متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی

گرایش : استراتژیک

عنوان : بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات ايلام

 

پايان‌ نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مدیریت اجرایی (M.A)

گرايش: استراتژيك

عنوان:

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام  

استاد راهنما:

دکتر محمد تابان

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

چكيده 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله تحقیق.. 4

1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-4-1 هدف اصلي.. 6

1-4-2 اهداف فرعي.. 6

1-5 فرضيه‏هاي تحقیق.. 7

1-5-1 فرضيه اصلي.. 7

1-5-2 فرضيه هاي فرعي.. 7

1-6تعاریف واژگان. 7

 

فصل دوم: مروري بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 10

2-2 توسعه ي منابع انساني.. 11

2-2-1 مفهوم توسعه ي منابع انساني.. 11

2-2-2 سطوح تجزيه و تحليل در توسعه ي منابع انساني.. 14

2-2-3 مدل هاي توسعه منابع انساني.. 15

2-2-4 مدل هاي عقلايي توسعه ي منابع انساني.. 16

2-2-5 مدل هاي طبيعي توسعه ي منابع انساني.. 16

2-2-5 رويكرد باز و بسته به توسعه ي منابع انساني.. 20

2-2-6 توسعه ي منابع انساني مشتق شده از نياز. 21

2-2-7 توسعه ي منابع انساني مشتق شده از فرصت… 21

2-2-8 توسعه ي منابع انساني مشتق شده از قابليتها 22

2-2-9 توسعه ي منابع انساني مدل I-A.. 22

2-2-10 هويت بخشي.. 23

2-2-11 هم آهنگ سازي.. 23

2-2-12 موفقيت… 24

2-2-13 انطباق.. 24

2-3- چابکی سازمانی.. 25

2-3-1 مفاهیم و تعاریف چابکی.. 25

2-3-2 تولید چابک؛ سرآمد روشهای تولیدی.. 29

2-3-3 قواعد کلی تولید چابک… 29

2-3-4 تعاریف تولید چابک 30

2-3-5 مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمان. 30

2-3-6 دلایل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان چابک (مجازی) 31

2-3-7 ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی.. 31

2-3-8 اصول و شاخصهاي چابكي در بخش دولتي.. 33

2-3-9 ابعاد چابكي در بخش دولتي.. 34

2-3-10 قابلیتهای چابکی : 34

2-3-11 مشخصات معماری سازمان چابک: 37

2-3-12 مدل مفهومي چابك سازي 37

2-4 پیشینه تحقیق.. 39

2-4-1 پیشینه داخلی.. 39

2-4-2 پیشینه خارجی.. 41

2-5  مدل مفهومي‌پژوهش… 44

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه. 46

3-2 روش تحقیق.. 46

3-3 جامعه آماری و حجم نمونه. 47

3-4 روش گردآوری اطلاعات… 47

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات… 47

3-6 روايي و پایایی ابزار گردآوری.. 48

3-6-1 روایی.. 48

3-6-2 پایایی (اعتبار) 48

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 50

 

فصل چهارم: یافتههای تحقیق

4-1 مقدمه. 52

4-2 آمار توصیفی.. 53

4-2-2  وضعیت پاسخگویان بر حسب  سن.. 54

4-2-3 وضعیت تحصیل پاسخگویان. 55

4-2-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب  سابقه خدمت… 56

4-3 آزمون همبستگی پیرسون نتایج دو به دو. 57

4-4 آزمون آلفای کرونباخ.. 58

4-5 الگوسازی معادلات ساختاری : 59

4-6 آزمون فرضیات… 61

4-7 تحلیل چند متغیره 69

4-7-1  پيشبيني متغير هاي وابسته با بهره گرفتن از تحليل رگرسيون چند گانه: 69

 

فصل پنجم: نتايج و پيشنهادها

5-1 مقدمه. 72

5-2بيان نتايج (فرضیه اصلی ) 72

5-2-1 نتيجه فرضيه فرعی اول. 73

5-2-2 نتيجه فرضيه فرعی دوم. 74

5-2-3 نتيجه فرضيه فرعی سوم. 74

5-2-4 نتيجه فرضيه فرعی چهارم. 75

5-2-5 نتيجه فرضيه فرعی پنجم. 76

5-2-6 نتيجه فرضيه فرعی ششم. 76

5-2-7 نتيجه فرضيه فرعی هفتم. 77

5-3 پيشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش… 78

5-4  محدویت‌ها و موانع پژوهش… 80

منابع و مآخذ. 81

پیوست‌ها 88

چكيده انگليسي.. 109

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                      صفحه

جدول  2-1 تعاریف تولید چابک… 30

جدول 2-2-عوامل موثر بر دست يابي به چابكي از طريق فناوري اطلاعات در سازمان هاي توليدي.. 38

جدول 4-1 وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس… 53

جدول 4-2 وضعیت پاسخگویان بر حسب سن.. 54

جدول 4-3 وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات… 55

جدول 4-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت… 56

جدول 4-5  آزمون همبستگی پیرسون نتایج دو به دو. 57

جدول 4-6 نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توسعه منابع سازمانی.. 58

جدول 4-7 ضریب همبستگی پیرسون بین توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 62

جدول 4-8 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد موفقیت و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 63

جدول 4-9 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد هماهنگ سازی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 64

جدول 4-10 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد انطباق و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 65

جدول 4-11 ضریب همبستگی پیرسون بين بعد هویت بخشی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 66

جدول 4-12 ضریب همبستگی پیرسون بين بعد فکری و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 67

جدول 4-13 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد نگرشی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 68

جدول 4-14 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد شغلی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 69

جدول 4-15 روش ورود متغیرها، ضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین ، خطای معیار، سطح معناداری، ضریب تعیین تعدیل شده 70

جدول 4-16 رگرسیون چند متغیره 70

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                      صفحه

نمودار 4-1 وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس… 53

جدول 4-2 وضعیت پاسخگویان بر حسب سن.. 54

نمودار 4-3 وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات… 55

نمودار 4-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت… 56

 

فهرست شكل‌ها

عنوان                                                                                      صفحه

شكل2-1 ارتباط ي ميان استراتژي سازمان و توسعه‌ي منابع انساني استراتژيك… 17

شکل 2-2 استراتژي هاي منابع انساني.. 18

شكل 2-3 نقاط مرجع استراتژيك… 19

شکل 2-4 رویکردهای مختلف به توسعه منابع انسانی.. 21

شکل2-5 ابعاد چابکی در بخش تولید. 34

شکل 2-6 مبانی چابکی.. 36

شکل 2-7 مدل مفهوم چابک سازی.. 38

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جهت روش و ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی مي‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در شرکت آب و فاضلاب استان ایلام مي‌باشد.حجم كل جامعه آماري برابر است با 420 نفر (420=N).  که حجم  نمونه  آماری با بهره گرفتن از جدول مورگان برابر 201 نفر به دست آمد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری (1388) با ضریب پایایی (87/ 0) و چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999) با ضریب پایایی(81/0) استفاده شده است.به منظور بررسی موضوع یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تدوین شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده، نتایج به دست آمده نشان داد که: ارتباط مثبت و معناداری بین مولفه های توسعه منابع انسانی ( بعد موفقیت، بعد هماهنگ سازی، بعد انطباق، بعد هویت بخشی، بعد فکری، بعد نگرشی و بعد شغلی) و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام  وجود دارد پس مي‌توان نتیجه گرفت که  بین توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام ارتباط معناداری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: توسعه منابع انسانی، چابکی سازمانی ، شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام.

 فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1مقدمه

توسعه منابع انساني را مي توان فرايند توسعه و برانگيختن تخصص هاي انساني از طريق توسعه ي سازماني و آموزش كاركنان و توسعه به منظور عمل كرد تعريف كرد، يا در تعريف ديگر،  توسعه ي منابع انساني را مي توان فرايند يا فعاليتي كوتا ه مدت يا بلندمدت به منظور توسعه دانش، تخصص، بهره وري و رضايت كاري در سطوح مختلف فردي، تيمي، سازماني يا ملي ناميد (مك لين ،2011).

تغييرات فناوري و کاري، بقاي سازمانها را تهديد مي­کند. تعداد اندکي ازسازمانهاي اطلاعاتي مي‌توانند نيروهاي داخلي خود را تغيير داده و نيروهاي خارجي تأثير گذار را کنترل کنند. اگر چه اکثر سازمانها به اهميت پاسخگويي سريع به شرايط متغير بازار آگاه بوده‌اند، اما هرگز نتوانسته‌اند طوري طراحي شوند که قادر به انجام آن باشند. هر سازماني بايد خود را در راستاي پاسخگويي به مجموعه‌اي از نيروهاي داخلي و خارجي، به صورت چابک طراحي کند. سازمانهاي مجازي نمونة کاملي از سازمانهاي چابک هستند که امروزه با سرعت بالايي در حال شکل‌گيري هستند و مي‌توانند پاسخي به اين نياز جديد باشند (فتحیان و گلچین پور، 1390).

محیط کنونی سازمان ها پیچیده و دشوارتر شده و رهبران سازمان ها با مشکلات غیرقابل پیش بینی روبرو شده اند که انعطاف پذیری بالای آن ها را در رفع مشکلات و مواجهه با محیط پرتلاطم پیرامون سازمان ها مي‌طلبد. در برخی از سازمان ها ملاحظه مي‌شود که بین عقاید زیربنایی، ارزش ها و مفروضات اعضای سازمان و رهبران هم سویی وجود ندارد که این خود باعث بروز مشکلاتی در تعهد کارکنان نسبت به سازمان شده و سبب عملکرد پائین، غیبت و ترک خدمت کارکنان مي‌شود (کورت[1]، 2012).

1-2 بیان مسئله تحقیق

امروزه توسعه منابع انسانی در سازمان‌هاي مختلف از جايگاه خاصي برخوردار است زيرا در چند دهه اخير بيش از هر دوران ديگر در طول تاريخ بشر، علوم و تكنولوژي پيشرفت نموده است اين تحول و دگرگوني تا حدي است كه عصر حاضر را عصرنيم عمر اطلاعات ناميده‌اند. يعني دوراني كه در هر 5 سال، نيمي از اطلاعات بشري منسوخ گرديده و اطلاعات و دانش جديد جايگزين آن مي‌گردد.

حدود نيمي از مشاغلي كه امروز در بسياري از كشورها مي ‌بينيم در پنجاه سال پيش، وجود نداشته است. تغيير چند‌‌باره فعاليت‌ حرفه‌اي در طول عمركاري، براي مردم روزبه روز عادي‌تر مي‌شود. اين احتمال كه فرد جواني مهارتي را بياموزد و آن را تا حدود سي سال كار خود بدون تغيير بنيادي ادامه دهد ديگر بسيار ضعيف، يا به كلي محال است. در جامعه‌اي كه به سرعت در حال دگرگوني است توسعه منابع انسانی نه تنها مطلوب است بلكه فعاليتي است كه هر سازماني بايد برايش منابعي را در نظر بگيرد تا همواره منابع انساني كارآمد و مطلعي در اختيار داشته باشد.

سازمانها و موسسات ناچارند که برای رقابت به دنبال چابکی باشند چرا که سازمانهای مدرن با فشار فزاینده‌ای جهت یافتن راههای جدید رقابت کارآمد در بازار پویای جهانی مواجه هستند. چابکی، توانایی سازمان برای عرضه محصولات و خدمات با کیفیت بالا را ارتقا داده و در نتیجه عامل مهمي‌برای اثربخشی سازمان می‌شود. با توجه به اهمیت توسعه منابع انسانی و چابکی، طی بررسی های به عمل آمده در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام در این خصوص پژوهش خاصی صورت نگرفته است. به دلیل گسترش روز افزون ابزار و راه های خدمت رسانی به مردم همچنین به دلیل افزایش سطح تحصیلات و افزایش تعداد کارکنان این شرکت، تحقیق مذکور توجه عمده خود را به این مسأله معطوف داشته است که چنانچه یک سازمان تمامي‌منابع و ملزومات را داشته باشد ولی نتواند نیروی انسانی کارآمدی داشته باشد، نخواهد توانست در کار خود موفق باشد، لذا اگر سازمانی خواهان موفقیت و چابکی باشد بایست اولا نیروی کارآمدی را جذب نماید و ثانیا توجه خاصی به نگهداری و توسعه آنان داشته باشد تا آنکه با انگیزه بیشتری تمایل به خدمت در سازمان داشته باشند. باتوجه به مسایل ذکر شده سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا ارتباط ای بین توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام وجود دارد.

[1] – Korte

تعداد صفحه : 124

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :