متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان : بررسي و مقايسه انگيزه هاي اصلي شركت در ورزش همگاني

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

1-1) مقدمه

امروزه تمرينات و رقابت هاي ورزشي از ابعاد گوناگوني مورد بررسي قرار مي گيرد و ورزشكاران به عنوان عناصر اصلي رقابت در مركز اين توجه قرار دارند. آنها از جنبه هاي گوناگون فيزيولوژيك، مهارتي و آمادگي جسماني در جهت رسيدن به حداكثر عملكرد و توانايي ورزشي مورد بررسي قرار گرفته اند. از طرف ديگر، روان شناسان ورزش نيز ورزشكاران را از بعد ذهني، رواني و رفتاري در بوته آزمايش قرار داده اند. دراين زمينه، موضوع انگيزه از وسعت و گستردگي زيادي برخوردار است و از حدود بيش از يك قرن پيش به صورت نظريه هاي مختلف، توصيف انگيزه هاي بيروني و دروني در جهت دهي رفتار و عملكرد آدمي مطرح شده است]10 [.

در زمينه ورزش نيز انگيزش ورزشكاران براي شركت در فعاليت ها و رقابت هاي ورزشي از جنبه هاي زيادي بررسي شده است؛ برخي از روان شناسان ورزش، ابعاد انگيزش ورزشكاران و ساير شركت كنندگان در فعاليت‌هاي ورزشي را با عنوان جهت گيري ورزشي در فعاليت،‌ تمرين ‌و‌رقابت طبقه بندي وتوصيف كرده‌اند. با شناخت اين ابعاد در ورزشكاران، مي توان ميزان انگيزش، تمايل و آمادگي افراد را براي شركت در رقابت ها و فعاليت هاي ورزشي جهت دهي كرد. اين موضوع حتي در توسعه مهارت هاي رواني ورزشكاران، شناسايي نقاط ضعف و قوت رواني يا تقويت و آماده سازي افراد براي رشته هاي ورزشي يا اجراي مهارت‌هاي خاص و عملكرد ورزشي در موقعيت هاي مختلف رقابت، بسيار مهم و ضروري است]41 [.

موضوع انگيزش با مفاهيم اساسي ديگري مانند شخصيت، برانگيختگي، استرس، اضطراب در يادگيري و اجراي انواع مهارت هاي ورزشي پيوند خورده است. در اين زمينه از نظريه سائق كلارك هال[1] و شاگردش اسپنس، قانون يركيز- دادسون[2] يا فرضيه ي U وارونه[3]، انواع و فرآيند استرس و اضطراب يا تفاوت هاي فردي (شخصيت) ورزشكار و نوع تكليف يا مهارت در ارتباط با موقعيت هاي ورزشي استفاده گرديد ]2 [.در زمينه روان شناسي اجتماعي نيز موضوع انگيزش با چند مفهوم اساسي مانند تقويت اجتماعي، تسهيل اجتماعي، انگيزه پيشرفت، تدوين هدف و غيره پيوند خورد. روان شناسان ورزشي ديگري از جمله رابرتز، اسميت، اسمول، اسنايدر و اسپرايتزر، اتكينسون و غيره نقش تقويتي انگيزش و تأثير عوامل اجتماعي را در مشاركت ورزشي توسعه دادند. اين تحقيقات، به شناسايي دو بعد انگيزه‌هاي دروني و بيروني منجر شد]2 [. در حال حاضر نيز، شناسايي و بررسي انگيزه شركت افراد در فعاليت های تفریحی و رقابت هاي ورزشي با جهت گيري رفتاري بررسي مي شود.

تحقيق حاضر، انگيزه افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و قهرمانی را بررسي و مقایسه كرده است. هريك از اين انگيزه ها، ماهيت دروني و بيروني دارد و بخشي از انگيزه هاي اجتماعي ورزشكاران را تشكيل مي دهد. البته ممكن است اهميت يا اولويت اين انگيزه ها در سطوح مختلف ورزشي متفاوت باشد؛ ولي براي درك متقابل ورزشكار- مربي و جهت دهي عملكرد آنان ضروري است.

