متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت صنعتی

گرایش : تولید

عنوان : ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت CSFها در پیاده سازی سیستم های برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP با رویکرد کارت امتیاز متوازن BSC در شرکت هواپیمایی هما

دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد تهران مرکزي

دانشکده مدیریت – گروه مديريت صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : “تولید”

عنوان :

ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت CSFها در پیاده سازی سیستم های برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP با رویکرد کارت امتیاز متوازن BSC در شرکت هواپیمایی هما

 

استاد راهنما :

دکتر محمد رضا معتدل

استاد مشاور :

دکتر طهمورث سهرابی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول كليات پژوهش

مقدمه 2

1-1 بیان مساله تحقیق. 2

1-2 اهداف تحقیق. 4

1-3 بیان اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4  فرضیات تحقیق. 5

1-5 سوالات تحقیق. 5

1-6 مدل مفهومی تحقیق. 6

1-7 واژگان کلیدی. 7

1-8 روش تحقیق. 7

1-9 قلمرو تحقیق. 7

1-10 متغیرهای تحقیق. 8

1-11 ابزار گرد آوری اطلاعات.. 8

1-12 محدودیت ها و مشکلات تحقیق. 9

فصل دوم ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1 پيشينه‌اي از برنامه‌ريزي منابع سازماني ERP. 11

2-1-1 دهه 1960 كامپيوترهاي اوليه برنامه‌ريزي احتياجات مواد MRP. 12

2-1-2دهه 1970 توسعه‌هاي MRP، سخت‌افزار و نرم‌افزار كامپيوتري. 13

2-1-3 دهه 1980 MRP II: 15

2-1-4 دهه ابتدايي 2000 – ادغام شركت‌‌هاي نرم‌افزاري. 17

2-2 ضرورت بررسي شاخص‌هاي عملكردي ERP. 17

2-3 فاكتورهاي عملكردي سيستم‌هاي ERP: 22

2-4 انواع مدل‌هاي ارزيابي عملكرد 22

2-4-1 تعريف انواع مدل‌هاي ارزيابي عملكرد 24

2-4-1-1 مدل تعالي سازماني (EFQM) 25

2-4-1-2 مديريت بر مبناي هدف (MBO) 25

2-4-1-3 هوشين كانري (Hoshin Kaneri) 25

2-4-1-4 مدل بررسي تاثير سرمايه‌گذاري در بخش فناوري اطلاعات بر عملكرد سازمان. 27

2-1-4-5 مدل خلق ارزش سيستم‌هاي ERP. 27

2-5 كارت امتيازي متوازن. 30

2-6 معرفي وجوه كارت امتيازي متوازن. 31

2-6-1 وجه مالي. 33

2-6-2 وجه مشتري. 34

2-6-3 وجه رشد و يادگيري. 34

2-6-4 وجه فرآيندهاي داخلي. 34

2-7 مدل پیشنهادی و شاخص های تحقیق. 42

2-7-1 دیدگاه فرآیندهای داخلی. 44

2-7-1-1 شفافیت اطلاعاتی و ساده سازی فرآیندها 44

2-7-1-2 کاهش زمان سیکل. 44

2-7-1-3 کاهش هزینه ها و ضایعات.. 44

2-7-1-4 کارایی برنامه ریزی تولید 44

2-7-2رشد و یادگیری. 45

2-7-2-1 بهبود فرهنگ سازمانی. 45

2-7-2-2بهبود قابلیت ها و توانایی مدیران. 46

2-7-2-3 بهبود قابلیت های کارکنان. 46

2-7-2- 4کسب منافع استراتژیک برای سازمان. 46

2-7-3دیدگاه مشتریان. 46

2-3-3-1 بهبود سیستم ارتباط با مشتریان. 46

2-7-3-2 کاهش زمان انتظار. 47

2-7-3-3 بهبود کیفیت محصولات.. 47

2-7-3-4 افزایش رضایت مشتریان. 47

2-7-4  دیدگاه مالی. 47

2-7-4-1 نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) 47

2-7-4-2 نرخ بازگشت دارایی ها (ROA) 47

2-7-4-3 بهره وری مالی سازمان. 47

2-7-4-4 حاشیه سود 48

2-8 بررس فاکتورهای موثر در موفقیت پیاده سازی ERP. 48

2-8-1  مدیریت ارشد 48

2-8-2 قهرمان پروژه 49

2-8-3  کمیته راهبری. 50

2-8-4 مشاوران پیاده سازی. 50

2-8-5 شایستگی تیم پروژه 50

2-8-6  همکاریهای بین فروشنده و مشتری. 52

2-8-7 ابزار فروشندگان. 52

2-8-8 پشتیبانی فروشنده 52

2-8-9آموزش کاربر. 52

2-8-10 مدیریت انتظارات.. 53

2-8-11 انتخاب با دقت بسته مناسب.. 53

2-8-12 مدیریت پروژه 54

2-8-13 سفارشی سازی. 55

2-8-14 تجزیه و تحلیل و تغییر داده ها 56

2-8-15 مهندسی مجدد فرآیندها 57

2-8-16زیر ساخت فناوری اطلاعات.. 57

2-8-17 منابع تخصیصی. 58

2-8-18 مدیریت تغییر. 58

2-8-19 ایجاد اهداف مشترک.. 58

2-8-20 آموزش فرآیندهای کسب و کار جدید 59

2-8-21 ارتباطات درون سازمانی. 59

2-8-22 همکاری درون سازمانی. 60

2-8-23 مستند سازی. 60

2-8-24 فرهنگ سازی ERP در سازمان. 60

2-8-25  سازماندهی پروژه 61

2-8-26  تهیه برنامه زمان بندی تفضیلی اجرای پروژه 61

2-8-27  آموزش تیم اجرای پروژه 62

2-8-28  آغاز اجرای سیستم با ماژولی که از شانس موفقیت بالاتری برخوردار است.. 62

2-9 فاکتورهای موثر در موفقیت ERP در سه فاز. 62

2-10 مباحث انسانی در پیاده سازی پروژه ERP. 63

2-11 فاکتورهای موفقیت ERP در کسب و کارهای کوچک… 66

2-12 عوامل کلیدی موفقیت ERP از دیدگاه پانورما 66

2-13 فاکتورهای موثر در موفقیت ERP از دیدگاه پاستور. 67

2-14 اثرات موفقیت پیاده سازی ERP. 68

2-14-1  حسابداری. 69

2-14-2 هزینه ها 70

2-14-3  تولید و تدارکات.. 71

2-14-4روابط عرضه کننده و مشتری. 71

2-14-5 مدیریت اطلاعات.. 72

2-14-6 سازمان و فرهنگ… 72

2-15ارتباط بین ساختارهای تشکیل دهنده موفقیت پیاده سازی ERP. 74

2-15-2 ارتباط بین مهندسی مجدد و فرهنگ سازی. 75

2-15-3  ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر. 76

2-16 تاریخچه ای از شرکت هواپیمایی هما 76

2-17دوران طلایی. 78

2-17 چارت سازمانی. 80

فصل سوم روش تحقيق

مقدمه 83

3-1 روش تحقیق. 83

3-1-1 روش تحقیق بر اساس هدف.. 83

3-1-2 روش تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها 84

3-2- ابزار تحقیق. 84

3-2-1 روش کتابخانه ای. 85

3-2-2  پرسشنامه 85

3-3 مقایسه سنجش متغیرها 86

3-3-1  طیف لیکرت.. 86

3-3-2 ) طیف مقایسه زوجی. 86

3-4 ) قابلیت اعتماد  ( پایایی )پرسشنامه های تحقیق. 86

3-5 ) قابلیت اعتماد( روایی ) پرسشنامه های تحقیق. 87

3-6 ) جامعه آماری. 88

3-7) مورد پژوهی(مطالعه موردی) 88

3-8) مدل اجرایی تحقیق. 88

3-9) روش دلفی. 91

3-10) آزمون فریدمن. 91

3-11- تکنیک بردار ویژه 92

3-12- اعتبار سنجی ابزار تحقیق. 94

3-13- جمع آوری نظر خبرگان. 95

3-14 فرآيند تحليل شبكه‌اي (ANP) 95

3-14-1 ابر ماتريس يك سيستم بازخوردي. 98

3-14-2 سلسله مراتب كنترل و طرح يك سؤال. 101

3-14-3- منافع، هزينه، فرصت‌ها، تهديدها و نرخ‌گذاري شاخصهاي موثر. 102

3-14-4- اولويت‌ها در ابر ماتريس.. 102

3-15- محاسبه نرخ سازگاري. 105

3-16- تجميع نظر خبرگان. 106

3-17 فرآیند تحلیل شبکه ANP. 109

3-17-1 تشریح مختصری از فرآیند تحلیل شبکه ANP. 110

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق

مقدمه 112

4-1) فرضیه آماری اول. 112

4-1-1)آزمون فریدمن. 113

4-1-2)استفاده از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه مربوط به منظر مالی. 113

4-2) فرضیه آماری دوم 115

4-2-1) استفاده از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه مربوط به منظر مشتری. 116

4-2-2)آزمون فریدمن. 117

4-3) فرضیه آماری سوم 118

4-3-1)روش آلفای کرونباخ. 119

4-3-2)آزمون فریدمن. 120

4-4)فرضیه آماری چهارم 121

4-4-1) روش آلفای کرونباخ. 122

4-4-2)آزمون فریدمن. 123

4-5) فرضیه آماری پنجم: 125

4-6 مدل سازی. 125

4-7 ماتریس مقایسات زوجی: 126

4-8 وزن‌هاي بدست آمده از فرآيند تحليل شبکهاي برای گزینه ها 138

4-9 محاسبه سوپر ماتریس نامتوازن. 139

4-10 محاسبه سوپر ماتریس متوازن. 140

4-11 محاسبه ماتریس حددار. 141

4-12) محاسبه اوزان گزینه ها با بهره گرفتن از نرم افزار Super decision و تحلیل خروجی ها 143

4-12-1)نتایج حاصل از پرسشنامه مقایسات زوجی ومقیاس 9 فاصله ای. 143

4-12) 5 گام حل روش ANP توماس الساعتی. 146

4-12-1-ساخت مدل و تبدیل مسئله / موضوع به یک ساختار شبکه ای. 146

4-12-2-تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهای الویت.. 146

4-12-3-محاسبه اندازه ناسازگاری ماتریس های مقایسات زوجی. 147

4-12-4 تشکیل سوپر ماتریس نامتوازن. 147

4-12-5 تشکیل سوپرماتریس موزون ( w ) 148

4-13)نتیجه گیری نهایی. 148

فصل پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهادات

مقدمه 149

5-1-نتایج و دستاوردها 150

5-1-1- پاسخ به سوالات تحقیق. 151

5-2 پیشنهاد برای تحقیقات آینده 154

5-2-1 پیشنهاد اجرایی. 154

5-2-2 پیشنهاد تحقیقاتی. 154

5-3 محدودیت های این تحقیق. 155

منابع و مآخذ 155

منابع فارسي: 171

منابع انگليسي: 173

پيوستها و ضمائم 156

پیوست الف.. 157

پرسشنامه 157

Abstract 170

 

 

فهرست جداول

جدول (1-1) مدل مفهومی تحقیق. 6

جدول 2-1 استفاده از کارت امتیاز متوازن برای ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات.. 42

جدول 2-2 شاخص های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد سیستمERP. 43

جدول 2-3 مدل فاکتورهای بحرانی موفقیت ERP هولاند و لایت.. 48

جدول 2-4 معیارهای فروشنده نرم افزار. 54

جدول شماره 2-5 ابعاد فرهنگ سازمانی هرلی و هال. 61

جدول 2-4 چارچوب پیاده سازی ERP. 63

جدول 2-7 فاکتورهای موفقیت از دیدگاه پاستور. 68

جدول 3-1 طیف لیکرت.. 86

جدول 3-2- طیف مقایسات زوجی. 86

جدول 3 – 3 : مقادیر شاخص تصادفی RI به ازای n ، برگرفته از مرجع. 106

جدول 3 – 4 : حد بالای CR برای سازگاری بودن ماتریس مقایسات زوجی  بر گرفته از مرجع. 106

(جدول 4-1 ) میانگین رتبه ای شاخص های منظر مالی. 115

(جدول 4-2 ) خروجی آزمون فریدمن. 115

(جدول 4-3 ) میانگین رتبه ای شاخص های منظر مشتری. 118

(جدول 4-4 ) خروجی آزمون فریدمن. 118

(جدول 4-5 ) میانگین رتبه ای شاخص های منظر فرآیند داخلی. 121

(جدول 4-6) خروجی آزمون فریدمن. 121

(جدول 4-7) میانگین رتبه ای شاخص های منظر رشد و یادگیری. 124

(جدول 4-8 ) خروجی آزمون فریدمن. 124

جدول 4-9 جدول مقایسات زوجی شاخص ها 126

جدول 4-10 الویت شاخص های محور مالی با توجه به اهمیت وزن نسبی آن ها 127

جدول 4-11 الویت شاخص های محور مشتری با توجه به اهمیت وزن نسبی آن ها 128

جدول 4-12 الویت شاخص های محور رشد و یادگیری با توجه به اهمیت وزن نسبی آن ها 129

جدول 4-13 مقایسات زوجی گزینه ها 130

جدول 4-14 اولویتبندی گزینهها بر اساس شاخص نرخ بازگشت سرمایه 130

جدول 4-15 اولویت بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص نرخ بازگشت دارایی. 130

جدول 4-16 اولویت بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص نرخ بهره وری مالی. 131

جدول 4-17 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص حاشیه سود 131

جدول 4-18 اولویت بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص بهبود سیستم ارتباط با مشتری. 132

جدول 4-19 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص کاهش زمان انتظار. 132

جدول 4-20 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص بهبود کیفیت محصولات.. 132

جدول 4-21 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص افزایش رضایت مشتریان. 133

جدول 4-22 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص شفافیت اطلاعات.. 133

جدول 4-23 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص ساده سازی فرآیند 134

جدول 4-24 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص توسعه محصولات جدید 134

جدول 4-25 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص کاهش زمان سیکل. 135

جدول 4-26 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص  کاهش هزینه ها و ضایعات.. 135

جدول 4-27 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص کاهش زمان سیکل. 135

جدول 4-28 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص  کاهش هزینه ها و ضایعات.. 136

جدول 4-29 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص کاهش برنامه ریزی تولید 136

جدول 4-30 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص بهبود ارتباط با تامین کنندگان. 136

جدول 4-31 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص بهبود فرهنگ سازمانی. 137

جدول 4-32 اولویتب‌ندی گزینه‌ها بر اساس شاخص  بهبود توانایی مدیران. 137

جدول 4-33 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص بهبود قابلیت کارکنان. 138

جدول 4-34 اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص کسب منافع استراتژیک… 138

جدول 4-35 وزنهاي بدست آمده از فرآيند تحليل شبکه‌اي برای گزینه ها 138

جدول4-36 نتایج حاصل از پرسشنامه مقایسات زوجی. 144

جدول 4-37 وزنهاي بدست آمده از فرآيند تحليل شبکه‌اي برای مناظرو زیرشاخص ها 146

جدول 4-38 وزنهاي بدست آمده از فرآيند تحليل شبکه‌اي برای گزینه ها 146

جدول 4-39 مقدارعددي ترجیحات (قضاوت شخصی) 147

جدول 4-40 شاخص ناسازگاري تصادفی. 147

جدول 5-1 وزنهاي بدست آمده از فرآيند تحليل شبکه‌اي برای مناظرو زیرشاخص ها 154

جدول 5-2 وزنهاي بدست آمده از فرآيند تحليل شبکه‌اي برای گزینه ها 154

 

 

فهرست شكلها

شکل 2-1 سهم بازار تامین کنندگان. 18

شكل 2-2 متوسط زمان انتظار. 19

شكل 2-3 انتظارات سازمان‌ها از سيستم جديد 20

شكل 2-4 منافع محقق شده مالي. 21

شكل 2-5 شماي كلي از انواع مدل ارزيابي عملكرد 24

شکل 2-6 تاثیر IT بر عملکرد سازمان. 27

شكل 2-7 زنجيره ارزش معرفي شده توسط چاند 29

شكل 2-8 كمك ERP به بهبود عملكرد سازماني. 30

شكل 2-9- مدل كارت امتيازي متوازن همراه با وجوه چهارگانه 33

شكل 2-10 مدل تاثيرات فرآيندي EPR و ارزيابي عملكردي سازمان. 36

شكل 2-11 مدل ديگري از تاثير ERP بر شاخص‌هاي BSC.. 36

شكل 2-12 مدل ولچو. 37

شكل 2-13شاخص‌هاي عملكردي يك كارخانه توليدي (آلفا) برحسب شاخص‌هاي BSC.. 38

شکل  2-14 مدلBSC برای ارزیابی عملکرد ERP. 39

شکل 2-15 روابط داخلی بین شاخص های BSC.. 40

شکل 2-16 روابط بین شاخص های BSC در این تحقیق. 42

شکل 2-17 شایستگی های کلیدی در موفقیت پیاده سازی ERP. 52

شکل 2-18 مدل فرآیند انتخاب نرم افزار ERP. 53

شکل 2-19 ارزیابی کاربر کلیدی. 74

شکل 2-20 ارتباط بین فرهنگ سازمانی و BPR.. 76

شکل 2-21 چارت سازمانی هما 81

شکل 3 – 1 : جزییات یک سلسله مراتب سه سطحی. 96

شكل 3-2: تفاوت ساختاري ميان يك شبكه خطي و يك شبكه غيرخطي. 96

شكل 3-3: انواع مؤلفه‌هاي يك شبكه 98

شكل 3-4: ابرماتريس يك شبكه 99

شکل 3 – 5 : ساختار و ابر ماتریس یک سلسله مراتب.. 100

شكل 3-6: ساختار و ابرماتريس يك هولارچي. 100

شکل 3 – 7 شمای کلی از مسیر تحقیق. 109

شکل 4-1 سوپرماتریس وزن دهی نشده 148

فصل اول كليات پژوهش

مقدمه

در یک دهه گذشته تغییرات بسیار وسیع و پرشتابی را در صحنه تجارت شاهد بوده ایم. با افزایش سرعت این تغییرات که ناشی از تغییر در فن آوری ها , فعالیت آزادانه و نزدیکی بازارهای جهانی , افزایش فن آوری ها کاهش مستمر چرخه زندگی محصولات , کمرنگ شدن فاصله مکانی و زمانی در فضای فن آوری اطلاعات بوده است. سازمان ها با بازارهایی روبه رو شده اند که وجود رقابت شدید و نیازهای جدید و رو به رشد مشتریان از ویژگی های منحصر به فرد آن محسوب می شود.  بنابراین سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که برای حفظ بقا و ماندگاری  خود در این بازار لازم است هرچه سریع تر خود را با تغییرات مستمر هماهنگ سازند و به بیان دیگر باید با آینده نگری مبتنی بر بازار بر اساس دانش روز به فعالیت های خود ادامه دهند. ( اسحاق سعیدی  1389)

برای نیل به چنین اهدافی تنها برخورداری از اطلاعات مهم و اساسی در مورد این بازار کافی نیست. بلکه استفاده بهینه از انبوه اطلاعات موجود در گرداگرد سازمان از دغدغه های اصلی مدیران به شمار می رود. استفاده از سیستم های اطلاعاتی کارا و یکپارچه که بتواند همه فعالیت ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به موقع در اختیار استفاده کنندگان آن قرار دهد یکی از ابزارهای مفیدی است که سازمان ها برای افزایش قابلیت های خود با بهبود عملکرد تصمیم گیری بهتر و دستیابی به مزیت رقابتی از آن استفاده می کنند.(وجودی  1380)

در این تحقیق در خصوص نحوه عملکرد شرکت هواپیمایی هما به عنوان یکی از شرکت های هواپیمایی در ایران با بهره گرفتن از رویکرد کارت امتیازی متوازن و با تمرکز بر چهار بعد (منظرمالی ,  منظر داخلی , منظر مشتری و رشد و یادگیری) از ابعاد سازمانی و محیطی این شرکت و با به کارگیری شاخص های ارزیابی در هریک از ابعاد سازمان نتایج دقیقی از عملکرد سازمان استخراج گردیده است.

1-1 بیان مساله تحقیق

برنامه ریزی منابع سازمان یا[1] ERP ، مجموعه اي نرم افزاري ، متشكل از چند برنامه كاربردي شركتي مي باشد كه براي نظارت و كنترل وظايف كليدي در يك سازمان ،  شركت و يا بنگاه استفاده مي گردد. به عبارتي ، ERP  اتصالي است بين بسته هاي نرم افزاري مالي نظير دفتر كل ، خريد ، حقوق و دستمزد و غيره با جنبه هاي عملياتي نظير مهندسي ، توليد ، تحقيق و توسعه و نيروي انساني كه عمليات را پشتيباني مي كنند. ( Richardson )

با توجه به روند رو به گسترش جهاني شدن و افزايش رقابت در بازارهاي جهاني ، شركتها در سالهاي آينده ناگزير به پيوستن به بازارهاي جهاني خواهند بود و براي انجام اين كار وجود آمادگي لازم از جهات مختلف امري ضروري به نظر مي رسد. از مهمترين ابزارهاي مورد استفاده جهت كسب اين آمادگي مي توان به عامل [2]فناوري اطلاعات و ارتباطات اشاره كرد كه با بهره گرفتن از آن قادر خواهيم بود هر چه سريع تر اين مسير را طي كنيم. يكي از ابزارهاي مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات كه نقش مهمي در يكپارچگي اطلاعات و عمليات موجود در موسسات داشته و نهايتاً با بهره گرفتن از امكانات خاص زمينه را براي پيوستن به بازارهاي جهاني فراهم مي سازد ، سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان يا ERP  مي باشد كه در حال حاضر بعنوان يكي از آخرين ابزارهاي برنامه ريزي و مديريت در جهان مطرح مي باشد. اين سيستمها قادرند با بهره گيري از [3]فناوري اطلاعات ، سيستم ها و عمليات موجود در سازمانها را يكپارچه كرده و در قالب يك پايگاه اطلاعاتي واحد در دسترس قرار دهند.

پیچیدگی محیط عرصه رقابت کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان ، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره وری را پیش از پیش آشکار نموده است. از این رو مدیران امروز در جستجوی دستیابی یک راه حل جامع ،  قابل اعتماد و انعطاف پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی های خود بتوانند اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده موجبات ارتقا و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند.یک متد ارزیابی بایستی قادر باشد که وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی ( به لحاظ فاصله تا هدف ) در هر لحظه ارائه نماید. همچنین جایگاه سازمان را در ارتباط با محیط پیرامون ( بازار ، رقبا و سازمان های دیگر ) مشخص کند. علاوه بر این ها نشانگر میزان اثر بخشی کلیه فعالیتهای صورت گرفته در سازمان نیز باشد. ( ابن رسول ، طرهانی ، لطفی-2007  ) در رقابت جهانی موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را باتوجه به در خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع ، در بازار رقابتی موجود ، بنگاه های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی ، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته اند.علت این امر در واقع دستیابی به مزیت رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار است.

لذا این مطالعه درپی آن است با بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های یکپارچه مدیریت در شرکت هواپیمایی هما  گامی در جهت بهبود وضعیت و ارتقا آن در سطح ملی و جهانی گردد.

به منظور ارزیابی عملکرد سازمان باید به چند سوال اساسی زیر پاسخ داد :

  1. عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های یکپارچه مدیریت در شرکت هواپیمایی هما با رویکرد کارت امتیازی متوازن چیست ؟
  2. چه خدمات و یا محصولاتی نیاز و انتظارات مشتریانمان را برآورده می کند ؟(منظر مشتری )
  3. برای کسب ارزش افزوده و رضایت مشتریانمان ، پس از آنالیز روندهای جاری  ،  کدام شغل و فرآیند کاریمان را باید بهبود و الویت دهیم ؟ ( منظر فرآیند داخلی )
  4. برای دستیابی به اهدافمان چگونه سازمانمان را آموزش و بهبود دهیم؟ (منظر یادگیری و رشد)
  5. چگونه می توانیم سطوح خدمات جاری خود را در سطح بودجه مان ، نگهداری کرده و از فرصت های موجود برای بالا بردن سود و منافع سازمان استفاده کنیم؟ ( منظر مالی )

1-2 اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت سیستم های یکپارچه کامپیوتری در کنترل منابع سازمان نیاز به رویکردی برای ارزیابی شاخص های کلیدی موفقیت CSF [4] ,ERP  امری ضروری و بدیهی به نظر می رسد این تحقیق با رویکردی نوآورانه به دنبال شناسایی شاخص های کلیدی موفقیت در شرکت هواپیمایی هما است و با بهره گرفتن از رویکرد کارت امتیازی متوازن که اولین بار توسط نورتون و کاپلان در چهار محور ( مالی[5] , مشتری [6], رشد و یادگیری[7]  و فرآیندداخلی[8]) مطرح شد می پردازد. بنابراین مساله تحقیق حاضر به بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های یکپارچه مدیریت در قالب 4  محور اصلی در حوزه کارت امتیازی متوازن در شرکت هواپیمایی هما می پردازد .

  1. شناسایی و الویت بندی عوامل کلیدی موفقیت ERP از منظر مالی در شرکت هواپیمایی هما
  2. شناسایی و الویت بندی عوامل کلیدی موفقیت ERP از منظر مشتری در شرکت هواپیمایی هما
  3. شناسایی و الویت بندی عوامل کلیدی موفقیت ERP از منظر رشد و یادگیری در شرکت هواپیمایی هما
  4. شناسایی و الویت بندی عوامل کلیدی موفقیت ERP از منظر فرآیند داخلی در شرکت هواپیمایی هما

به کارگیری مدلی با رویکرد ANP جهت ارزیابی گزینه‌های اجرای موفق ERP در شرکت هواپیمایی هما.

[1] Enterprise resource planning

[2] ICT

[3] IT

[4] Critical success Factors

[5] Finance

[6] customer

[7] Education

[8] internal

تعداد صفحه : 193

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :