دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : زراعت

عنوان:اثر نيتروژن و تغييرات نسبت مبدأ-مقصد بر ويژگي­هاي زراعي و عملکرد ذرت تحت شرايط استان فارس

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري

دانشکده کشاورزي

پايان­نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته زراعت

 

موضوع:

اثر نيتروژن و تغييرات نسبت مبدأ-مقصد بر ويژگي­هاي زراعي و عملکرد ذرت تحت شرايط استان فارس 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

چکيده

از آنجا که به نظر مي‌رسد تعداد برگ در هيبريدهاي ذرتي که در استان فارس کشت مي‌شود زياد است، هدف از انجام پژوهش حاضر اين بود که با کاهش تعداد برگ‌ها امکان تسهيم مواد پرورده­ي  بيشتري به دانه‌ها در جهت افزايش عملکرد دانه اين محصول راهبردي فراهم گردد. در راستاي اين هدف، در مطالعه مزرعه­اي حاضر به بررسي اثر سطوح نيتروژن و تغييرات نسبت مبدأ-مقصد بر ويژگي­هاي زراعي و عملکرد دانه ذرت سينگل­کراس 704 در سال زراعي 1388 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز به صورت کرت يک­بار خرد شده در قالب طرح بلوک­هاي کامل تصادفي و در چهار تکرار انجام شد. فاکتور اصلي سطوح نيتروژن (0 و 110 کيلوگرم اوره در هکتار در مرحله 11 برگي) و فاکتور فرعي سطوح دستورزي (شاهد، حذف 50 درصد بلال در مرحله silking50%، پاکت­گذاري روي بلال و حذف برگ-هاي بالاي بلال 3 هفته بعد از silking) در نظر گرفته شد. نتايج نشان دادند که محدود کردن مقصد باعث کاهش عملکرد و اجزای عملکرد دانه، ماده خشک بلال، شاخص برداشت دانه و نیتروژن جذب شده گردید، در حالي که برگ­زدايي جزئي تنها شاخص سطح برگ را کاهش داد و تأثيري بر صفات مذکور نداشت، که نشان­دهنده­ی محدوديت مقصد در ذرت است. با توجه به نتايج آزمايش، کاربرد کود نيتروژن در مرحله 11 برگي به عنوان کود کمکي نتوانست اثر معني­داري روي صفات اندازه­گيري شده داشته باشد. بنابراين با توجه به مقصد محدود بودن ذرت و اينکه کاهش جزئي برگ تأثيري بر روي عملکرد دانه آن ندارد، مي­توان با کاهش تعداد جزئي برگ، تراکم گياه را افزايش داد و باعث افزايش عملکرد در واحد سطح شد.

واژه-هاي کليدي:

ذرت، تغييرات مبدأ-مقصد، نيتروژن، عملکرد و اجزاي عملکرد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

فصل اول: مقدمه                                                                                                                                                                         9

1-1- اهميت ذرت                                                                                                                            10

1-2- گياه­شناسي ذرت                                                                                                                      12

1-3- نگرشي بر روابط مبدأ-مقصد در ذرت                                                                                              14

1-4- نگرشي بر اثرات نيتروژن بر ذرت                                                                                                   16

فصل دوم: مروري بر منابع علمي                                                                                                                                           21

2-1- تأثیر برگ­زدايي بر تغيير نسبت مبدأ-مقصد                                                                                                   22

2-2 تأثیر برگ­زدايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد                                                                                         28

2-3- تأثير نيتروژن بر رشد و خصوصيات مورفولوژيک در گياهان زراعي                                                             38

2-4- تأثیر نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد                                                                                          39

2-5- تأثير نيتروژن بر شاخص برداشت و راندمان استفاده از آب                                                                       43

فصل سوم: مواد وروش ها                                                                                                                                                      44

3-1- مشخصات جغرافيايي محل آزمايش                                                                                                 45

فصل چهارم: بحث و نتيجه­گيري                                                                                                                                          50

4-1- تعداد دانه در رديف                                                                                                                    51

4-2- تعداد رديف دانه در بلال                                                                                                              57

4-3- تعداد دانه در بلال                                                                                                                     58

4-4- وزن هزار دانه                                                                                                                                       60

4-5- عملکرد دانه                                                                                                                             63

4-6- طول بلال                                                                                                                               65

4-7- ماده خشک بلال                                                                                                                       70

4-8- ماده خشک پوست بلال                                                                                                                           72

4-9- ماده خشک محور بلال                                                                                                                73

4-10- ماده خشک دسته بلال                                                                                                              75