1-2) بيان مسأله

شناخت اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش همگانی و قهرمانی بسیار مهم است این شناخت می تواند برای مدیریت  بخش ورزش همگانی و قهرمانی در سازمان های مختلف اجتماعی و اقشار کارمندان، جوانان، باز نشستگان، زنان و غیره، شرایط و امکانات مناسبی را فراهم کند بررسی نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که در جامعه ما افراد با انگیزه های متفاوتی در فعالیت های تفریحی و ورزشی و قهرمانی شرکت می کنند. شناخت انگیزه ورزشي در ورزشكاران مي تواند روشن كننده حقايق بسياري باشد. آيا انگیزه ورزشي كودكان و بزرگسالان در رقابت يكسان است يا نه؟ آيا انگیزه ورزشي دختران و پسران متفاوت است؟ آيا انگیزه ورزشي ورزشكاران با توجه به رشته ورزشي تغيير مي يابد؟ آيا رشته تحصيلي ورزشكاران، در انگیزه ورزشي آنها اثرگذار است؟ پاسخ به اين سئوالات با بررسي ابعاد انگیزه ورزشي روي نمونه هاي مختلف، امكان پذير است. ]6 [.

انگيزش در ورزش قهرمانی نیز، يكي از مباحث مهم در ورزش محسوب مي شود؛ زيرا تلاش و فعاليتهاي هر ورزشكار براي موفقيت، به ميزان انگيزش او بستگي دارد. مطالعه انگيزش و رفتار مربوط به آن جستجويي براي يافتن پاسخ به سؤالات پيچيده و مهم در مورد طبيعت انسان است. انگيزش كليد انجام هركاري اعم از ورزش ، تجارت و هر تلاش مهم و مبارزه جويانه ديگر است. انگيزش بايد در ارتباط با عوامل گوناگون باشد كه رفتار را تحريك و كنترل مي نمايد]10 [. شايد اصلي ترين سؤال در مورد شركت در ورزش اين باشد كه آيا فرد، ورزشكار يا ورزش دوست متولد مي شود يا اينكه علاقه به ورزش در او به وسيله محيط و اجتماعي ايجاد مي شود. آنچه كه به عنوان مساله اصلي اين پژوهش مطرح مي شود این ست كه افراد با چه انگيزه هايي به فعاليتهاي تفريحي ورزش و رقابتي مي پردازند؟ همچنین بیشتر تحقیقات انجام گرفته در زمینه فواید جسمانی، روانی و حرکت ورزشی، مستمر و متمرکز بوده است، در صورتی که انگيزه هاي افراد از شركت در ورزش های همگانی و رقابتي از این جنبه کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا محقق در صدد است تا ابتدا انگيزه هاي افراد از شركت در فعاليتهاي ورزشي رقابتي و فعالتهاي ورزشي تفريحي را بررسي ، سپس تفاوت بين انگيزه هاي اين دو گروه را بررسي نمايد.

1-3) ضرورت و اهميت تحقيق

عوامل مثبت و منفي بسياري روي اجراي ورزشكاران اثر مي گذارد و برآيند اين عوامل،‌ انگيزه افراد را از شركت در رقابت شكل مي‌دهد. جهت گيري ورزشي ورزشكاران نيز براساس اين انگيزه ها، متغير و متفاوت است. ورزشكاراني كه فقط براي پيروز شدن و كسب نتيجه به ميدان رقابت پا مي‌گذارند با آنهايي كه با هدف گرايي مشخصي از قبيل : كسب تجربه، بهبود مهارت، سرگرمي، لذت وغيره به رقابت مي پردازند، انگيزه ورزشي متفاوتي دارند و اين انگيزه تأثير خود را در نتيجه رقابت و عملكرد ورزشكاران نشان مي‌دهد]3 [.

شناخت اين موضوع در امر هدايت، رهبري و مديريت تيم هاي ورزشي و تعامل با ورزشكاران اهميت بسياري دارد. لازمه پيشرفت براي تمام تيم هاي ورزشي و مربيان بزرگ، آگاهي از وضعيت انگيزش ورزشكاران و كنترل آن است. برخي مربيان مهم ترين ملاك در انتخاب بازيكن را قدرت شخصيت او مي دانند؛ چون اگر رقابت طلبي و ميل به پيروزي ورزشكار بالا باشد، هيچ گاه در رقابت با حريف كم كاري نمي كند و نمي خواهد تسليم و مغلوب حريف باشد، حتي اگر از نظر مهارتي پايين تر باشد. به نظر مي رسد ميل به پيروزي و برنده شدن در ورزشكار نيز او را به سمت تلاش و كار سخت هدايت مي كند. بنابراين مربيان بايد اين انگيزه ها را بشناسند و آنها را در موقعيت هاي مختلف ورزشي،‌ اصلاح و جهت دهي كنند]10[.

اگر مربيان بتوانند اين انگيزه ها را در ورزشكاران بشناسند و آنها را تقويت يا تعديل كنند و به آنها جهت  خاصي بدهند به موفقيت و پيشرفت بيشتري دست مي يابند.

1-5) اهداف تحقیق

1-5-1) هدف كلي: هدف كلي از اين تحقيق بررسي و مقايسه انگيزه هاي اصلي شركت در ورزش قهرماني و همگاني مردم شهر رشت مي باشد.

1-5-2) اهداف اختصاصي:

  1. تعيين اولويت انگيزه هاي ورزشكاران قهرمان
  2. تعيين اولويت انگيزه هاي شركت كنندگان در ورزش همگاني
  3. . مقايسه اولويت انگيزه هاي شركت كنندگان در ورزش قهرماني و همگاني
  4. مقايسه اولويت انگيزه هاي ورزشكاران زن و مرد قهرمان
  5. مقايسه اولويت انگيزه هاي شركت كنندگان زن و مرد در ورزش همگاني

1-4) فرضیات تحقیق

  1. بين اولويت انگيزه هاي ورزشكاران قهرمان تفاوت معني داري وجود دارد.
  2. بين اولويت انگيزه هاي شركت كنندگان در ورزش همگاني تفاوت معني داري وجود دارد.
  3. بين اولويت انگيزه هاي ورزشكاران قهرماني و همگاني تفاوت معني داري وجود دارد.
  4. بين اولويت انگيزه هاي ورزشكاران زن و مرد تفاوت معني داري وجود دارد.
  5. بين اولويت انگيزه هاي شركت كنندگان زن و مرد در ورزش همگاني تفاوت معني داري وجود دارد.

1-6) محدودیت های تحقیق

1-6-1- محدوديت هاي خارج از کنترل محقق

الف- ويژگي هايي همچون وضعيت اجتماعي، فرهنگي، نژادي و غيره ممکن است در پاسخ آزمودني ها اثر گذارده باشد.

ب- ممكن است تعداد سوالات و خستگي ورزشكاران بر جواب آنها تاثير سوء بگذارد

ج-  ممكن است برداشت ورزشكاران با برداشت مورد نظر ما متفاوت باشد.

 

 

1-6-2- محدوديت هايی که اعمال شد

الف) شرکت کنندگان در ورزش همگانی، فقط به فضاهای روباز شهر رشت محدود شده است. ب) ورزشکاران قهرمان شامل کسانی بودند که در مسابقات قهرمانی کشور در سال 1387 حضور داشتند.

ج) شرايط تکميل پرسشنامه براي همه آزمودني ها يکسان بود.

1-7) واژه ها و اصطلاحات تحقیق

انگيزش: براساس يك تعريف، انگيزش عبارت است  از مكانيسم هاي دروني و بيروني كه ضمن برانگيختن رفتار،‌ آن را هدايت مي كند. دراين تحقيق انگيزه به عنوان محرك شركت در ورزش، استمرار مشاركت ورزشي و اثرگذاري بر عملكرد ورزشكار در نظر گرفته شده است ]45[.

رقابت: از نظر طراحان اين پرسشنامه در تحقيق اصلي، ميل به تلاش براي موفقيت در رقابت، ميل به شركت جدي در ورزش، دستيابي به تسلط ورزشي و مهارت در ورزش و ميل به مسابقه نشانگر رقابت طلبي يا رقابت جويي فرد است كه برجسته ترين بعد انگیزه ورزشي ورزشكاران است]27[.

افراد شرکت کننده در ورزش همگاني: در اين تحقيق به کساني گفته مي شود که حداقل يک روز در هفته و بطور منظم به فعاليت هاي بدني و تمرينات ورزشي در پارک ها و فضاهاي روباز مي پردازند]25.[

ورزشکار قهرمان: در این تحقیق ورزشکار به کسی اطلاق می شود که دارای یک عنوان قهرمانی در سطح استانی یا کشوری باشد]26.[

آمادگی: عبارتست از توانایی تحمل کارهای بدنی، مقاوم بودن در برابر فشارهای ناشی از کار و فعالیتهای جسمانی، تاب آوردن در برابر شرایط جسمانی که فرد فاقد آن تحت چنین شرایطی دوام نمی آورد  از پا می افتد]6.[

انرژی اجتماعی: منظور از انرژی اجتماعی در این تحقیق،  میزان تمایل به بودن در کنار دوستان، دوری از تنهایی و آشنایی با افراد جدید می باشد]6.[  .

لذت: لذت در لغت، به معنی شادمانی کردن و سبکی و چالاکی می باشد ]26.[ و منظور از لذت در این تحقیق احساس آرامش، احساس توانایی، شادی و دوری از مشکلات زندگی در نظر گرفته شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 120

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 

 

برچسب ها :