متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم ارتباطات 

عنوان : بازنمایی انگاره‌های هویتی در فیلم‌های بهمن قبادی

دانشکده خبر گروه علوم ارتباطات

عنوان:‌

بازنمایی انگاره‌های هویتی در فیلم‌های بهمن قبادی

استاد راهنما:‌

خانم دکتر حوریه دهقان‌شاد

استاد مشاور:

خانم دکتر مهناز رونقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این تحقیق سعی شده  با بهره گرفتن از روش نشانه شناسی به بررسی سکانس به سکانس چهار فیلم مورد نظر به نام‌های (زمانی برای مستی اسب ها ،آوازهای سرزمین مادری ،نیمه ماه (نیوی مانگ)،لاک پشت ها هم پرواز می کنند ) از بهمن قبادی برای دستیابی به هدف اصلی تحقیق که همان بازنمایی انگره‌های هویتی در فیلم‌های ایشون می باشد پرداخته شده است.

در این تحقیق با دیدن سکانس به سکانس فیلم ها اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردیده است .در واقع واحد تحلیل در این تحقیق سکانس می باشد.

متغیرها و واژه های کلیدی:

متغیر ها عبارتند از :قومیت ،جنسیت،گفتمان ایدئولوژیک ،طبقات اجتماعی و هویت می باشد.

و واژه های کلیدی :

1-انگاره های هویتی : مجموعه ای از تعلقات مادی و معنوی انسان است که اصول آن از قبل شکل گرفته است.

2-بازنمایی:بازنمایی از دیدگاه استوارت هال استفاده از زبان برای تولید نکته ای معنادار درباره ی جهان است ،معنا درذات وجود ندارد بلکه ساخته می شود ونتیجه ومحصول یک رویه دلالتی است

در پایان  این نتایج از تحقیق به دست آمد که با بهره گرفتن از ابزار نشانه شناسی و جامعه شناسی اثر هنری می توان چنین ادعا کرد که بهمن قبادی در فیلم ها سورئال خود سعی کرده است که آثار هنری خویش را تحت تاثیر جامعه کردستان و نیز محیط و پیرامون آن بسازد. بنابراین در تحلیل نشانه شناختی فیلم های وی هر چهار متغیر یعنی جنسیت، گفتمان سلطه، نابرابری اجتماعی و طبقاتی و منطقه ای کردستان و نیز هویت حضور داشته است. چرا که پدیده های مزبور در متن جامعه کردستان قرار دارند و فیلم های وی بازنمایی از واقعیت جامعه کردستان است که وی سعی کرده  به شکل سوررئال این واقعیات را بازنمایی کند.

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 3

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- اهداف فرعی.. 6

1-4-3- سؤالات یا فرضیه های تحقیق.. 6

فصل دوم

بررسی ادبیات نظری و تجربی تحقیق.. 7

2-2-1 هنر و جامعه. 8

2-2-2 سینما به مثابه هنر. 8

2-2-3 فیلم نوآور به عنوان یک مثال. 11

2-2-4 نظریه های سینمایی.. 11

2-2-5  ظهور سینما در ایران. 12

2-2-6 حوزه سینما در ایران. 13

2-3- نشانه شناسی.. 15

2-3-1 – جهان شمول بودن یا خاص بودن نشانه. 16

2-3-1 – 1- نشانه ازنظر فردینان دوسوسور 17

2-3-1 – 2-دال و مدلول. 17

2-3-1 – 4-محورهای همنشینی و جانشینی.. 18

2-3-1 – 5-پیرس و نشانه شناسی.. 19

2-3-1 – 6-نشانههای سه گانه پیرس… 19

2-3-1 – 7-نشانه شناسیِ بارت.. 20

2-3-1 – 8-نشانه. 20

2-3-1 – 9-لانگ و پارول. 21

2-3-1 – 10-بافت.. 21

2-3-1 – 11-متن.. 21

2-3-1 –12-نشانه از نظرلوئی ترول یلمزلف.. 22

2-3-1 – 13-اومبرتو اکو. 23

2-4- پیشینه تجربی تحقیق.. 25

فصل سوم

روش شناسی تحقیق.. 29

3-1- مقدمه. 30

3-1- اهمیت و گستره تحلیل نشانه‌شناختی.. 30

3-2- سه نوع تكنیك در تحلیل نشانه‌شناختی.. 31

3-3- الگوی انجام تحلیل نشانه‌شناسی( آسابرگر،1387، 57-56) 33

3-4- روش تحقیق.. 34

3-5 – جامعه آماری: 34

جامعه آماری مورد مطالعه ما در این پژوهش کلیه فیلم های بلند سینمایی کارگردان بهمن قبادی می باشد  3-5- براورد حجم نمونه و روش نمونه گیری : 34

3-6- روش گردآوری اطلاعات : 34

3-7- متغیرها و واژه های کلیدی: 34

فصل چهارم

تحلیل نشانه شناسی فیلم. 36

4-1- گزیده داستان زمانی برای مستی اسب ها: 37

4-2- تحلیل نشانه شناختی فیلم زمانی برای مستی اسب ها : 37

4-2- گزيدة فيلم لاکپشت ها هم پرواز می کنند: 43

4-3- تحلیل نشانه شناختی فیلم لاکپشت ها هم پرواز می کنند: 45

4-4 گزیده داستان فیلم نیوه ماه: 49

4-5- تحلیل نشانه شناختی فیلم نیوه ماه: 51

4-6- گزیده داستان فیلم آوازهای سرزمین مادری ام. 59

4-7- تحلیل نشانه شناختی فیلم آواز های سرزمین مادری ام: 59

فصل پنجم

نتیجه گیری.. 64

5-1- مقدمه. 65

5-2- تحلیل نشانه شناسی فیلم. 65

5-2-1- نتایج تحقیق.. 65

5-2-1-1- گفتمان مسلط.. 66

5-2-1-2- نابرابری طبقاتی و منطقه ای.. 67

5-2-1-3- قومیت و هویت.. 69

5-2-1-4- جنسیت.. 72

5-3-نتیجه گیری.. 72

5-4- محدودیت پژوهشی.. 73

5-5- پیشنهادات پژوهشی.. 73

منابع. 74

مقدمه

      رويكرد متعارف در مورد چيزها در جهان طبيعي و مادي اين است كه ويژگي هاي مادي وطبيعي چيزها تعيين كننده آن چيزي است كه هستند و معناي آن ها نيز محصول اين ويژگي هاست. دراين رويكرد، بازنمايي فرايندي ثانويه است كه تنها زماني معني پيدا م يكند كه چيزها شكل گرفته باشند و معنايشان امري شكليافته باشد. اما در جهان مطالعات فرهنگي، معنا و بازنمايي به گونهاي متفاوت تكوين يافته اند.

      امروزه مفهوم بازنمايي در مطالعات فرهنگي از جايگاه برجسته اي برخوردار است. بازنمايي معنا معناسازي از طريق به كارگيري نشانه ها و » و زبان را به فرهنگ پيوند مي دهد. معمولاً بازنمايي را« استفاده از يك چيز به جاي چيزي ديگر با هدف انتقال معنا » و « مفاهيم مي كنند. بازنمايي فرايند ذاتي توليد و مبادله معنا بين اجزاي يك فرهنگ است و اين امر مستلزم به كارگيري زبان، نشانه ها و تصاوير براي بازنمايي چيزهاست.

به عبارت ديگر بازنمايي يكي از كردارهاي فرهنگي است كه فرهنگ را توليد ميكند. تاكيد بركردارهاي فرهنگي در اينجا بدين معني است كه اين مشاركت كنندگان در يك فرهنگ هستند كه به افراد، ابژه ها و حوادث معنا مي بخشند. چيزها في نفسه داراي معنا نيستند. بنابراين معناي چيزها محصول چگونگي بازنمايي آنهاست (هال، 2:2003 ) و فرهنگ تفسير معنادار چيزهاست، معنايي كه محصول بازنمايي افراد از آنهاست و بازنمايي به عملكرد تأثيرگذار چيزها براي ما بستگي دارد(اسميت، 1383). بنابراين فرهنگ و بازنمايي با هم در ارتباطي ديالكتيكي هستند.

امروزه سه نظريه درباره چگونگي بازنمايي جهان وجود دارد. نظريه هاي بازتابي ، زبان را آيينه جهان مي انگارند. اين نظريه كه وامدار سنتهاي پوزيتويستي و به ويژه ويتگنشتاين دوره اول است،زبان را ابزاري ميداند، ابزاري براي انتقال معنايي كه در چيزها وجود دارد. نظريه هاي التفاتي يا نيتمندي ، معنا را همان چيزي مي دانند كه گوينده، هنرمند يا نويسنده قصد گفتنش را دارد و بنابراين زبان بيانگر اين خواسته ها و نيتمندي هاست. اين نظريه به ويژه در سنت هاي هرمنوتيكي شلاير ماخر و ديلتاي كه فهم را كشف ذهنيت مؤلف مي دانستند و رويكردهاي پديدارشناسانه قابل شناسايي است. درنظريه بازتابي، معناي ابژه ها، اشخاص، ايده ها يا حوادث در جهان واقعي نهفته است و كاركرد زبان به مثابه يك آيينه، بازتاب دادن معناي حقيقي اشيائي است كه ذاتي آنهاست. اما بر اساس رهيافت نيت-مندي، كلمات آن معنايي را دارند كه گوينده م يخواهد داشته باشند (هال، 24:2003) اما نظريه اي كه تأثير بسيار زيادي بر مطالعات فرهنگي گذاشته است، رويكرد برساختگرايي است. در رويكرد جديد، معنا توليد و برساخته مي شود، كشف نمي شود. رهيافت برساختگرايانه بر خصلت اجتماعي و عمومي زبان تأكيد دارد. برخلاف ادعاي دو رهيافت فوق، نه چيزها و نه به كارگيرندگان فردي، معناي ثابتي در مورد زبان نداشته و ندارند. اين رهيافت وجود جهان مادي را انكار نمي كند، بلكه تاكيد دارد كه اين جهان مادي انتقال دهنده معنا نيست. در اين رهيافت معنا بر ساخته نظام هاي بازنمايي است (همان، 10 ). بر اين اساس بازنمايي كرداري است كه جهان مادي را به كمي گيرد (ميلنر، 1385 )، اما نبايد تصور كرد كه معنا به كيفيت مادي نشانه ها وابسته است، بلكه معنا به كاركردهاي نمادين نشانه ها وابسته است. در نتيجه در رويكرد برساخت گرايي اجتماعي، معنا به مثابه شكل گيري و برساختن چيزها فهميده مي شود. بنابراين فرهنگ به مثابه فرايندي خلاق و توليدي مفهوم سازي مي شود و به اندازه اساس مادي و اقتصادي در طرح ابژه هاي اجتماعي و حوادث تاريخي اهميت دارد و صرفاً بازتاب جهان پس از حوادث نيست.

رويكرد برساختگرايي داراي دو الگوي مرتبط است. رهيافت نشانه شناختي  كه متأثر از آثارزبانشناس سوييسي فرديناند دوسوسور است و رهيافت گفتماني كه از كارهاي ميشل فوكو است.در رهيافت نشانه شناسي هر چيزي  كلمات، تصاوير و خود چيزها  مي تواند به مثابه دالهايي براي توليد معنا به كار گرفته شود و به طور كلي روشي براي تحليل چگونگي انتقال معني به واسطه بازنمايي هاي بصري است. در اين رهيافت، بازنمايي شيوه اي تصور مي شود كه در آن، كلمات در درون زبان به مثابه نشانه به كار گرفته م يشوند(هيل، 1388 ). رويكرد گفتماني كه آثار فوكو سهم مهمي درتكوين آن داشت، برخلاف نشانه شناسي، بازنمايي را در معنايي گسترده تر، به مثابه منبعي براي توليد دانش اجتماعي مطرح ساخت. يكي از تفاوتهاي مهم بين اين دو اين است كه رويكرد نشانه شناسي در پي دستيابي به چگونگي عملكردهاي توليد به واسطه زبان و بازنمايي است. در حالي كه رويكرد گفتماني بيشتر به تأثيرات يا پيامدهاي يا سياستهاي بازنمايي مي پردازد (استوري، 1386).

1-2- بیان مساله

      سینما در جهان امروز، به عنوان متنی فراگیر و گسترده و رسانه ای برای انتقال معانی و دلالت‌هایی است، که رمزگذار در اثر سینمایی، آن‌را برای مخاطب خود قرارداده است. تجزیه و تحلیل محصولات این رسانه، به‌دلیل استقبال مخاطبان آن برای محققان حوزه‌های مختلف علوم انسانی لازم و ضروری است. از ابتدای پیدایش سینما، سالیان متوالی تنها روش تحلیل این متون رسانه‌ای، نگاه زیبایی شناسانه به فیلم‌های سینمایی بوده است. اما امروزه روش مطالعه‌ی سینما محدود به این روش نمی‌شود. تغییر جهت از نگاه صرف زیبایی شناختی به نگاه‌های تحلیلی ترکیبی، مانند نشانه شناسی و تحلیل روایی متون سینمایی، محصول تلاش طیف وسیعی از متفکران حوزه‌های مختلف مانند زبان شناسان، جامعه شناسان، مردم شناسان و منتقدان ادبی و سینمایی بوده است. در اغلب این روش‌ها سعی می‌شود با به‌کار گیری روشی تلفیقی (مانند تلفیق زبان شناسی با تحلیل‌های فیلم یا به‌کار‌گیری ابزار‌های جامعه شناختی و مواردی از این قبیل) به تحلیل‌های برخاسته از تحلیل‌های متداخل علوم مختلف دست بیابیم.( سخی،1389،ص1)

در این میان نشانه شناسان و حتی جامعه شناسان اغلب این ادعا را مطرح می‌کنند که زیبایی شناسان، در بررسی متون هنری، از دلالت‌ها و معانی موجود در آن چشم پوشی می‌کنند و همواره به تحلیل ابعاد زیبایی شناختی متن می‌پردازند. در نتیجه دلالت‌های مربوط به ابعاد فکری، فرهنگی و اجتماعی متن را نادیده می‌گیرند و توجهی به بافت یا زمینه‌ی ایجاد کننده و دلالت کننده این متون ندارند.

یکی از ابزارهای مناسب برای تحلیل متون سینمایی در قالبی فراتر از نگاه صرف زیبایی شناسانه، به‌کارگیری روش نشانه شناسی است. این روش امروزه در نتیجه تلاش‌های گسترده‌ی متفکرانی مانند “رولان بارت” ، “کریستین متز” ، “پیر پائولو پازولینی ” و “اومبرتواکو ” به حوزه‌ی مطالعاتی منسجم و پرباری در مطالعات سینمایی تبدیل شده است. آثار این متفکران ریشه در اندیشه‌های متفکر زبان شناس سوئیسی “فردیناندو سوسور” دارد. “سوسور” که پایه گذار این علم است، نشانه شناسی را علم بررسی حیات نشانه‌ها در بافت اجتماعی می‌داند و آن‌را علمی اعم از زبان شناسی تلقی می‌کند و معتقد است که بخشی از این دانش عام درباره‌ی نشانه‌ها به زبان شناسی و روش‌های آن می‌پردازد. “سوسور” ابزارهای مفهومی بسیار کارایی، در اختیار متفکران نشانه شناس قرار می‌دهد، که می تواند در تمام حوزه‌های مطالعاتی نشانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. اختیاری بودن نشانه ها، نظام دالی و مدلولی موجود در نشانه‌ها و محور‌های تحلیلی جانشینی و همنشینی ، در کنار ایجاد امکان تحلیل‌های همزمان، بخشی از امکاناتی هستند که “سوسور” برای تحلیل‌های نشانه شناسی فراهم می‌کند. قابلیت به‌کار گیری این عناصر در حوزه‌های مطالعاتی گسترده‌تر، سببب شده است که نشانه شناسی از حوزه‌ی محدود مطالعات زبان شناسی فراتر رود و به حوزه‌هایی گسترده‌تر دست یابد، که نمونه‌ی بارز آن را در آثار “رولان بارت” مانند تحلیل زبان پوشاک و نظام غذایی) می‌توان مشاهده کرد.( احمدی،1371،ص21)

      بر این اساس نشانه شناسی، زمینه و امکانات مطالعاتی مناسبی در تحلیل فیلم ایجاد کرده است. چرا که هر نقدی الزاماً به دانستن مفهوم یک متن و توانایی در خواندن آن متکی است و خواندن یک متن چیزی فراتر از رمزگشایی دال ها و مدلول‌ها‌ی یک متن در قالب نشانه‌ها نیست و نشانه شناسی چنین امکانی را در اختیار مخاطب و محقق این حوزه قرار می‌دهد تا متن را قرائت کند. از سوی دیگر نشانه شناسی با فراهم آوردن امکان ارائه‌ی تحلیل‌های‌ نظام‌مند از متون سینمایی، شکل گیری نقدی منسجم و نظام‌مند را ممکن می‌کند. در حیطه‌ی گسترده مطالعات نشانه شناسی، بخش عمده ای از مطالعات به فرآیند دریافت دلالت‌ها و ادراک معانی موجود در پیام می پردازد، و بخشی دیگر به بررسی نظام‌های نشانه شناسانه‌ی هنرهایی مانند سینما، موسیقی، نقاشی، عکاسی و مجسمه سازی مشغول است.

       سينماي معناگرا سينمايي است كه واقعيت‌هاي جاري زندگي بشري را در كنار رموز باطني آنها مورد توجه قرار مي‌دهد. به همين سبب سعي مي­كند از «صورت به معنا»، از «ظاهر به باطن»، از «ماده به جان» و از «شهود به غيب» راهيابي كند.

سینمای معناگرا سینمایی است كه انسان را در مقابل پیچیدگی‌ها و رازهای برملا نشده خود بگذارد و به ‌نوعی او را به ‌سوی هستی خود رهنمون سازد. از اين دیدگاه، معناگرایی دارای مفهومی عام و فراگیر است، كه می‌تواند حتي در یك فیلم با داستاني ساده نيز رخ دهد.

 سینمای معناگرا یک ژانر‌، نوع یا گونه در سینما نیست. سینمای معناگرا نوعی رویکرد محتوایی است که ممکن است در هر گونه‌ای از ژانرهای سینمایی نمود پیدا کند.

اينها تعاريفي است كه نظريه پردازان از سينماي معناگرا ارايه مي­دهند. اما يك نكته باريك­تر ز مو اينجاست و آن اين كه اگر سينما در شباب معناگرايي است، ادبيات در اين زمينه مويي سپيد كرده است. بنابراين سينماي معناگرا مي­تواند با استفاده سينمايي از زبان «اشارات و نمادها» و رمزهاي موجود در ادبيات به غناي خود كمك كند.

تعداد صفحه : 81

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :