ تندرستي و سرگرمي مورد استفادة عمومي قرار گرفته‏اند، اما هيچگاه اين قبيل فعاليت‏ها تا اين اندازه به شكل كالايي تجاري رواج نداشته و مطرح نبوده‏اند. از نيمة دوم قرن بيستم به اين سو، ورزش مدرن و سازمان‏يافته به تدريج به تكنيك‏هاي بازاريابي و مديريت سرمايه‏داري مدرن متكي شد [ 78]. امروزه‏، ورزش به تجارتي بزرگ و صنعتي پويا بدل شده است و شركت‏هاي تجاري بزرگ نيز به شدت به ورزش توجه نشان داده‏اند. ورزش بحران دهة 1990 را با نرخ رشد سالانه‏اي برابر با 5 درصد پشت سرگذاشت. امروزه صنايع ورزشي بين 2 تا 2.5 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده‏اند و بازار جهاني لوازم ورزشي از جمله تأسيسات زيربنايي و تسهيلات ورزشي بيش از 50 ميليارد دلار است [19]. ورزشكارانِ ورزش‏هاي پرتماشاگر به‏گونه‏اي قابل توجه تبديل به كالا شده‏اند، سهام باشگاه‏هاي ورزش در بازار بورس خريد و فروش مي‏شود، حقوق مربوط به پخش رويدادهاي ورزشي ميليونها دلار ارزش يافته است، شبكه‏هاي مختلف تلويزيوني مبالغ كلاني براي دريافت امتياز پخش بازي‏هاي ورزشي مي‏پردازند، و سوداگري و دريافت امتيازِ توليد كالاهاي ورزشي به يك تجارت فرامليتي تبديل شده است [21].

      در حال حاضر، ورزش و تفريحات سالم در كشورهاي توسعه يافته به عنوان يك صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملي تا حد زيادي مورد توجه است و يكي از بزرگترين و درآمدزاترين صنايع در قرن 21، به شمار مي رود. صنعت ورزش به سرعت جهاني گشته و قلمرو آن همه جا را تسخير كرده و در جاي جاي نقاط دور افتاده ريشه دوانده است تا ميلياردها انسان به طريقي از آن بهره مند شوند [95]. بر اساس نظر ماركوهان (2005) قرن 21 بدون صنعت ورزش غير قابل تصور است [40].

       پاركز[1] و همكاران(2006)، اجزاي صنعت ورزش را بر اساس نوع فراورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسيم نموده اند. كه شامل سه بخش عملكرد ورزشي، توليدات ورزشي و توسعه ورزشي در صنعت ورزش مي باشد. هر چند صنعت ورزش داراي بخش هاي متعددي است؛ اما همگي در يك نقطه يعني توليد «محصول يكتاي ورزش» اشتراك دارند. محصولات ورزشي به كالاها و خدمات، رويدادها، آموزش و اطلاعات ورزشي تقسيم مي گردد. هر كدام از محصولات ورزشي مي تواند به نوبه خود بر روي توليد ناخالص داخلي (GDP) و ارزش افزوده تأثير بگذارد [64].

      ورزش به عنوان يك صنعت پردرآمد به دليل گرايش روبه رشد مردم  و نياز به مصرف كالاها و خدمات ورزشي، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و سهم بسزايي در اقتصاد كشورها بازي مي كند. در يك اقتصاد سرمايه داري، فعاليت ورزشي چه جنبه نمايشي داشته باشد، يا نداشته باشد، مصرف اموال و خدمات را ايجاد مي كند و به دنبالش به بازار صنعت و تجارت راه باز مي كند. بدين ترتيب اعمال و تأثير اقتصاد در ورزش مشخص مي گردد و اين مسئله هر روز به دو دليل فشرده تر مي گردد: از يك طرف كم شدن زمان كار، روشي از زندگي را ايجاب مي كند كه در آن، بيكاري هاي تنظيم شده توجه به شكوفايي ورزش، سنگيني مصرف كالاها را در توليدات ملي اضافه مي كند، از طرف ديگر تحت بعضي شرايط، جو استقرار عايدات سالانه و درآمد وسيع ملي و بين المللي، ورزش سرمايه ها و كالاهاي تجاري را به خود جلب مي كند، نتيجه عمل يك درهم آميختگي رو به افزايش ورزش و اقتصاد است [5].

 

1-2)بيان مسأله

       قرار گرفتن در مسير رشد و توسعه اقتصادي، همواره به عنوان يكي از دغدغه هاي اساسي براي كشورهاي در حال توسعه مطرح بوده است [16]. افزايش توليد و درآمد همواره در سرلوحه برنامه هاي اقتصادي كشورهاي مختلف قرار دارد و نيل به آن مستلزم شناخت و بررسي ارزش توليد بخش هاي مختلف اقتصادي است [32].