4-11- عملکرد بيولوژيک                                                                                                                    77

4-12- شاخص برداشت دانه                                                                                                                 78

4-13- شاخص سطح برگ                                                                                                                   84

4-14- درصد نيتروژن دانه                                                                                                                  86

4-15- درصد پروتئین دانه                                                                                                                  88

4-16- نیتروژن جذب شده                                                                                                                  90

4-17- ميانگين کلروفيل بوته                                                                                                                           91

نتيجه­گيري و پيشنهادات                                                                                                                                                      95

نتيجه­گيري                                                                                                                                     96

پيشنهادات                                                                                                                                      97

منابع                                                                                                                                                                                        98

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                   صفحه

4-1- مقايسه سطوح دستورزي از نظر تعداد دانه در رديف بلال                                                                       56

4-2- مقايسه اثر متقابل سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي از نظر تعداد دانه در رديف بلال                                     56

4-3- مقايسه سطوح دستورزي از نظر تعداد ردیف دانه در بلال                                                                       57

4-4- مقايسه اثر متقابل سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي از نظر تعداد رديف دانه در بلال                                     58

4-5- مقايسه سطوح دستورزي از نظر تعداد دانه در بلال                                                                               59

4-6- مقايسه اثر متقابل سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي از نظر تعداد دانه در بلال                                             60

4-7- مقايسه سطوح دستورزی از نظر وزن هزار دانه                                                                                     62

4-8- مقايسه اثر متقابل سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي از نظر وزن هزار دانه                                                   62

4-9- مقايسه سطوح دستورزی از نظر عملکرد دانه                                                                                      64

4-10- مقايسه اثر متقابل سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي از نظر عملکرد دانه                                                  64

4-11- مقايسه سطوح دستورزي از نظر طول بلال                                                                                                   69

4-12- مقايسه اثر متقابل سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي از نظر طول بلال                                                     69

4-13- مقايسه سطوح دستورزي از نظر ماده خشک بلال                                                                               71

4-14- مقايسه اثر متقابل سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي از نظر ماده خشک بلال                                             71

4-15- مقايسه اثر متقابل سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي از نظر ماده خشک پوست بلال                                    72

4-16- مقايسه سطوح دستورزي از نظر ماده خشک محور بلال                                                                        74

4-17- مقايسه اثر متقابل سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي از نظر ماده خشک محور بلال                                      74

4-18- مقايسه سطوح دستورزي از نظر ماده خشک دسته بلال                                                                       76

4-19- مقايسه اثر متقابل سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي از نظر ماده خشک دسته بلال                                     76

4-20- مقايسه اثر متقابل سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي از نظر عملکرد بيولوژيک                                           78

4-21- مقايسه سطوح دستورزي از نظر شاخص برداشت                                                                                80

4-22- مقايسه اثر متقابل سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي از نظر شاخص برداشت                                              80

4-23- مقايسه سطوح دستورزي از نظر شاخضص سطح برگ                                                                          85

4-24- مقايسه اثر متقابل سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي از نظر شاخص سطح برگ                                         85

4-25- مقايسه سطوح دستورزي از نظر درصد نيتروژن دانه                                                                            87

4-26- مقايسه اثر متقابل سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي از نظر درصد نيتروژن دانه                                          87

4-27- مقايسه سطوح دستورزي از نظر درصد پروتئین دانه                                                                            89

4-28- مقايسه اثر متقابل سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي از نظر درصد پروتئین دانه                                          89

4-29- مقايسه سطوح دستورزي از نظر نیتروژن جذب شده                                                                           90

4-30- مقايسه سطوح دستورزي از نظر ميانگين کلروفيل بوته                                                                        92

4-31- مقايسه اثر متقابل سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي از نظر ميانگين کلروفيل بوته                                      92

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                   صفحه

3-1- نقشه طرح آزمايشي                                                                                                                   46

3-2-ويژگي­هاي فيزيکوشيميايي خاک محل آزمايش (باجگاه)                                                                        47

4-1 نتايج تجزيه واريانس عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت                                                                               53

4-2-تأثير سطوح  نيتروژن و دستورزي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت                                                            54

4-3-برهمکنش سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت                                              55

4-4- نتايج تجزيه واريانس برخي خصوصيات زراعي ذرت                                                                              66

4-5- تأثير سطوح  نيتروژن و دستورزي بر برخي ويژگي­هاي زراعي ذرت                                                            67

4-6- برهمکنش سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي بر برخي ويژگي­هاي زراعي ذرت                                              68

4-7- نتايج تجزيه واريانس برخي خصوصيات ذرت                                                                                      81

4-8- تأثير سطوح  نيتروژن و دستورزي بر برخي ويژگي­هاي زراعي ذرت                                                            82

4-9- برهمکنش سطوح نيتروژن و سطوح دستورزي بر برخي ويژگي­هاي زراعي ذرت                                              83

5-9- جدول همبستگی                                                                                                                      93

  

فصل اول

مقدمه

1-1- اهميت ذرت

با افزايش روز افزون جمعيت در کره خاکي و نياز به افزايش عملکرد گياهان زراعي، تأمين مواد غذايي از جمله برنامه‌هاي وسيع و دامنه‌داري است که باعث شده پژوهشگران در اين زمينه پژوهش­هاي جديدي را دنبال کنند (ايوانز، 1377) . توليد غذا از گياهان زراعي براي بقاي انسان و ساير موجودات زنده امري حياتي است، به طوري که حدود 70 درصد غذاي جمعيت جهان مستقيماً از گياهان زراعي بدست مي‌آيد (تي­ير و پيت، 1372). دوسوم از ماده خشک قابل مصرف انسان را غلات تشکيل مي‌دهند که 54 درصد از آن به گندم، برنج و ذرت[1] اختصاص دارد (ايوانز، 1377) . تقريباً 55 درصد از پروتئين­ها، 15 درصد چربي­ها، 70 درصد کروهيدرات­ها و به طور کلي 55-50 درصد کالري مورد نياز انسان در دنيا بوسيله غلات تأمين مي­شود (نورمحمدي و همکاران، 1376).

از نحوه ورود ذرت به ايران و سابقه کاشت آن اطلاع مستندي در دست نيست. احتمالاً ذرت براي اولين بار توسط پرتغالي‌ها از طريق آب‌هاي جنوب وارد کشور شده است (علي­ياري، 1373). کشت ذرت دانه‌اي در ايران تا سال 1350 به صورت پراکنده و در بين ساير زراعت‌هاي اصلي صورت گرفته است. در سال 1353 سطح کشت اين محصول به صورت علوفه و دانه برابر 22 هکتار و متوسط عملکرد دانه آن 2/5 تن در هکتار بوده است (رسول­اف، 1376). بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و قبل از شروع برنامه پنج سال اول روند افزايش سطح زيرکشت کند بود، به طوري که در سال­هاي 1358 و 1359 سطح زيرکشت به ترتيب تا ميزان 10 هزار و 8 هزار هکتار کاهش يافت ولي از سال 1360 به بعد تغييراتي در سطح زيرکشت رخ داد، به طوري که از 15 هزار هکتار سطح زير­کشت ذرت در آن سال، سطح زير کشت به 120 هزار هکتار در سال 1374 افزايش پيدا کرد (فائو[2]، 1995).

کشت ذرت در استان فارس، از سال 1349 در سطح پنج هکتار در شهرستان فسا شروع و سپس در سال 1352 با همکاري کارشناسان ذرت از يوگسلاوي و روماني در سطح 100 هکتار، ارقام هيبريد توسعه يافت (مديريت هماهنگي و برنامه و بودجه سازمان کشاورزي استان فارس، 1372). از سال 1362 به بعد با حمايت‌هاي دولتي، سطح زير کشت آن افزايش يافت. بر طبق آمار موجود در استان فارس سطح زير­کشت ذرت دانه‌اي در سال زراعي 88ـ1387 برابر با 50366 هکتار، کل ذرت دانه‌اي توليد شده برابر با 04/423042 تن و عملکردي برابر با 36/8399 کيلوگرم در هکتار مي‌باشد که نيمي از ذرت کشور را توليد مي‌کند.

توسعه سطح زير کشت و افزايش عملکرد اين محصول اساسي، به منظور تأمين ماده­ي اوليه مواد خام غذايي انسان، معادل 25ـ20 درصد، خوراک دام و طيور 75ـ70 درصد، مواد خام صنايع غذايي و صنعتي معادل 5 درصد، براي توليد نشاسته، روغن، کنجاله، گلوتن خوراکي و غيره از اولويت‌هاي کار وزارت کشاورزي بوده است (رسول­اف، 1376). با ظهور فناوري زيستي، به نظر مي‌رسد که دو­رگه‌هايي از ذرت براي مصارف صنعتي ويژه پديد آيد ( امام و ثقه­الاسلامي، 1384).

1-2- گياه­شناسي ذرت

ذرت که در آمريکاي شمالي به نام Corn شناخته مي‌شود، يکي از سه غله اصلي جهان است (تولن آر[3] و دي­ير[4]، ‌1999). ذرت پس از گندم و برنج، مهم‌ترين ماده‌ي غذايي دنيا را تشکيل مي‌دهد (امام، 1386). اگر چه در مورد منشأ و تکامل اوليه‌ي ذرت توافق کمي وجود دارد، اما توافق کلي بر آن است که ذرت ابتدا نزديک به 7000 تا 10000 سال پيش در جنوب مکزيک اهلي شده است. پس از اهلي شدن، ذرت به سرعت در آمريکاي شمالي و جنوبي انتشار يافته و پس از سکونت اروپائيان در شمال شرقي ايالات متحده و جنوب کانادا به آنجا رسيده است. پس از کشف آمريکا توسط اروپايي‌ها، ذرت به سرعت در سرتاسر اروپا پراکنده شد و از آنجا به ساير نقاط جهان انتشار يافت (امام و ثقه­الاسلامي، 1384).

ذرت گياهي رشد محدود و يکساله بوده که برگ‌هاي بزرگ، بلند و کشيده (تقريباً با پهناي 1 به 10 در مقياس طول) به صورت متناوب در طول يک ساقه مستحکم توليد مي‌شوند. ويژگي متمايز اين گياه علفي، مجزا بودن اندام نر و ماده روي يک بوته مي‌باشد. بر خلاف ساير گياهان علفي که گل­هاي کامل توليد مي‌کنند، ذرت توليد گل­آذين نر[5] کرده که در قسمت بالاي گياه به وسيله نقطه نموي انتهايي ساقه[6] توليد مي‌شود؛ و گل­آذين ماده[7] از رشد جوانه جانبي از محورهاي برگ نمايان مي‌شود. اين گياه تک­لپه و متعلق به خانواده گندميان مي‌باشد. گل­آذين نر به صورت يک خوشه آويزان توليد جفت سنبلک‌هايي مي‌کند که هر کدام دربرگيرنده­ي يک گلچه بارور و يک گلچه عقيم مي‌باشد. گل­آذين ماده، به صورت يک سنبله توليد کننده جفت سنبلک­هايي است که به صورت بسيار متراکم بر روي محور بلال[8] قرار گرفته‌اند. هر کدام از سنبلک‌هاي ماده شامل دو گلچه بارور بوده که يکي از تخمدان‌هاي دو گلچه بارور تشکيل دانه بالغ شده ذرت را مي‌دهد؛ ميوه منفرد ذرت از نظر گياه­شناسي يک گندمه است؛ ميوه خشکي که شامل يک بذر منفرد بوده و به بافت داخلي ميوه (ديواره تخمدان) چسبيده است (امام، 1386).

ذرت از لحاظ فتوسنتزي گياهي چهار کربنه (C4) است و گرچه دامنه سازگاري آن گسترده است، ولي در اقليم‌هاي گرمسيري رشد بهتري مي‌کند. ذرت از جمله گياهاني است که عملکرد دانه آن در عرض‌هاي جغرافيايي بالاتر از خاستگاه خويش، زياد‌تر مي‌باشد. اين موضوع بيانگر توسعه‌ي اقتصادي و استفاده‌ي بيشتر از نهاده‌ها در توليد اين محصول در عرض‌هاي جغرافيايي بالاتر است (امام، 1386).

پتانسيل عملکرد ذرت در واحد سطح به گونه اي است که برداشت 15 تا 20 تن دانه در هکتار در سطح تجاري رايج مي باشد (تولن­آر و دي­ير، 1999). به دليل استعداد زياد در توليد دانه، ذرت را “پادشاه غلات” ناميده‌اند (امام، 1386). ذرت داراي تنوع فوق­العاده‌اي از لحاظ فرم، کيفيت و عادت رويش است و تنها از نظر اندازه دانه بين ارقام ذرت بيش از 50 بار تفاوت وجود دارد. دانه‌ها ممکن است از سخت و شيشه‌اي تا نرم و آردي و به رنگ‌هاي بسيار گوناگون ديده شوند. ذرت داراي مواد قندي و نشاسته‌اي زياد بوده و علاوه بر نشاسته داراي مقدار زيادي اسيد‌هاي آمينه مي‌باشد (آرنون[9]، 1972).

[1] . Zea mays L.

[2] . FAO

[3] . Tollenaar

[4] . Dwyer

[5] . Tassel

[6] . Apex

[7] . Ear

[8] . Cob

[9] . Arnon

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 107

قیمت : 17300 تومان

***

—-

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 

 

برچسب ها :