        توليد بيشتر امكان بهبود زندگي، بهره مندي از شرايط مادي، فرهنگي و اجتماعي بهتر و امكانات زيربنايي مؤثرتر را فراهم مي كند [4]. فقر و غناي هر كشوري به توان توليد سرانه نظام هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف آن وابسته است. در عصر حاضر، ورزش به عنوان يك بخش اقتصادي چه از بعد عملي و چه تماشايي، در توليد و مصرف كالاها و خدمات ورزشي و توسعه اقتصادي جوامع مختلف نقش اساسي دارد [5] و هم اكنون يكي از مؤثرترين عوامل اثر گذار در رشد اقتصاد ملي و يكي از درآمدزاترين صنايع در قرن 21 به شمار مي رود. امروزه صنعت ورزش با تأثيرات اقتصادي مستقيم و غير مستقيمي مانند ايجاد اشتغال، درآمدزايي، جذب تماشاگر و گردشگري، كاهش هزينه هاي درمان، ارتقاء سلامتي و افزايش عملكرد كاركنان و … از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. امروزه بسياري از دولت ها به هزينه هاي ورزشي خود به عنوان هزينه نمي نگرند بلكه آن را نوعي سرمايه گذاري براي افزايش سلامت جامعه، بهبود بهره وري نيروي كار، كاهش يارانه هاي درمان و امثالهم مي نگرند. در طول سي سال گذشته صنعت ورزش در تمام دنيا از رشد چشمگيري برخوردار بوده، كه از جمله موارد تأييد كننده اين موضوع مي توان به رشد توليد پوشاك و تجهيزات ورزشي، افزايش تعداد باشگاه ها و بازيكنان حرفه اي و افزايش درآمدهاي مختلف تلويزيوني و تبليغاتي اشاره نمود [34،95]. سهم قابل توجه صنعت ورزش در توليد ناخالص داخلي كشورهاي پيشرفته و همچنين اختصاص يافتن 1 تا 2 درصد توليد ناخالص داخلي به مصارف ورزشي خانوار، نشانگر اهميت و رشد صنعت ورزش نسبت به ديگر صنايع است. همچنين در اروپا، 1 تا 3 درصد توليد ناخالص داخلي به هزينه هاي ورزشي اختصاص دارد [110]. در سال 1380 سهم مخارج ورزشی از تولید ناخالص داخلی کشورمان 21/. درصد برآورد شده است [34]، اما در مورد اثر این هزینه ها بر اقتصاد کشور تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است.

            ارزش توليدات نظام هاي اقتصادي، نشان دهنده ي توان اقتصادي يك كشور مي باشد، و توليد ناخالص داخلي يكي از شاخص هاي مهم اقتصادي است كه تا حد بسيار زيادي توانايي اقتصاد يك كشور را در تأمين نيازهاي مصرفي جامعه مشخص مي كند. پس با مشخص كردن اثر مخارج ورزشي بر توليد ناخالص داخلي، مي توان به تأثير مخارج ورزشي در رشد اقتصادي پي برد. همچنین با پیش بینی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی (در بخش خانوار ودولت) بر تولید ناخالص داخلی می توان به اهمیت نسبی هر کدام در اقتصاد کشور به صورت مجزا و در مقایسه با یکدیگر پی برد. لذا با بهره گرفتن از یافته های تحقیق مي توان برنامه ريزي ها را جهت دار كرده و در راستاي توسعه كشور و اقتصاد بدون نفت از استعدادهاي بالقوه اين صنعت استفاده بهينه نمود. بنابراين با توجه به اهميت اقتصادي ورزش و كمبود مطالعات انجام شده در اين زمينه، محقق بر آن شد تا با بررسي اثر مخارج ورزشي بر توليد ناخالص داخلي، گامي هر چند كوچك در جهت كمك به جريان توسعه يافتگي ايران بردارد. با توجه به آنچه گذشت مهم ترين سؤالات قابل طرح عبارت است از: اثر مخارج ورزشي دولت بر توليد ناخالص داخلي ايران چگونه است؟ اثر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه مي باشد؟

 

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق

        افزایش درآمد، کاهش بیکاری و ارتقاء سهم تجارت، از جمله مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور، به شمار می آیند. این امر یکی از اهداف اساسی برنامه ی توسعه ای ایران نیز محسوب می شود [34]. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این فرایند لازم است تا ضمن شناسایی مزیتهای نسبی یک کشور نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود [12].

       از آنجا که درآمد اقتصادی هر کشور به طور مستقیم به تولید و میزان تقاضای آن وابسته است، در نتیجه بررسی و شناخت اثرات هر یک از اجزای تقاضای نهایی (مصرف خانوار ها و دولت) بخشهای مختلف اقتصادی کشور در نشان دادن نقش و اهمیت آن بخش در اقتصاد کل کشور بسیار راهگشا می باشد [34].

       یکی از شاخص های مهم موفقیت و توسعه یافتگی، داشتن جامعه ای سالم به شمار می آید [65] و ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش سلامتی و کاهش هزینه های درمان موجب توسعه ی برنامه های ملی و افزایش نسبت جمعیت و نیروی کار گشته که فرد و دولت از آن بهره می برند [101]. این امر مستلزم مشارکت گسترده مردم در ورزش می باشد از آنجا که میزان هزینه های ورزشی خانوار با میزان رواج ورزش در هر کشوری متناسب است [101] و هر شرکت کننده یک خریدار محسوب می شود بنابراین میزان هزینه های ورزشی خانوار مستقیما با مشارکت مردم در ورزش ارتباط دارد و بررسی میزان هزینه های ورزشی نشانگر میزان اهمیت و رواج ورزش در یک کشور و متعاقب آن میزان بهره وری جامعه و دولت از فواید ورزش است.

        در عصر حاضر به هیچ وجه نمی توان از اهمیت اثرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ورزش و تفریحات سالم در توسعه جوامع مختلف چشم پوشی کرد [101]. اطلاعات حاصل از بررسی اثرات اقتصادی این صنعت مهمترین ابزار تصمیم گیری ها و سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی هر کشور در این بخش محسوب می شود.

از آنجا که طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، ایران باید به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی تبدیل شود [26] لذا برای دستیابی به رشد اقتصادی باید به همه استعدادهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی توجه کرد که لازمه آن، شناخت این ظرفیت هاست تا بدین وسیله بتوان جایگاه بین المللی ایران را ارتقا بخشید و جبران عقب ماندگیهای گذشته را نمود و به هدف تعیین شده در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی نائل آمد. بنابراین نیاز توجه به بخش هایی همچون ورزش که با پشتوانه گرایش روبه رشد مردم همراه است یک ضرورت غیر قابل انکار است و با توجه با اینکه در زمینه اثرات اقتصادی ورزش در کشورمان تحقیقات محدودی صورت گرفته، به انجام تحقیقات در این حوزه احساس نیاز می شود. لذا محقق در این پژوهش سعی کرده تا با بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، ضمن آگاهی از میزان هزینه های ورزشی کشور، اثرات این هزینه ها را در رشد اقتصادی بررسی کند. و با آگاهی از اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی خانوار و دولت بر تولید ناخالص داخلی، برنامه ریزی های دقیق تری در این راستا انجام شده و در جهت رشد اقتصادی گام های موثرتری برداشته شود. لذا برای تعیین فرصت های مناسب در ورزش کشور، شناخت و بررسی وضعیت کنونی آن ،تعیین میزان رشد و یا ثبات آن در چند سال اخیر و و پیش بینی وضعیت آن در آینده از اهمیت خاصی برخوردار است که محقق در این تحقیق سعی می کند این موارد را در بخش مخارج ورزشی  بررسی کند.

 

1-4) اهداف تحقیق

1-4-1) هدف کلی تحقیق

هدف اصلي در اين تحقیق، بررسی تاثیر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران مي باشد.

1-4-2) اهداف اختصاصی

 1. بررسي اثر شوك هاي مثبت مخارج ورزشي بخش دولتي در كوتاه مدت
 2. بررسي اثر شوك هاي مثبت مخارج ورزشي خانوار در كوتاه مدت
 3. بررسي اثر شوك هاي مثبت مخارج ورزشي بخش دولتي در بلند مدت
 4. بررسي اثر شوك هاي مثبت مخارج ورزشي خانوار در بلند مدت
 5. مقایسه بین میزان تأثیر مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار
 6. تعیین میزان تأثیر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی
 7. تعیین میزان تأثیر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی

1-5) فرضیات تحقیق

 1. شوك مثبت مخارج ورزشي بخش دولتي در كوتاه مدت سببب افزايش توليد ناخالص داخلي مي شود.
 2. شوك مثبت مخارج ورزشي خانوار در كوتاه مدت سبب افزايش توليد ناخالص داخلي مي شود.
 3. شوك مثبت مخارج ورزشي بخش دولتي در بلند مدت سبب افزايش توليد ناخالص داخلي مي شود.
 4. شوك مثبت مخارج ورزشي خانوار در بلند مدت سبب افزايش توليد ناخالص داخلي مي شود.
 5. سهم تأثیر مخارج ورزشی دولتی در تولید ناخالص داخلی بیشتر از سهم مخارج ورزشی خانوار است.
 6. مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است.
 7. مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

:                 serderehi@gmail.com

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :